Правила эксплуатации электроустановок - файл n1.doc

приобрести
Правила эксплуатации электроустановок
скачать (242.2 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2164kb.04.03.2011 14:17скачать

n1.doc

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18

|1. Випробу- | М |Випробування но вимірювання| |

|вання но | |необхідно провести согласно з| |

|вимірювання | |табл. 20 додатка 1 (пункты | |

|вбудованих | |1, 3, 6) | |

|трансфор- | | | |

|маторів | | | |

|струму | | | |

|-------------+-----+---------------------------+----------------------------|

|2. Вимирю- | К | | |

|вання сопротивления | | | |

|ізоляції: | | | |

|1) повітро- | |Опір изоляции приведен в |Вимірювання проводят |

|проводів | |табл. 18 додатка 2. |мегаомметром напряжением |

|опорних и | | |2500 В. |

|рухомих | | | |

|частин | | | |

|виконаних с | | | |

|органічних | | | |

|матеріалів; | | | |

|2) много | |Проводяться согласно с | |

|елементних | |пунктом 1 табл. 8 додатка 1| |

|ізоляторів; | |Опір изоляции не меньше | |

| | |ніж 1 МОм | |

|3) вторичных | | |Вимірювання проводят |

|кіл но | | |мегаомметром напряжением 1000 В|

|обмоток | | | |

|електро- | | | |

|магнітів | | | |

|керування | | | |

|-------------+-----+---------------------------+----------------------------|

|3. Випробу- | К |Тривалість испытание | |

|вання | |1 хв. Значение испытательной | |

|підвищеною | |напруги приведено в табл. 14| |

|напругою | |додатка 2 | |

|промислової | | | |

|частоти | | | |

|вимикачів к | | | |

|35 кВ: | | | |

|опорної | | | |

|ізоляції | | | |

|полюсів | | | |

|вимикача | | | |

|-------------+-----+---------------------------+----------------------------|

|4. Вимирю- | | |Під время капитального ремонту|

|вання сопротивления | | |окремо измеряются контакты |

|постійного | | |кожного разрыва гасильной |

|струму: | | |камери, відокремлювача, ножа|

|1) струмо- |К, П,|Граничні величины сопротивления |тощо. Во время текущего и |

|провідного |М |контактів должны |міжремонтного испытаний |

|контуру | |відповідати нормам |вимірюється сопротивление каждого |

|контактної | |заводу-виробника. |полюса; в случае превышения |

|системи; | | |нормованого сопротивления |

|2) омических |К, П |Значення сопротивлений должны |вимірюється сопротивление каждого |

|дільників | |відповідати документации |елемента контактной системи,|

|напруги; | |заводу-виробника. |опори которых не должны |

| | | |перевищувати нормируемые |

| | | |значення более чем в 1,5 |

| | | |рази. |

|3) електро- |К, П,|Опір должен отвечать |Опори резисторов в границах |

|магнітів |М |таким нормативным |одного полюса не должны |

|керування | |значенням: |відрізнятися между собой |

| | |- электромагниты типа |більше чем допускается |

| | |ВВ-400-15 с форсированием: |інструкцією |

| | |перша обмотка |заводу-виробника |

| | |(10 +- 1,5) Ом; друга | |

| | |обмотка (45 +- 2) Ом | |

| | |- электромагниты завода | |

| | |"Електроапарат" | |

| | |(0,39 +- 0,03) Ом | |

|-------------+-----+---------------------------+----------------------------|

|5. Вимирю- | К |Виміряні емкости не повинні|Ємності конденсаторов в |

|вання | |відрізнятися от початкових|межах одного полюса не |

|конденсаторів| |значень больше чем на 10%; |повинні отличаться между |

|полюсних | |значення tg дельта за |собою больше, чем |

|дільників | |температури 20 град не |допускається инструкцией |

|напруги (кута| |повинні превышать 0,8%. |заводу-виробника выключателей |

|діелектричних| |Опір изоляции не | |

|втрат | |нормується. Определяется | |

|tg дельта | |для каждого типа выключателей | |

|і емкости С) | |за данными завода-производителя | |

| | |або данными начальных | |

| | |вимірювань | |

|-------------+-----+---------------------------+----------------------------|

|6. Проверка |К, П |Параметри характеристик |Види операций и сложных |

|характеристик| |вимикача должны |циклів, значение давления |

|вимикачів | |відповідати его паспорту |повітря, за которыми |

| | |або инструкции |проводяться снятие |

| | |заводу-виробника |характеристик выключателя |

| | | |наведені в табл. 19 |

| | | |додатка 2 |

|-------------+-----+---------------------------+----------------------------|

|7. Проверка |К |Напруга спрацювання | |

|спрацьо- | |електромагнітів управление | |

|вування | |за наибольшего давления | |

|приводу | |повітря в баках не должна | |

|вимикача за | |перевищувати 65% от | |

|зниженої | |номінальної | |

|напруги | | | |

|-------------+-----+---------------------------+----------------------------|

|8. Проверка |К |Довжини тянул, промежутков, хід| |

|механічних | |дугогасних пристроил и | |

|характеристик| |вузлів в шкафах управления | |

| | |регулюються согласно с | |

| | |вимогами инструкции | |

| | |заводу-виробника | |

------------------------------------------------------------------------------

К, П, М - проводятся в термины, установленные системой ТОР но К - не реже чем один раз на 6 лет.
Таблица 12. Елегазови выключатели

------------------------------------------------------------------------------

|Найменування | Вид | Нормативное значение | Указания |

| проверки |пере-| | |

| |вірки| | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|1. Вимирю- | | | |

|вання сопротивления | | | |

|ізоляції: | | | |

|1) опорной |К |Опір изоляции должен |Вимірювання проводится |

|ізоляції но | |бути не менее чем для |мегаомметром напряжением 2500 В. |

|ізоляції | |вимикачів напряжением, МОм: | |

|складових | |3-10 кВ - 1000; 15-150 кВ| |

|елементів; | |- 3000. | |

|2) вторичных |К |Опір изоляции должен |Вимірювання проводится |

|кіл електро- | |бути не менее чем 1 МОм |мегаомметром напряжением 1000 В |

|двигунів | | | |

|заведення | | | |

|пружини или | | | |

|зарядження | | | |

|гідросистеми | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|2. Випробу- |К, М |Тривалість испытание | |

|вання | |1 хв, для изоляции с | |

|підвищеною | |органічних материалов - | |

|напругою | |5 хв. | |

|промислової | | | |

|частоти | | | |

|вимикачів к | | | |

|35 кВ | | | |

|включно: | | | |

|1) изоляции | |Значення испытательной | |

|кожного | |напруги приведены в | |

|полюса | |табл. 14 додатка 2. | |

|відносно | | | |

|корпусу и | | | |

|двох других | | | |

|полюсів; | | | |

|2) міжконта- | |Значення испытательной | |

|ктного | |напруги приведены в | |

|розриву | |табл. 14 додатка 2 | |

|вимикачів кВ | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|3. Вимирю- |К, П,| | |

|вання сопротивления |М | | |

|постійного | | | |

|струму: | | | |

|1) струмо- | |Опір не должен | |

|відного | |перевищувати значение | |

|контуру | |наведеного в документації| |

|контактної | |заводу-виробника. | |

|системи; | | | |

|2) електро- | |Опір должен отвечать | |

|магнітів | |паспорту заводу-виробника| |

|керування, їх| | | |

|шунтувальних | | | |

|резисторів та| | | |

|нагрівачів | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|4. Вимирю- | |Дані измерений должны | |

|вання | |відповідати паспорту | |

|конденсаторів| |заводу-виробника | |

|полюсних | | | |

|дільників | | | |

|напруги (кута| | | |

|діелектричних| | | |

|втрат | | | |

|tg дельта | | | |

|і емкости С) | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|5. Проверка | |Уставки густиноміра | |

|спрацювання | |повинні отвечать | |

|густиноміра | |заводській документации | |

|(давача | |заводу-виробника | |

|густини | | | |

|елегазу) | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|6. Проверка | |Напруга спрацювання не |Для выключателей с гидравлическим |

|спрацювання | |повинна превышать: |чи пневматическим поводами |

|приводу | |- электромагнита |електромагніти управление |

|вимикача за | |ввімкнення - 0,85 Uн; |повинні срабатывать за |

|зниженої | |- электромагнита |номінального но минимального |

|напруги | |вимкнення - 0,7 Uн |тиску |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|7. Проверка |К |Операції но циклы, у яких|Для выключателей 3-10 кВ |

|часових | |необхідно проводить |вимірювання проводят |

|характеристик| |вимірювання параметров |мілісекундоміром. |

|вимикача: | |характеристик, значение |Для выключателей 35, 110 |

| | |параметрів должны |150 кВ - методом |

| | |відповідати требованиям |осцилографування |

| | |заводу-виробника. | |

|1) вимірю- | |Вимірювання параметров | |

|вання | |характеристик следует | |

|часових | |проводити за номінального| |

|характеристик| |тиску елегазу в | |

|під время | |дугогасних камерах и | |

|операції | |номінальній напряжению на | |

|увімкнення | |електромагнітах керування| |

|(В) но | | | |

|вимкнення | | | |

|(В); | | | |

|2) проверка | | | |

|характеристик| | | |

|у сложных | | | |

|циклах "У-В",| | | |

|"В-У-В" | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|8. Вимирю- |К |Значення тока и | |

|вання | |тривалість обтекание | |

|значення | |електромагнітів должны | |

|струму но | |відповідати требованиям | |

|тривалості | |заводу-виробника. | |

|обтікання | |Вимірювання проводят | |

|електро- | |методом осцилографування | |

|магнітів | | | |

|керування | | | |

|(проводиться | | | |

|для вимикачів| | | |

|35, 110 та | | | |

|150 кВ) | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|9. Вимирю- |К |Заміряний время должно | |

|вання времени | |відповідати требованиям | |

|заведення | |заводу-виробника | |

|пружини или | | | |

|зарядки | | | |

|гідросистеми | | | |

|приводу | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|10. Перевірка| |Надійна работа | |

|вимикачів | |забезпечується за | |

|6,10 кВ | |номінальної напряжения | |

|4-5-кратним | |оперативного тока | |

|увімкненням | | | |

|вимкненням в | | | |

|циклах "У" | | | |

|"В", "У-В" | | | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|11. Контроль |К, П,|Контроль отсутствия |У разе измерений давления |

|відсутності |М |витікання елегазу след |манометром его показы |

|витікання | |проводити за показами |необхідно привести к |

|елегазу | |штатних густиномірів или |навколишньої температуры. |

| | |манометрів, а в разе |Для приведение пользуются |

| | |потреби - за помощью |залежністю давления елегазу от |

| | |течошукача |температури, которая приведена в |

| | | |інструкції завода-производителя |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|12. Перевірка|К |Вміст влаги определяют |Вимірюванню подлежит елегаз |

|вмісту вологи| |на основанию измерений точки|призначений для заполнения |

|в елегазі | |роси. |камер выключателя |

| | |Температура точки росы | |

| | |повинна быть не выше | |

| | |мінус 50 град. | |

|-------------+-----+-------------------------+------------------------------|

|13. Перевірка|К |Перевірка проводится | |

|вбудованих | |згідно с табл. 20 додатка| |

|трансформа- | |1 (пункты 1, 3.2, 5, 6) | |

|торів тока | | | |

------------------------------------------------------------------------------

К, П, М - проводятся в термины, установленные системой ТОР, а К - не реже чем один раз на 6 лет.
Таблица 13. Вакуумные выключатели

-----------------------------------------------------------------------------

|Найменування | Вид | Нормативное значение | Указания |

| проверки |пере-| | |

| |вірки| | |

|-------------+-----+-------------------------+-----------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------------+-----+-------------------------+-----------------------------|

|1. Вимирю- |К | | |

|вання сопротивления | | | |

|ізоляції: | | | |

|1) опорной | |Опір изоляции должен |Вимірювання проводится |

|ізоляції | |бути не менее чем |мегаомметром напряжением 2500 В.|

|складових | |100 МОм. | |

|елементів; | | | |

|2) вторичных | |Опір изоляции должен |Вимірювання проводится |

|кіл и обмоток| |бути не ниже чем 1 МОм |мегаомметром напряжением 1000 В |

|електро- | | | |

|магнітів | | | |

|керування | | | |

|(ЕМК) | | | |

|-------------+-----+-------------------------+-----------------------------|

|2. Випробу- |К |Тривалість испытаний | |

|вання | |5 хв, для изоляции с | |

|підвищеною | |органічних материалов | |

|напругою | |5 хв. | |

|промислової | | | |

|частоти: | | | |

|1) изоляция | |Значення испытательной | |

|кожного | |напруги приведено в | |

|полюса | |табл. 14 додатка 2. | |

|відносно | | | |

|корпусу и | | | |

|двох других | | | |

|полюсів; | | | |

|2) міжконта- | |Значення испытательной |Випробувальна напряжение |

|ктного | |напруги приведено в |подається на корпус выключателя |

|розриву в | |табл. 14 додатка 2. |протягом 1 хв. |

|вимкнутому | | | |

|положенні | | | |

|вимикача; | | | |

|3) изоляции | |Випробування проводится |Випробування напряжением |

|вторинних кіл| |напругою 1000 В |промислової частоты можно |

|і ЕМК | | |замінити испытанием |

| | | |мегаомметром напряжением 2500 В |

|-------------+-----+-------------------------+-----------------------------|

|3. Проверка | |Напруга спрацювання не | |

|спрацювання | |повинна превышать: | |

|приводу | |- электромагнита | |

|вимикача за | |ввімкнення - 0,85 Uн; | |

|зниженої | |- электромагнита | |

|напруги | |вимкнення - 0,7 Uн | |

|-------------+-----+-------------------------+-----------------------------|

|4. Вимирю- |К |Власний время включило та|Часові характеристики следует |

|вання | |вимкнення должен |вимірювати на номинальной |

|часових | |відповідати значением |напрузі на ЕМК |

|характеристик| |наведеним в паспорте на | |

|вимикача | |вимикач | |

|-------------+-----+-------------------------+-----------------------------|

|5. Випробу- |К |Слід провести 3-4 | |

|вання | |операції включило | |

|вимикача | |"У" но выключение "В" | |

|багаторазовим| |а также 2-3 цикла | |

|увімкненням- | |"У-В" без выдержки | |

|вимиканням | |часу между операциями | |

-----------------------------------------------------------------------------

К, П, М, - проводятся в термины, установленные системой ТОР но К - не реже чем один раз на 6 лет.
Таблица 14. Выключатели нагрузки

-------------------------------------------------------------------------------

|Найменування | Вид | Нормативное значение | Указания |

| проверки |пере-| | |

| |вірки| | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|1. Вимирю- |К | | |

|вання сопротивления | | | |

|ізоляції: | | | |

|1) вимірю- | |Опір изоляции должен бути|Вимірювання проводится |

|вання сопротивления | |не ниже, чем приведен в |мегаомметром напряжением 2500 В. |

|ізоляції | |табл.18 дополнение 2. | |

|рухомих и | | | |

|направних | | | |

|частин | | | |

|виконаних с | | | |

|органічних | | | |

|матеріалів; | | | |

|2) вторичных | |Опір изоляции должен бути|Вимірювання проводится |

|кіл но | |не меньше чем 1 МОм |мегаомметром напряжением 1000 В |

|електро- | | |усіх элементов электрической |

|магнітів | | |схеми по отношению к земле |

|керування | | |та других электрических кругов |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|2. Випробу- |К |Тривалість испытание | |

|вання | |1 хв. | |

|підвищеною | | | |

|напругою | | | |

|промислової | | | |

|частоти: | | | |

|1) изоляции | |Значення испытательной напруги| |

|вимикача; | |наведене в табл. 14 | |

| | |додатка 2. | |

|2) изоляции | |Напруга испытание |Випробування напряжением |

|вторинних кіл| |1000 В |промислової частоты можно |

|і обмоток | | |замінити испытанием |

|електро- | | |мегаомметром напряжением 2500 В |

|магнітів | | | |

|керування | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|3. Вимирю- |К | | |

|вання сопротивления | | | |

|постійного | | | |

|струму: | | | |

|1) струмо- | |Опір не должен | |

|відного | |перевищувати выходного | |

|контуру | |значення больше чем в 1,5 | |

|контактної | |рази. | |

|системи; | | | |

|2) електро- | |Опір должен отвечать | |

|магнітів | |вимогам завода-производителя | |

|керування | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|4. Визначення|К |Мінімальна толщина стенки | |

|ступеня | |вкладишів должна быть в | |

|зношення | |межах (0,5-1,0) мм | |

|дугогасних | | | |

|вкладишів | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|5. Визначення|К |Одночасне обгорание | |

|ступеня | |рухомого и неподвижного | |

|обгоряння | |дугогасильних контактов | |

|контактів | |полюса не должно | |

| | |призвести до уменьшения | |

| | |відстані между главными | |

| | |контактами меньше чем 4 мм | |

| | |у момент змикання | |

| | |дугогасних контактов | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|6. Проверка |К |Перевіряється в работе за | |

|дії механізму| |ввімкненого положение | |

|вільного | |приводу в двух-трех | |

|розчеплення | |проміжних его положениях | |

| | |і на грани зоны действия | |

| | |вільного разжатие | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|7. Проверка |К |Перевірка проводится | |

|спрацювання | |згідно из пункта 8 табл. 10| |

|привода за | |додатку 1 | |

|зниженої | | | |

|напруги | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|8. Випробу- |К |Проводяться по три | |

|вання | |операції включило и | |

|вимикача | |вимкнення | |

|багато- | | | |

|разовими | | | |

|увімкненнями | | | |

|і вимкненнями| | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|9. Випробу- |К |Проводиться согласно с табл.| |

|вання | |15 дополнения 1 | |

|запобіжників | | | |

------------------------------------------------------------------------------

К, М - проводятся в термины, установленные системой ТОР, но К- не реже чем один раз на 8 лет.
Таблица 15. Предохранители напряжением свыше 1000 В

--------------------------------------------------------------------------

|Найменування | Вид | Нормативное значение | Указания |

| проверки |пере-| | |

| |вірки| | |

|-------------+-----+---------------------------+------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------------+-----+---------------------------+------------------------|

|1. Випро- |К |Випробна напряжение приведенная в|Випробування может |

|бування | |табл. 14 додатка 2. |виконуватися вместе с |

|опорної | |Тривалість испытание |випробуванням ізоляторів|

|ізоляції | |1 хв |ошинування амбарчиков |

|запобіжників | | | |

|підвищеною | | | |

|напругою | | | |

|промислової | | | |

|частоти | | | |

|-------------+-----+---------------------------+------------------------|

|2. Визначення|М |Плавкі вставки и |Цілісність перевіряється|

|цілісності | |струмообмежувальні сопротивления |омметром |

|плавких | |повинні быть калибрирующими.| |

|вставок но | |Номінальний ток плавкой | |

|струмо- | |вставки должен відповідати| |

|обмежува- | |проектним данным | |

|льних | | | |

|опорів и их | | | |

|відповідності| | | |

|проектним | | | |

|даним | | | |

-------------------------------------------------------------------------

К, М - проводятся в термины, установленные системой ТОР, но К - не реже чем один раз на 8 лет.
Таблица 16. Роз'єднувачі, короткозамикачі и відокремлювачі

-------------------------------------------------------------------------------

|Найменування | Вид | Нормативное значение | Указания |

| проверки |пере-| | |

| |вірки| | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|1. Вимирю- | | | |

|вання сопротивления | | | |

|ізоляції: | | | |

|1) поводков і|К |Опір изоляции должен бути|Вимірювання проводится |

|тяг | |не ниже, чем приведен в |мегаомметром напряжением 2500 В. |

|зроблених с | |табл. 18 додатка 2. | |

|органічних | | | |

|матеріалів; | | | |

|2) вторичных | |Опір изоляции должен бути|Вимірювання проводится |

|кіл и обмоток| |не меньше, чем 1 МОм |мегаомметром напряжением 1000 В. |

|електро- | | | |

|магнітів | | | |

|керування | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|2. Випробу- | |Тривалість испытание | |

|вання | |1 хв. | |

|підвищеною | | | |

|напругою | | | |

|промислової | | | |

|частоти: | | | |

|1) изоляции | |Ізоляція, которая складывается |Для опорнострижневих |

|роз'єдну- | |з одноэлементных опорных |ізоляторів электрическое |

|вачів | |фарфорових изоляторов |випробування не есть обов'язковим|

|коротко- | |випробовується за нормами,| |

|замикачів | |наведеними в табл. 14 | |

|та відокре- | |додатка 2. | |

|млювачів; | | | |

|2) изоляции |К |Випробування проводится | |

|вторинних кіл| |напругою 1000 В | |

|і обмоток | | | |

|електро- | | | |

|магнітів | | | |

|керування | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|3. Контроль |К, М |Контроль выполняется | |

|багато- | |відповідно к табл. 8 | |

|елементних | |додатка 1 | |

|ізоляторів | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|4. Вимирю- | | | |

|вання сопротивления | | | |

|постійному | | | |

|струму: | | | |

|1) струмо- |К |Значення сопротивления должно |Вимірювання проводится в |

|відного | |відповідати нормам |роз'єднувачів но |

|контуру | |заводу-виробника, а в разі|відокремлювачів напряжением 35 кВ|

|контактної | |їх отсутствия - не |і выше, а также в |

|системи | |перевищувати значение |роз'єднувачів током на 600 А|

|роз'єднувачів| |наведені в табл. 20 |і больше всех напряжений. В шинних|

|та відокре- | |додатка 2 . |роз'єднувачів измерение |

|млювачів; | | |опору но связаны с этим |

| | | |зняття напряжения со стороны шин |

| | | |проводяться только в разе |

| | | |якщо выявленная неисправность |

| | | |контактів, например |

| | | |потемніння, повышенный нагрел |

| | | |тощо |

|2) обмоток |К |Опір обмоток должен | |

|електро- | |відповідати данным | |

|магнітів | |заводу-виробника | |

|керування | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|5. Вимирю- |К |Результати измерений |Рекомендується проводить в |

|вання | |повинні отвечать нормам|роз'єднувачів и |

|зусилля | |заводу-виробника, а в разі|відокремлювачів, которые работают |

|витягування | |їх отсутствию - данным |при токе над 90% от |

|ножа с | |наведеним в табл. 21 |номінального значение. |

|нерухомого | |додатка 2 |Вимірювання проводится за |

|контакту | | |допомогою шаблона |

|роз'єднувача | | | |

|або відокре- | | | |

|млювача | | | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|6. Проверка |К |Проводиться путем пяти | |

|роботи | |операцій включило и | |

|роз'єднувача,| |вимкнення при номинальной | |

|коротко- | |напруги оперативного | |

|замикача но | |струму для аппаратов с | |

|відокре- | |дистанційним управлением, і| |

|млювача | |такої самого количества | |

| | |операцій - для аппаратов с | |

| | |ручним управлением | |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|7. Вимирю- |К |Допускається отклонение |Час движения подвижных частей |

|вання часових| |виміряних часовых |визначається в |

|характеристик| |характеристик от значень,|короткозамикачів под время |

| | |наведених в табл. 22 |увімкнення но в |

| | |додатка 2 в границах 10% |відокремлювачів под время |

| | | |вимкнення |

|-------------+-----+--------------------------+------------------------------|

|8. Проверка |К |Блокування не должно | |

|роботи | |дозволяти оперировать ножами| |

|механічного | |роз'єднувача при | |

|блокування | |ввімкнених заземлювальних | |

|роз'єднувача | |ножах | |

-------------------------------------------------------------------------------
К - проводится в термины, установленные системой ТОР, но для короткозамикачів и відокремлювачів - не реже чем один раз на 3 года, для роз'єднувачів - не реже чем один раз на 8 лет, М - проводится в термины, что определяются системой ТОР.
Таблица 17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений

------------------------------------------------------------------------------

| Наименование | Вид | Нормативное значение | Указания |

| проверки |пере-| | |

| |вірки| | |

|--------------+-----+------------------------+------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 |

|--------------+-----+------------------------+------------------------------|

|1. Вимірювання|К, М |Опір разрядника или його|Вимірювання проводится в |

|опору | |елемента, а также |розрядників и ОПН номинальной |

|розрядників и | |обмежувача перенапряжений не|напругою 3 кВ и выше |

|обмежувачів | |повинен отличаться |мегаомметром напряжением 2500 В |

|перенапруг | |більш чем на 30% от |у разрядников и ОПН |

|(ОПН) | |вихідного значение |номінальною напряжением меньшее ніж|

| | | |3 кВ - мегаомметром напряжением |

| | | |1000 В. |

| | | |Вимірювання проводится для |

| | | |електрообладнання внутренней |

| | | |установки 1 раз в 6 лет |

| | | |зовнішньої - не реже чем 1 |

| | | |раз на 3 года |

|--------------+-----+------------------------+------------------------------|

|2. Вимірювання|К, М |Опір изоляции должен |Вимірювання проводится |

|опору ізоляції| |бути не менее чем 1 МОм |мегаомметром напряжением 1000 В |

|ізолювальних | | |2500 В |

|основ | | | |

|розрядників и | | | |

|ОПН, на которых | | | |

|установлені | | | |

|регістратори | | | |

|спрацювання | | | |

|--------------+-----+------------------------+------------------------------|

|3. Проверка |К |Виконується за методикою| |

|елементів, что | |та нормами | |

|входять в | |заводу-виробника | |

|комплект | | | |

|пристрою для | | | |

|вимірювання | | | |

|струму | | | |

|провідності | | | |

|обмежувачів | | | |
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации