Пояснювальна записка І основні креслення - файл

приобрести
скачать (91 kb.)


Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ор.
ТзОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОАВТОМАТИКА»

79040, м.Львів, вул.Городоцька 286Б,

тел./факс: (032) 295-83-21,

energo_avtomatyka@ukr.net

ЄДРПОУ: 41011092Технічне переоснащення електроустановок ПрАТ «Львівобленерго» по стандартному приєднанню для електропостачання житлового будинку гр. Кісак Ігор Володимирович, вул. Задвірна, діл. №111 м. Стебник

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Пояснювальна записка і основні креслення

АГ-2-020-2018-ЕП

Директор
Ліщинський В.М.


Головний інженер проекту
Ліщинський В.М.


Львів 2018

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ГІП


Робочий проект за титулом: «Технічне переоснащення електроустановок ПрАТ «Львівобленерго» по стандартному приєднанню для електропостачання житлового будинку гр. Кісак Ігор Володимирович, вул. Задвірна, діл. №111 м. Стебник» розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів

Головний інженер проекту В.М. Ліщинський
 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  1. Підстави для проектування

Робочий проект «Технічне переоснащення електроустановок ПАТ «Львівобленерго» по стандартному приєднанню для електропостачання житлового будинку гр. Кісак Ігор Володимирович, вул. Задвірна, діл. №111 м. Стебник» розроблений на підставі:

  1. Вихідні дані

   п/п


   Максимальна розрахункова потужність

   16кВт;

   1

   Напруга приєднання

   0,4кВ;

   2

   Категорія надійності

   ІІІ категорія

   3

   Точка забезпечення потужності

   ПЛ-0,4кВ Л-2, оп.№62 від КТП-425

  2. Обсяги робіт

 • Запроектувати та побудувати ввід 0,38 кВ самоутримним ізольованим проводом (СІП) від опори №31 ПЛ-0.4 кВ від КТП-425 до ввідно-облікового пристрою житлового будинку. Перетин проводу визначити проектом, але не менше 16мм2 для СІП.

 • Запроектувати та виконати монтаж повторного контуру заземлення «нульового» проводу на опорі №31 ПЛ-0.4 кВ Л-2 від КТП-425.

Розрахунок класу наслідків об’єкту будівництва

За критеріями загальних вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а також ДБН В.12-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» ПЛІ-0,4кВ відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2.

Згідно п.7.4. ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», Київ Мінрегіон України 2012 р., до складу робочого проекту не входять розрахунки будівельних конструкцій та обладнання, ці матеріали зберігаються у проектувальника і можуть бути подані замовнику у тимчасове користування за його вимогою.


  1. Дотримання вимог нормативних документів

Технічні рішення, прийняті в проекті, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших чинних норм і правил, та забезпечують безпечну для життя і здоров’я людей експлуатацію об’єкту при умові дотримання заходів і вимог, передбачених проектом.

  1. Проектована ПЛ-0.4 кВ

Вся арматура для кріплення СІПу вибрана з каталогу “Львівська ізоляція”.

В місцях перехрещень СІПу з існуючими комунікаціями віддаль по вертикалі повинна бути не меншою ніж:При сумісному підвішуванні на спільних опорах різних кіл ПЛІ-0,4кВ відстань по вертикал між ними повинна бути не меншою ніж – 0,3м.

Залізобетонні опори повинні мати металевий зв’язок між установленими металоконструкціями, арматурою стояків, підкосів та відтяжок. На опорах ПЛІ з ізольованим РЕN – провідником ці елементи з’єднуються з РЕN – провідником, на опорах які мають заземлювальний пристрій (п.п.2.4.33. та 2.4.35. ПУЕ-2011).З’єднання захисних і заземлювальних провідників, приєднання їх до верхнього заземлювального випуску стояка залізобетонної опори, до гаків і кронштейнів, а також металоконструкцій опор та устаткування, встановленого на опорах, необхідно здійснювати за допомогою зварювання або болтового з’єднання. Приєднання заземлювальних провідників (спусків) до заземлювачів у землі здійснюється шляхом зварювання (п.2.4.39. ПУЕ-2011).

  1. Облік електроенергії. Розрахунок струму комутаційного апарату

Величина розрахункового максимального навантаження житлового будинку складає Pр = 16,0кВт.

Приймаємо розрахункові коефіцієнти потужності сosφ = 0,96.

Розрахунковий струм об’єкту відповідно:

Ір = Рр/(Uн *сos φ* ) = 16/(0,38•0,96• ) = 25,4 А.

Отже, приймаємо номінальний струм дооблікового автоматичного вимикача (струмообмежувача), зі струмовою уставкою 32 А.

Провід СІП перевіряємо за втратами напруги.

Втрати напруги при передачі потужності 16,0 кВт на довжину 0,044 км:

U % = Р*L*k = 16 •0,044•1,39=0,98% < 5 %, де

Р - потужність, кВт;

L - довжина ділянки ПЛІ-0,38 кВ, км;

K – коефіцієнт втрат (взято з «Справочник по расчету проводов и кабелей» Ф. Ф. Карпов, В. Н. Козлов);

Отже проектована ПЛІ-0,4кВ відповідає нормативним вимогам за втратами напруги.

До складу ввідно-облікового пристрою входять:

 • сертифікований корпус (шафа) з клемником для кріплення дротів;

Конструкція шафи обліку повинна дозволяти знімання показів лічильника та повторне ввімкнення абонентом автоматичного вимикача при його спрацюванні. Всі кола з лічильником та автоматичним вимикачем опломбовуються представни­ками енергопередавальної організації і мають бути захищені від несанкціонованого доступу (при потребі закриваються фальшпанеллю з отворами для вмикання та вимикання вимикача і знімання показів лічильника).

Корпус шафи ввідно-облікового пристрою (у випадку придбання металевої шафи) приєднати до існуючого заземлювального пристрою об’єкту.Розділ ІІ.

Охорона навколишнього середовища

Проект розроблений з врахуванням вимог з охорони природи і основ земельного зако­нодавства України. Технологічний процес передавання та розподілу електроенергії є безвідходним і не супроводжується шкідливими викида­ми у навколишнє природне середовище (як повітряне так і водне), а рівень шуму і вібрації, які створює устаткування, не перевищують допустимих за СНіП-ІІ-12-77 величин.

У зв’язку з цим проведення повітряно-водоохоронних заходів та заходів зі зниження рівня виробничого шуму і вібрації проектом не передбачається. Погодження з усіма зацікавленими організаціями виконує замовник.


Розділ ІІІ.

Організація будівництва.

Цей розділ складено у відповідності з вимогами ДБН А.3.1-5-96 з врахуванням специфіки проектування та будівництва ліній електро­пе­ре­давання напругою 0,38...10 кВ, що споруджуються будівельно-монтажними організа­ціями Мінпаливенерго України. Всі необхідні дані для виконання будівельно-монтажних робіт наведено на робочих кресленнях.

Креслення "План траси ПЛІ-0,38 кВ." є для проектованих електромереж будгенпланом.

Будівельно-монтажні роботи з прокладання ПЛІ-0,38 кВ передбачається виконувати силами підрядної організації, яка має в своєму розпорядженні кваліфікований персонал для виконання будівельних і монтажних робіт.

Постачання основних матеріалів, конструкцій та устаткування здійснюється з бази генпідрядника транспортними засобами генпідрядника.

Проектом передбачено вплив ускладнювальних умов на проведення будівельно-монтажних робіт згідно ДБН В.1.2-12-2008 та ДСТУ-Н Б Д.2.3-40:2012:

виконання будівельно-монтажних робіт по ПЛІ 0,4кВ в охоронній зоні діючої повітряної ліні;
Розділ ІV.

Охорона праці і техніка безпеки. Протипожежні заходи.

Охорона праці і техніка безпеки в будівництві і експлуатації проектованих об’єктів забезпечується виконанням усіх проектних рішень та дотриманням при будівництві усіх вимог СНіП ІІІ-4-80* “Техніка безпеки в будівництві”, ППБ-05-06 “Правила пожежної безпеки при виконанні будівельних робіт” і ПБЕ при виконанні електромонтажних робіт на об’єктах Мінпа­ливенерго України, вимоги яких відповідають умовам безпеки праці, поперед­ження виробничого травматизму, професійних захворювань, пожеж і вибухів. Небезпечні зони, в межах яких здійснюється пересування вантажів, повинні бути зазначені знаками безпеки та написами встановленої форми. Вантажно-розвантажувальні роботи виконуються згідно ГОСТ 12.3-009-86 і правил влаштування та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених Держтехнаглядом.

Будівельно-монтажні роботи виконувати спеціально підготованим персоналом, з обов’язковим проведенням інструктажу з технічної безпеки.

При виконанні робіт застосовувати лише технічно досконалі інструменти та ефективні засоби індивідуального захисту відповідно до специфіки виробництва.

Експлуатація електромереж здійснюється кваліфікованим персоналом з дотриман­ням вимог “Правил безпечної експлуатації електроустановок” (Київ, 2000 р.) та “Правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж” (Київ, 2003 р.).

Пожежна безпека проектованих об’єктів забезпечується застосуванням вогнетрив­ких конструкцій.Протипожежні засоби та інвентар повинні бути влаштовані у відповідності з місцевими інструкціями, погодженими органами Держав­ного пожежного нагляду.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации