О. Довженка змішане навчання: на шляху до успіху - файл

приобрести
скачать (35.6 kb.)


Бикова Тетяна Борисівна,

аспірантка Глухівського НПУ ім. О. Довженка
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ: НА ШЛЯХУ ДО УСПІХУ
Змішане навчання як визнане педагогічне явище налічує приблизно 15 років свого існування. В. Бабенко, О. Бабенко, Л. Данькевич, О. Мусійовська, М. Умрик та інші, розглядаючи його як перспективний напрям у вітчизняній освітній практиці, у 2009 році проводять ряд досліджень. Теоретичні та практичні аспекти використання змішаного навчання є основою дисертаційного дослідження Н. Рашевської [6], захищеного у 2011 році. Своєю концептуальністю вирізняється монографія 2016 року «Теорія та практика змішаного навчання» [5]. Наукові розвідки проблеми запровадження змішаного навчання на різних рівнях освіти в Україні та світі тривають [1]. Проблема його популяризації у вітчизняних закладах освіти є актуальною.

Для забезпечення позитивного ставлення викладачів та студентів до змішаного навчання як педагогічної інновації вимагається реалізація процесів розвитку та закріплення специфічних навичок, освоєння нових моделей поведінки, зміни ставлення до виконання завдань тощо. Погоджуємося з позицією В. Ковальчука та С. Федотенка, що задля цього доцільно скористатися можливостями тренінгу як активного методу навчання [3, с.427; 4].

З огляду на зазначене, у процесі реалізації професійної підготовки майстрів виробничого навчання із застосуванням змішаного навчання у Відокремленому структурному підрозділі «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» з метою створення ситуації успіху було ініційовано проведення тренінгу для викладачів та студентів «Змішане навчання: на шляху до успіху». Реалізація тренінгових занять передбачає поєднання очних зустрічей та дистанційної діяльності за сценаріями змішаного навчання.

Основними завданнями тренінгу є: проінформувати викладачів та студентів про змішане навчання як спосіб адаптації технології електронного навчання до умов очної форми здобуття освіти; розширити їх компетентності щодо використання доступних засобів змішаного навчання; вибудувати ефективну стратегію спільної діяльності щодо реалізації змішаного навчання у процесі професійної підготовки.

Особливістю тренінгу є те, що студенти та викладачі є рівноправними учасниками. Вони знаходяться в однакових умовах, їм запропоновано виконання однакових завдань, думки учасників тренінгу однаково враховуються. Крім того, у процесі тренінгу досвідчені викладачі та майбутні педагоги залучаються до інтерактивної діяльності (вправи на знайомство, зняття напруженості, згуртування для подальшої творчої праці); робота в групах та мікрогрупах (проблемне навчання, «Ажурна пилка», групова творча діяльність) тощо.

З метою інформаційної підтримки учасників тренінгу було створено однойменний дистанційний курс-ресурс у середовищі Moodle. Його структуру утворюють інформаційні форуми, форуми для презентації та обговорення результатів діяльності, форум взаємодопомоги, вхідна і вихідна анкети, інформаційні блоки, блоки завдань.У процесі проведення тренінгу було виявлено ряд фактів:

  1. Учасники освітнього процесу не завжди об’єктивні у процесі самооцінювання. Здебільшого викладачі схильні переоцінювати, а студенти недооцінювати свої здатності.

  2. Як викладачі так і студенти однаково не готові витрачати багато власного часу для самопідготовки.

  3. За умови, що діяльність є не тільки корисною, а й цікавою, її продуктивність значно зростає.

  4. Матеріальні заохочення є важливими у процесі мотивації.

Однак, не зважаючи на труднощі та проблеми, змішане навчання було визначено учасниками тренінгу як актуальне та неминуче явище сучасного освітнього процесу. Особливого значення воно набуває у зв’язку з розвитком цифрового середовища та глобальної мережі [2].
Література

  1. Бикова Т.Б., Іващенко М.В. Порівняльно-педагогічний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження змішаного навчання в освітній процес. Проблеми освіти. 2019. Вип.93. С. 208-224

  2. Бикова Т.Б., Ковальчук В.І. Застосування змішаного навчання у професійній підготовці майбутніх майстрів виробничого навчання швейного профілю. Psychology and pedagogy as sciences of formation and development of modern personality: conference proceedings. Wloclawek: Izdevnieciba "Baltija Publishing" Republic of Poland, 2019. P. 70-74.

  3. Ковальчук В. І., Федотенко С. Р. Інноваційні технології навчання – основа модернізації професійної освіти. Молодий вчений, 2018. №12. С. 425-429.

  4. Ковальчук В. І. Створення сприятливого навчального середовища. Тренінги / за заг. ред. В. Ковальчука. Київ: Шк. світ, 2011. 128 с.

  5. Кухаренко В.М., Березенська С.М., Бугайчук К.Л., Олійник Н.Ю., Олійник Т.О., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г., Столяревська А.Л. Теорія та практика змішаного навчання : монографія / ред. В. М. Кухаренко. Харків : Міськдрук, 2016. 284 с.

  6. Рашевська Н. В. Мобільні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики студентів вищих технічних навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. К., 2011. 305 с.


Бикова Тетяна Борисівна
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации