Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова - файл

приобрести
скачать (601.8 kb.)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

(науковий стиль української мови, 3курс, 5 семестр)

для студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей

денної форми навчання

(роздатковий матеріал)

2012
Методичні вказівки з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (науковий стиль української мови, 3 курс, 5 семестр) для студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей денної форми навчання (роздатковий матеріал) /Укл.: Брацун О.І., Катиш Т.В., Миронюк Л.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.– 42 с.

Укладачі: Катиш Т.В., к. філол. н., доцент кафедри ЗМП Брацун О.І., ст. викладач кафедри ЗМП

Миронюк Л.В., ст. викладач кафедри ЗМП

Рецензент: Біленко Т.Г., к. філол. н., доцент кафедри ЗМП

Відповідальний за випуск: Бондарчук К.С., зав. кафедри загальної мовної підготовки

Затверджено

Протокол засідання кафедри

з
агальної мовної підготовки

4 жовтня 2012 №2

ЗМІСТ

Передмова....................................................................................................4

Тема 1. Українська термінологія у професійному спілкуванні………..5

Тема 2. Науковий стиль і його засоби у професійному спілкуванні…..9

Тема 3.Тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці……………………………………………………………………...16

Тема 4.Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання посилань..........................................................................22

Тема 5. Анотування і реферування наукових текстів…………………25

Тема 6. Стаття як самостійний науковий твір………………………....30

Тема 7. Оформлювання курсової, дипломної робіт, рецензії, відгука……………………………………………………………………32

Тема 8. Переклад наукових текстів…………………………………….37

Література………………………………………………………………..40

ПЕРЕДМОВА
Ці методичні вказівки для студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей денної форми навчання містять теоретичний матеріал та практичні завдання до нововведеної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (науковий стиль української мови).

Метою викладання цієї дисципліни є:

- поглиблене вивчення особливостей наукового стилю сучасної української мови;

- освоєння термінознавчого комплексу необхідного в майбутній фаховій діяльності;

- формування у студентів необхідної комунікативної спроможності у сфері професійного спілкування як в усній, так і в писемній формах.

Методичні вказівки з української мови (за професійним спрямуванням)» мають на меті виробити у студентів технічних та комп’ютерних спеціальностей ЗНТУ вміння орієнтуватися в термінологічному комплексі, що стосується обраного майбутнього фаху; дотримуватися національних стандартів щодо системи термінів; навчитися аналізувати специфіку фахових термінів та знатися на тенденціях термінотворення.

Практичні завдання розраховані на вдосконалення умінь і навичок професійної мовної компетенції, вільного усного та писемного спілкування.

Методичні вказівки підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (5 семестр) для аудиторної та самостійної роботи студентів.ТЕМА 1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации