Назорат учун савол ва топшириқлар - файл

приобрести
скачать (26.4 kb.)


Назорат учун савол ва топшириқлар

 1. Педагогика фани нимани ўрганади?

 2. Педагогика фанининг обекти ва предметини изоҳланг.

 3. Педагогика фанининг асосий вазифаларига изоҳ беринг.

 4. Педагогиканинг асосий категорияларига нималар киради?

 5. Педагогиканинг бошқа фанлар билан алоқадорлигини асосланг.

 6. Педагогик фанлар тизимини шартли равишда асосий, ёрдамчи ва мустақил фан соҳаси йўналишларига туркумланг.

 7. Педагогика фани методологияси тушунчасига изоҳ беринг.

 8. Педагоканинг илмий тадқиқот методлари ҳақида гапириб беринг.

Мавзу юзасидан тестлар

1.Педагогиканинг объекти:

А) Ёшларни ақлий интеллектуал ривожланиш жараёни

Б) Ёшларни ахлоқий ўсиш жараёни

В) Ёшларни ақлий, ахлоқий , жисмоний ривожлантириш жараёни

Г) Ўқувчиларни жисмоний ўсиш жараёни

2. Педагогиканинг предмети:

А) Таълим қонуниятлари

Б) Тарбия қонуниятлари

В) Ёшларни ақлий ривожлантириш қонуниятлари

Г) Ёшларга таълим, тарбия бериш ва жисмоний ривожлантириш қонуниятлари

3. Педагогика фанининг вазифалари:

А) Ёшларга билим олиш, ақлий-ахлоқий ривожланиш, уларда амалий ўқув малакаларини ҳосил қилиш, мустақил ҳаёт тарзини ўргатишдан иборат.

Б) Ёшларга дарс беришни ўргатиш

В) Ёшларни мустақил билим олишга ўргатиш

Г)Ахлоқий тарбия олишга ўргатиш

4.Педагогика фани тузилмаси:

А) Педагогиканинг методологияси, дидактика

Б) Педагогиканинг методологияси, тарбия назарияси ва амалиёти, таълимни бошқариш тизими, оилада тарбия.

В) Таълим, тарбия назарияси ва амалиёти

Г) таълим технологияларидан иборат

5. Педагогика қайси фанлар билан алоқадор:

А) Ижтимоий фанлар билан

Б) Табиий фанлар билан

В) Иқтисодий фанлар билан

Г) Ижтимоий-гуманитар, табиий, иқтисодий фанлар

6. Педагогиканинг илмий тадқиқот методлари қуйидаги тузилмаларнинг қайсида тўла ифода этилган?

А) Тажриба синов кузатиш

Б) Педагогик кузатиш

В) Математика -кибернетика усули

Г) Педагогик кузатиш, суҳбат, болалар ижодини ўрганиш, тест, мактаб ҳужжатларини ўрганиш, эксперимент, таҳлил, статистикк таҳлил
Семинар режаси:

1. Педагогика фанининг тармоқлари.

2. Педагогика фанини тузилиши.

3. Илмий педагогик тадқиқотларнинг назарий ва амалий жихатлари.


Мустақил иш (4 соат).

Тарқатма материяллар бўйича маъруза қисмларини ўзлаштириш.

 1. Тарқатма материалларни ўрганиш.

 2. Тарқатма материалларни ўзлаштириш.

 3. Талабаларга тарқатма материалларни тайёрлашни вазифа қилиб бериш.


Назорат учун савол ва топшириқлар
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации