1. Основи безпеки життєдіяльності - файл

приобрести
скачать (1544.8 kb.)МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ГОРЛІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ КОЛЕДЖ

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПОСІБНИК

з дисципліни

ПП03.08„ БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (БЖД) ”

Спеціальність: 5.05050302

Технологія обробки матеріалів на верстатах і АЛ

2012


Теоретичний посібник з дисципліни «ПП03.08 БЖД».

Розробила викладач: С.О.Наливайко – Горлівка: ГМК, 2012. – 150с.

Посібник містить в собі теоретичні відомості з дисципліни „БЖД” за блоками змістовних модулів згідно розробленої в ГМК навчальної програми для спеціальності 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і АЛ.

Він створений :

- в допомогу студентам денної та заочної форм навчання для отримання теоретичних знань з дисципліни, виконання самостійної роботи при вивченні дисципліни, підготовці до іспитів і заліків;

- в допомогу викладачам для проведення лекційних занять та консультацій.

До посібнику надається електронний додаток з навчальними презентаціями окремими темами чи питаннями. Дивись додаток Б «Перелік навчальних презентацій - електронний посібник»

ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………

4

Змістовний модуль 1 : Наукові основи безпеки життєдіяльності

Тема 1. Основи безпеки життєдіяльності………….............


7


Тема 2. Безпека життєдіяльності у навколишньому середовищі …………………………………………………..

22


Змістовний модуль 2: Безпека життєдіяльності у надзвичайних умовах

Тема 3. Безпека життєдіяльності у надзвичайних умовах …63


Тема 4. Практичні дії та тактика поведінки в надзвичайних ситуаціях ……………………………………………….…….

94


Змістовний модуль 3 : Організація і управління безпекою життєдіяльності

Тема 5. Організація і управління безпекою життєдіяльності………………………………………………..


112
Перелік рекомендованої літератури…………..……………

126

Додаток А. Перелік основних контрольних запитань для підсумкового опитування та самоконтролю знань за темами………………………………………………………..


128


Додаток Б. Перелік навчальних презентацій - електронний посібник………………………………………

Додаток В. Словник термінів……………………………….


133


135ВСТУП


Безпека життєдіяльності являє собою область наукових знань, що охоплюють теорію і практику захисту людини від небезпечних, шкідливих й уражаючих факторів у всіх сферах людської діяльності, а також збереження її здоров'я і безпеки у середовищі існування. Ця дисципліна вирішує наступні основні завдання:

вивчає методи і способи ідентифікації (розпізнавання і кількісну оцінку) негативних впливів середовища існування;

знайомить студентів із принципами захисту від небезпек та попередження впливу тих чи інших негативних факторів на людину;

розкриває сутність ліквідації негативних наслідків впливу небезпечних, шкідливих і вражаючих факторів;

пропонує шляхи створення нормального, тобто комфортного стану середовища життя і діяльності людини.

Інтегральним показником безпеки життєдіяльності є тривалість життя. На ранніх етапах антропогенезу вона складала приблизно 25…30 років. В той період на людину впливали, в основному, небезпеки природного характеру: геофізичні процеси, кліматичні умови, низький рівень білкового харчування та інші.

Розвиток цивілізації, під якою ми розуміємо прогрес науки, техніки, економіки, індустріалізацію сільського господарства, використання різних видів енергії, створення машин, механізмів, застосування різних видів добрив і засобів боротьби зі шкідниками, значно збільшує кількість шкідливих факторів, що негативно впливають на людину. Важливим елементом у забезпеченні його життєдіяльності стає захист від цих факторів.

Протягом всього існування людська популяція, розвиваючи економіку, створювала і соціально-економічну систему безпеки. Унаслідок цього, незважаючи на збільшення кількості шкідливих впливів, рівень безпеки людини зростав. В даний час середня тривалість життя в найбільш розвинутих країнах складає близько 77 років.

Вторгаючись у природу, закони якої ще далеко не пізнані, створюючи нові технології, люди формують штучне середовище існування – техносферу. Якщо врахувати, що моральний і загальнокультурний розвиток цивілізації відстає від темпів науково-технічного прогресу, стає очевидним збільшення ризику для здоров'я і життя сучасного гомосапіенса. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, наприклад, смертність від нещасних випадків займає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Від нещасних випадків гинуть молоді, працездатні люди; травматизм є основною причиною смерті людини від 2 до 41 року. Так, у даний час щорічно в Україні у аваріях і катастрофах гинуть десятки й одержують травми сотні тисяч людей. Це зв'язано з підвищенням ризику у всіх областях діяльності і житті людини.

Курс “Безпека життєдіяльності” передбачає процес пізнання складних зв'язків людського організму і середовища існування. Вплив людини на середовище, відповідно до законів фізики, викликає відповідні протидії всіх її компонентів. Організм людини безболісно переносить ті чи інші впливи доти, поки вони не перевищують межі адаптації.

Дисципліна “Безпека життєдіяльності” розглядає безпеку в побутовій сфері, на виробництві, у навколишньому природному середовищі, а також безпеку у надзвичайній ситуації мирного та воєнного часів.

Побутова сфера охоплює суму факторів, що впливають на людину в побуті. Реакцію організму на побутові фактори вивчають такі розділи науки, як комунальна гігієна, гігієна харчування, гігієна дітей і підлітків.

Виробниче середовище – це сукупність факторів, що оточують працівника в процесі трудової діяльності. З ним студенти знайомляться при вивченні курсу “Охорона праці”.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ТЕМА 1. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

1Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек

2 Ризик як кількісна оцінка небезпек

1 Категорійно-понятійний апарат з безпеки життєдіяльності, таксономія небезпек

В будові земної кулі виділяють зовнішні оболонки – атмосферу й гідросферу, і внутрішні – літосферу (земну кору), мантію та ядро. Земля має геосфери, тобто концентричні оболонки, з яких вона складається. Геосфери відрізняються структурою, фізичними і хімічними властивостями. Крім того виділяють ще географічну оболонку Землі (епігеосферу) – комплексну оболонку землі, яка існує в шарі взаємодії атмосфери, гідросфери, літосфери і біосфери.Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации