Дипломная работа - Модернизация сотовой сети стандарта GSM с применением технологий GPRS и EDGE (на казахском языке) - файл n1.doc

Дипломная работа - Модернизация сотовой сети стандарта GSM с применением технологий GPRS и EDGE (на казахском языке)
скачать (3514.4 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc6966kb.18.09.2007 23:24скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


АҢДАТПА
Дипломдық жобаның негізгі мақсаты GSM стандартты ұялы байланыс желілерін GPRS және EDGE технологияларын пайдаланып жетілдіру болып табылады.Біздің алдымызда тұрған есептің мәнісі GSM стандартты желісін модернизациялауында жатыр. Жобада жылжымалы радиобайланыс жүйесінің базалық станциясы мен мобильді абоненттік станциясы арасындағы қашықтығының есептелуі берілген. Сонымен қатар операторлық бөлме үшін жасанды жарықтандырудың есептелуі және есептеу орталығында өрт сөндіру есептелуі жасалған.

Экономикалық бөлімінде жаңа технологияларды өндірумен жобаның бизнес-жоспары жасалынған.
АННОТАЦИЯ
В дипломном проекте основной целью является модернизация сотовой сети стандарта GSM с применением технологий GPRS и EDGE. Поставленная перед нами задача заключается в модернизации самой сети стандарта GSM. В проекте произведен расчет зоны обслуживания системы от базовой станции до мобильной абонентской станции. Также производится расчет искусственного освещения для операторского зала и расчет системы пожаротушения в вычислительном центре.

В экономической части разрабатывается бизнес-план проекта с внедрением новых технологий.
ANNOTATION
In the degree project the basic purpose is the modernization of a cellular network of the standard GSM with application of technologies GPRS and EDGE. The task, put before us, consists in modernization of the network of the standard GSM, the account of a zone of service of system from base station up to mobile user's station is made. Also is settled an invoice of artificial illumination for a camera hall and account of system in computer center.

In an economic part the business - plan of the project with introduction of new technologies is developed.
Мазмұны
КІРІСПЕ............................................................................................................................................. ........7 1 Іс жүзінде бар жүйені талдау ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА.........................................................................................................................................8

  1. Іс жүзіндегі бар жүйені талдау........................................................................................8

   1. Жылжымалы радиобайланыс желілерінің қысқаша сипаттамасы........8

   2. GSM стандартты ұялы байланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасы және жабдықтарының құрамы...............................................................................10

   3. GSM қызметтерінің жалпы сипаттамасы...............................................18

  2. Жүйені сындық түрде талдау........................................................................................19

  3. Қойылған мәселе бойынша ғылыми-техникалық даму тенденциялары...................20

  4. Есептің негізделген қойылымы.....................................................................................22

 1. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖОБА.................................................................................................23

  1. GPRS технологиясы бойынша GSM стандартты ұялы байланыс желісінің құрылымдық сұлбасын жасау................................................................................23

   1. GPRS технологиясының жалпы сипаттамасы..................................23

   2. GPRS технологиясының арналық құрылымы.......................................25

   3. Хаттамалар құрылымы.................................................................................27

   4. Деректемелерді дестелік түрде таратудың қосылуының негізгі режимдері.................................................................................................................28

   5. GPRS жүйесінің жалпыланған сұлбасы.................................................31

   6. GPRS сәулеті мен интерфейстері............................................................34

  2. EDGE технологиясы.......................................................................................................35

   1. EDGE модуляциялық сұлбасы...........................................................................41

   2. Кодалау.................................................................................................................42

  3. GPRS және EDGE жабдықтары.....................................................................................43

2.3.1 Alcatel шығаратын GPRS жабдығы..................................................................45

2.3.2 GPRS тіректік желі жабдығы..........................................................................45

2.3.3 Биллингтік шлюз.....................................................................................................47

3 ЖҰМЫСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА................................................................................................51

3.1 Жиіліктерді қайта қолдануды есептеу. Коченел интерференциясының

қатынасы.................................................................................................................................52

3.2 Қызмет көрсету аймағын есептеу..................................................................................55

3.2.1 Жылжымалы радиобайланыс жүйесінің базалық станциясы (БС) мен мобильді абоненттік станциясы (АС) арасындағы қашықтықты есептеу..........................................56

3.2.2 СПР параметрлері нашарлағанда жылжымалы радиобайланыс жүйесінің базалық станциясы (БС) мобильді абоненттік станциясы арасындағы байланыс қашықтығын есептеу.................................................................................................................60

3.2.3 Орталық станция (ОС) мен базалық (БС) арасындағы қашықтықты есептеу..........................................................................................................................................61

3.2.4 СПР параметрлері нашарлаған кезде орталық станция (ОС) мен базалық станция (БС) арасындағы қашықтықты есептеу.......................................................................62

4 БИЗНЕС-ЖОСПАР...................................................................................................................64

4.1 Жобаның мәнісі...............................................................................................................64

4.2 Жобаның сипаты..............................................................................................................65

4.3 Маркетинг.........................................................................................................................66

4.3.1 Өнім..........................................................................................................................66

4.3.2 Баға қалыптастыру..................................................................................................67

4.3.3 Нарық сыйымдылығы.............................................................................................70

4.3.4 Қызметтің жылжытылуы........................................................................................72

4.4 Ұйымдастыру жоспары...................................................................................................72

4.5 Өндірістік жоспар............................................................................................................73

4.6 Қаржылық жоспар...........................................................................................................74

5 ЕҢБЕК ҚОРҒАУ.......................................................................................................................79

5.1 Өндірістік қауіпті және зиянды факторларды талдау..................................................79

5.2 Қорғаныс шаралары.........................................................................................................80

5.2.1 Өндірістік санитария.............................................................................................80

5.2.1.1 Өндірістік шағын климат.................................................................................80

5.2.1.2 Өндірістік жарықтама......................................................................................83

5.2.1.2 Өндірістік жарықтама......................................................................................89

5.2.1.4 Шу және діріл үшін талаптар..........................................................................90

5.2.2 Электр қауіпсіздігі .................................................................................................90

5.2.3 Өрт қауіпсіздігі.......................................................................................................94

ҚОРЫТЫНДЫ............................................................................................................................95

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ................................................................................................................96


КІРІСПЕ
Бүгінгі күнде байланыс желілері ұсынатын қызметтердің сан алуандығының өсуіне тенденция байқалып жатыр. Дыбысты және деректемелерді тарту арқылы хабарласу әдістерін әрқашан да қол астында жүретін дербес байланыс құралдарын қолдана отырып таңдау мүмкіндігі пайда болды.

Қазіргі телекоммуникациялық құралдар арасында ұялы радиотелефонды байланыс желілері қарқынды дамып келе жатыр. Олардың ендірілуі радиожиіліктің бөлінген жолағын хабарламаларды бір жиілікпен тарату арқылы тиімді пайдалану мәселесін шешуге және телекоммуникациялық желілердің өткізу өткізу қабілетін арттыруға мүмкіндік берді. Өз атына олар байланысты ұялы принциппен ұйымдастырылуына сәйкес ие болды.

Ұялы байланыс – жылжымалы абоненттерге қызмет көрсетуге арналған жалпыға қатынаулы телефондық байланыс. Ұялы байланыс жүйесі - өте күрделі және икемді техникалық жүйе, ол конфигурация нұсқалары бойынша және орындалатын функцияларының жиынтығы бойынша сан алуан болып келеді. Ол дыбысты және ақпараттың басқа түрлерін таратуды соның ішінде факсимильдік хабарламалар мен компьютерлік деректерді таратуды қамтамсыз етеді. Соңғы жылдары біздің елімізде және шетелде радио жиіліктерді пайдаланушылардың санының күрт өсуі байқалады.

Қазіргі жаңа технологияларды қолдану арқылы бұл желілердің абоненттеріне дыбыстық хабарламаларының жоғары сапасын, байланыстың сенімділігін және жасырындылығын, радиотелефондардың кіші-гірімділігін, желіге рұқсатсыз қол жеткізуден қорғанулығын қамтамасыз етеді.

Бұл дипломдық жобада GSM стандарты ұялы байланыс жүйелерін жаңа GPRS және EDGE жаңа технологияларын қолданып жетілдірілуіне байланысты. Жаңа технологиялардың пайда болуы деректемелерді мобильді тарату дамуын адам іс-әрекетінің барлық облыстарында тездету керек. Көбінесе бұл жаңа қызметтердің пайда болуымен байланысты. GPRS және EDGE технологиялары абоненттерге желі жаймалауы бар кез келген нүктеден глобалді желіге қол жеткізуге мүмкіндік береді, бұл кезде мұндай таратудың бағасы өте тартымды болады, ал бекітілген телефонды жолдарда уақытша төлемді енгізгенде, Интернетке қол жеткізу тарифі одан әрі бәсекеге қабілетті болады. Берілген технологияларды жылжымалы мониторингтің және объектілердің жағдайын бақылаудың әр түрлі мәселелері үшін өндірістік қолдану идеялары бар.

1 ІС ЖҮЗІНДЕ БАР ЖҮЙЕНІ ТАЛДАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
1.1 Іс жүзіндегі бар жүйені талдау


   1. Жылжымалы радиобайланыс желілерінің қысқаша сипаттамасы


Байланыс - қазіргі қоғам инфрақұрылымының тез дамып келе жатқан салаларының бірі. Бұған байланыс және ақпарат қызметтеріне үнемі келетін сұраныс, сонымен қатар есептеу техника облысындағы ғылыми-техникалық прогресстің жетістіктері ықпал етеді. Халықаралық электрбайланыс одағы белсенді жасап жатқан әсбебап дербес байланыс концепциясында жылжымалы байланыс желілеріне (ЖБЖ) үлкен ықпал беріледі. ЖБЖ артықшылықтары келесіде: жылжымалы байланыс абонентке жергілікті немесе жерсеріктік желілерінің әректі аймағының шегінде кез келген нүктеде байланыс қызметтерін пайдалана алады, байланыс құралдарын өндіру технологиясындағы ғылыми-техникалық прогрестің арқасында дербес компьютермен түйіндесетін және барлық істегі стандарттардың ЖБЖ-ге қосылуы үшін интерфейсі бар кіші габаритті әмбебап абоненттік терминалдар жасалды.

Жылжымалы байланыс желілерін келесі кластарға бөлуге болады:

- транкті байланыс желілері;

- дербес радишақыру желілері (ДРЖ);

- дербес жерсеріктік радиобайланыс желілері (ДЖРЖ);

- ұялы жылжымалы радиобайланыс желілері (ҰЖРЖ).

Барлық айтылған кластар ғылыми зерттеулер үшін елеулі мүдделерін туғызады, алайда бұл тарауда жылжымалы ұялы байланыс желілерінің жылжымалы ұялы байланыс желілерін қарастыруда тоқталамыз, өйткені соңғы жылдары ЖҰБЖ эволюциясы жылдам темпті алып жатыр, желілердің бұл түрінің қызметтерін қолданудың масштабы өсуде, ұялы байланыстың экономикалық мәнділігі дүние жүзілік телекоммуникациялық нарықта бірінші дәрежеге жетіп жатыр.

Ұялы байланыс жүйесі - өте күрделі және икемді техникалық жүйе, ол конфигурация нұсқалары бойынша және орындалатын функцияларының жиынтығы бойынша сан алуан болып келеді. Ол дыбысты және ақпараттың басқа түрлерін таратуды соның ішінде факсимильдік хабарламалар мен компьютерлік деректерді таратуды қамтамсыз етеді. Дыбысты тарату үшін қарапайым екіжақты және көп жақты телефонды байланыс, дыбыстық пошта қолданылады. Кәдімгі телефондық сөйлесуді ұйымдастыру кезінде автодозвон, шақыруды күту, шақыруды қайта мекендеу (шартты және шартсыз) және қызмет көрсетудің басқа түрлері болуы мүмкін.
Ұялы байланыс тарихына тек 25 жыл болғанына қарамастан бұл уақыт мерзімінде ол күрделі өзгерістерге ұшырады. Бұл белгілі шартты дәрежемен ұялы байланыстың 3 сатысы жөнінде айтуға негіздеме болып табылды:

Барлық бірінші жүйелер аналогты болды.Аналогтық стандарттар дыбысты тарату үшін жиәләктәк модуляция қолданылады және басқару тарату үшін жиіліктік манипуляция қолданылады.Әр түрлі арналардың ақпаратын тарату үшін жиіліктік спетрінің әр түрлі бөліктері қолданылады, яғни арналарды жиілікпен бөлуі бар көпшіліктік қатынау әдісі қолданылады (Freqency Division Multiple Access - FDMA), арналар жолақтары әр түрлі стандарттарда 12,5-30 кГц болып келеді. Аналогтық жүйелердің негізгі кемшілігі осымен тікелей байланысты – салыстырмалы төмен сыйымдылық,арналарды жиілікпен бқлу кезінде жиіліктер жолағын тиімді пайдаланбаудың салдары болып таьылады. Бұл кемшілік 80 жылдардың орта кезінен бастап айқын көріне бастады. Дамыған мемелекеттерде ұялы байланыстың кең таралуының басында барлық күштер жетілдірілген техникалық шешімдерді іздеуге бағытталды. Бұл ізденістердің нәтижесінде екінші сатылы цифрлық ұялф желілер пайда болды. Алайда, цифрлық жүелерге көшу белгілі қиындықтарды туғызды.

АҚШ-та AMPS аналогтық стандарты қте кең қолданыс тапқандықтан оны цифрлыққа тікелей алмастыру мүмкін емес болды. Бұл мәселенің шешімі бәр жиілік ауқымында аналогтық және цифрлық жүйелердің жұмысын бірлестіруге мүмкіндік беретін екі режимді аналогты-цифрлық жүйені жобалуда пайда болды. Бұл стандарт бойынша жұмыс 1988 жылы басталып, 1992 жылы аяқталды, және стандарт D-AMPS немесе IS-54 (Interim Standart яғни аралық стандарт) деген атауға ие болды. Оның практикалық қолданысы 1993 жылы басталды. Еуропада жағдай көптеген сәйкес емес аналогтық жүйелердің болуымен күрделенді. Мұнда мәселенің шешімін бірегей жалпы еуропалық GSM стандартын жасауда табылды. Сәйкес жұмыстар 1982 жылы басталды, ал 1987 жылға қарай жүйенің барлық негізгі сипаттамалары белгілі болды, 1988 жылы стандарттың стандарттың негізгі құжаттары қабылданды. Стандарттың практикалық қолданысы 1991 жылы басталды.

GSM стандарты техниклық жағынана жетілдіріле отырып, 1989 жылы жаңа 1800 МГц жиіліктік ауқымға көшті. Бұл бағыт дербес байланыс жүйе атымен белгілі.

GSM технологиясына үлкен инвестициялар салынған, бұл оның дамуының эволюциялық жолын алдын ала айқындады. Желілік элементтердің біртіндеп өсуі, контроллерлер мен базлық станцияларды жетілдіру және екі режимді аьоненттік терминалдарды жасау жүріп жатыр.

Екінші сатылы жүйелердің даму сәттілігіне қарамастан жаңа талаптардың бір қатары олардың мүмкіншіліктерінен тыс жатыр. Олардың санына мультимедия қызметтерін ұсынуды, тура және кері арнада икемді үлестірілген 2048 кбит/с жылдамдықпен асимметриялы таратуды жатқызуға болады.
1.1.2 GSM стандартты ұялы байланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасы және жабдықтарының құрамы
1980жылғы 862-960 МГц ауқымында жылжымалы байланыстың жиіліктерді қолдану туралы СЕРТ ұсынысына сәйкес, GSM стандарты таратқыштардың жұмысын екі жиілік ауқымында жүруін көздейді. 890-915 мГц жылжымалы станциядан базалық станцияға, ал 935-960 МГц тарату базалық станциядан жылжымалы станцияға тарату үшін қолданылады.

Байланыс сеансы уақытында арналарды қайта қосу кезінде бұл жиіліктер арасындағы айырма тұрақты және 15 кГц-ке тең. Көршілес арналар арасында жиіліктердің үлестірілуі 200 кГц-ке тең. Осылайша қабылдау/тарату үшін бөлінген 25 МГц жиіліктер жолағында 124 байланыс арналары орналасады.

GSM стандартында TDMA қолданылады, бұл бір тасушы жиілікте бір уақытта 8 дыбыстық арнаны орналастыруға мүмкіндік береді. Дыбыс түрлендіруші құрылғы ретінде тұрвқты импульстік қозуы бар және жылдамдығы 13 кбит/с болып келетін RPE –LTP дыбыстық кодегі қолданылады.

Радиоарналарда пайда болатын қателерден қорғау үшін блоктық және жиылтқыш кодалау қолданылады. Интерференциялық тынулармен күресу үшін байланыс аппартурасында импульстік сигналдарды кідіріс уақытының орташа квадраттық ауытқуы 16 мкс болатын эквалайзер қолданылады. Жабдықтың синхрондалу жүйесі 233 мкс-ке дейін сигналдардың абсолютті кідіріс уақытын компенсациялау үшін арналған. Бұл 35 км максималды байланыс қашықтығына сәйкес келеді.

GSM
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации