Тестові завдання (з відповідями) для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін Основи охорони праці (для студентів усіх спеціальностей та форм навчання) - файл n1.doc

Тестові завдання (з відповідями) для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін Основи охорони праці (для студентів усіх спеціальностей та форм навчання)
скачать (294.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc295kb.19.09.2012 12:38скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Тестові завдання

для модульного та підсумкового контролю знань

з дисциплін «Основи охорони праці» та
(для студентів усіх спеціальностей

та форм навчання)

Одеса 2007
КАФЕДРА МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

Укладачі:

Іванова І.В. - кандидат медичних наук, доцент, завідувач

кафедри медичних знань та БЖД

Неізвестний М.О. - кандидат технічних наук, доцент

Стенпковська Г.І. - старший викладач

Шапкіна Т.І. – старший викладач

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри медичних знань та БЖД

Протокол № 4 від 12 листопада 2007 року

Схвалено та рекомендовано до друку

Вченою Радою біологічного факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

Протокол № 4 від 11 грудня 2007 р.

ВСТУП

Дисципліни “Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі” базуються на знаннях студентів з “Основ права”, “Основ екології”, “Безпеки життєдіяльності”. Курс висвітлює основні положення законів України: «Про охорону праці», Кодекс законів про працю, “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” та інші, Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці. Директиви ЄС і Конвенції МОП, впровадження їх в Україні.

Дисципліни мають професійну направленість і дозволяють підготувати кваліфікованого, ерудованого спеціаліста, який теоретично володіє загальними та фаховими питаннями охорони праці, вміє самостійно проводити розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, знає основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності, атестації робочих місць тощо.

Основною метою дисциплін “Основи охорони праці” „Охорона праці в галузі” є формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та вмінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки, визначених відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності відповідно з ОКХ та ОПП.

Дисципліни „Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі” передбачені для студентів усіх спеціальностей та форм навчання Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Загальна кількість годин, яка відводиться на означені дисципліни така: „Основи охорони праці” – 36 годин (з них 14 лекційних, 4 практичних, 9 годин на самостійну роботу), „Охорона праці в галузі” – 27 годин (з них 14 лекційних, 13 на самостійну роботу).


ТЕМА № 1*

Правові та організаційні питання охорони праці”
1. Про що повинен бути поінформований громадянин під розписку при укладенні трудового договору?

1. Про умови роботи

2. Про наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуті

3. Про можливі наслідки впливу небезпечних і шкідливих виробничих факторів на здоров'я

4. Про права працівника на пільги й компенсації за роботу в небезпечних і шкідливих умовах відповідно до законодавства й колективним договором

5. Про навчання та перевірку знань з охорони праці
2. У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?

1. Якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування

2. Допуск до роботи осіб без навчання й перевірки знань із питань охорони праці забороняється

 1. Дозволяється тимчасово допускати працівника до роботи на строк до 2-х тижнів


3. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:

1. Згідно колективного договору

2. Згідно розпорядження адміністрації

3. Згідно Закону "Про охорону праці"

4. Згідно Кримінального кодексу
4. На які об'єкти поширюється чинність Закону “Про охорону праці” й Кодексу законів про працю України?

І. На підприємства й організації державної форми власності

2. Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

З. На підприємства невиробничої сфери залежно від виду діяльності

4 На всі підприємства, організації, незалежно від форми власності й видів їхньої діяльності
5. Неповнолітні проходять медичні огляди:

1. Перед початком роботи

2. Щомісячно

3. Щорічно

4. Перед виконанням важких робіт
6. Хто одержує пільги й компенсації за важкі й шкідливі умови праці?

1. Жінки, що мають дітей у віці до 16 років

2. Особи, що не досягли віку 18 років

3. Всі працюючі, якщо це обумовлено колективним договором

4. Всі працюючі на робочих місцях з важкими й шкідливими умовами праці

_________________________________________________

* – Тестові завдання для модульного та підсумкового контролю знань з дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі” можуть мати одну чи декілька відповідей.

7. Тривалість робочого тижня для підлітків 16-18 років складає:

 1. 40 годин 2. 36 годин 3.30 годин 4. 26 годин.


8. Хто здійснює суспільний контроль за дотриманням законодавства про охорону праці?

1. Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади по нагляду за охороною праці

2. Професійні спілки

3. Служби охорони праці підприємств
9. Які дії роботодавця у випадку ухилення працівника від проходження обов'язкового медичного огляду?

1. Роботодавець зобов'язаний строго попередити працівника про необхідність проходження медичного огляду без відсторонення від роботи

2. Роботодавець зобов'язаний строго попередити працівника про необхідність проходження медичного огляду й відсторонити працівника від роботи на строк до 2-х тижнів

3. Роботодавець має право притягти працівника до дисциплінарної відповідальності й зобов'язаний відсторонити працівника від роботи без збереження заробітної плати
10. Чи має право працівник розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про охорону праці й умови колективного договору із цих питань? Чи виплачується йому в цьому випадку вихідна допомога?

1. Не має права

2. Має право і йому виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного заробітку

3. Має право і йому виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше 6-місячного заробітку
11. При виникненні ситуації небезпечної для здоров'я працівника він може не виконувати роботу:

1.З дозволу директору 2. Самостійно вирішити.

3. З дозволу керівника підрозділу 4. З дозволу трудового колективу.
12. Коли проводиться позачерговий інструктаж і перевірка знань з техніки безпеки на робочих місцях?

1. Після кожного порушення правил з техніки безпеки

2. Після порушення правил або технологічної дисципліни, які викликали нещасний випадок

3. Після порушення технологічної дисципліни, яке спричинило поломку чи аварію

4. Якщо на робочому місці стався нещасний випадок
13. Державні нормативно-правові акти про охорону праці це:

 1. Правила дорожнього руху 2. Стандарти, укази

3. Санітарні норми 4. Будівельні норми

5. Пожежні норми 6. КЗпП
14. Хто несе відповідальність згідно законодавства України за створення безпечних та здорових умов праці на кожному робочому місці на підприємстві, в організації, установі?

 1. Держава

 2. Власник

 3. Начальник служби охорони праці

 4. Безпосередній керівник працівника (підрозділу)


15. На кого покладено вищий нагляд по забезпеченню законодавства з охорони праці?

1. На профспілки та технічну інспекцію

2. На органи прокуратури

3. На керівників підприємства

4. На службу охорони праці
16. Хто притягає до відповідальності порушників правил і норм техніки безпеки та охорони праці або заохочує сумлінних працівників?

1. Керівник

2. Служба охорони праці

3. Помічник керівника з техніки безпеки

4. Комісії профспілки з охорони праці
17. В яких випадках з перелічених проводиться позачергова перевірка знань з охорони праці?

1. Перед направленням на робоче місце

2. Після тривалого відрядження

3. По вимозі вище стоячого органу

4. Після тривалої відпустки
18. Якими заходами підвищується рівень знань з техніки безпеки?

1. Шляхом позапланових перевірок

2. Консультаціями, семінарами, курсовими роботами, бесідами

3. Роботою постійних гуртків

4. В основному самоосвітою
19. Які пільги і компенсації передбачено законодавством за важкі та шкідливі умови праці?

1. Лікувально-профілактичне харчування

2. Безкоштовний проїзд у міському транспорті

3. Оплачуванні перерви санітарно-оздоровчого призначання

4. Скорочення тривалості робочого часу

5. Додаткова оплачувана відпустка

6. Оплата праці у підвищеному розмірі

7. Видача безкоштовної путівки
20. Які види витрат у разі ушкодження здоров’я працівника, або нещасного випадку, передбачено законодавством?

1. Витрати на придбання ліків

2. Одноразова допомога потерпілому

3. Компенсація витрат на лікування

4. Компенсація витрат на протезування

5. Компенсація витрат на придбання спеціальних транспортних засобів та засобів пересування

6. Видача молока

7. Витрати на придбання засобів індивідуального захисту

21. На які об’єкти розповсюджується дія Закону «Про охорону праці» та Кодексу законів про працю?

1. На підприємства і організації державної форми власності

2. Тільки на промислові підприємства будь-якої форми власності

3. На підприємства невиробничої сфери в залежності від виду діяльності •

4. На всі установи (підприємства) незалежно від форми власності та видів їх діяльності
22. Що розуміється під адміністративною відповідальністю за порушення правил охорони праці?

1. Накладення: догани, звільнення з посади, строгої догани, переведення на нижче оплачувану роботу

2. Стягнення у вигляді грошових штрафів, які накладають на винну особу органи державного нагляду за охороною праці

3. Притягнення до судового розгляду, до судової відповідальності
23. Який встановлено мінімальний розмір вихідної допомоги при звільненні працівника за власним бажанням, якщо власником порушено законодавство про охорону праці?

1. Не менше місячного заробітку

2. Не менше двомісячного заробітку

3. Менше тримісячного заробітку

4. Не менше шестимісячного заробітку
24. Чи може (має право) власник укласти трудовий договір з особою, якій за медичними показниками протипоказана запропонована робота?

1. Так 2. Ні

3. Так, якщо найманий працівник підпише зобов’язання про відсутність вимог до власника
25. При якій мінімальній чисельності працівників на підприємстві виробничої сфери створюється служба охорони праці?

1. 25 працюючих 2. 50 працюючих

3. 100 працюючих 4. 500 працюючих
26. З якого віку дозволяється приймати на роботу підлітків?

 1. з 14 років

 2. з 16 років

 3. з 17 років

 4. з 19 років

5. з 20 років
27. Чи можна звільнити з роботи працівника в період тимчасової непрацездатності?

1. Ні, не можна

2. Так, можна

3. Можна, тільки в разі повної ліквідації підприємства, організації, установи
28. Де повинна виконуватися перевірка знань з питань охорони праці відрядженого працівника?

1. На підприємстві, куди він відряджений

2. За місцем основної роботи.

29. Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці:

1. Безоплатно (безкоштовно) забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням

2. Забезпечуються грошовою компенсацією

3. Мають оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення

4. Скорочення тривалості робочого часу
30. Які пільги та компенсації передбачені чинним законодавством за важкі та шкідливі умови праці:

 1. Оплату праці у підвищеному розмірі

 2. Вихідну допомогу

 3. Безкоштовно забезпечуються засобами індивідуального захисту

 4. Безкоштовне медичне забезпеченняТЕМА № 2

Психофізіологічні вимоги до умов праці.

Система “людина – машина – середовище”.


 1. При розв’язанні задач оптимізації робочих місць одним із важливих напрямків підвищення ефективності функціонування системи “людина – машина – середовище” – є:

 1. Заходи щодо вдосконалення машин

 2. Заходи щодо вдосконалення виробничого середовища

 3. Заходи, спрямовані на підвищення працездатності й покращення стану здоров’я людини

 4. Заходи щодо встановлення пільг та компенсацій


2. Основних принципів розміщення обладнання, органів керування в робочому просторі (на робочому місці) є:

 1. Два 2.Три 3.Чотири 4.П’ять 5. Шість


3.При проектуванні та експлуатації засобів керування потрібно дотримуватися таких ергономічних вимог:

1. Розміру та форми засобів 2. Розміщення обладнання

3. Напряму руху працівника в роботі 4. Положенню тіла працівника (оператора)

5. Стану здоров’я робітника
4. Робоча зона це:

 1. Простір, в якому знаходяться робочі місця постійного перебування працівника

 2. Простір, в якому знаходяться робочі місця тимчасового перебування працівника

 3. Сукупність фізичних, хімічних, біологічних чинників

 4. Сукупність соціальних чинників


5. Для визначення ступеня важкості праці використовують такі фізіологічні показники:

1. Частоту серцевих скорочень під час роботи

2. Витривалість м’язів кінцівок щодо статичного навантаження

3. Об’єм дихання 4.Енерговитрати

5. Шкірно-легеневі втрати вологи 6.Антропометричні данні
6. Організація робочого місця передбачає:

1. Правильне розташування робочого місця у виробничому приміщенні

2. Вибір робочого положення, меблів з урахуванням антропометричних характеристик оператора

3. Раціональне компонування обладнання на робочих місцях

4. Урахування характеристик та особливостей трудової діяльності

5. Механізація та автоматизація технологічних процесів
7. За ступенями важкості всі роботи поділяються на такі категорії:

1. Легка 2. Середньої важкості

3. Важка 4. Оптимальна

5. Допустима
8. Які способи компонування приборів та органів управління в виробничому просторі ви знаєте?

 1. Частоти використання

 2. Функціональної організації

 3. Ергономічний

 4. Принцип значущості

 5. Послідовного використання

 6. Оптимального розташування


9. Які групи знаків безпеки праці на виробництві ви знаєте?

1. Дозвільні 2. Заборонні

3. Попереджувальні 4.Приписні 5. Вказівні
10. Що може сприяти перегріванню організму людини?

1. Підвищена температура повітря виробничих приміщень

2. Волого-непроникний (прогумований, брезентовий) одяг

3. Алкогольне сп’яніння

4. Недосипання

5. Порушення питного режиму і режиму харчування

6. Емоційне напруження
11. В роботі, зв’язаної з великим м’язовим навантаженням, перерви повинні бути:

1. Частими 2. Тривалими

3. Нечастими 4.Короткочасними
12. Працездатність на протязі робочого дня не є стабільною, її можна характеризувати:

1. П’ятьма періодами 2. Чотирма періодами

3. Трьома періодами 4. Двома періодами

13. В роботі, яка вимагає особливої уваги та тонкої координації рухів, великої нервової напруги, бажані такі перерви:

1. Короткі 2. Нечасті

3. Тривалі 4. Часті
14. Робоче місце це:

 1. Розміщення знарядь, предметів праці

 2. Це зона, оснащена необхідним устаткуванням, де відбувається трудова діяльність працівника

 3. Місце, де відбуваються технологічні процеси

 4. Місце постійного чи періодичного перебування працівника


15. Заходи боротьби з монотонністю на виробництві такі:

 1. Періодична зміна робочої пози

 2. Періодична зміна ритму роботи

 3. Об’єднання операцій, обмеження їх дроблення

 4. Введення додаткових короткочасних перерв

 5. Зміна робочих місць на конвеєрі

 6. Кольорове забезпечення (використання кольорів)


16. Відповідно до Гігієнічної класифікації умови праці поділяються на :

  1. Десять класів

  2. Три класи

  3. Шість класів

  4. Чотири класи

  5. Два класи


17. Заходи, спрямовані на підвищення працездатності людини й покращення стану її здоров’я це:

  1. Організаційно-профілактичні

  2. Організаційні (раціоналізація режимів праці та відпочинку, зміна форм обслуговування робочих місць)

  3. Медико-біологічні та профілактичні (використання засобів підвищення працездатності організму людини)

  4. Соціально-психологічні (нормалізація психологічного “мікроклімату” в колективі, формування позитивної мотивації праці)

  5. Захисні (застосування засобів індивідуального захисту)

  6. Гігієнічні


18. За величиною енерговитрат роботи поділяють на такі категорії:

 1. Великі 2. Важкі

3. Легкі 4. Середньої важкості

5. Інтенсивні
19. Ергономіка це наука, що вивчає:

 1. Трудовий процес

 2. Фізіологічні можливості людини в трудовому процесі

 3. Технічні засоби, за допомогою яких здійснюється трудова діяльність

 4. Санітарно-гігієнічні вимоги

 5. Систему “людина – техніка - виробниче становище”
 1. Знаки безпеки є такі:

 1. Дозвільні 2. Заборонні

3. Попереджувальні 4. Гігієнічні

5. Вказівні
21. До виробничих шкідливостей відносяться:

 1. Фізична перенапруга людини

 2. Температура, вологість повітря

 3. Автоматизація та механізація операцій

 4. Шум, вібрація

 5. Безпечні зони


22. Забезпечення санітарного благополуччя досягається такими заходами:

1. Ліцензуванням видів діяльності, пов’язаних з небезпекою для здоров’я людини

2. Прогнозуванням діяльності

3. Державною експертизою проектів, програм

4. Державною реєстрацією небезпечних факторів

5. Комп’ютерізацією, роботизацією виробництва
Тема № 3

Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії.

Небезпечні та шкідливі умови праці.”
1. Які з перелічених заходів спрямовані на загальне покращення умов праці?

1. Влаштування запобіжних та захисних пристосувань

2. Установлення або реконструкція вентиляції та кондиціонера

3. Поліпшення освітлення, облаштування душових, умивальників

4. Установлення систем контролю за станом навколишнього середовища
2. Які заходи захисту від дії електромагнітного випромінювання ви знаєте?

І. Звукоізоляція

2. Захист часом

3. 3ахист відстанню

4. Зменшення потужності випромінювання

5. Екранування джерел випромінювання

6. Засоби індивідуального захисту
3. Вплив шуму на організм людини можна зменшити:

1. Правильним розташуванням обладнання

2. Застосуванням засобів індивідуального захисту

3. Збільшенням площі виробничих приміщень

4. Заміною будівельних матеріалів
4. До шкідливих психофізіологічних факторів виробництва належать:

1. Фізичні навантаження

2. Зараження інфекційними захворюваннями

3. Порушення режиму праці та відпочинку

4. Монотонність праці
5. Джерелами опромінення людини радіоактивними речовинами можуть бути:

1. Діагностичні рентгенівські дослідження 2. Підприємства важкої індустрії

3. Випробування ядерної зброї 4. Спалення палива
6. За ступенем небезпечності умови праці бувають:

1. Допустимими 2. Терпимими

3. Справжніми 4. Несприятливими
7. Мутагенні речовини:

1. Призводять до порушення генетичного коду

2. Викликають зміни спадкової інформації

3. Викликають подразнення шкіри

4. Діють як алергени
8. Прилад для контролю освітлення називається:

1. Анемометр 2. Люксметр

3. Психрометр 4. Колориметр.
9. Яким основним вимогам має задовольняти освітлення?

1. Бути рівномірним і досить сильним

2. Не створювати тіней на місцях роботи, контрастів між освітленим робочим місцем та навколишньою обстановкою (стіни, підлога)

З. Не створювати зайвої яскравості і блиску в полі зору працівника

4. Давати правильний напрям світового потоку

5. Не утрудняти виконання технологічного процесу
10. Яку ви знаєте систему вентиляції за способом подачі свіжого та видалення з приміщення забрудненого повітря?

1. Природну 2. Механічну 3. Технічну

4. Санітарно-гігієнічну 5. Ергономічну 6. Змішану
11. За характером токсичності усі гази і пари за дією на організм людини можна умовно поділити на :

1. Дві групи 2. Три групи 3. Чотири групи

4. П ять груп 5. Дев’ять груп 6. Десять груп
12. Метеорологічні умови - це сукупність таких показників виробничого середовища:

 1. Терморегуляції

 2. Температури повітря

 3. Відносної вологості

 4. Швидкості руху повітря

 5. Барометричного тиску

 6. Інтенсивності теплового випромінювання13. Роботи в газонебезпечних місцях (ємностях, бункерах, колодязях каналізації) проводиться за:

1. Власним рішенням робітника

2. Усним розпорядженням керівника

3. Наряд-допуском

4. Дозволом директора

5. Дозволом профкому
14. Який вид випромінювання має найбільшу проникаючу здатність?

1. Альфа 2. Бета 3. Гамма

4. Нейтроне 5. Корпускулярне
15. Якими факторами, в основному, визначається середовище у виробничих приміщеннях:

 1. Рівнем шуму

 2. Випромінюванням

 3. Освітленням

 4. Наявністю шкідливих речовин та матеріалів

 5. Мікрокліматом

6. Чисельністю працюючих
16. Якими заходами можна досягти збільшення тривалості періоду стійкої працездатності людини :

1. Зміною законодавства

2. Вдосконаленням засобів праці та трудового процесу

3. Правильним поєднанням режимів праці та відпочинку

4. Комфортними умовами праці

5. Зменшенням статичних навантажень

6. Боротьбою з монотонністю
17. Чому дорівнює оптимальна вологість повітря для людини?

1. 0-40 % 2. 40-60 % 3. 60-80 % 4. 80-100 %
18. Які заходи захисту від шуму ви знаєте?

 1. Психофізіологічні

 2. Звукоізоляції

 3. Звукопоглинання

 4. Індивідуального захисту

 5. Архітектурно-планувальні

 6. Зменшення шуму в джерелі виникнення


19. Якими нормативними документами встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) хімічних речовин ?

1. Будівельними нормами

 1. Галузевими нормами

 2. Санітарними нормами

 3. Правилами будови електроустановок

 4. КЗпП


20. Що характеризує коефіцієнт якості випромінювання?

 1. Біологічні наслідки опромінення

 2. Іонізуючу здатність

 3. Проникаючу здатність

 4. Дозу опромінення


21. Який вид випромінювань не відноситься до оптичного діапазону?

 1. Інфрачервоний

 2. Світловий

 3. Ультрафіолетовий

 4. Лазерний

 5. Електромагнітний


22. Від чого не залежить ступінь впливу електромагнітних випромінювань на організм людини?

 1. Діапазону частот

 2. Напруженості поля

 3. Сили струму

 4. Тривалості опромінення

 5. Густини потоку енергії


23. Фактори, які визначають санітарно-гігієнічні умови праці, такі:

 1. Ультразвук

 2. Електромагнітні випромінювання

 3. Лікувально-профілактичне харчування

 4. Вимоги техніки безпеки


24. Балони із стисненими газами встановлюються від батареї опалення не ближче:

 1. 0,1 м 2. 0,5 м 3. 1,0 м 4. 2,0 м 5. 5,0 м


25. На скільки класів небезпеки поділяються хімічні речовини?

 1. Десять класів 2. Два класи 3. Три класи

4. Чотири класи 5. П’ять класів
26. Яка допустима норма зовнішнього професійного опромінення людини в рік?

 1. 0,1 бер 2. 0,5 бер 3. 1,0 бер 4. 5,0 бер 5.10,0 берТема №4


Дія електричного струму на організм людини”
1. Яким чином працівник, який звільнює постраждалого від дії електричного струму, може ізолювати себе?

1. Встати на гумовий килим.

2. Встати на суху дошку або будь-яку діелектричну підстилку

3. Встати на згорток сухого одягу

4. Роззутися
2. Як можна перервати дію електричного струму на постраждалого, якщо він судорожно стискає в руці струмоведучий провід?

1. Відокремити постраждалого від землі (підсунути під нього суху дошку

2. Перерубати провід пофазно сокирою з дерев'яним топорищем

3. Перерубати всі проводи сокирою одночасно

4. Зробити розрив проводу, застосовуючи інструмент з ізольованими ручками

5. Зробити розрив проводу, застосовуючи інструмент без ізольованих ручок, обгорнувши його ручку сухою тканиною
3. Які засоби захисту слід застосовувати для відокремлення постраждалого від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою понад 1000В?

1. Діелектричні рукавички 2. Діелектричні боти

3. Ізолюючі штанги 4.Ізолюючі кліщі
4. Яким чином слід виходити із зони розтікання струму замикання на землю?

1. Стрибками 2. Широким кроком

3. Пересуваючи ступні ніг по землі і не відриваючи їх одна від одної

4. Пересуваючи ступні ніг по землі, широко розсунув ноги
5. На яку відстань потрібно винести постраждалого із зони розтікання струму замикання на землю?

1. Не менше 3 м 2. Не менше 5 м

3. Не менше 8 м 4. Не менше 10 м
6. Що слід зробити, якщо виявлено провід, що лежить на землі?

1. Організувати охорону для запобігання наближенню до нього людей і тварин

2. Встановити, якщо це можливо, попереджувальні знаки і плакати

3. Повідомити про пригоду власника лінії

4. Усунути, при можливості, пошкодження лінії

5. Дочекатися приїзду ремонтної бригади
7. Яким чином можна відключити електроустановку з метою звільнення постраждалого від дії електричного струму?

 1. За допомогою вимикача, рубильника, іншого відключаючого апарату

 2. Шляхом зняття запобіжників, роз'єму штепсельного з'єднання

3. Шляхом створення штучного короткого замикання «накиданням» ізольованого провідника

4. Шляхом створення штучного короткого замикання «накиданням» неізольованого провідника
8. Чи можна відтягнути постраждалого від джерела струмоведучих частин за одяг?

1. Не можна

2. Можна, якщо він сухий та відстає від тіла

3. Можна, якщо він не відстає від тіла
9. Чи можна відтягнути постраждалого від струмоведучих частин за ноги, торкаючись його взуття або одягу без ізоляції рук рятувальника?

1. Не можна. 2. Можна 3. Можна, якщо взуття або одяг сухий
10. Що можна зробити для ізоляції рук рятувальника, якщо йому необхідно доторкнутися тіла постраждалого, не прикритого одягом?

1. Надягнути діелектричні рукавички 2. Обмотати руку шарфом

3. Натягнути на руку рукав піджака, або пальто

4. Накинути на постраждалого гумовий килимок, прогумовану тканину (плащ) або просто суху тканину

5. Натягнути на руки поліетиленові пакети
11. В яких випадках забороняється працювати на лініях електропередач, які перебувають під напругою?

1. При тумані, дощі, снігопаді 2. В темний час доби

3. У вітряну погоду 4. При алкогольному сп’янінні

5. Працівнику у віці 25 років
12. На яку відстань забороняється наближатися до проводу напругою 1000 В, що лежить на землі?

 1. Меншу 5 м 2. Меншу 8 м 3. Меншу 10 м


13. В яких випадках забороняється допуск працівників до роботи в електроустановках?

1. За відсутності посвідчення про перевірку знань з техніки безпеки

2.За наявності посвідчення з простроченим терміном перевірки знань

3. Якщо працівник склав іспит з питань охорони праці

4. Осіб з ознаками алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також з явними ознаками захворювання

5. Працівники, що припустили порушення вимог правил техніки безпеки
14. На скільки категорій поділяються приміщення за ступенем враження людини електричним струмом?

 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5


15. На скільки ступенів поділяються електричні опіки в залежності від глибини ураження?

1.На два ступеня 2. На три ступеня

3. На чотири ступеня 4. На п’ять ступенів
16. У чому полягає перша допомога при електричних опіках першого або другого ступенів?

1. Поливати уражені ділянки тіла струменем холодної води або обкласти снігом на 15-20 хвилин

2. Змазати опечені ділянки шкіри маззю, жиром або вазеліном

3. Видалити присталу до обпеченого місця мастику, каніфоль та інші смолисті речовини

4. Розрізати ножицями і обережно зняти одяг або взуття з опеченої ділянки

5. Накласти на обпечені ділянки шкіри стерильну пов’язку

6. Якщо шматки одягу прилипли до обпеченої ділянки шкіри, то поверх них потрібно накласти стерильну пов’язку і направити постраждалого до лікувальної установи.
17. Електричні травми бувають:

1. Місцеві 2. Небезпечні

3. Загальні 4. Електричні удари
18. Чому в середньому дорівнює опір тіла людини?

 1. 10 Ом 2. 50 Ом 3. 100 Ом 4. 500 Ом 5. 1000 Ом

19. В яких випадках спроби оживлення постраждалого після зупинки серця можуть бути ефективними?

 1. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 2-х хвилин

 2. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 3-х хвилин

 3. Коли з моменту зупинки серця пройшло не більше 4-5 хвилин


20. На яку відстань до місця замикання електродроту на землю забороняється наближатися?

1. 1 м 2. 2 м 3. 5 м 4. 8 м 5. 10 м

ТЕМА № 5

«Основи пожежної безпеки»


 1. Що треба зробити, якщо одяг загорівся?

1. Швидко скинути одяг, збити або погасити полум’я, заливаючи водою, взимку - посипаючи снігом

2. Збити полум’я, катаючись в одязі, що горить, по підлозі, землі

3. Збити полум’я, швидко бігаючи


 1. Які організаційні заходи повинен здійснити керівник підприємства для забезпечення пожежної безпеки?

1. Визначити обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки

2.Призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць, технологічного та інженерного устаткування

3. Призначити відповідальних за утримання і експлуатацію технічних

засобів протипожежного захисту

4. Провести навчання персоналу з питань пожежної безпеки

5. Наказом (інструкцією) установити відповідний протипожежний режим
3. Чи допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води, призначений для цілей пожежегасіння?

1. Не допускається

2. Допускається для виробничих потреб за письмовим розпорядження головного інженера

3. Допускається для побутових потреб з дозволу місцевих органів

пожежного нагляду
4. Якого ступеня вогнестійкості повинні бути будівлі складів хімічних речовин?

1. Не нижче І ступеня вогнестійкості

2. Не нижче II ступеня вогнестійкості

3. Не нижче III ступеня вогнестійкості

4. Не нижче IV ступеня вогнестійкості
5. Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше?

 1. 1 м 2. 2 м 3. 3 м 4. 4 м 5. 5 м


6. Який час дії вуглекислотного вогнегасника?

 1. 10-15 с 2. 15-25 с 3. 25-40 с 4. 40-50 с 5. 60 с

7. Від чого залежить вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж?

 1. Стадії розвитку пожежі

 2. Масштабів загорянь

 3. Джерела тепла

 4. Особливостей горіння речовин та матеріалів

5. Ізоляції реагуючих речовин від зони горіння

6. Хімічного гальмування реакції горіння
8. Скільки чинників необхідно для виникнення горіння ?

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5
9. На скільки категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою поділяються приміщення ?

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5
10. Де забороняється паління?

1. На території та в приміщеннях об’єктів по видобутку, переробці і зберіганні легкозаймистих рідин, горючих рідин і горючих газів, виробництву всіх видів вибухових речовин

2. У приміщеннях всіх виробничих підприємств

3. У приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних

закладів

4. На злакових масивах і зерно приймальних пунктах
11. Що з переліченого забороняється у виробничих будівлях, приміщеннях, спорудах?

1. Прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин

2. Відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із

застосуванням відкритого вогню

 1. Відігрівати замерзлі труби гарячою водою або парою

 2. Залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали


12. Обов’язки підприємств, установ та організаційні щодо забезпечення пожежної безпеки регламентовані:

 1. КЗпП

 2. Галузевими нормативними актами

 3. Рішеннями органів виконавчої влади

 4. Законом “Про пожежну безпеку”13. Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на :

 1. Профспілки

 2. Державу

 3. Власника

 4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків

 5. Пожежні дружини


14. Допустимий рівень пожежної небезпеки для людей не може перевищувати:

1. 10-2 2. 10-3 3. 10-4 4. 10-5 5. 10-6

15. До основних небезпечних факторів пожежі належать:

 1. Уламки частин зруйнованих апаратів, агрегатів, конструкцій

 2. Знижена концентрація кисню

 3. Дим

 4. Полум’я та іскри


16. Основні джерела запалювання такі:

 1. Розжарені продукти горіння

 2. Відкритий вогонь

 3. Тепловий прояв електричної енергії (дуга, іскри)

 4. Окисник


17. Основні види вогнегасників такі:

1. Хімічно пінні 2. Балонні 3. Газові 4. Вуглекислотні 5. Порошкові
18. Метою пожежної безпеки об’єкта є:

1. Попередження виникнення пожежі 2. Забезпечення нормативною базою

3. Обмеження розповсюдження пожежі 4. Захист людей, матеріальних цінностей
19. Необхідною умовою для виникнення детонації є:

 1. Швидкість переміщення полум’я

 2. Наявність потужної ударної хвилі

 3. Стиснення, нагрівання незгорілої суміші


20. На що вказують цифри, що знаходяться на вуглекислотних вогнегасниках (ВВ-2, ВВ-5, ВВ-8)?

 1. Час дії вогнегасника 2. Напругу

3. Місткість балону 4. Тип
Тема № 6

Виробничий травматизм, професійні захворювання. Причини.”
1. Скільки років повинні зберігатися підприємстві акти розслідування нещасних випадків, складені по формі Н-1?

1. 1 рік 2. 25 років 3. 45 років

4. Залежить від важкості нещасного випадку
2. Протягом якого часу слід провести розслідування нещасного випадку на виробництві і скласти акт?

1. 1 добу 2. 2 доби 3. 3 доби 4. 4 доби 5. 5 діб
3. Протягом скількох робочих днів проводиться спеціальне розслідування смертельних нещасних випадків на виробництві ?

 1. 3 днів 2. 5 днів 3. 10 днів 4. 15 днів 5. 20 днів


4. Яким нормативним актом чи актами регулюється порядок розслідування нещасних випадків на виробництві?

 1. КЗпП

 2. Законом України “Про охорону праці”

 3. Положенням про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій

 4. Положенням “Про медичний огляд”

 5. Законом України “Про загальнообов’язкове соціальне страхування від нещасного випадку, які спричинили втрату працездатності”


5. Хто затверджує акти за формою Н-1?

1. Керівник підприємства, організації 2. Керівник служби охорони праці

3. Головний інженер підприємства 4. Технічний інспектор профспілки
6. Який нещасний випадок вважається пов’язаним з виробництвом?

1. Будь-який випадок на території підприємства

2. Під час виконання завдання адміністрації, але тільки в межах підприємства

3. При будь-якій діяльності на території підприємства або за його межами за завданням керівника

4. Усі відповіді вірні
7. Нещасний випадок не вважається пов’язаним з виробництвом, якщо він виник при:

1. Вживанні працівником алкоголю, наркотиків

2. Крадіжці

3. Використанні в особистих цілях устаткування, транспортних засобів, інструментів, що належать підприємству

4. При виконанні громадських обов’язків
8. Що зобов’язаний зробити в першу чергу керівник при тяжких групових й смертельних нещасних випадках?

1. Усунути від роботи винуватців нещасного випадку

2. Призначити відповідальних осіб (комісію) для розслідування випадку

3. Сповістити міністерство, профспілковий орган та прокуратуру

4. Вимагати пояснень від служби охорони праці
9. Хто готує накази про нещасний випадок на виробництві?

1. Служба охорони праці та техніки безпеки підприємства

2. Помічник керівника підприємства

3 Керівник відділу, дільниці, де стався нещасний випадок

4. Комісія профспілки з охорони праці
10. Який мінімальний розмір одноразової допомоги на сім’ю встановлено законодавством у разі смерті потерпілого при нещасному випадку?

1. Середній заробіток потерпілого за рік

2. Середній трирічний заробіток потерпілого

3. Не менше п’ятирічного заробітку потерпілого

4. Середній семирічний заробіток потерпілого

5. Сума одноразової допомоги обумовлена колективним договором
11. Який мінімальний розмір одноразової допомоги на кожного утриманця встановлено законодавством у разі смерті годувальника при нещасному випадку?

  1. Середній заробіток потерпілого за рік

  2. Середній трирічний заробіток потерпілого

  3. 10% від суми одноразової допомоги на сім’ю

  4. 20% від суми одноразової допомоги на сім’ю

  5. Сума одноразової допомоги на кожного утриманця обумовлюється в колективному договорі


12. Чи вважається нещасний випадок пов’язаним з виробництвом, якщо він стався на території підприємства при участі у спортивних змаганнях

1. Не вважається 2. Вважається

3. Тільки на змаганнях, які проводяться у робочий час
13. Якщо працівником брутально порушені правила охорони праці та техніки безпеки, хто несе відповідальність за нещасний випадок?

1. Тільки робітник 2. Тільки підприємство

3. Змішана: працівник і керівник 4. За розсудом адміністрації
14. Результати розслідування нещасного випадку на виробництві оформлюються актом по формі Н-1 у випадку:

1. При втраті працездатності не менш ніж одного робочого дня

2. При розслідуванні будь-якого нещасного випадку

3. При будь-якому нещасному випадку на підприємстві

4. При втраті працездатності не менш ніж двох днів
15. При якій мінімальній кількості постраждалих нещасний випадок вважається груповим?

1. Двоє постраждалих 2. Троє постраждалих

3. Двоє постраждалих з смертельними наслідками

4. Троє постраждалих з тяжкими наслідками
16. Нещасні випадки визнаються пов’язаними з виробництвом у випадках:

 1. Природної смерті працівника під час перебування на підземних роботах

 2. Під час використання власного транспортного засобу

 3. Під час отримання заробітної плати на підприємстві

 4. Перебування на території підприємства у зв’язку з проведенням роботодавцем наради


17. З яких причин виникає найбільша кількість нещасних випадків на виробництві ?

І. Технічних 2. Організаційних

3. Санітарно-гігієнічних 4. Психофізіологічних
18.Чи вважається нещасний випадок пов’язаним з підприємством, якщо він стався в обідню перерву?

1. Тільки на території підприємства 2. В усіх випадках вважається

3. В усіх випадках не вважається 4. Тільки на робочому місці
19. Як визначається середньомісячна заробітна плата для визначення розміру

відшкодування шкоди?

1. За 12 останніх календарних місяців, що передували ушкодженню

2. За будь-які 12 календарних місяців до ушкодження

3. За 24 календарних місяці до ушкодження

4. По заробітку останнього місяця, що передував ушкодженню
20. Спеціальному розслідуванню підлягають такі нещасні випадки:

 1. Смерть працівника на підприємстві

 2. Зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків

 3. Групові

 4. Які виникли під ас прямування до місця відрядження


21. Хто зобов’язаний гарантувати усім працівникам забезпечення прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві?

 1. Підприємство, організація, заклад, де працює громадянин

 2. Фонд соціального страхування від нещасного випадку

 3. Держава

 4. Роботодавець

К Л Ю Ч

ТЕМА № 1

1

2

3

4

5

6

7

1,2,3,4

2

3

4

1,3

4

2

8

9

10

11

12

13

14

2

3

2

2

1

1,2,3,4,5

2

15

16

17

18

19

20

21

2

1

3

2

1,3,4,5,6

1,2,3,4,5

4

22

23

24

25

26

27

28

2

3

2

2

2

3

2

29

30
1,3,4

1,3

ТЕМА № 2

1

2

3

4

5

6

7

1,2,3

4

1,2,3,5

1,2

1,2,3,4,5

1,2,3,4

1,2,3

8

9

10

11

12

13

14

1,2,4,5,6

2,3,4,5

1,2,3,5

2,3

3

1,4

2,3,4

15

16

17

18

19

20

21

1,2,3,4,5

4

1,2,3,4,5

2,3

1,2,3,5

2,3,5

1,2,4

221,3,4

ТЕМА №3


1

2

3

4

5

6

7

3

2,3,4,5,6

1

1,3,4

1,2,3

1,4

1

8

9

10

11

12

13

14

2

1,2,3,4

1,2,6

5

2,3,4,5,6

3

3

15

16

17

18

19

20

21

1,2,3,4,5

2,3,4,5,6

2

2,3,4,5,6

3

1

5

22

23

24

25

263

1,2,3

3

4

4ТЕМА № 4

1

2

3

4

5

6

7

1,2,3

1,2,4,5

1,2,4

3

3

1,2,3,5

1,2,4

8

9

10

11

12

13

14

2

1

1,2,3,4

1,2,3,4

2

1,2,4,5

3

15

16

17

18

19

20
3

1,4,5,6

1,3,4

5

3

4

ТЕМА №5

1

2

3

4

5

6

7

1,2

1,2,3,5

1

2

1

3

1,2,4

8

9

10

11

12

13

14

3

5

1,3,4

1,2,4

4

3

5

15

16

17

18

19

20
2,3,4

1,2,3

1,3,4,5

1,3,4

2,3

3

ТЕМА № 6

1

2

3

4

5

6

7

3

3

3

3

1,3

3

1,2,3

8

9

10

11

12

13

14

3

3

3

1

1

3

1

15

16

17

18

19

20

21

1

1,3,4

2

1

1

1,2,3

3


Тести на доповнення

 1. Класифікація небезпечних та шкідливих виробничих факторів – це…

 2. Мета вивчення охорони праці у вищих навчальних закладах освіти полягає …

 3. Травматизм – це…

 4. Основні методи аналізу виробничого травматизму такі: …

 5. Основні принципи державної політики з охорони праці це…

 6. Основні положення Закону України «Про охорону праці» такі: …

 7. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві здійснює такі послуги та виплати: …

 8. За порушення вимог охорони праці передбачена така відповідальність …

 9. Робочий час працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, обмежується таким чином …

 10. Основні обов’язки та права служби охорони праці такі …

 11. Загальні принципи навчання з охорони праці –це …

 12. Гігієна праці – це…

 13. Умови праці – це…

 14. Методи регулювання якості повітряного середовища у виробничих приміщеннях такі: …

 15. Методи захисту від вібрації такі: …

 16. Методи захисту від шуму такі: …

 17. Дія електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону така: …

 18. Основний принцип організації робочого місця – це…

 19. Основні вимоги до технологічних процесів такі: …

 20. Чинники, які впливають на тяжкість ураження електричним струмом, такі:…

 21. Ефективність захисного заземлення залежить від …

 22. Захисне занулення – це …

 23. Система пожежної безпеки –це …

 24. Вимоги Закону України «Про пожежну безпеку» такі: …

 25. Особливості горіння твердих матеріалів і речовин такі: …

 26. Заходи і засоби щодо обмеження розповсюдження пожеж …

 27. Система протипожежного захисту – це…

 28. «Виробниче середовище»   це…

 29. Групи заходів щодо попередження причин виробничого травматизму такі: …

 30. Законодавство України про охорону праці базується та складається з …


Зразки тестових завдань до модульного контролю знань з дисциплін „Основи охорони праці” та „Охорона праці в галузі”

Модуль 1.

1. Назвіть засоби природної вентиляції робочих приміщень:

 1. Припливна

 2. Інфільтрація

 3. Провітрювання

 4. Витяжна

 5. Припливно-витяжна

 6. Аерація

2. Канцерогенні речовини призводять до:

 1. Отруєння всього організму

 2. Подразнення дихального тракту, слизових оболонок

 3. Виникнення алергії

 4. Розвиток злоякісних пухлин

 5. Зміни спадкової інформації

3. Зазначте, які документи мають відношення до законодавчої бази охорони праці загального характеру:

 1. Закон України «Про освіту»

 2. Конституція України

 3. Кодекс Законів про працю в Україні

 1. Закон України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року із змінами та
  доповненнями від 21 листопада 2000 року

 1. Закон України «Про колективні договори»

 2. Закон України «Про охорону здоров’я»

4. Зазначте небезпечні виробничі фактори (НВФ):

 1. Електрострум певної сили

 2. Несприятливі метеорологічні умови

 3. Розжарені тіла

 4. Запиленість та загазованість повітряного середовища

5. Зазначте нормативну документацію з питань охорони праці в Україні:

 1. ДНАОП (Державний міжгалузевий нормативний акт охорони праці)

 2. ДНАОП-НАОП (Державний нормативний акт охорони праці)

 3. СниП (Санитраные нормы и правила)

 4. НРБ (Нормы радиационной безопасности)

 5. ГОСТ ССТБ (Государственный стандарт системы cтандартов безопасности труда)

 6. СН (Санитарные нормы)

 7. ДСТУ (Державні стандарти України)

6. Як проводиться добір проб на визначення шкідливих речовин ?

 1. На рівні підлоги 2. На робочому місці

3. На робочому місці на рівні дихання працюючого 4. На рівні 3-х метрів від підлоги

7. Загальнотоксичні речовини визивають:

1 .Отруєння всього організму

 1. Подразнення дихального тракту, слизових оболонок

 2. Виникнення алергії

 3. Розвиток злоякісних пухлин

 4. Зміни спадкової інформації

8. Зазначте, вплив яких факторів включає до себе система «виробнича санітарія» :

 1. Небезпечні 2. Шкідливі

9. Зазначте державний загальногалузевий нормативний акт з охорони праці:

 1. ДНАОП 0.00-4.005-88 2. ДНАОП 1.8.10-4.005-88

10. Назвіть засоби, які використовують для захисту від шуму:

1. Зміни напрямку випромінювання шуму

 1. Зниження віброактивності машин

 2. Акустична обробка приміщень

 3. Підвищення жорсткості системи

 4. Звукоізоляція

 5. Глушники

 6. Засоби індивідуального захисту

11. До якого фактору, згідно ГОСТ 12-0-003-74, відносяться емоційні
навантаження, розумове перенапруження, монотонність праці?


 1. Фізичний 2. Хімічний

3. Біологічний 4. Психофізіологічний

12. Зазначте органи, які мають право затверджувати державні галузеві нормативні акти з охорони праці:

1. Державний комітет України по нагляду за охороною праці

 1. Міністерство внутрішніх справ України

 2. Міністерство з надзвичайних ситуацій України

 3. Міністерство охорони здоров’я України

 4. Комітет по нагляду за атомною енергією України

 5. Міністерство праці і соціального захисту України

 6. Міністерство будівництва та архітектури України

 7. Міністерство освіти та науки України

 8. Міністерство транспорту та зв’язку України

13. Які вимоги необхідно враховувати при проектуванні та організації
робочого місця?


 1. Вибір пози 2. Вибір робочої зони

3. Вибір органів керування 4 Компоновку приборів

5. Ритм праці 6. Усі відповіді вірні

14. Що таке повітря робочої зони?

 1. Повітряне середовище, де знаходиться робоче місце

 2. Повітряне середовище висотою від підлоги до стелі, де знаходиться робоче місце

 3. Повітряне середовище висотою до 2-х м понад рівнем підлоги, де знаходиться робоче місце

15. Зазначте за загальним класифікатором галузей народного господарства України підгалузь, яка пов’язана з вимогами техніки безпеки у загальній, середній та спеціальній освіті:

 1. 9.2.00 2. 9.2.10 3. 9.2.30 4. 9.2.40

16. Зазначте засоби індивідуального захисту працюючих від забруднення
пилом, газом, паром:


 1. Протигази 2. Припливно-витяжна вентиляція

3. Ватно-марлеві пов’язки 4. Респіратори

17. Зазначте міждержавну систему стандартів безпеки праці:

 1. ДНАОП 0.00-4.005-88 (Державний міжгалузевий нормативний акт охорони праці)

 2. ГОСТ ССТБ 12.0.001-74 (Государственный стандарт системы стандартов безопасности труда)

 3. СниП (Санитарные нормы и правила)

 4. НРБ (Нормы радиационной безопасности)

18. Назвіть клас небезпеки при ГДК до 0,1 мг/м3:

 1. Надзвичайно небезпечний

 2. Помірно небезпечний

 3. Високонебезпечний

 4. Малонебезпечний

19. Показники повітря робочої зони, що нормуються ?

 1. Температура 2. Терморегуляція

3. Відносна вологість 4. Рухомість повітря

20. Назвіть клас небезпеки при ГДК понад 10,0 мг/м3;

 1. Надзвичайно небезпечний 2. Помірно небезпечний

3. Високо небезпечний 4. Малонебезпечний
МОДУЛЬ 2

1. Яка головна мета атестації робочих місць за умовами праці?

 1. Комплексне дослідження і оцінка факторів середовища, характеру праці

 2. Визначення ступеню шкідливості та безпеки праці

 3. Порівняння існуючого технологічного процесу, складу обладнання, використання сировини та матеріалів

 4. Визначення нормативних значень ГДК (граничнодопустимих концентрацій)

2. Хто несе відповідальність за своєчасне і якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці?

 1. Профспілки 2. Керівник

3. Комісія профспілки 4. Служба охорони праці

3. Кабінет (лабораторія) хімії повинен бути розташований на поверсі:

1. Першому 2. Середньому

3. Верхньому 4. Не має значення

4. Кабінет (лабораторія) біології повинен бути розташований на поверсі:

 1. Першому 2. Середньому

3. Верхньому 4. Не має значення

5. По якій формі складається акт, якщо нещасний випадок відбувся за час проїзду працівника на транспорті підприємства?

 1. По формі НТ 2. По формі Н-1

3. По формі П-1 4. По формі А-1

6. Результати атестації робочих місць за умовами праці затверджуються:

 1. Наказом власника

 2. Рішенням профспілки

 3. Органами держнаглядохорони праці

 4. Вищим господарським органом за підпорядкованістю

7. Скільки років зберігаються матеріали атестації робочих місць за умовами праці?

 1. Безстроково 2. На протязі 50 років З. Протягом 5 років

8. Куди заносяться результати атестації робочих місць за умовами праці?

 1. В особисту справу працюючого

 2. В трудову книжку

 3. В спеціальний журнал

9. Зазначте обов’язки комісії з атестації робочих місць за умовами праці:

 1. Встановлює список робочих місць, які підлягають атестації

 2. Визначає сторонні організації, які залучаються до роботи

 3. Організує розробку заходів з покращення умов праці

 4. Готує підсумковий наказ

10. Для боротьби зі шкідниками в шкільній теплиці (оранжереї) користуються:

 1. Отрутохімікатами

 2. Агрономічними засобами

 3. Біологічними засобами

11. По якій формі складається акт, якщо нещасний випадок відбувся за час прямування на роботу пішки або у громадському транспорті?

 1. По формі НТ 2. По формі Н-1

3. По формі П-1 4. По формі А-1

12. Які класи умов праці Вам відомі?

 1. Оптимальні 2. Допустимі

3. Небезпечні та шкідливі 4. Важкі

13. Чи треба при оптимальному і допустимому характері праці проводити атестацію робочих місць за умовами праці?

І.Так 2. Ні 3. Можна за бажанням

14. Визначте заходи зі створення комфортних та безпечних умов праці для користувачів ЕОМ?

 1. Правильна організація робочих місць

 2. Удосконалення конструкції дисплея

 3. Використання захисних пристроїв

4. Надання додаткових перерв для прийому їжі

15. Які вимоги висуваються до обладнання комп’ютерного класу?

 1. Стан приміщення 2. Соціальний захист

3. Розміщення обладнання і організації робочих місць

4. Режим праці і відпочинку 5. Стан мікроклімату, освітлення, шуму й вібрації

16. Який строк відводиться комісії на розслідування нещасного випадку?

 1. Одна доба 2. Дві доби

3. Три доби 4. Строк не обмежено

17. Скільки балів шкідливості нараховується при перевищенні ГДК до 2-х разів?

 1. 1 бал 2. 2 бала 3. З бала

18. Скільки балів шкідливості нараховується при перевищенні ГДК від 2-х до 4-х разів?

 1. І бал 2. 2 бала 3. 3 бала

19. З якою частотою проводиться медичний огляд персоналу ЕОМ?

 1. До початку праці 2. Періодично в процесі праці 3. Один раз на рік

20. Зазначте, кому направляється акт по формі Н-1?

 1. Постраждалому

 2. Керівнику структурного підрозділу

 3. Державному інспектору

 1. Профспілковій організації

 2. Службі техніки безпеки

 3. Керівнику підприємства

 4. Найвищому посадовому органуЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІН:

"ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ" та "ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ"


 1. Бедрій Я.І. Охорона праці. Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002.

 2. Боброва - Роликова Л.П. и др.. Эргономика и безопасность труда. - М.: Машиностроение, 1985. – 111 с.

 3. Геврик Є.О., Пешко Н.П. Гігієна праці на виробництві: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Чельга, Ніка - Центр, 2004. – 280 с.

 4. Желібо Є.П., Баранова НІ., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. – Ірпінь, 2002.

 5. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. - Львів: Афіша, 2000. -176 с.

 6. Жидецький В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. - Вид. 5-е, доп. - Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

 7. Закон України " Про охорону праці ". - К.: Основа,1993. – 40 с.

 8. Закон України "Про пожежну безпеку "Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. – Т.І. - Київ, 1997. – 560 с.

 9. Законодавство України про охорону праці. – Т.1-4. – Київ: Основа, 1995.

 1. Катренко Л.А., Пістун У.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. 2 - ге вид., доп. - Суми: Університетська Книга, 2004. – 304 с.

 2. Керб Л.П. Основи охорони праці. Навч. - метод. Посібник для самостійного вивчення. – К., 2001. – 252 с.

 3. Кодекс законів про працю України. - К.: Скіф, 2005. – 104 с.(Серія : Кодекси і закони України ).

 4. Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопосности. - 3-є изд., перераб. и доп. -М: Енергоатомиздат, 1987. – 192 с.

 5. Конституція України, 28 червня 1996 р. - К., 1996.

 6. Лабораторний практикум з курсу "Основи охорони праці" /В.В.Березуцький, Т.С.Бондаренко, Л.А.Васьковець та ін.; За ред. В.В.Березуцького. - X.: Факт, 2005. – 348 с.

 7. Міжнародне законодавство про охорону праці. – У 3-х томах. - К.: Основа, 1997.

 8. Москальова В.М. Основи охорони праці: Підручник. - К.: ВД "Професіонал", 2005. – 672 с.

 9. Основи охорони праці / Купчик М.П., Гадзюк М.П., Степанець У.Ф. та ін.. - К.: Основа, 2000. – 416 с.

 10. Основи охорони праці: Підруч. для ВНЗ / Ткачук К.М., Халімовський М.О., Зацарний В.В. та ін.. - К.: Основа, 2003. – 472 с.

 11. Охрана труда в электроустановках / Под ред. Б.А.Князевского. - М.: Енергоатом издат., 1983. - ЗЗ6 с.

 12. Положення про атестацію робочих місць за умовами праці .-К.: Основа, 1995.

 13. Положення про медичні огляди працівників. - К.: Основа, 1995.

 14. Положення про організацію роботи з охорони праці в системі Міносвіти. Наказ Міносвіти і науки України від 1 серпня 2001р № 563.

 15. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємствах, в установах і організаціях. - Законодавство Укр. про охорону праці. – Т.1. - К.:Основа,1995.

 16. Положення про службу охорони праці .-К.: Основа, 1995.

 17. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення:
  закон України / Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 27.

 18. Про колективні договори та угоди: Закон України. - Харків: Основа, 1993.

 19. Про освіту: Закон України. - К., 1992.

 20. Про охорону здоров'я: Закон України .- К. 1992.

 21. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. - К.: Основа, 2001. - 156 с.

 22. Типове положення про навчання з питань охорони праці. Законодавство України про охорону праці. – Т.1. – К.: Основа, 1995.

 23. Трахтенберг У.М., Коршун М.М., Чабанова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. - К., 1997. – 464 с.

 24. Ярошевская В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.Додаткова література


 1. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: Навч. посібник./С.О. Апостолюк, В.С. Джиги рей, А.С. Апостолюк та ін. - К.: Знання, 2006. – 215 с.

 2. Долин П.А Основы техники безопасности. - М.: Энергоатомиздат, 1985. – 376 с.

 3. Журнали "Охорона праці", 1997 - 2007.

 4. Лукашевич Н.П., Сингаевская Й.В., Бондарчук Ч.Й. Психология труда: Учеб. – метод. пособие / Под. ред. М.П. Лукашевича. - К.: МАУП, 1997. – 104 с.

 5. Офіційний сайт Держнаглядохоронпраці www.dnop.kiev.ua.

 1. Роїна О.М. Трудові правовідносини: Практичний посібник. – 2-е вид. - К.: КНТ, 2005. – 348 с.

 2. Пашутинський Є.К. Укладення трудового договору (Кадри підприємства). - К: КНТ, 2004. – 164 с.

 3. Эргономика: Учеб. Пособие для вузов / В.В.Адамчук, Т.П.Варна, В.В.Воротникова та ін..; Под ред. проф В.В.Адамчука. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 1999. – 254 с.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации