Юлегіна І.В. (укл.) Методичні рекомендації до написання дипломної роботи - файл n1.doc

Юлегіна І.В. (укл.) Методичні рекомендації до написання дипломної роботи
скачать (222 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc222kb.18.09.2012 18:35скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦ. 8.050206

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Протокол №2 від 17.09.05р.


Укладач Юлегіна Ірина Валеріївна
Відповідальний

за випуск Піддубний Іван Олександрович

Харків, ХНЕУ, 2005

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльности.

Протокол № 2 від 17.09.2005 р.

Методичні рекомендації до написання дипломної роботи для студентів спец. 8.050.206 усіх форм навчання / Укл.І.В.Юлегіна. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 29 с.
У роботі розкрито послідовність, структуру та вимоги до написання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”. Наведено порядок захисту дипломних робіт. Подано перелік тем дипломних робіт за обраною спеціальністю.

Рекомендовано для студентів спеціальності 8.050206 усіх форм навчання.
ВСТУП

Метою виконання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” є глибоке осмислення теми, комплексне оволодіння методами самостійного дослідження, практичне застосування теоретичних знать для вирішення конкретних завдань щодо вдосконалення управління підприємством - суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.

Дипломна робота магістра зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” має виконуватися на матеріалах реально функціонуючого об’єкта, діяльність якого повинна надавати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

До задач, що вирішуються протягом підготовки дипломної роботи, належать:

Дипломна робота повинна бути самостійним дослідженням, гідним присудження кваліфікації магістра.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Діяльність студента щодо виконання дипломної роботи розпочинається з вибору теми, яка узгоджується з керівником від випускаючої кафедри. Для систематизації підготовки дипломної роботи студент розробляє та погоджує з керівником також її структуру.

Виконання роботи має проходити за графіком, який затверджується випускаючою кафедрою. Для вчасного оформлення всіх необхідних до захисту документів та підготовки демонстраційного матеріалу необхідно завершити написання дипломної роботи до 25 травня та здати її на кафедру до 31 травня.

Матеріал щодо об'єкту дослідження студент збирає протягом переддипломної практики. Об’єкт – підприємство будь-якої форми власності, яке юридичною особою, має самостійну звітність. Ця організація має бути базою переддипломного стажування студента.

У цей же час повинне відбуватися поглиблене вивчення широкого кола нормативних та літературних джерел, що стосуються досліджуваної проблеми.

Перед остаточним оформленням чистового варіанту дипломної роботи студент повинен представити керівникові завершену чернетку всіх розділів, вступу, висновків та списку використаної літератури. Оформлення тексту чернетки повинно наближатися до вимог, що ставляться до готової роботи, що допоможе заздалегідь внести потрібну правку та позбутися зайвих помилок при друкуванні чистового варіанту роботи.

Після того, як студент підготує завершену роботу, він має підписати її сам, у консультантів, керівника, пройти нормоконтроль, переплісти та для остаточного затвердження підписати у завідувача кафедрою міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.
КЕРІВНИЦТВО ПІДГОТОВКОЮ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Керівниками дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” призначаються провідні викладачі випускаючої кафедри. Крім того, до керівництва дипломною роботою залучаються консультанти з охорони праці та технології.

До основних функцій керівника належать:

Керівник дипломної роботи звертає увагу студента на наявні недоліки в роботі (оформлення, стиль, орфографія, зміст розділів та підрозділів, послідовність викладення тексту), але не виправляє їх сам.

Консультанти видають студенту-дипломнику індивідуальні завдання з охорони праці та технології, а також надають консультації з їх виконання.
ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Структура дипломної роботи носить стандартизований характер і повинна містити:

титульний аркуш (Додаток А),

завдання (Додаток Б),

зміст (Додаток В),

вступ,

основну частину,

висновки,

список використаних джерел (Додаток Г),

додатки (при необхідності).

Титільний аркуш, завдання та зміст обов'язково повинні бути подані українською мовою.

Зміст подається на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, зокрема вступу, висновків, списку використаної літератури, додатків.

У вступі розкривають сутність та стан наукової проблеми, її значущість і вихідні дані для розробки теми, наводять обгрунтування необхідності проведення дослідження. Викладаючи вступ, треба додержуватися такої послідовності:

Актуальність і практична значущість обраної теми.

Об'єкт дослідження. Зазначається підприємство або організація, на основі даних якого виконано роботу і надається інформація про нього.

Мета і завдання роботи. Формулюється мета роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягненння поставленої мети.

Використані інформаційні джерела та методи. Наводяться основні закони та нормативні акти, які згадуються у роботі, прізвища авторів, що зробили найбільший внесок у розробку досліджуваної проблеми.

Наукова новизна та практичне значення одержаних результатів. Подається коротка анотація отриманих в роботі наукових та практичних результатів та їх застосування.

Коротка характеристика основних розділів, отриманих результатів, висновків і пропозицій.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів та підрозділів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обгрунтуванням застосованих методів досліджень.

Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” зі спеціальності 8.050206 містить п'ять обов'язкових розділів: теоретичний розділ, аналітико-дослідницький розділ, проектно-рекомендаційний розділ, технологічний розділ та розділ, пов'язаний з питаннями охорони праці.

Теоретичний розділ містить загальні підходи до досліджуваної теми з використанням різноманітних літературних джерел, у тому числі й іноземних, з обов’язковим порівнянням різних точок зору, використанням опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела. Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи повинні мати певні елементи наукової новизни, обґрунтування власної позиції щодо обраних методів дослідження

Аналітико-дослідницький розділ має містити опис, характеристику сучасного стану досліджуваного питання на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження. Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися поясненнями та висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що спостерігаються на підприємстві. А саме їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності.

Проектно-рекомендаційний розділ містить детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства відповідно до напряму дослідження. Кожна пропозиція повинна мати розгорнуте обґрунтування, на основі аналізу, проведеного в аналітико-дослідницькій частині. Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваного питання повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

Технологічний розділ повинен містити елементи самостійної роботи студентів, що становлять собою оригінальні технологічні рішення, при цьому звертається увага на перенесення у виробництво нових наукових досягнень. Загалом технологічна частина може включати заходи, що пов’язані з удосконаленням технологічних процесів, модернізацією устаткування, використанням нових матеріалів, каталізаторів, способів їхнього одержання, застосуванням нетрадиційних методів інтенсифікації процесів, з удосконаленням методів обробки заготівель у деталі, технологічного оснащення, контрольно-вимірювальних приладів, поліпшенням умов охорони праці та техніки безпеки. Технологічний розділ дипломних робіт потребує виконання графічної частини.
У розділі з охорони праці аналізуються, обґрунтовуються та розробляються заходи з охорони праці як органічна складова частина дипломної роботи. Завдання з охорони праці повинно відповідати темі дипломної роботи, щоб доповнити комплекс питань, які передбачено вирішити даною розробкою. У відповідності з індивідуальним завданням консультанта студент-дипломник виконує (за домовленістю з керівником роботи) дослідницькі розробки в області техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, ергономіки, які близько пов’язані з темою дипломної роботи. З інших питань викладаються тільки основні положення для прийняття рішень.

У висновках викладаються наукові та практичні результати, одержані в роботі, зазначаються прийняті за основу теоретичні положення, окреслюються виявлені результати діяльності підприємства за досліджуваний період, наводяться головні пропозиції з вдосконалення роботи об'єкту дослідження, обґрунтовується достовірність здобутих результатів, викладаються рекомендації щодо їх використання. При написанні висновків рекомендується додержуватися послідовності проведеного в роботі дослідження.

До списку використаних джерел треба включати не тільки ті, що цитуються або згадуються у дипломній роботі але і ті, з якими студент ознайомився у процесі її підготовки. Список використаних у дипломній роботі джерел має становити не менше 75 найменувань.

До додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття магістерської роботи :


ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Загальні вимоги. Дипломну роботу друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 з полуторним міжрядковим інтервалом. Абзацний виступ має бути однаковим по всій роботі і дорівнювати 1,25 см.

Обсяг дипломної роботи без урахування списку використаних джерел та додатків повинен становити 100–120 сторінок. Але всі сторінки зазначених елементів дипломної роботи підлягають нумерації на загальних засадах. Зазначений вище обсяг дипломної роботи розрахований на використання при їх оформленні шрифту Times New Roman розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст дипломної роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Друкарські помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти за допомогою коректора і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул подають арабськими цифрами.

Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті. Нумерувати сторінки починають зі вступу, враховуючи попередні сторінки: титульний аркуш, завдання та зміст.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту.

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи варто розташовувати в центрі та писати великими літерами без крапки наприкінці.

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи та підрозділи. Найменування розділів і підрозділів основної частини роботи, повинні мати пронумеровані заголовки. Якщо заголовок складається з двоїх або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами, крім першої великої, з абзацного відступу. Відстань між заголовком та попереднім, а також між заголовком та наступним текстом повинна дорівнювати подвійному міжрядковому інтервалу. Найменування наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же сторінці, що і попередній розділ.

Після заголовку підрозділу на сторінці повинно бути не менше двох рядків тексту, якщо ці умови не виконуються, заголовок переноситься на наступну сторінку.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу. Наприклад:

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА РІВНЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВАТ “ТУРБОАТОМ”2.1. Характеристика ВАТ “Турбоатом” як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України
Перерахування можуть наводитися у тексті при необхідності. Перед перерахуванням ставиться двокрапка. Перед кожною позицією перерахування треба ставити строчну літеру українського алфавиту з дужкою (перший рівень). Для подальшої деталізації перерахування треба використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень).

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Назву ілюстрації розташовують під нею з абзацного відступу. Наприклад:


Рис.1.2. Структура іноземних інвестицій в Харківський регіон
Таблиці повинні мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких. Нижче наведений приклад побудови таблиці.

Таблиця (номер)

Назва таблиці

Шапка таблиці
Заголовки граф
Підзаголовки граф
1

2

3

4

5

6

Цифровий рядок


РядкиБоковик (заголовки рядків)
Графи (колонки)

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, наприклад: «Таблиця 2.2» (друга таблиця другого розділу).

При переносі частини таблиці на іншу сторінку пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад «Продовження табл. 2.2», а роль шапки таблиці у цьому випадку відіграє цифровий рядок.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. Далі наведено приклад таблиці.
Таблиця 2.2

Надходження коштівРік


План вир. по рокам


Прогноз собівартості


Середня відпускна ціна


Доход


за одиницю

за рік


од.


грн. за од.


грн. за од.


грн.


грн.


2002


150 000


35,45


52,50


8,3


1245000


2003


250 000


33,62


53,50


10,95


2737500


2004


350 000


33,62


53,50


10,95


3832500


2005


440 000


33,62


53,50


10,95


4818000Формули (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.2) (друга формула третього розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі.

Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Наприклад:
, (3.2)

де - інтегральний показник інвестиційної привабливості галузі;

- коефіцієнт значущості i-го часткового показника;

- фактичне значення i-го часткового показника;

- базове значення i-го часткового показника.
Вище формули і нижче коментарів формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка.

Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення вписують всередині рядків тексту.

Посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей. При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела та матеріали, що наводяться в роботі.

Коли у роботі використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді у посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, на які робиться посилання в роботі.

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за списком літератури, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [5-7]...» або «... у статті [6, с. 45]...».

Список використаних джерел.

Джерела в списку треба розміщувати у наступному порядку:

- Конституція України;

- Закони України;

- Укази Президента;

- Постанови Верховної Ради України;

- Постанови Кабінету Міністрів України;

- інструкції та нормативні акти, видані міністерствами та іншими державними установами;

- наукова, навчально-методична та спеціальна література (у тому числі газетні та журнальні статті), видана українською та російською мовами в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

- література, видана іноземними мовами;

- посилання на інтернет.

Відомості про джерела, які включено до списку, необхідно давати згідно з вимогами Державного стандарту. Приклад оформлення відомостей подано у додатку Г.

Додатки оформлюють як продовження роботи та розміщують у порядку появи посилань на них у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований зверху симетрично відносно тексту сторінки. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Г’, Є, І. Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Єдиний додаток позначається як додаток А.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.3 - третій рисунок першого розділу додатка Д. Або якщо додаток поділено на розділи: рис. Д.1.3 - третій рисунок першого розділу додатка Д.

Демонстраційний матеріал до захисту дипломної роботи подається у кількості 5-8 листів. Бажано використання роздаткового матеріалу, який має бути підготовленим у шести екземплярах.
ВІДЗИВ КЕРІВНИКА
Відзив керівника пишеться після перевірки повністю готової дипломної роботи. Він має вільну форму, але повинен містити:

Відзив складається в одному екземплярі, підписується керівником та зачитується на засіданні Державної екзаменаційної комісії при захисті роботи.
РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Рецензентами дипломної роботи можуть бути наукові працівники, досвідчені висококваліфіковані спеціалісти та керівники з виробництва. Рецензія повинна містити характеристику наступних сторін роботи:

Рецензент робить висновок про можливість або неможливість допущення дипломної роботи до захисту та оцінює її.

Рецензія подається в одному екземплярі, підпис рецензента повинен бути засвідчений печаткою організації, в якій він працює.
ПРОХОДЖЕННЯ НОРМОКОНТРОЛЮ
Після рецензування дипломна робота магістра подається викладачеві кафедри, що здійснює нормоконтроль (перевіряє відповідність оформлення дипломної роботи вище зазначеним вимогам та наявність необхідних документів (відзиву керівника, рецензії, демонстраційного матеріалу)).

Дипломна робота підписується нормоконтролером на останньому аркуші списку використаних джерел. Якщо вона не відповідає необхідним вимогам, її повертають студенту для виправлення.
ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
Завершену дипломну роботу (підписану студентом, консультантами, керівником, нормоконтролером) разом з відзивом керівника і рецензією подають завідуючому кафедрою міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності на підпис.

На зворотньому боці політурки прикріплюється конверт, до якого кладуть відзив керівника, рецензію та довідку про достовірність даних, які використані у дипломній роботі.

Термін захисту одного студента не повинен перевищувати 30 хвилин. Для доповіді студенту надається 7-10 хвилин.

Доповідь повинна містити стислу інформацію, яка викладена у дипломній роботі. Протягом доповіді студент має посилатися на демонстраційний матеріал для більш повного розкриття суті проведеного дослідження та презентації отриманих результатів.

Після доповіді голова та члени Державної екзаменаційної комісії, інші особи, що присутні при захисті, ставлять студентові запитання, на які він повинен надати стислі, чіткі та кваліфіковані відповіді.

Наступним етапом захисту дипломної роботи є ознайомлення присутніх з відзивом керівника та рецензією. Студенту надається можливість відповісти на зауваження, зазначені в документах та виступити із заключним словом.

Захист дипломної роботи оцінюється на основі доповіді студента та його відповідей на запитання комісії.

Рішення про результати захисту дипломної роботи приймається більшістю голосів на закритому засіданні членів Державної екзаменаційної комісії.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ


 1. Формування стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств фармацевтичної (металургійної, легкої тощо) промисловості України.

 2. Організаційно-економічний механізм розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 3. Організаційно-економічних механізм підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 4. Управління експортною діяльністю підприємства.

 5. Управління розвитком експортного потенціалу підприємства.

 6. Формування стратегії розвитку експортної діяльності підприємства.

 7. Формування стратегії розвитку експортного потенціалу підприємства.

 8. Організаційно-економічний механізм формування технологічних систем у регіоні.

 9. Управління міжнародними розрахунками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 10. Удосконалення міжнародних розрахунків підприємства з використанням акредитивів.

 11. Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 12. Стратегічне маркетингове управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 13. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

 14. Стратегічне управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

 15. Розвиток управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства на основі системного підходу.

 16. Стратегічне маркетингове управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

 17. Вдосконалення інформаційного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства.

 18. Вдосконалення інформаційного забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 19. Управління інформаційними ресурсами у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 20. Формування механізму захисту інформації в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 21. Управління діяльністю торгово-промислової палати на основі концепції міжнародного маркетингу.

 22. Розвиток маркетингу міжнародних послуг у діяльності торгово-промислової палати.

 23. Управління рекламною діяльністю підприємства-продуцента світового ринку.

 24. Управління технологічним розвитком підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 25. Управління діяльністю спільних підприємства на зовнішньому ринку.

 26. Управління розвитком економічного потенціалу українсько-російського прикордоння.

 27. Розвиток управління іноземним інвестуванням у регіоні.

 28. Управління розвитком прикордонного співробітництва підприємств регіону.

 29. Управління розвитком міжнародної технологічної кооперації підприємств регіону.

 30. Підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства на основі концепції аутсорсингу.

 31. Управління стратегічним позиціюванням підприємства на зовнішньому ринку.

 32. Управління розробкою експортної маркетингової програми підприємства.

 33. Формування товарної політики підприємства на зовнішньому ринку.

 34. Формування цінової політики підприємства на зовнішньому ринку.

 35. Стратегічний аналіз конкурентної позиції підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 36. Проекологічне управління підприємством-суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності.

 37. Формування та розвиток проекологічної культури у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 38. Управління економічною безпекою підприємства при виході на зовнішні ринки.

 39. Формування системи інтегрованого контролінгу на підприємстві-суб’єкті зовнішньоекономічної діяльності.

 40. Управління розробкою стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок.

 41. Вибір та обґрунтування організаційно-правової форми зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 42. Оцінка соціально-економічної ефективності міжнародної маркетингової діяльності підприємства.

 43. Розробка стратегічних альтернатив зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 44. Стратегічні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 45. Формування системи оціночних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 46. Управління валютними ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 47. Формування маркетингової комунікативної політики підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 48. Розробка комунікаційного забезпечення управління міжнародною маркетинговою діяльністю підприємства.

 49. Розвиток інформаційного забезпечення управління міжнародного маркетинговою діяльністю підприємства.

 50. Управління валютними активами у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 51. Управління нематеріальними активами у експортній діяльності підприємства.

 52. Управління лізинговими операціями у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 53. Управління форфейтинговими операціями у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 54. Управління ризиками в умовах спільного підприємництва.

 55. Обґрунтування ціни інжинірингових послуг у експортній діяльності підприємства.

 56. Управління захистом інтелектуальної власності у міжнародних проектах.

 57. Управління розробкою інноваційних проектів в умовах спільного підприємництва.

 58. Оптимізація джерел фінансування міжнародної інноваційної діяльності підприємства.

 59. Удосконалення оцінки ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 60. Удосконалення організації управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 61. Обґрунтування ціни експортера науково-технічної продукції.

 62. Формування цінової політики підприємства суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 63. Управління збутом у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 64. Розвиток системи управління персоналом у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 65. Вдосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 66. Розвиток експортного кредитування у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 67. Управління кредитною політикою у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 68. Фінансове планування у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 69. Організація міжнародної рекламної діяльності підприємства.

 70. Обґрунтування контрактної ціни експортного товару.

 71. Формування інвестиційної політики підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 72. Розробка та обґрунтування бізнес-плану зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 73. Підвищення рівня корпоративної культури у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 74. Вибір та обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 75. Розвиток управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі адаптивного підходу.

 76. Економіко-математичне моделювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 77. Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

 78. Удосконалення організаційної структури управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства.

 79. Розробка системи стимулювання персоналу у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 80. Підвищення ефективності ділових контактів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 81. Управління переговорним процесом у сфері міжнародного бізнесу.

 82. Управління збутом експортної продукції підприємства на основі концепції маркетингу.

 83. Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.

 84. Управління маркетинговою службою підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

 85. Організація підготовки експортного виробництва.

 86. Організація технічного обслуговування експортної продукції підприємства на закордонних ринках.

 87. Економічне обґрунтування зовнішньоторговельних контрактів.

 88. Обґрунтування валютно-фінансових умов зовнішньоторговельного контракту.

 89. Підвищення ефективності зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною

 90. Організація транспортного обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків підприємства.

 91. Підвищення ефективності торговельно-посередницьких операцій на зовнішньому ринку.

 92. Управління трансакційними витратами у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 93. Управління прибутком у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 94. Управління лізинговими операціями у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

 95. Розвиток орендних відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Галузевий стандарт вищої освіти України. Засоби діагностики якості освіти магістра зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. – Київ: МОНУ, 2003. – 8 с.

Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальностей 7.050.103, 7.050206 денної форми навчання / Укл. В.І.Черкасов. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. - 28 с.

Методические рекомендации к выполнению практических и лабораторных работ по курсу “Охрана труда” для студентов всех специальностей всех форм обучения / Сост. А.В.Северинов, О.Н.Губарев, О.Г.Балюк. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2003. – 108 с.

Методичні рекомендації до виконання технологічної частини дипломних проектів і робіт для студентів спеціальностей 8.050107, 8.050206 усіх форм навчання / Укл. В.М.Орєхов. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 48 с.

Организация работы с документами: Учебник / Под ред. Проф. В.А. Кудряева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2002. -592 с.

Положення про порядок здачі та проходження рукопису від його підготовки до видання. – Харків.: Вид. ХДЕУ, 2004. – 44 с.

Северинов А.В., О.Н.Губарев, О.Г.Балюк. Охрана труда: Методическое пособие. – Х: ИД “ИНЖЕК”, 2003. – 112 с.

Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня. Методичні поради / Автор-упорядник Л.А.Пономаренко, доктор технічних наук, професор. – К.: Редакція “Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України”, 199. – 80 с.

Додаток А
Приклад оформлення додатку дипломної роботи магістра

за спеціальністю 8.050206
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До захисту допускаю:

Завідувач кафедри

міжнародної економіки

та менеджменту ЗЕД

,

професор І.О. Піддубний

ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРАРозробка зовнішньоекономічної стратегії підприємства
Керівник, к.е.н., доцент К.Е.Іванов
Консультант з технології,

д.т.н., проф. Ю.Б.Тютюнников
Консультант з охорони праці та

техніки безпеки, к.т.н., доцент О.В.Северинов
Студент V курсу IV групи

факультету МЕВ

спеціальності 8.050206

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” А.А.Осипов
Харків, 2005

Додаток Б

Приклад оформлення завдання до дипломної роботи магістра
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра міжнародної економіки

та менеджменту ЗЕДЗАВДАННЯ З ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
Студент ____ курсу факультету_______________________________________________________


Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________

 1. Тема дипломної роботи ___________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Затверджена наказом по університету за №____________від _________
 1. База переддипломної практики: ____________________________

_____________________________________________________________

цех, відділення ________________________________________________

 1. Строк здачі дипломної роботи _____________________________

 2. Вихідні дані: а) анотація на тему; б) список основної літератури;

в) матеріали переддипломної практики.

 1. Графік виконання роботи.
№ №

п/п п/п

Найменування розділів роботи

Дата закінчення

6. Короткі методичні вказівки до теми _________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

7. Перелік демонстраційного матеріалу _______________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________


Керівник роботи (підпис)__________________________________
Дата видачі завдання ____________________________________
Завдання прийнято до виконання (підпис)____________________

Додаток В

Приклад оформлення змісту дипломної роботи магістра

за спеціальністю 8.050206

ВСТУП 5

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 9

1.1. Сутність і зростаюча роль стратегічного планування у сучасному менеджменту підприємства 9

1.2. Процес стратегічного планування та його концептуальна модель 12

1.3. Особливості стратегічного планування у зовнішньоекономічній

діяльності підприємств в Україні 18

2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ТА

СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ДНВО «КОМУНАР» – СУБ’ЄКТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 32

2.1. Загальна характеристика та аналіз виробничої програми

ДНВО «Комунар» 33

2.2. Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності

ДНВО «Комунар» 37

2.3. Аналіз стану стратегічного планування у зовнішньоекономічній

діяльності ДНВО «Комунар» 41


3. ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА

ДНВО «КОМУНАР» 54

3.1. Розробка стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства

на основі SWOT-аналізу 54

3.2. Підвищення якості та стимулювання збуту продукції підприємства

на основі стратегічного підходу 65

3.3. Вдосконалення організаційної структури управління ДНВО «Комунар» 75

4. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА 80

4.1. Загальна характеристика виробничого процесу 80

4.2. Оцінка ефективності технологічних процесів 84

4.3. Вдосконалення технологічного процесу обробки деталей 88

4.4. Контроль результатів впровадження нового

технологічного процесу 90

5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 92

5.1. Характеристика цеху механічної обробки деталей 92

5.2. Аналіз санітарно-гігієничних умов праці 95

5.3.Техніка безпеки 98

5.4. Пожежна безпека 101

5.5. Охорона навколишнього середовища 103

5.6. Оцінка стану організаційно-техничного забезпечення охорони праці 105

5.7. Розробка заходів щодо підвищення рівня організаційного

забезпечення охорони праці 110

ВИСНОВКИ 115

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 121

ДОДАТКИ 128

Додаток Д

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел

Характеристика

джерела

Приклад оформлення


Офіційні документи

Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ "Одісей", 2004. – 232 с.

Монографії (один, два або три автори)

Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.

Піддубний І.О., Піддубна А.І. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний посібник / За ред. проф. І.О.Піддубного. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 264 с.

Лисица Н.М., Рогожин В.Д., Юрченко В.В. Международный маркетинг: Учебное пособие . – Х.: Издательский Дом “ИНЖЕК”, 2004. - 176 с.

Чотири автори

Методические рекомендации к выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте для студентов специальностей 7.050107, 7.050108, 7.050109, 7.050201 всех форм обучения / Сост. А.В Северинов, О.Н.Губарев, О.Г.Балюк, И.Ф.Шевченко. – Харьков: Изд. ХГЭУ, 2004. – 56 с.

П’ять та більше авторів

Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / І.О.Піддубний, І.Е.Астахова, Л.М.Бондаренко та ін. / За ред. Проф. І.О.Піддубного. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2004. – 252 с.

Колектив авторів

Розвиток секторів і товарних ринків України: НАН України, Інститут економічного прогнозування / За редакцією проф., д.е.н. В.О. Точиліна. – Ужгород: IBA, 2001. – 400 с.

Перекладні видання

Малхотра, Нэреш К. Маркетинговые ислледования. Практическое руководство, 3-е издание.: Пер с англ. – м.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. – 960 с.


Стандарти

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 с.

Навчальні посібники

Піддубний І.О. Ринкове господарство: кон’юнктура і ціни: Навч. посібник. – К.: НМК ВО, 1992. – 108 с.

Складові частини книги, збірника, журналу

Пономаренко Л.А. Организующая система // Автоматизация технических процессов в прокатном производстве. – М.: Металлургия, 1979. – С.141-148.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦ. 8.050206

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Автор: Юлегіна Ірина Валеріївна

Відповідальний за випуск Піддубний І.О.
Редактор

Коректор


План 2005г. Поз №

Підп. до друк. Формат 60х90. 1/16

Папір Друк

Ум.-друк.арк. 2,0 Навч.-вид.арк. Тираж 50 екз.

Зам. №

Видавництво ХНЕУ, 61001, м.Харків, пр. Леніна, 9аМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации