Догадайло Я.В., Величко Я.І. (укл.) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Контролінг - файл n1.doc

Догадайло Я.В., Величко Я.І. (укл.) Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни Контролінг
скачать (865.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc866kb.10.06.2012 21:22скачать

n1.doc

  1   2   3


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
До друку та в світ дозволяю

Перший проректор І.П. Гладкий

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт з дисципліни “Контроллінг”

для студентів спеціальності 6.0502.01

спеціалізації “Менеджмент організацій на автомобільному транспорті”

Всі цитати, цифровий, фактичний Затверджено

матеріал та бібліографічні дані методичною радою

перевірені, написання одиниць університету

відповідає стандартам Протокол №

від „____”_______20__р.
Укладачі: Догадайло Я.В.

Величко Я.І.

Відповідальний за випуск: проф. В.Г. Шинкаренко

Харків ХНАДУ 2011

Укладачі: Догадайло Я.В., Величко Я.І.

Кафедра менеджменту

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ
Методичні вказівки призначені для студентів спеціалізації “Менеджмент організацій на автомобільному транспорті”, які вивчають дисципліну “Контроллінг”. Метою методичних вказівок є закріплення студентами знань, одержаних на лекційних заняттях і придбання навичок вирішування конкретних завдань.

В процесі вивчення дисципліни “Контроллінг” передбачається виконання лабораторних робіт з відповідних тем курсу та самостійна робота студентів. Для вирішення завдань потрібно попередньо опрацювати і вивчити лекційний матеріал та літературні джерела.

При проведенні лабораторних робіт передбачається індивідуальний характер виконання розрахунків. Вихідні дані для виконання лабораторних робіт видаються викладачем на відповідному занятті. Лабораторні роботи виконуються і оформлюються на комп’ютері за допомогою додатка до Microsoft Office - Excel. В спеціальному зошиті повинні бути записані умови задачі, вихідні дані для її виконання, порядок виконання та результати розрахунків. Кожна розрахункова операція повинна мати назву, призначення та пояснення. Формули, які використовуються для розрахунків повинні мати пояснення умовних позначень.

Кожне виконання роботи треба супроводжувати узагальнюючими висновками. Залік з кожної роботи здійснюється шляхом представлення на комп’ютері та в зошиті оформленої згідно з вимогами лабораторної роботи та співбесіди викладача із студентом у процесі проведення аудиторних занять. Складання заліку з усіх лабораторних робіт є необхідною умовою допуску студента до іспиту з курсу.

Лабораторна робота № 1
Методи розподілу витрат
Мета роботи: придбання практичних навичок з класифікації витрат різними методами в залежності від їх реакції на зміни обсягу перевезень.
Завдання


 1. Класифікувати методом прямого розрахунку загальні витрати в залежності від їх реакції на зміни обсягу перевезень. Написати функцію залежності загальних витрат від обсягу перевезень.

 2. Здійснити оцінку вірогідності одержаної функції витрат.

 3. Класифікувати методом прямого розрахунку витрати на електроенергію в залежності від тривалості роботи (помісячна розбивка). Написати функцію залежності витрат на електроенергію від тривалості роботи.

 4. Здійснити оцінку вірогідності одержаної функції витрат.

 5. Класифікувати статистичним методом витрати на електроенергію в залежності від тривалості роботи (помісячна розбивка). Написати функцію залежності витрат на електроенергію від тривалості роботи.

 6. Здійснити оцінку вірогідності одержаної функції витрат. Зробити висновки щодо доцільності використання того чи іншого методу класифікації витрат


Порядок виконання


  1. За допомогою методу прямого розрахунку поділити загальні витрати підприємства на постійні та змінні. Метод прямого розрахунку передбачає визначення функції витрат на основі припущення, що змінні витрати – це різниця між загальними витратами при найвищому та найнижчому рівнях діяльності. Функція витрат – це математичний опис взаємозв’язку витрат та їх фактора

Даний метод полягає у визначенні:

а) ставки змінних витрат за формулою:


Ст=∆В/∆q=(Вmax-Bmin)/(q max- q min),

(1.1)

де Вmax, Bmin – відповідно максимальні та мінімальні значення загальних витрат у звітному періоді, грош.од.;

q max, q min– відповідно максимальні та мінімальні значення обсягу перевезень у звітному періоді, т.
б) суми змінних витрат в i-му місяці звітного періоду за формулою:


Взмi= Ст* qi,

(1.2)

де qi - обсяг перевезнь в i-му місяці звітного періоду, т;

i- порядковий номер місяця, в якому загальні витрати та обсяг перевезень мають максимальне значення.
в) суми постійних витрати у i-му місяці звітного періоду за формулою:


Впi= Вi - Взмi.

(1.3)


г) функції витрат у вигляді:


В=Вп+ Стх,

(1.4)

де х – значення фактора (чинника) витрат.
Визначення функції витрат представити у вигляді табл. 1.1 на окремому аркуші «Функція витрат 1»
Таблиця 1.1- Визначення функції витрат

Результат спостережень

Загальні витрати, грош.од.

Обсяг перевезень, т

Найвище значенняНайменше значенняРізницяСтавка змінних витрат
Загальні змінні витрати
Постійні витрати
Функція витрат  1. Оцінити вірогідність визначеної функції залежності загальних витрат від обсягу перевезень виходячи з того, що відносна похибка постійних витрат (вп) не повинна перевищувати 10%. Остання розраховується за формулою:
вп=∆ Вп/ Впсер=( Впmax- Впmin)/Впсер,

(1.5)

де Впmaxпmin - відповідно максимальні та мінімальні значення постійних витрат у звітному періоді, грош.од.;

Впсер – середнє значення постійних витрат у звітному періоді, грош.од.;


,

(1.6)

де Впі – значення постійних витрат у і-му місяці звітного періоду;

n – кількість місяців у звітному періоді.
Для здійснення розрахунків за формулою необхідно скласти табл. 1.2 на окремому аркуші «Вірогідність функції витрат 1», а потім здійснити оцінку вірогідності на основі розрахунку відносної похибки постійних витрат.


Таблиця 1.2 - Вихідні дані для розрахунку відносної похибки постійних витрат

Обсяг перевезень, т

Загальні витрати, грош.од.

Змінні витрати грош.од.

Постійні витрати, грош.од.

Разом

-

-  1. За допомогою методу прямого розрахунку поділити витрати на електроенергію на постійні та змінні. Класифікацію здійснювати аналогічно з методикою наведеною в п.1. Результати оформити на окремому листі «Функція витрат 2.1»

  2. Оцінити вірогідність визначеної функції залежності витрат на електроенергію від тривалості робіт згідно з методикою наведеною в п. 2. Результати оформити на окремому листі «Вірогідність функції витрат 2.1»

  3. Класифікувати статистичним методом витрати на електроенергію в залежності від тривалості роботи (помісячна розбивка). Написати функцію залежності витрат на електроенергію від тривалості роботи. Аналіз статистичним методом полягає в находженні такого рівняння, що описує поведінку прямої, при якої сума квадратів відхилень буде найменшою. Згідно з даним методом змінні витрати на одиницю обсягу виробництва (Ст) та постійні витрати (Вп) визначаються за наступними формулами:


Ст=(n(xy)- xy)/(nx2-(x)2)
Вп=y/n- Стx/n=
Для здійснення розрахунків за вишченаведеними формулами необхідно на окремому аркуші «Функція витрат 2.2» скласти табл. 1.3 та визначити функцію залежності витрат на електроенергію від тривалості роботи.
Таблиця 1.3 - Вихідні дані

№ з/п

Назва місяця

Час роботи, маш-год, (х)

Витрати на електроенергію, грош.од., (y)

х y

х2


Разом
  1. Оцінити вірогідність визначеної функції залежності витрат на електроенергію від тривалості робіт згідно з методикою наведеною в п. 2. Результати оформити на окремому листі «Вірогідність функції витрат 2.2»

  2. Оцінити ступінь відповідності фактичних даних даним теоретичним (за визначеною функцією витрат). Оцінка здійснюється за допомогою коефіцієнта детермінації (R2), який розраховується за формулою
R2=(1-(( yy(f))2)/( yyсер)2*100.

(1.7)


Розрахунки необхідно здійснювати на листі «Вірогідність функції витрат 2.2» на основі складеної табл. 1.4.
Таблиця 1.4 - Вихідні дані

Місяць

х

yфакт

y (f)

yфакт- y (f)

(yфакт- y (f) )2

(yфакт- y сер)

(yфакт- y сер)2

Разом


  1. Зробити висновки щодо доцільності використання того чи іншого методу класифікації витрат.

Контрольні запитання

 1. Види витрат в залежності від їх реакції на зміни обсягу виконаних робіт та їх економічна сутність.

 2. Сутність методу прямого розрахунку.

 3. Сутність статистичного методу класифікації витрат.

 4. Перевірка вірогідності методів класифікації витрат.

Література: [2,4-7].
Лабораторна робота № 2
Аналіз відхилень за методом „стандарт-кост”
Мета роботи: придбання практичних навичок з розрахунку та аналізу відхилень за елементами стандартних витрат за методом „стандарт-кост”.
Завдання
1. Розрахувати розмір відхилень та здійснити їх по факторний аналіз.

2. Зробити висновки щодо причин виникнення відхилень та запропонувати заходи для їх подальшого усунення.
Порядок виконання


 1. Розрахувати абсолютні відхилення фактичних показників від планових по усім статтям витрат та доходів. Результати представити у вигляді табл. 2. 1


Таблиця 2.1 -

Найменування статті доходів або витрат

Одиниці вимірювання

Стандарт

Факт

Абсолютне відхилення

1

2

3

4

5


Зробити висновки щодо наявності та характеру відхилень („+” – перевитрата; „-” – економія).

 1. Виявити фактори, що впливають на загальні витрати. Представити їх у вигляді схеми. Загальні витрати визначаються за формулою:


В=М+ЗП+ЗВ, де

М – вартість основних матеріалів;

М=m·cm, де

m – кількість використаного матеріалу;

cm – ціна одиниці матеріалу;

ЗП – витрати на оплату праці виробничих робочих;

ЗП =t·ГТС, де

t – трудомісткість робіт, що виконуються;

ГТС – годинна тарифна ставка;

ЗВ= ЗВзм+ ЗВпост,

де ЗВзм – змінна частина загальновиробничих витрат;

ЗВпост – постійна частина загальновиробничих витрат.


 1. Виявити фактори, що впливають на виручку від реалізації виконаних робіт. Представити їх у вигляді схеми.

Виручка від реалізації продукції (Д) визначається за формулою:
Д=с·х, де

с – відпускна ціна виконаних робіт;

х – обсяг виконаних робіт.


 1. Визначити для кожного виду матеріалу сукупне відхилення фактичних витрат по матеріальним ресурсам від їх стандартної величини з урахуванням обох факторів (∆СОВм)


∆СОВм= Мф- Мст’, де

Мст’ – стандартні витрати по матеріальним ресурсам з урахуванням фактичного обсягу робіт
Мст’=Мст/ хст ·хф,


 1. Визначити для кожного виду матеріалу відхилення фактичних витрат по матеріальним ресурсам від їх стандартної величини внаслідок зміни:

  • ціни матеріалів (∆Цм)∆Цм=(cmф- cmст) · mф,∆Им=(mф- mст) · cmст,

де mст – стандартна кількість використання матеріалів з урахуванням фактичного обсягу робіт
mст’=mст/ хст ·хф,
Зробити висновки про характер відхилень по матеріальним ресурсам та причини виникнення.

 1. Визначити сукупне відхилення фактично нарахованої суми заробітної плати від ії стандартної величини (∆СОВоп)


∆СОВоп=ЗПф-ЗПст’, де

ЗПст’ – стандартні витрати по оплаті праці з урахуванням фактичного обсягу виробництва
ЗПст’= ЗПст/ хст ·хф,


 1. Визначити відхилення фактичних витрат на оплату праці від їх стандартної величини внаслідок зміни:

  • трудомісткості праці (∆ОПпр)


∆ ОПпр =(tф- tст’) · ГТСст,де
tст= tст/ хст · хф,∆ОПст = (ГТСф- ГТСст) · tф,
Зробити висновки про характер відхилень по витратам на оплату праці та причини їх виникнення.

 1. Визначити сукупне відхилення фактичних постійних загальновиробничих витрат від їх стандартної величини (∆СОВ ЗВпост)


∆СОВ ЗВпост= ЗВпостф- ЗВпостст’,
ЗВпостст’= ЗВпостст/ хст · хф,


 1. Визначити відхилення фактичних постійних загально виробничих витрат від їх стандартної величини внаслідок зміни:

  • обсягу виробництва у нормо-годинах (∆хг)


∆хг=( хгст- хгф) ·СТЗВ, де
хгст – стандартний обсяг робіт у нормо-годинах;

хгфакт - фактичний обсяг робіт у нормо-годинах;

Нормо-година – це показник, що вимірює трудомісткість продукції, що характеризує величину витрат робочого часу на одиницю виготовленої продукції або на весь обсяг продукції, що виготовлена.

СТЗВ – нормативна ставка розподілу постійних загальновиробничих витрат - це відношення стандартної величини постійних загально виробничих витрат до величини виробництва, що виражена у нормо-годинах.


∆ ЗВпост= ЗВпостф- ЗВпостст,
Зробити висновки про характер відхилень по постійним загально виробничим витратам та причини їх виникнення.

 1. Визначити сукупне відхилення фактичних змінних загальновиробничих витрат від їх стандартної величини (∆СОВ ЗВзмін)


∆СОВ ЗВзмін= ЗВзмінф- ЗВзмінст’, де

ЗВзмінст’ – стандартна величина змінних загальновиробничих витрат з урахуванням фактичного обсягу виробництва.
ЗВзмінст’= ЗВзмінст/ хст · хф


 1. Визначити відхилення фактичних змінних загальновиробничих витрат від їх стандартної величини внаслідок зміни:

  • фактичного часу праці основних виробничих робочих (∆ВТ)


∆ВТ = ЗВзмінф- ЗВзмінст’’,де
ЗВзмінст’’ – стандартні змінні витрати з урахуванням фактичного часу праці.
ЗВзмінст’’= ЗВзмінст/ tст· tф∆ Е= ( tф - tст’) ·СТЗВзмін,
tст’ – час праці по стандарту з урахуванням фактичного обсягу виробництва.

СТЗВзмін - нормативна ставка розподілу змінних загальновиробничих витрат, що розраховується аналогічно розрахунку нормативної ставки розподілу постійних загальновиробничих.

Зробити висновки про характер відхилень по витратам на оплату праці та причини їх виникнення.

 1. Визначити сукупне відхилення фактичного показника виручки від його стандартного значення (∆Д)


∆Д = Пф - Пст, де
Пфакт – фактичний прибуток, що розраховано на базі нормативних витрат;

Пст - стандартний прибуток, що розраховано на базі нормативних витрат;

Визначити відхилення фактичної виручки від реалізації від ії стандартної величини внаслідок зміни:


∆Дц = (Пф - Пст) · хф,∆Др = (хф- хст) · Пстод, де
Пстод – стандартний прибуток на одиницю виконаних робіт.

Зробити висновки про характер відхилень по виручці від реалізації та причини їх виникнення.

 1. Одержані результати аналізу представити у вигляді аналітичних таблиць (табл. 2.2, 2.3)


Таблиця 2.2 - Аналітична таблиця виробничих витрат центра відповідальності за фактичним обсягом продажу продукції

Статті витрат

Величина витрат, грн.

Відхилення, грн.

стандартна

фактична

сукупне

в тому числі за факторами

Основні матеріали, всього:

в т.ч. матеріал „А”

матеріал „Б”

Основна заробітна платня виробничих робочих

Загальновиробничі витрати, всього

в т.ч. змінна частина

постійна частина

Всього витрат

Собівартість одиниці продукції


Таблиця 2.3 - Аналітична таблиця взаємозв’язку стандартного та фактичного прибутку

№ рядка

Показник

Сума, грн.

1

Стандартний прибуток
2

Відхилення по продажу продукції
2.1

за ціною (∆Дц)
2.2

за обсягом (∆Др)
3

Сукупне відхилення по матеріальним ресурсам
4

Сукупне відхилення по трудовим ресурсам
5

Сукупне відхилення по постійним загальновиробничим витратам
6

Сукупне відхилення по змінним загальновиробничим витратам
7

Фактичний прибуток (р.1+р.2+р.6-р.3-р.4-р.5)


15. Зробити висновки про доцільність використання методу „стандарт-кост” в якості інструменту оперативного контролю та планування витрат організації, який дозволяє своєчасно усувати причини несприятливих відхилень.

Контрольні запитання

1. Сутність методу „стандарт-кост”.

2.Алгоритм аналізу відхилень за методом „стандарт-кост”.
Література: [2, 3, 8].


Лабораторна робота № 3
Обґрунтування стратегії ціноутворення
Мета роботи: придбання практичних навичок щодо аналізу впливу облікових даних про витрати на цінову політику підприємства
Завдання
Обстеження ринку автотранспортних послуг показало, що зниження тарифу на транспортні послуги призведе до збільшення обсягів їхньої реалізації. Розширення виробництва можливе тому що на підприємстві є вільні виробничі потужності. Треба:

 1. Оцінити, що є більш вигідним для підприємства: зберегти існуючі обсяги виробництва та рівень тарифу (альтернатива 1) чи знизити тариф і розширити виробництво транспортних послуг (альтернатива 2) на основі облікових даних про повні витрати.

 2. Оцінити альтернативи на основі облікових даних про змінні витрати.

 3. З’ясувати, чи не загрожує підприємству банкрутством рішення залишити розмір тарифу на попередньому рівні за умови інфляції.


Порядок виконання
Створити нову книгу в Microsoft Office Excel, та зберегти її під назвою «Стратегії ціноутворення». На першому листі книги на основі роздавального матеріалу викладача побудувати таблицю вихідних даних відповідно до варіанту, розрахункову таблицю за формою табл. 3.1, на другому листі – табл.3.2, а на третьому – табл. 3.3. Виконати в них відповідні розрахунки показників за нижче наведеними формулами.

1. Оцінити альтернативні варіанти цінової політики на основі облікових даних про повні витрати (табл. 3.1).

Визначити питомі повні затрати (на одиницю транспортної продукції) за формулою
Сзаг.1км = Сзаг / L, (3.1)
де Cзаг – загальна сума витрат на виробництво і реалізацію продукції, грн.;

L – обсяг транспортної продукції у звітному періоді, км.
Розрахувати питомий прибуток (на одиницю транспортної продукції)
П1км = Ц1км – Сзаг.1км , (3.2)
де Ц1км – тариф, за яким здійснюється реалізація транспортних послуг, грн.
Визначити новий рівень тарифу (альтернатива 2) за умови його зниження і нове значення питомого прибутку
Ц’1км = Ц1км – ∆Ц1км ; (3.3)
П’1км = Ц’1км – Сзаг.1км . (3.4)
Розрахувати обсяг реалізації транспортних послуг після зниження тарифу
L’ = L * (∆L + 100) / 100, (3.5)
де ∆L – збільшення реалізації транспортних послуг після зміни тарифу, %.

Розрахувати загальний прибуток за альтернативами і порівняти їх за формулами:
П = П1км * L; (3.6)
П’ = П’1км * L’; (3.7)
∆П = П’ – П. (3.8)
Для порівняння альтернатив використовувати наступні рівняння:

якщо ∆П > 0 , то АТП більш вигідно знизити тариф і розширити виробництво;

∆П = 0 , то обидва варіанти рівносильні;

∆П < 0 , то АТП більш вигідно залишити тариф і обсяги реалізації транспортних послуг на попередньому рівні.
Таблиця 3.1 - Оцінка альтернатив цінової політики на основі облікових даних про повні витрати

Показник

Умовне

позначення

Значення

Відносне відхилення

альтернатива 1

альтернатива 2

Обсяг реалізації транспортних послуг, тис.км

L


Рівень тарифу, грн./км

Ц1км


Питомі повні затрати, грн./км

Сзаг.1км


Питомий прибуток, грн./км

П1км


Загальний прибуток, тис.грн

П2. Оцінити альтернативні варіанти цінової політики на основі облікових даних про змінні витрати (табл. 3.2).

Визначити питомі змінні витрати (на одиницю транспортної продукції)
Сзм.1км = (Cзаг – Спост) / L, (3.9)
де Спост – постійні витрати, грн.

Визначити ставку покриття при старому рівні тарифу
s = Ц1км – Сзм.1км. (3.10)
та при новому рівні тарифу
s’ = = Ц’1км – Сзм.1км. (3.11)
Розрахувати суми покриття за альтернативами:
S = s * L; (3.12)
S’ = s’ * L’. (3.13)
Визначити розмір операційного прибутку за обома альтернативами:
П = Д – Cзм – Cпост = S – Спост; (3.14)
П’ = Д’ – C’зм – C’пост = S’ – С’пост, (3.15)
де Д – рівень доходу, грош.од.
Д = Ц1км * L; (3.16)
Д’ = Ц’1км * L’; (3.17)
∆П = П’ – П. (3.18)
Зробити висновок, порівнявши рівні прибутку за аналогією з попереднім пунктом.
Таблиця 3.2 - Оцінка альтернатив цінової політики на основі облікових даних про змінні витрати

Показник

Умовне

позначення

Значення

Відносне відхилення

альтернатива 1

альтернатива 2

Обсяг реалізації транспортних послуг

L


Питомі змінні затрати

Сзм.1км


Ставка покриття

s


Доход

Д


Змінні витрати

Сзм


Сума покриття

S


Постійні витрати

Спост


Операційний прибуток

П

 1. Проаналізувати економічну ситуацію на підприємстві за умови інфляції (табл. 3.3).

Вихідні значення показників без інфляції прийняти на рівні вихідних даних за альтернативою 1.

Визначити питомі змінні витрати за умови їхнього зросту під впливом інфляції:
С’’зм.1км = Сзм.1км * (100 + Іінфл) / 100, (3.19)
де Іінфл – рівень інфляції, %.
Визначити загальну суму змінних витрат
C’’зм = С’’зм.1км * L. (3.20)
Розрахувати ставку і суму покриття
s’’ = Ц1км – С’’зм.1км; (3.21)
S’’ = s’’ * L. (3.22)
Визначити рівень постійних витрат після впливу інфляції
Cпост’’ = Спост * (100 + Іінфл) / 100. (3.23)
Розрахувати операційний прибуток після впливу інфляції
П’’ = Д – С’’зм – С’’пост = S’’ – С’’пост . (3.24)
Розрахувати поріг рентабельності (беззбитковості), тобто обсяг реалізації, який урівноважує доход з витратами

а) без інфляції
Lтб = Cпост / (Ц1км – Сзм.1км); (3.25)
б) за умови інфляції
L’’тб = C’’пост / (Ц1км – С’’зм.1км). (3.26)
Пороговий рівень тарифу, який забезпечує беззбитковість реалізації визначити за формулою

а) без інфляції
Ц1км тб = Ц1км min = Сзм.1км + (Спост / L); (3.27)
б) за умови інфляції
Ц’’1км тб= Ц’’1км min = С’’зм.1км + (С’’пост / L). (3.28)

Таблиця 3.3 - Аналіз економічної ситуації в АТП за умови інфляції

Показник

Умовне

позначення

Значення

Відносне відхилення

без

інфляції

з врахуванням

інфляції

1

2

3

4
Індекс інфляції, %

Іінфл

0Обсяг реалізації транспортних послуг, тис.км

L


Тариф на транспортні послуги, грн

Ц1км


Питомі змінні затрати, грн./км

Сзм.1км


Ставка покриття, грн./км

s


Доход, тис.грн

Д


Змінні витрати, тис.грн

Сзм


Сума покриття, тис.грн

S


Постійні витрати, тис.грн

Спост


Операційний прибуток, тис.грн

П


Пороговий рівень обсягу реалізації, км

L тб


Пороговий рівень тарифу, грн./км

Ц1км тбЗробити висновки щодо впливу облікових даних про витрати на цінову політику підприємства.
Контрольні запитання

1. Порядок оцінки альтернатив на основі даних про повні витрати.

2. Порядок оцінки альтернатив на основі даних про змінні витрати.

3. Порядок розрахунку порогового рівня обсягу реалізації та тарифу .

Література: [2, 3, 5, 8, 9].
Лабораторна робота № 4
  1   2   3


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации