Курсова робота з економіки підприємства нафтоперероблюючої просмісловості - файл n1.doc

приобрести
Курсова робота з економіки підприємства нафтоперероблюючої просмісловості
скачать (381 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc381kb.01.06.2012 11:01скачать

n1.doc

ЗМІСТ

І. Вступ 3

ІІ. Ресурси підприємства 5

2.1. Основні фонди підприємства 5

2.2. Оборотні кошти підприємства 7

2.3. Кадри та оплата праці 8

ІІІ. Витрати виробництва 14

IV. Фінансові показники 17

V. Висновки 18

VІ. Список літератури 19

І. Вступ
Нафта та газ – це основні джерела енергії в сучасному світі. На паливах, одержаних з них, працюють двигуни сухопутного, повітряного і водного транспорту, теплові електростанції. В даний час начисляється 100 різноманітних процесів первинної і вторинної переробки нафти, реалізованих в виробництві. Намічається впровадження нових, досить перспективних розробок, направлених на покращення продукції и удосконалення технологій.

Виробництво нафтопродуктів та хімічної сировини з нафти організовано на нафтоперероблюючих заводах (НПЗ). Переробка нафти на НПЗ здійснюється з допомогою різних технологічних процесів, котрі можуть бути умовно розподілені на такі групи:

1.первинна переробка ( знесолення та зневоднення, атмосферна та атмосферно – вакуумна перегонка нафти, вторинна перегонка бензинів, дизельних і масляних фракцій);

2.термічні процеси (термічний крекінг, вісбрекінг, коксування, гідроліз);

3.термокаталітичні процеси (каталітичний крекінг–реформінг, гідроочистка,

4.процеси переробки нафтових газів (алкілування, полімеризація, ізомеризація);

5.процеси виробництва масел та парафінів ( деасфальтизація , депарафінізація, селективна очистка, адсорбційна та гідрогенізаційна доочистка);

6.виробництво бітумів, пластичних мастил, присадок, нафтових кислот, сировини для отримання технічного вуглецю;

7.процеси виробництва ароматичних вуглеводів ( экстрація , гідроалкілування, деалформінг, диспропорціювання).

Нафта за своїм складом та властивостями розрізняється досить значимо. Фізико – хімічні властивості нафти и складаючих із фракцій оказують вплив на вибір ассортимента и технологію отримання нафтопродуктів. При визначенні напрямку переробки нафти намагаються по можливості максимально використовувать індивідуальні природні особливості хімічного складу.

Переробку нафти малосірчаних високопарафіністих та високосірнистих парафіністих здійснюють з одночасним отриманням фракцій бензина, керосина, дизельного палива, вакуумного газойля та гудрона.

Кількість та ассортимент продукції, виробляємого нафтоперероблюючого та нафтохімічного виробництва , непреривно збільшується. Відповідно ці галузі виробництва поповнюються новою аппаратурою та освоюють нові технологічні процеси переробки нафтової сировини, направлені на покращення якості, збільшення цільових продуктів та зниження собівартості.

ІІ. Ресурси підприємства
2.1. Основні фонди підприємства

Необхідно розрахувати та занести до таблиці 1 такі показники:

- коефіцієнт екстенсивного використання обладнання:

,

(1)

де – фактичний час роботи обладнання, годин;

– ефективний час роботи обладнання, годин;
- коефіцієнт інтенсивної роботи обладнання:

,

(2)

де Пф – фактична продуктивність обладнання;

Ппасп – паспортна продуктивність обладнання;
- коефіцієнт інтегральної роботи обладнання:(3)


- резерв потужності:(4)


- фондовіддача:

грн./грн

(5)

де ТП – вартість основної продукції, тис. грн.;

F – вартість основних фондів, тис. грн.;


- фондоємність:

грн./грн

(6)


- фондоозброєність:

грн./чол

(7)


де F – вартість основних фондів, тис. грн.;

– чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.;
- сума амортизації основних виробничих фондів:

(8)

де – норма амортизації відповідно до діючого законодавства, %;

По 1 групі ОВФ норма амортизації становить 8%, по 2 групі ОВФ – 40%, по 3 групі ОВФ – 24%, по 4 групі ОВФ – 60%);

Річна сума амортизації дорівнює сумі амортизації всіх груп основних виробничих фондів.

.Таблиця 1 – Показники ефективності використання основних фондів підприємства

Показники

Од. вим.

Абс. знач.

1. Коефіцієнт екстенсивної роботи обладнання

-

0.93

2. Коефіцієнт інтенсивної роботи обладнання

-

0.94

3. Коефіцієнт інтегральної роботи обладнання

-

0.87

4. Резерв потужності (Rп)

-

0.13

5. Фондовіддача (Фв)

грн./грн..

1.78

6. Фондоємність (Фє)

грн./грн.

0.56

7. Фондоозброєність (Фозб)

грн./чол.

205

9. Річна сума амортизації, в тому числі:

тис. грн.

33776.36

- група 1

тис. грн.

5790.24

- група 2

тис. грн.

3860.16

- група 3

тис. грн.

15440.64

- група 4

тис. грн.

8685.36


2.2. Оборотні кошти підприємства

Поряд з основними фондами для роботи підприємства має велике значення наявність оптимальної величини оборотних коштів.

Ефективність використання оборотних коштів вимірюється показниками їх обертання. Під обертанням оборотних коштів мається на увазі тривалість послідовного проходження окремих стадій виробництва і обертання.

Виділяють такі показники обертання оборотних коштів:

- коефіцієнт оборотності:

раз/рік

(9)

де РП – обсяг реалізованої продукції, тис. грн.;

ВП – випуск продукції в натуральному вимірі, т/рік;

ЦОД – ціна одиниці продукції;

НО – норматив оборотних коштів, тис. грн.;
- тривалість одного обороту:

днів

(10)

де t – кількість днів за аналізований період. Приймаємо 360 днів (умовно за рік тільки для оборотних коштів).

- коефіцієнт завантаження оборотних коштів:(11)

Таблиця 2 – Показники ефективності використання обігових коштів підприємства

Показники

Од. вим.

Абс. знач.

Коефіцієнт оборотності

разів/рік

17.37

Тривалість одного обороту

днів

20.72

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів

-

0.041


2.3. Кадри та оплата праці

Кадри або трудові ресурси підприємства – це сукупність робітників різних професійних кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві, які складають його обліковий склад.

В цьому розділі необхідно розрахувати такі групи промислово-виробничого персоналу: робітники, керівники, фахівці, службовці.

На підприємстві встановлено режим роботи у три зміни по 8 годин.

Для виконання розрахунку чисельності використати дані балансу робочого часу одного середньооблікового робітника і занести дані до таблиці 3.

Таблиця 3 – Баланс робочого часу

Показник

Безперервне виробництво, 4 бригади, зміна 8 годин

дні

години

1.Календарний фонд часу,

365

2920

- відпочинкові

91

728

- святкові

0

0

2.Номінальний фонд часу

274

2192

Невиходи, разом

37

296

- неявки за хворобою

9

72

- чергові та додаткові відпустки

25

200

- виконання державних обов’язків

3

24

3.Ефективний фонд часу

237

1896


Ефективний фонд часу необхідно визначити як різницю номінального часу і невиходів на роботу за всіма причинами.

На підставі даних балансу робочого часу визначають коефіцієнт облікового складу, тобто переходу від штатної чисельності до облікової. Він передбачає необхідний резерв на підміну робітників під час їх відсутності на робочому місці з поважних причин.(12)


Чисельність персоналу цеху визначається виходячи з особливостей обслуговування техніки, організації праці і виробництва, обраної структури керування.

Наявна чисельність робітників у добу (люд.) визначається виходячи з наявної чисельності у зміну і числа робочих змін протягом доби:

,

(13)

де n – чисельність змін протягом доби;

Штатна чисельність складається з наявної чисельності робітників на добу та чисельності робітників підмінної бригади:

,

(14)

Облікова чисельність (люд.) розраховується за формулою:

,

(15)

де КО – коефіцієнт облікового складу.
Результати розрахунків заносяться до таблиці 4.

Чисельність керівників, фахівців і службовців цеху визначаються з додатку та з урахуванням режиму роботи:

- керівники - одна зміна на добу;

- фахівці і службовці – три зміни на добу .

Результати розрахунків занести до таблиці 5.
Таблиця 4 – Розрахунок чисельності робочих цеху.

№ п/п

Назва груп і професій робітників

Наявна кількість людей

Чисельність робітників підмінної бригади, чол.

Штатна чисельність робітників, чол.

Коефіцієнт облікового складу

Облікова чисельність, чол.

у зміну

на добу

1.

Основні робітники виробництва

104

312

104

416

1,15

478

2.

Робітники по утриманню та обслуговуванню обладнання (чергова група)

19

57

19

95

1,15

109

3.

Робітники з ремонту обладнання (ремонтна група)

19

57

19

95

1,15

109

4.

Допоміжні робітники (загальноцехові)

20

60

20

80

1,15

92
Разом робітників:

162

486

162

648

1,15

745


Таблиця 5 – Штатний розклад керівників, фахівців і службовців.

№ п/п

Категорія персоналу і найменування професій (посад)

Необхідна чисельність у зміну, чол.

Режим роботи (змін на добу)

Підмінна бригада, чол.

Облікова чисельність, чол.

1.

Керівники

8

1

---

8

2.

Фахівці

3

3

3

14

3.

Службовці

4

3

4

18
Всього:

15
7

40


Чисельність промислово-виробничого персоналу() складається з чисельності робітників (), керівників, фахівців і службовців():(16)

Розрахунок річного фонду заробітної плати (грн./рік) здійснюється за професійними групами працівників, виходячи із середньомісячної заробітної плати.

Фонд заробітної плати для окремої професійно-кваліфікаційної групи працівників визначають за формулою:

,

(17)

де ЗПСРМІС – середньомісячна заробітна плата конкретної професійно-кваліфікаційної групи працівників, грн./місяць;

ЧОБ – облікова чисельність працівників даної професійно-кваліфікаційної групи, чол.;

Т – тривалість періоду, за який працівникам даної професійно-кваліфікаційної групи нараховується заробітна плата, місяці.

Результати розрахунків занести до таблиці 6 та 7.
Фонд оплати праці на підприємстві складається з фонду заробітної плати робітників(), керівників, фахівців і службовців():

грн.

(18)


Таблиця 6 – Розрахунок річного фонду заробітної платні робочих.

Групи персоналу і професії

Середньомісячна зарплата, грн./міс

Облікова чисельність, чол.

Місяців за рік

Річний фонд зарплати, грн./рік

Основні робітники виробництва

2500

478

12

14340000

Робітники по утриманню та обслуговуванню обладнання (чергова група)

2100

109

12

2746800

Робітники з ремонту обладнання (ремонтна група)

2100

109

12

2746800

Допоміжні робітники (загальноцехові)

2100

92

12

2318400

Всього:

8800

745

12

22152000


Таблиця 7 – Розрахунок річного фонду заробітної платні керівників, фахівців та службовців

Групи персоналу і професії

Середньомісячна зарплата, грн./міс

Облікова чисельність, чол.

Місяців за рік

Річний фонд зарплати, грн./рік

Керівники:

3000

8

12

288000

Фахівці:

2600

14

12

436800

Службовці:

1750

18

12

378000

Всього:

7350

40

12

1102800


Після розрахунку фонду оплати праці підприємства визначають середню заробітну плату за місяць по формулі:

грн.

(19)


Ефективність використання трудових ресурсів підприємства характеризує продуктивність праці, яка визначається кількістю продукції, що виробляється за одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виробленої продукції.

Основним показником продуктивності праці на рівні підприємства є показники виробітку, які розраховуються за формулами:

- продуктивність праці в натуральному виразі:

т/чол,

(20)

де ВП – кількість продукції в натуральному вимірі, т;

– середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

- продуктивність праці у вартісному виразі:

грн./чол,

(21)

де ЦОД – ціна одиниці продукції, грн./т;
Результати розрахунків занести до таблиці 8.

Таблиця 8. Основні показники ефективності праці

Показники


Од. вим.

Абсолютні значення

1. Чисельність ПВП

чол.

785

2. Фонд оплати праці ПВП

грн./рік

23254800

3. Середня заробітна плата за місяць

грн./місяць

2468

4. Продуктивність праці:- в натуральному виразі

т/чол.

293

- у вартісному виразі

грн./чол.

364777,1


ІІІ. Витрати виробництва.
Таблиця 9 - Калькуляція собівартості продукції.

№ п/п

Найменування статей затрат

Од. вим.

Ціна за одиницю ресурсів, грн

Витрати

На одиницю продукції

На річний випуск

В натуральному вираженні

Сума, грн

В натуральному вираженні

Сума, грн.

1

Сировина та матеріали

тонн

570

0,856

487,92

196880

112221600

2

Допоміжні матеріали

тонн

260

0,144

37.44

33120

8611200

3

Напівфабрикати

тонн

150

0,165

24.75

37950

5692500

4

Електроенергія

кВт∙год

0,7

56

39.2

12880000

9016000

5

Паливо

тонн

630

0,043

27.09

9890

6230700

6

Вода

тис. м3

0,65

15

9.75

345000

2242500

7

Пара

Гкал

53,6

0,252

13.5

57960

3106656

8

Заробітна платня основних виробничих робітників


62,34
14340000

9

Відрахування від заробітної плати


24.2
5572524

10

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання:


- амортизація (2, 3, та 4 груп ОВФ)


121,6
27986120
- поточний ремонт


6,08
1399310
- утримання устаткування


4.64
1067406.5

11

Загальновиробничі витрати


- на утримання персоналу і охорону праці


22.03
506761.68
- амортизація споруд


25.17
5790240
-інші загальновиробничі витрати


0.62
143400
Виробнича собівартість


905,71
208313300
Адміністративні витрати


62.34
14338200
Витрати на збут


12.47
2868100
Інші операційні витрати


15.59
3584550
Повна собівартість


996,11
229104150Після виконання розрахунків собівартості необхідно визначити критичний обсяг виробництва аналітично та графічно.

Визначення критичного обсягу виробництва виконати за формулою:

т/рік,

(22)

де Упост – умовно-постійні витрати у собівартості продукції, грн/рік;

Узм – змінні витрати у собівартості одиниці продукції, грн/т;

ЦОД – оптова ціна підприємства, грн/шт.

Для побудування графіку беззбитковості скласти таблицю 10.

Таблиця 10 – Дані для побудови графіку беззбитковості

Найменування показників

Од. вим.

Значення

Умовно-постійні витрати у собівартості річного випуску продукції

тис. грн.

55217,37

Собівартість річного випуску продукції

тис. грн.

229104,15

Дохід від реалізації ()

тис. грн.

286350

Рис. 1 – Графік беззбитковості
IV. Фінансові показники.

За результатами розрахунків, виконаних в попередніх розділах, студент повинен розрахувати балансовий прибуток, фактичну рентабельність продукції, рентабельність основних виробничих фондів і рентабельність виробництва. Результати розрахунків занести до таблиці 11.

Таблиця 11 – Зведені економічні показники

Показники

Од. вим.

Абсолютне значення

1. Випуск продукції- у натуральному вимірі

тис. т

230

- у вартісному вимірі

тис. грн.

286350

2. Вартість ОВФ

тис. грн.

160840

3. Норматив обігових коштів

тис. грн.

16480

4. Чисельність ПВП

чол.

785

5. Продуктивність праці

т/чол.

293

6. Фондовіддача

грн./грн.

1.78

7. Фондоозброєність

грн./чол.

205

8. Коефіцієнт оборотності

Разів/рік

17.37

9. Фонд заробітної плати

тис. грн.

23254.8

10. Середня заробітна плата (за місяць)

грн./чол.

2468

11. Собівартість одиниці продукції

грн.

996.11

12. Балансовий прибуток

тис. грн.

57244700

13.Рентабельність

%
- основних фондів

%

35.6

- продукції

%

25

- виробництва

%

32.35


Прибуток балансовий:

грн,

(23)

де Ц – ціна за одиницю товарної продукції, грн.;

С – собівартість одиниці товарної продукції, грн.;

ВП – річний випуск продукції, т.

Рентабельність продукції:(24)


Рентабельність основних виробничих фондів

,

(25)


Рентабельність виробництва:(26)VІ. Висновки.

Дивлячись на данні приведені в таблиці №11 можна сказати, що підприємство працює з достатньою ефективністю.

VІІ. Список літератури.

 1. Господарський кодекс України №436-ІУ від 16.01.2003. - К.: Атіка, 2003. - 208 с.

 2. Кодекс законів про працю від 10.12.1971 р. №322-VIII. зі змінами і доповненнями.

 3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - К.: Атіка. 2002. - 124 с.

 4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; Закон Украї­ни, зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1992.-№31.

 5. Про інвестиційну діяльність: Закон України, зі змінами і доповненнями // Відомості Верхо­вної Ради України (ВВР) -1991. - №47.

 6. Про оплату праці / Закон України від 24.03.1995 р. №108/ 95-ВР: в редакції Закону України від0б.02.І997 №50/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

 7. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції від 22.05.1997 р. №283/97-ВР, зі змінами і доповненнями.

 8. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16.01.2003 р.№ 433-IV.

 9. Абрамов В.М., Данюк В.М., ГриненкоАЖ., Колот А.М,, Чернов В.Ї. Нормування праці. — К.: Інститут системних досліджень освіти, 1995.

 10. Абрамов В.М., Данюк В.М., Колот А.М. Мотивація і стимулювання праці в умовах переходу до ринку. — О.: ОКФА, 1995.

 11. Авдеенко В.Н., Котлов ВА. Производственный потенциал промышленного предприятия. — М.: Зкономика, 1989. Ш. Бизнес-план /Под ред. В.М. Попова. — М.: Финансы и статистика, 1994.

 12. Войчик І.М,, Харів П.С, Хопчак М.І. Економіка підприємств. — Л.: Спо-лом,1998.

 13. Вихрущ В.П. Основи бізнесу: Підручник. — Т.: Збруч, 1998. — Том 1.

 14. Вихрущ В.П., Тирпак І.В. Економіка нових форм господарювання. — Бучач: ТАНГ, 1994.

 15. Волков О. Экономика предприятия. — М.: ИНФРА, 1997.

 16. Грузинов В.П.Экономика предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1998.

 17. Економіка виробничого підприємства. — Л.: Оксарт, 1996.

 18. Економіка підприємств./ Заред. В.П. Вихруща, П.С. Харіва. — Т.: ТАНГ, 1995.

 19. Економіка підприємств: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. — К.: Хвиля-Прес, 2001.

 20. Економіка підприємств: В 2 т.: Підручник / Заред. С.Ф. Покропивного. — К.: Хвиля-Прес, 1995.

 21. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. С.І. Шкарабана, М.І. Сапагова. — Т.: ТАНГ, 1995.

 22. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. — М.: ИНФРА-М, 1999.

 23. Котлер Ф. Основы маркетинга. — М,: Прогресс, 1990.

 24. Курс рыночной зкономики / Под ред. Г.И. Рузавина. — М.: Банки и биржи, 1994.

 25. Мендрул О.Г., Павленко І А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. — К.: КНЕУ, 2000.

 26. Мельник В.А. Ринок цінних паперів. — К.: Віра-Р, 1998.

 27. Олейніков Е.А. Основи економічної безпеки. — М.: ЗАО "Бізнес-школа" Интел-Синтез, 1997.

 28. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия / Под ред. С.М. Бухало. — К.: Выща школа, 1989.

 29. Пересада А А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.

 30. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємство: стратегія, організація, ефективність: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 1998.

 31. Процедура признання предприятия банкротом: порядок выявления, санация и реорганизация, продажа обанкротившегося предприятия. — М.: Приоритєт, 1998.

 32. Экономика предприятия: учеб. для вузов/ В.Я. Горфинкель. Е.М. Купряков, В.П. Просолова и др.-М.:Банки и биржи; ЮНИТИ, 2002-520с.

 33. Экономика предприятия:учебник для вузов/под ред проф. В.А. Швандера-3 изд., перераб и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001-718с.

 34. Экономика предприятия:учебник для вузов/под ред проф. В.Я. Горфинкеля-3 изд., перераб и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2002-718с.


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации