Дипломний проект. Обґрунтування форми організації та методу технічного обслуговування машинно-тракторного парку - файл n1.doc

Дипломний проект. Обґрунтування форми організації та методу технічного обслуговування машинно-тракторного парку
скачать (1539.7 kb.)
Доступные файлы (21):
n1.doc1950kb.16.01.2007 14:00скачать
n2.cdw
n3.cdw
n4.cdw
n5.cdw
n6.cdw
n7.cdw
n8.cdw
n9.cdw
n10.cdw
n11.cdw
n12.cdw
n13.cdw
n14.cdw
n15.cdw
n16.cdw
n17.cdw
n18.cdw
n19.cdw
n20.cdw
n21.jpg1005kb.28.12.2006 08:55скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5
Зміст

Вступ......................................................................................................................

1.Виробничо-технічна характеристика господарства.....................................

1.1.Загальні відомості.............................................................................

1.2.Склад і використання МТП господарства.....................................

1.3.Матеріальна база та організація технічного обслуговування МТП в господарстві........................................................................................

2.Проект технічного обслуговування машинно-тракторного парку...............

2.1.Система технічного обслуговування МТП......................................

2.2.Управління і планування технічного обслуговування...................

2.3.Розрахунок річного обсягу робіт по ТО МТП господарства...........

3.Організація інженерної служби технічного обслуговування машиннотракторного парку..............................................................................

3.1.Обґрунтування форми організації та методу технічного обслуговування машинно-тракторного парку.............................................

3.2.Обґрунтування структури інженерно-технічної служби
господарства....................................................................................................

3.3.Організація зберігання сільськогосподарської техніки..................

3.4.Організація нафтогосподарства......................................................

3.5.Розробка поста технічного обслуговування та діагностики
тракторів...................................................................................................

3.6.Визначення кількісного складу ланки ТО.....................................

4. Конструкторська розробка "Калібратор пневматичний".............................

4.1.Обґрунтування необхідності конструкторської розробки...............

4.2.Будова та принцип роботи...............................................................

4.3.Розрахунок замикаючої й регулювальної пружин..........................

4.4.Розрахунок гвинта на міцність.........................................................

5.Техніко-економічне обґрунтування проекту..................................................

5.1.Економічне обґрунтування технологічної частини проекту.............................................................................................................

5.2.Розрахунок витрат на виготовлення пристрою..............................

5.3.Розрахунок витрат на експлуатацію пристрою..............................

6.Охорона праці....................................................................................................

6.1.Шкідливі та небезпечні виробничі фактори....................................

6.2.Аналіз стану охорони праці господарстві.....................................

6.3.Причини виробничого травматизму за останні три роки..............

6.4.Динаміка виробничого травматизму та захворювань...................

6.5.Заходи, спрямовані на покращення умов праці в господарстві.....................................................................................................

6.6.Безпека праці та виробнича санітарія...........................................

6.7.Розрахунок освітлення та вентиляції..............................................

6.8.Протипожежний захист в господарстві............................................

6.9.Необхідність конструкторської розробки.........................................

6.10.Будова, принцип роботи пристрою.................................................

6.11.Розрахунок та обґрунтування основних параметрів.....................

7.Екологічна експертиза обслуговування МТП....................................................

Висновки та пропозиції.....................................................................................

Список використаної літератури......................................................................

Додатки......................................................................................................
Реферат

Дипломний проект включає пояснювальну записку, розміщену на 70 сто­рінках машинописного тексту, і графічну частину на 8 аркушах формату А1.

У дипломному проекті дана характеристика виробничо-господарської ді­яльності госопдарства, проаналізова­ний стан та організація технічного обслуговування і ремонту МТП в госпо­дарстві.

Складений план-графік ТО і ремонту тракторів, підрахована трудоміст­кість, обчислений склад ланки ТО.

З врахуванням досвіду передових господарств України запропоновано пункт технічного обслуговування, пост діагностики та вибрано обладнання для них.

Запропонований пристрій для діагностування циліндро-поршневої групи дизельних двигунів.

Проведений аналіз виробничого травматизму в господарстві та розробле­ні заходи з охороні праці при технічному обслуговування і ремонті машин.

Проведена екологічна експертиза проекту.

Обчислена економічна ефективність проекту.

Ключові слова: технічне обслуговування, періодичність технічного об­слуговування, трудомісткість, машинно-тракторний парк, технічне діагнос­тування, пневматичний калібратор.


Вступ

Високопродуктивне використання сучасних тракторів і сільськогоспо­дарських машин можливе тільки за умови підтримання їх в працездатному стані, тобто при своєчасному технічному обслуговуванні.

В нинішній час значно виросли обсяги, роль і значення технічного об­слуговування всієї техніки, що використовується. Технічне обслуговування (ТО) стало важливішою галуззю сфери послуг. Особливо це стосується нашої країни, коли в господарства поступають багато машин різноманітних марок з різних країн без технічної документації, без навчання експлуатаційного пер­соналу правилам використання, обслуговування, без відповідної матеріально-технічної бази, мастил, запасних частин.

Основний смисл ТО заключається в підтриманні машин і обладнання в постійній технічній готовності до використання і забезпеченні їх високої ефективності під час експлуатації.

Впровадження механізації і автоматизації виробничих процесів, величе­зний і постійно зростаючий парк нової складної техніки вимагають розвитку і постійного вдосконалення усіх ланок системи ТО. Одною з прогресивних тенденцій у сфері ТО є активний розвиток її матеріально-технічної бази, і в першу чергу, використання спеціалізованого обладнання для діагностики. Без швидкої і об'єктивної оцінки технічного стану обладнання неможливе його якісне ТО.

На сучасному ринку спостерігається зростаючий попит на обладнання для діагностики, ТО і ремонту машин. Система ТО стає все більш важливим фактором забезпечення високої ефективності економіки, розвитку продукти­вних сил і об'ємів випуску продукції. Навіть невеликі упущення в сітці ТО дають величезні збитки в окремих галузях і економіці в цілому.

Спеціалізоване технічне обслуговування машинно-тракторного парку, засноване на розподілі праці трактористів-машиністів та майстрів-наладчиків по обслуговуванню машин, забезпечує широке впровадження в практику сільськогосподарського виробництва системи стаціонарних та пересувних майстерень по обслуговуванню МТП.

Здійснюваний в наш час перехід тракторів на нову збільшену періодичність технічного обслуговування порівняно з попередньою, скорочує вдвічі число зупинок тракторів на складні види ТО та знижує їх загальну трудомісткість на 20...30%.

У господарстві є більше 40 тракторів і інша с.-г. техні­ка. Налагодження технічного обслуговування призведе до підвищення ефек­тивності використання машинно-тракторного парку.

Вирішенню цієї задачі і присвячений даний дипломний проект.


1. Виробничо-технічна характеристика господарства

1.1 Загальні відомості

Земельний масив господарства компактний — розташовується з півночі на південь на дев'ять кілометрів, з заходу на схід - на п'ять кілометрів.

За існуючим станом у господарстві утворилось два виробничих підроз­діли, тобто дві комплексні польові бригади, кожна з яких має укомплектова­ні виробничі центри та польові стани тракторного парку.

Загальна кількість населення - 2316 чоловік, в тому числі працездатних 1240 чол. Чисельність членів - 476 чоловік. Беруть участь в сільськогосподарському виробництві — 594 чоловіка.

На одного працюючого в сільськогосподарському виробництві дово­диться 4,4 га сільськогосподарських угідь, в тому числі орної землі - 2,6 га.

Відпрацьовано одним працюючим за рік 280 днів, в тому числі чолові­ками - 285, а жінками - 275 днів за рік.

У вирішенні питань напрямку спеціалізації, організації території та ви­користання техніки важливу роль складають ґрунтово-кліматичні умови, де розташоване господарство, та рельєф території його землекористування.

Клімат району, де розташоване господарство, помірно-континентальний. Напрямок вітрів по періодах року:

навесні - східний та південно-східний;

влітку - північно-західний та західний;

восени - південний та південно-західний;

взимку - південно-східний.

Перші приморозки спостерігаються 4 жовтня, інколи 11 листопада, останні приморозки - 24 квітня, інколи 13 травня. Середня тривалість вегета­ційного періоду становить 196 днів.

За вегетаційний період сума опадів дорівнює 320 мм при середній кіль­кості днів з опадами 51.

Найбільш холодним періодом є третя декада січня та перша декада лю­того, найбільш теплим - третя декада липня. Абсолютний мінімум тем­ператури повітря (-36°С) спостерігається у січні, а максимум (+38°С) - у червні.

Несприятливі погодні умови для сільськогосподарських культур такі:

а) часті відлиги взимку, в результаті чого на проталинах утворюється льодяна кірка, яка призводить до загибелі озимини;

б) ранні приморозки, які скорочують вегетаційний період;

в) наявність днів з відносною вологістю повітря нижче 30%;

г) нерівномірний розподіл опадів протягом вегетаційного періоду. В ці­лому клімат сприятливий для виробництва продукції рослинництва та тваринництва, на яких спеціалізується господарство.

Ґрунтовий покрив господарства — не складний. Розмаїття ґрунтоутворюючих порід викликало утворення різних типів ґрунтів. Най­більш поширена ґрунтоутворююча порода - переважно лесова, на якій утворились глибокі суглинисті чорноземи.

Ґрунти цієї групи складають головну частину орних земель господарства та на них розташовані поля польових та кормових сівозмін. Ґрунтові води за­лягають на глибині 7... 12 метрів і на ґрунти не впливають.

Ґрунти середньо забезпечені поживними речовинами. Поля, розташовані на цих ґрунтах, потребують внесення органічних та мінеральних добрив.

В господарстві вирощують озимі та ярі зернові, картоплю, овочі, ку­курудзу на силос, однорічні та багаторічні трави, бобові та кормові коренеплоди.

Запроектована система сівозмін у господарстві передбачає виконання планів по виробництву сільськогосподарської продукції, повне забезпечення тваринництва кормами, правильне чергування культур та розташування їх з урахуванням біологічних особливостей кожної культури, впровадження прогресивних форм організації праці, правильний обробіток ґрунтів, котрий повинен забезпечити охорону ґрунтів від ерозії та інших несприятливих процесів, ефективне використання органічних та мінеральних добрив, створення умов для високопродуктивного використання сільськогоспо­дарських машин, зменшення витрат на внутрішньогосподарські перевезення.

Строки початку сільськогосподарських робіт наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Строки початку сільськогосподарських робіт

Найменування робіт

Середні строки початку та тривалість

Початок

Тривалість

в днях

Початок польових робіт

3.04Раннє весняне боронування

3.04

2

Посів ранніх культур

11.04

4

Посів пізніх культур

27.04

4

Косіння трав на сіно

20.06

6

Збирання ранніх зернових

11.07

10

Збирання сінажних культур

30.07

10

Збирання інших культур

15.08

5

Збирання пізніх культур

1.09

15

Сівба озимих

12.09

4

Оранка зябу

16.09

15


Як видно з таблиці, весняні роботи в господарстві починаються на поча­тку квітня та тривають до глибокої осені, але це не означає, що взимку не ве­дуться роботи в полі. В зимові місяці проводиться вивіз органічних добрив на поля, при наявності снігу - проводиться снігозатримання.

Закриття вологи в господарстві проводиться за два робочих дні, що має суттєвий вплив на врожайність сільськогосподарських культур. Збирання зернових проводиться за 10 днів, що сприяє значному зменшенню втрат зерна.

Господарство розташоване на лівому березі річки Псьол. Рельєф його території складний. За характером та будовою поверхні, водного режиму та господарському використанню можна виділити дві частини:

а) підвищену (південна та центральна частини) на якій знаходяться май­
же всі орні землі та населений пункт;

б) понижену (західна частина господарства та долина річки Псьол), на якій розташовані технічні сівозміни та природні кормові угіддя.

Загальна вирівняність земельного масиву сприяє механізованій обробці ґрунтів та посівів, збиранню та транспортуванню продукції. Площа полів становить в середньому 90.„95 га. Довжина гонів в середньому складає 900...1000 м.

У господарстві в цілому правильно організовані польові роботи, вони виконуються в стислі агротехнічні строки, що дозволяє збирати непогані врожаї всіх сільськогосподарських культур. Із наявних в районі тридцяти го­сподарств, це господарство завжди знаходиться в першій п'ятірці по врожайності сільськогосподарських культур.

Структура земельних угідь та посівних площ

Господарство рентабельне, з власною розвиненою пере­робною базою. Спеціалізується на виробництві м'яса та молока. Структура земельних угідь представлена в таблиці 2.

Таблиця 2

Структура земельних угідь

Угіддя

Площа

в га

в %

Загальна земельна площа

2633

100

В т.ч. с.-г. угіддя всього

2450

93,05

3 них: орна земля

2048

77,78

Сінокоси

98,4

3,74

Пасовища

153

5,82

Ліси та чагарники

23

0,87

Ставки та водойми

68,6

2,6

Садки

140

5,32

Інші угіддя

42

1,6

Присадибні ділянки

60

2,28


Як видно з таблиці, господарство невелике за площею. Сільськогосподарські угіддя займають 93,05% від загальної земельної площі.

Присадибні ділянки займають близько 2,28% загальної земельної площі та складають 60 га. Господарство має гарні лісові угіддя, які складаються в основному з хвойних порід дерев.

Пасовища займають 5,82% сільськогосподарських угідь та становлять 153 га, які мають велике сільськогосподарське значення для випасу великої рогатої худоби.
1.2 Склад і використання МТП господарства

У господарстві машинно-тракторний парк налічує 43 трактори, у тому числі 15 гусеничних і 28 колісних.

В таблиці 3 наведений марочний та кількісний склад тракторного парку а також його технічний стан.

Всі роботи по обробітку ґрунту, сівбі сільськогосподарських культур та догляду за посівами виконуються сільськогосподарськими машинами. Перелік сільськогосподарських машин та марочний склад наведений в таб­лиці 4.

Таблиця 3

Марочний склад тракторного парку господарства

Марка трактора

Госпо­дарсь­кий номер

Рік випуску

Кількість витрачено­го палива від початку експлуатації або КР, кг

Вид останнього ремонту

1

2

3

4

5

Т-150

ЗО

1993

33160

ПР

Т-150

33

1990

73256

КР

Т-150

41

1994

36160

ПР

Т-150

36

1993

74626

ПР

Т-150

43

1990

68943

ПР

Т-150К

1

1991

131590

ПР

Т-150К

15

1995

93200

КР

Т-150К

22

1996

44400

ПР

ДТ-75М

11

2000

ДТ-75

16

1993

21290

КР

ДТ-75

19

1995

8690

КР

ДТ-75

6

1996

64620

ПР

МТЗ-82

12

1999

47470

ПР

МТЗ-82

17

1995

27080

ПР

МТЗ-82

20

1996

7880

КР

МТЗ-82

3

1990

44866

КР

МТЗ-80

9

1997

26071

ПР

МТЗ-80

18

1998

16825

ПР

МТЗ-80

4

1994

8640

КР

МТЗ-80

2

2000

МТЗ-80

29

1999

12004

ПР

ЮМЗ-6Л

25

1998

20006ЮМЗ-6Л

14

1997

26060

ПР

ЮМЗ-6Л

10

1996

34192

КР

ЮМЗ-6Л

5

1994

43892

ПР

ЮМЗ-6Л

31

1990

49940

ПР

ЮМЗ-6Л

28

1991

42620

КР

ЮМЗ-6Л

26

1998

34500

ПР

ЮМЗ-6Л

23

1997

20400

КР

ЮМЗ-6Л

13

1993

12800

КР

Т-70С

7

1992

4322

КР

Т-70С

32

2000

Т-70С

27

1995

20100

ПР

Т-70С

24

1994

11500

ПР

Т-70С

8

1996

2600

КР

Т-70С

21

1999

29910

ПР

Т-40М

35

1989

20766

ПР

Т-40М

40

1993

18750Т-40М

37

1994

16261Т-40М

39

1990

18993

ПР

Т-40М

42

1995

21686

ПР

Т-40М

38

1990

20765

ПР

Т-16М

34

1990

10620

ПР

Як видно з таблиці, тракторний парк господарства цілком забезпечує по­треби виробництва, але дуже багато застарілої техніки. Практично парк за останні роки не оновлюється.
Таблиця 4

Марочний склад сільськогосподарських машин

Найменування

Марка

Кількість

1

2

3

Плуги загального призначення

ПЛН-5-35

3

ПН-4-40

3

ПН-3-35

5

Лущильники


ЛД-10

2

ЛДГ-15

2

БорониБД-10

2

БДТ-7

3

БЗС-1.0

180

БЗТС-1.0

170

КультиваториКПС-4

4

КШП-8

2

КРН-5,6

4

УСМК-5,4

1

Зчіпки тракторні

С-11У

3

С-11

3

С-16

4

Жатки рядкові


ЖВН-6

2

ЖРБ-4,2

2

Сівалки


СЗ-3,6

6

САЗ-3,6

3

СЗУ-3,6

3

СУПН-8

2

СПЧ-6

4

Косарки тракторні


КРН-2Д

3

КПИ-2,4

4

Граблі тракторні


ГВК-6

2

ГП-14

4

Картоплесаджалки

ЛН-4Б

5

Картоплекопачі

КСТ-1,4 А

2

Машини для внесення мінеральних та органічних добрив

ПРТ-10

4

МВУ-8

2

НРУ-0,5

4

Котки

ЗККШ-6

24

Прес-підбирачі

ППФ-1,8

4

Тракторні причепиШТС-9

4

ШСЕ-12,5

18

2ПТС-4-45

10

1ПТС-2

2

Навантажувачі


ПЄА-10

2

ПФ-0,5

3

Обприскувачі

ОПШ-15

3

Для проведення збиральних робіт у господарстві є зернозбиральні та спеціальні комбайни. Вони дозволяють здійснювати збиральні роботи в стис­лі агротехнічні строки.

Марочний склад комбайнів, їх кількісний склад та напрацювання в фізи­чних гектарах за сезон протягом попереднього року наведені в таблиці 5.

В наступній таблиці наведені основні показники діяльності та ви­користання МТП господарства за три попередні роки.

У 2006 році різко зросли техніко-економічні показники діяльності гос­подарства.

Валове виробництво збільшилось порівняно з 2005 роком на 293 тис. гривень при тій же площі орної землі. Це свідчить про підвищення інтенси­фікації виробництва.

Таблиця 5

Марочний склад комбайнів

Найменування

Марка

Кількість

Середнє напрацювання, га

1

2

3

4

Зернозбиральні

СК-5

5

60

СК-6

5

90

Силосозбиральні

Е-281

1

205

КСС-2,6

3

80

Картоплезбиральні

КПК-2

5

26

Силосозбиральні

КПИ-2,4

1

86


Таблиця 6

Показники роботи МТП

Показники

По рокам

За 2006 рік2004

2005

2006

Середня по ра­йону

Передове господар­ство

1

2

3

4

5

6

Площа с.-г. угідь

2613

2701

2701

3792

3502

Площа орної землі

1276

1524

1529

2252

1785

Середньорічна кіль­кість постійно працюю­чих

365

443

484

522

530

Валове виробництво, тис. грн

948,5

1018

1311

930

1532

На одного працюючо­го, тис. грн/чол.

2,598

2,29

2,68

1,78

2,89

На 1 га орної землі, тис. грн./га

0,743

0,665

0,874

0,413

0,878

Прибуток загальний, тис. грн.

404,9

390

584

392

832

На 1 робітника, тис. грн./чол.

1,109

0,835

1,194

0,751

1569

На 1 га орної землі, тис. грн/га

0,317

0,242

0,383

0,174

0,466

Рентабельність, %

39,7

32,7

38,6

21,3

49,4

Вартість МТП загаль­на, тис. грн.

321

402

464

542

532

На 1 робітника, тис. грн/чол.

0,879

0,907

0,948

1,038

1,003

На 1 га орної землі, тис. грн./га

0,251

0,263

0,309

0,340

0,298

Число тракторів

49

47

43

38

58

Коефіцієнт змінності

1,11

1,11

1,12

1,02

1,19

Обсяг мех. робіт зага-

льний, у.ет.га

32000

31142

36617

40280

42890

На 1 га орної землі, .ет.га/фіз.га

25,07

20,36

24,41

17,88

24,08

Напрацювання на 1

у.ет.тр. річне, у.ет.га

1691

1297

1199

1082

1087

Напрацювання денне,

у.ет.га

8,7

7,29

7,42

7,44

8,65

Напрацювання за змі-

ну, у.ет.га

7,73

6,63

6,73

6,13

7,81

Витрата палива загаль-

на, м

281

272

358

351

354

На у.ет.га, л/у.ет.га

8,8

8,72

8,7

8,73

8,75

Собівартість,

грн./у.ет.га

5,32

5,29

5,28

6,24

5,18

Витрати на технічну

експлуатацію, грн.

61140

56300

65200

78300

76150

На 1 у.ет.га, грн./у.ет.га

1,91

1,8

1,78

1,94

1,77


Рентабельність виробництва становила 38,6%, що значно вище, ніж середній показник по району.

Коефіцієнт змінності зріс незначно.

Витрата палива на умовний еталонний гектар понизилася.

Собівартість умовного еталонного гектара зменшилась на одну копійку, що свідчить про те, що необхідно більш широко застосовувати індустріальні технології вирощування сільськогосподарських культур, підвищувати рівень механізації та автоматизації виробництва.
  1   2   3   4   5


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации