Лабораторна робота №6 Тема. Класифікація І кодування економічної інформації Мета - файл

скачать (226.2 kb.)

Лабораторна робота № 6

Тема. Класифікація і кодування економічної інформації


Мета. Засвоєння і закріплення теоретичних знань про класифікації та кодування економічної інформації, набут­тя практичних навиків побудови кодів економічних об'єктів.

Короткі теоретичні відомості
Застосування персональних комп'ютерів для обробки еконо мічної інформації пред'являє певні вимоги до форми поданню економічної інформації.

Щоб зменшити затрати на обробку інформації, слід попере­дньо її стиснути (подати в більш компактній формі, закодувати) Кодування прискорює запис даних на машинні носії, передачу інформації по каналах зв'язку і дозволяє здійснити стандартизацію всієї системи документації.

Відомо, що кодування — це процес присвоєння умовних по­значень різноманітним об'єктам. Сукупність правил, котрі визна­чають систему знаків і порядок їх використання для позначення об'єктів, називається системою кодування. Під кодом розуміють умовне, побудоване за визначеними правилами позначення об'єкта у вигляді знаку або системи знаків (букв, цифр або їх сполучення). Кількість знаків в кодовому позначенні визначає довжину коду.

Кодування необхідне для виконання таких процедур при розв'язку задач на комп'ютерах: ідентифікація вхідних даних (однозначне визначення даних незалежно від їх походження, організації та зберігання), пошук та групування даних за тими ж критеріями, за якими реалізуються алгоритми обчислення ре­зультатних показників; друк результатів обробки в вихідних документах в певній послідовності і у формі, пристосованої для сприймання цих результатів людиною.

Об'єктами класифікації і кодування є економічні показники або значення окремих реквізитів цих показників.

В даний час на практиці застосовуються різноманітні системи кодування: порядкова і серійна, розрядна (десяткова) і комбінована системи.

Для ефективного функціонування АІС необхідне єдине інфо­рмаційне забезпечення, котре дає можливість розв'язувати задачі в рамках АІС, а також забезпечує взаємодію різних АІС шляхом обміну інформацією.

Розв'язок проблеми інформаційної взаємодії АІС базується на застосуванні загальнодержавних і галузевих класифікаторів техніко-економічної інформації.

Під класифікаторами розуміють систематизовані назви груп класифікаційних групувань, об'єктів, ознак класифікації і їх ко­дові позначення.

Із загальнодержавних класифікаторів найбільший інтерес представляє загальнодержавний класифікатор промислової і сільськогосподарської продукції (ЗКП). ЗКП складається з двох блоків — ідентифікації і назви, — як класифікаційних ознак, так і конкретної продукції. Загальна формула структури повного ко­дового позначення продукції за ЗКП показана на рис. 1

Рис. 1. Структурна формула коду за ЗКП. Позначення: X — класифікаційна ознака з цифровим алфавітом коду; В — класифікаційна ознака з буквенним кодом; 0 — порядковий код з цифровим алфавітом; «+» — знак відображення ієрархічного зв'язку.

Ідентифікаційний блок побудований з використанням шестирівневої ієрархічної системи класифікації, послідовної і парале­льної системи кодування десятьма цифровими десятковими зна­ками, а також ідентифікації об'єктів в межах класифікаційних групувань і включає класифікаційну та ідентифікаційну частини.

Класифікаційна частина класифікатора складається з вищих класифікаційних груп (ВКГ). Приєднання до ВКГ ідентифікацій­ної частини дає ЗКП в повній номенклатурі.

Необхідно знати, що ВКГ класу 85 «Швейні вироби» побудо­вані з використанням п'ятирівневої ієрархічної системи кодуван­ня, послідовної і паралельної системи кодування (хх + х + х +:х +:х). Послідовність класифікаційних ознак така: 2 знаки — ознака га­лузевої приналежності; один знак — ознака виду одягу; один знак — ознака виробу; один знак — ознака матеріалу (паралельне кодування); один знак — вікова ознака.

Виділені такі види одягу: одяг верхній, костюми і платтєві ви­роби, вироби білизняні і одіяла, головні убори, вироби робочі і спеціального призначення, вироби швейні тощо.

Види тканин: бавовняні тканини, льяні тканини, штучна шкі­ра, шерстяні тканини, шовкові тканини, неткані плівкові матеріа­ли, неткані матеріали. Види вікових груп: чоловічі, жіночі виро­би, вироби для хлопчиків і дівчат шкільного віку, вироби для хлопчиків і дівчат дошкільного віку, вироби для новонародже­них, вироби для дітей.

В результаті виконання завдань повинні бути засвоєні загальні принципи різних систем класифікації і кодування номенклатур ознак економічної інформації і методика проектування класифі­каторів.

Проектування класифікаторів необхідно здійснювати в такому порядку:  1. Встановити внутрішню класифікацію номенклатурних ознак.

  2. Знайти підлеглість ознак при ієрархічній системі класифі­кації або встановити набір незалежних ознак (фасетів) при бага-тоаспектній класифікації.

3. Побудувати граф типу «дерево» — визначити набір фасетів.

4. Скласти систематизований перелік елементів кодованої множини з врахуванням встановленої класифікації.

5. Вибрати раціональну систему і метод кодування.

6. Присвоїти кодові позначення елементам кодованої множини при побудові кодових позначень окремих елементів, які входять в склад фасета, враховувати використання найбільш раціональної системи кодування;

7. Заповнити таблиці кодових позначень елементів множин.

Граф класифікаційної множини потрібно подати у вигляді, показаному на рис. 2Лабораторна робота № 6 Тема. Класифікація і кодування економічної інформації
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации