Силлабус 2020-2021 оқу жылы - файл

приобрести
скачать (272.7 kb.)СИЛЛАБУС
2020-2021 оқу жылы

2 семестр

1-курс

География және қоршаған ортаны қорғау факульетінің «Туризм (РУДН)»; «Геодезия»; «Метерология»; 7М06103- Компьютерлік инженерия; «7М06104- Компьютерлік ғылымдар»; 7М06301-Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері»; «7М07113-Бизнес талтау және BigData»; «7М07128 – Басқарудың интеллектуалды жүйесі» мамандықтары бойынша магистратураның білім беру бағдарламасы

Пәннің коды:

«PSY 5204»

Пәннің атауы:

Басқару психологиясы

Магистр-

антрант-

тың өзіндік жұмысы (МӨЖ)

Сағат саны

Кредит саны

Магистрант

тың оқыту шы басшы -лығымен өзіндік жұмысы (МОӨЖ)

Дәрістер (Д)

Семинар сабак

тары

Зерт. сабақ

тар (ЗС)3

15

15
2

7

Курс туралы академиялық ақпарат

Оқытудың түрі

Курстың типі/сипаты

Дәріс түрлері

Практикалық сабақтардың түрлері

СӨЖ саны

Қорытынды бақылау түрі

Оф-лайн

Теориялық

Аналитикалық

Семинар тапсыр малары бойын -ша презентация- лар қорғау

3

жазбаша емтихан

Дәріскер

Болтаева Алия Масакбаевна
e-mail

boltaeva.alyiya@mail.ru

Телефондары

8 707 226 1007; 8 702 119 99 07
Курстың академиялық презентациясы
Пәннің мақсаты

Оқытудың күтілетін нәтижелері (ОН)

Пәнді оқыту нәтижесінде білім алушы қабілетті болады:ОН қол жеткізу индикаторлары (ЖИ)

(әрбір ОН-ге кемінде 2 индикатор)Басқару іс-әре-кетінің теория-лық-практика-лық негіздерін талқылай оты-рып, тұлға тео-рияларын бас қару тәжіри-бесінде қолдану мүмкіндіктері, басқарудың мотивациялық аспектілері, ұйымдағы эмо-циялық күйді басқару, басшы -ның тұлғасы мен тұлға аралық және қызметтік қаты-настар психоло-гиясы, ұйым-дық коммуни-кация,ұйымның корпоративті мәдениеті жайлы зерттеу -лерді негіздеуге бағытталған басқару жүйе-сіне бағдарлама (жоба) құрас-тыру үшін жаңа заманауи бас-қару психоло-гиясының база-лык теориялары мен зерттеу-лерін қолдану арқылы басқару жүйесінің психологиялық негізі туралы теориялык білімдерін қалыптастыру

1-ОН: Басқару психологиясының негіздері, заманауи басқару психологиясындағы тұлға түсінігін, тұлға теориялары, басқарудың мотивациялық аспектілерін талдау мен теориялық білімдерін қалыптастыру.

.1 ЖИ- басқару іс-әрекетінің психологиясы негізінде басқару жүйесін түсіну.

1.2 ЖИ –басқару іс-әрекетіндегі тұлғалық даму мен басқару мотивациясы өзарабайланысын анықтау2-ОН: Басқару әрекетіндегі басшының тұлғасын, қызметтік қатынастар мен байланысты, басқару стилін, ұйымдық іс-әрекеттер, топтық динамика, өзгерістер мен жаңалықтарды, ұйымдардағы адамгершілік мәселесін, оның өлшемі мен деңгейін анықтау.

2.1 ЖИ – басқару іс-әрекетіндегі басшы тұлғасы, басқару стильдері, ұйымдық іс-әрекет, топтық динамика т.б. теорияларды игеру;

2.2 ЖИ –басқарудың мотивациялық аспектілерінің өзара байланысын талдау;3-ОН: Іскерлік қатынас және кәсіби қарым-қатынас психологиясын, лидерлік дағдылар, мотивация мәселесі, ұйымдағы қызметкерлердің қанағаттануы және гармония табуды, ұйымда эмоциялық күйді басқаруды түсіну. Психологиялық зерттеу әдістерін қолдану мен басқару саласында жинақтаған теориялық білімін практикада жүзеге асыру.

3.1 ЖИ - іскерлік және кәсіби қатынастар түсініктері лидерлік дағдылар туралы білімдерді меңгеру;

3.2 ЖИ – ұйымдағы адамдардың қанағаттануы мен гармониясын, эмоциялык күйлерді басқаруды зерттейтін эксперименттік және психодиагностикалық әдістердің тиімділігін ажырату және түсіну;4-ОН: Ұйымдық коммуникацияны, мәде-ниетаралық коммуникация психологиясын, ұйымның корпоративтік мәдениетінің психологиялық табиғатын талдау арқылы басқару іс-әрекетінің негізін түсіну.

4.1 ЖИ - ұйымдық коммуникация, корпортаивтік мәдениет процес- терінің маңыздылықтарын түсіне отырып меңгеру;

4.2 ЖИ – басқару іс-әрекеті мен басқару жүйесінің негізінде психодиагностикалық игеру және қолдану;5-ОН: Тұлғаның Мен-концепциясы және іскерлік мансапты, тұлға және ұйымдағы іскерлік мансапты ұйымдастыруды, мамандығы бойынша кездескен түрлі кедергілерді шешуді, ұйымдағы конфликт және конфликтілі мінез-құлык модельдерін талдау арқылы басқару және бағдарлама құрастыру.

5.1 ЖИ – тұлғаның Мен-концеп циясы іскерлік мансапты ұйымдастырудың когнитивті модельдерін құру;

5.2 ЖИ- басқару іс-әрекетіндегі тұлға аралық қатынастар, мотивациялық аспектілері, ұйымдык коммуникация, корпоративті мәдениет, ұйымдағы конфликт оларды жеңу жолдары

СИЛЛАБУС 2020-2021 оқу жылы
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации