Основные проблемы прогнозирования - файл

приобрести
скачать (163.4 kb.)“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, май-июнь, 2014 йил
1
www.iqtisodiyot.uz
А.М. Абдуллаев, д.э.н., проф.,
А.А. Алмурадов, к.э.н., доц., ТГЭУ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Мақолада иқтисодий тизимларни прогнозлашнинг услубиёти кўриб
чиқилган, прогнозлар тузишда ҳудудий ва тармоқ ёндашувларини
умумлаштирувчи, оптимал синтез қилишга асосланган дастурий-мақсадли
ёндашув таклиф этилган. Бозор иқтисодиёти шароитида прогнозлаш
ахборотлар тўплаш, қайта ишлаш, мослаштириш, тарқатиш, макро ва микро
даражада ўрганилаётган иқтисодий жараёнларнинг ҳолатини аниқлаш,
иқтисодий жараёнларни узоқ муддатли прогнозлаш ва тартибга солишга
оптимал замин ҳозирлаш имконини берувчи бир қатор афзалликларга эга
эканлиги кўрсатилган.
Ушбу ишдан Ўзбекистон Республикаси макро ва микро иқтисодлиёти
асосий кўрсаткичларини прогнозлашда фойдаланиш мумкин.
Metodologic problems of economic system, the offered programme and special
approach which is based on optimal synthesizing, summarizing the regional and
branch approaches have been examined in the article. It is pointed that prognosing in
the condition of market economy has a number of advantages hich are capable of
gathering, computing, concordance and dissemination of information, exposing
pictures in macro and micro levels of researching the economic process, forming the
optimal preconditions of long term prognosing and regulating economic process.
It is possible to use this work in prognosing the main economic indicators of
macro and micro economy of the Republic of Uzbekistan.


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации