Приходько M.I. Педагогіка вищої школи: курс лекцій для магістрів - файл n1.doc

приобрести
Приходько M.I. Педагогіка вищої школи: курс лекцій для магістрів
скачать (688 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc688kb.18.09.2012 10:42скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8
89
учасниками і вищезгаданих олімпіад.

18. Зараховуються до вищого навчального закладу за наслідками

співбесіди:

а) особи, віднесені до І та II категорій Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України 19.12.91 зі змінами та доповненнями від 01.07.92), які закінчили заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками);

б) призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад базових дисциплін та призери III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України за умови, що вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит із дисципліни з якої вони були призерами вищезгаданих олімпіад та конкурсів. Профілюючий іспит визначається правилами прийому вищого навчального закладу.

Учасникам міжнародних, призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України дозволяється зараховувати як профілюючі такі навчальні дисципліни:

- інформатика та обчислювальна техніка - при вступі за напрямами: прикладна математика, комп'ютеризовані системи, автоматика і управління, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології, комп'ютерні науки,

трудове навчання;

- трудове навчання - при вступі за напрямом "Педагогіка" (крім

спеціальності "Дефектологія").

Названі дисципліни можуть зараховуватись також при вступі цих осіб на інші напрями, якщо вони визначені вищими навчальними закладами як

профілюючі;

в) вступники із країн СНД, які є переможцями державних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін, іспит з яких є профілюючим для вступу на спеціальність, обрану вступником; _■

г) призери IV етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та олімпіад із спеціальних дисциплін учнів випускних курсів професійних навчально-виховних закладів, за умови, що вони вступають на відповідну спеціальність. Відповідність спеціальності визначається приймальною комісією

вищого навчального закладу.

19. Дія пунктів 17, 18 (підпункти "б", "в" і "г") поширюється тільки на учасників (призерів) олімпіад, які проводились Міністерством освіти України та Міністерствами освіти інших держав і які під час проведення олімпіад навчались у 1995/1996 навчальному році в 11 (12) класах старшої школи та на випускних курсах професійних навчально-виховних закладів при вступі до вищих навчальних закладів на базі загальної середньої освіти; або в 9-х класах -при вступі до вищих навчальних закладів на базі неповної загальної освіти.

20. Зараховуються поза конкурсом при одержанні вступних позитивних

оцінок:

- особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх

соціального захисту" надане таке право;

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

- інваліди І та II груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

- особи, які користуються пільгами, встановленими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України від 19.12.91 зі змінами та доповненнями від 01.07.92 (для 1 та 2 категорії осіб);

- особи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення та прожили на цих територіях не менше 2 років і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами (З та 4 категорії).

27. За рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального забезпечення приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до вищих навчальних закладів поза планом за результатами співбесіди і з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які неспроможні відвідувати навчальний заклад.

22. Особи, які успішно витримали вступні випробування, зараховуються до вищого навчального закладу за конкурсом відповідно до кількості набраних балів.

23. Відповідно до суми набраних балів, за окремим конкурсом зараховуються на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.92 № 408 "Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів". Особи, які не зараховані за цільовим прийомом, можуть брати участь у конкурсі на загальних

засадах.

24. Особи, які не пройшли за конкурсом до вищого навчального закладу, можуть брати участь з набраними балами у конкурсі до інших вищих навчальних закладів при наявності вакантних місць та при умові складання однакових вступних випробувань.

25. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора (директора).

26. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які склали вступні випробування в цей чи інший навчальний заклад відповідного рівня акредитації.

27. Роботи вступників, які не зараховані до вищих навчальних закладів освіти, зберігаються 6 місяців, потім знищуються, про що складається акт.

28. Усі питання, пов'язані з прийомом до вищого навчального закладу освіти, вирішуються приймальною комісією. Інформація про Правила прийому, а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до відома

вступників.

29. Ці Умови прийому поширюються на всі вищі навчальні заклади освіти незалежно від їх підпорядкування та форм власності.

91

зо. Контроль за дотриманням Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів незалежно від форм власності здійснюється Міністерством освіти України та міністерствами і відомствами, у підпорядкуванні яких вони знаходяться.

Затверджено

наказом Міністерства освіти

України

від 09.01.1997р.

Зміни та доповнення

до Умов прийому на перший курс вищих навчальних

закладів України

1. Абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції: "за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів - за державним замовленням".

2. Абзац перший пункту 6, абзац другий пункту 11, абзац перший пункту 18 і абзац третій пункту 20 після слів "та доповненнями від 01.07.92р." доповнити словами "та 06.06.96р.".

3. Пункт 9 доповнити абзацом такого змісту: "Примітка. Акредитованим вищим навчальним закладам надається право проводити прийом студентів на заочну форму навчання - на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб, - протягом року в терміни, визначені приймальною комісією".

4. У пункті 12 слова "результатами вступних іспитів" замінити словами "результати вступних випробовувань".

5. Підпункт "а" пункту 18 викласти в такій редакції:

"- особи, яким Законом України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.91р. із змінами та доповненнями від 01.07.92р. та 06.06.96р.) надане таке право".

6. У пункті 19 слова "у 1995/96 навчальному році" замінити словами -

"у 1996/97 навчальному році".

7. У пункті 20:

7.1. Абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.91р. змінами та доповненнями від 01.07.92р. та 06.06.96р.) надане таке право".

7.2. Абзац шостий вилучити.

Зареєстровано

Мінюстом України

26.07.96р. №404/1429

Затверджено

Міносвіти України

07.06.р.№195

Перелік основних видів

методичної роботи викладачів вищих закладів освіти

З і 4 рівнів акредитації

Вид роботи:

1. Написання і підготовка до видання:

Конспектів лекцій

Методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів.

2. Розробка:

навчальних планів навчальних програм

робочих навчальних планів, робочих навчальних програм . . Розробка і постанова нових лабораторних робіт.

Підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін.

Складання екзаменаційних білетів. Складання:

завдань для проведення модульного та підсумкового контролю завдань для проведення тестового контролю.

7. Розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо).

8. Розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

9. Вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

10.Підготовка концертних профам та персональних художніх виставок.

3. 4.

5. 6.

Зареєстровано

Мінюстом України

26.07.96р. №404/1429

Затверджено

Міносвіти України

07.06.р.№195

Перелік основних видів Наукової роботи викладачів вищих закладів освіти З і 4 рівнів акредитащї

Вид роботи

1. Виконання планових наукових досліджень із звітністю і таких формах:

Примітка

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

1.5.

1.6. 1.7.

Науково-технічний звіт згідно з ДЕСТ Дисертація (докторська, кандидатська) Монографія

Підручник, навчальний посібник, словник, довідник Наукова стаття: в журналах

в реферованих виданнях в інших виданнях Заявка на винахід

Тези доповіді на конференціях, симпозіумах, семінарах: Міжнародних вітчизняних інших 2. Рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів, тематичних планів тощо. Перевидання монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників. 4. Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою: наукові статті заявки на винахід роботи на конкурс доповіді на конференцію____________________

94

Плановими є наукові дослідження, які

включені до тематичних планів науково-дослідних робіт вищого закладу освіти, кафедри

Зареєстровано

Мінюстом України

26.07.96р. №404/1429

Затверджено

Міносвіти України

07.06.р. №195

Перелік основних видів Організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти З і 4 рівнів акредитації

Види роботи:

1. Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти

2. Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних і фахових радах

3. Робота в експертних комісіях ВАК

4. Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

5. Робота в методичних радах і комісіях вищого закладу освіти

6. Робота в науково-технічних радах вищого закладу освіти

7. Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів і семінарів

8. Робота по виданню наукових збірників

9. Робота в методичних радах і комісіях факультету (відділення) 10.Робота в експертних комісіях факультету (відділення)

11.Виконання обов'язків заступника декана факультету (завідуюча

відділення) на громадських засадах 12. Участь у виховній роботі в студентському колективі, виконання

обов'язків куратора (наставника) академічної групи 13.Керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою 14. Участь в профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді 15.Участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад 16. Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів

Затверджено наказом Міносвіти України 07.06.96р. № 195

Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів вищих закладів освіти і запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи у вищих закладах освіти З і 4 рівнів акредитації

Робочий час викладачів вищих закладів освіти З і 4 рівнів акредитації відповідно до "Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, визначається обсягом їх навчальної методичної, наукової й організаційної роботи.

Планування робочого часу викладачів здійснюється на поточний навчальний рік і відображається в індивідуальному робочому плані. Тривалість робочого часу викладів визначається на навчальний рік, виходячи із середньотижневої тривалості 36 годин, з урахуванням часу на відпустки та святкові дні.

Розрахунок обсягу навчальної роботи здійснюється відповідно до норм часу, які є обов'язковими. Для різних видів робіт норми часу встановлені у конкретних цифрах або у певних межах чи з максимальним обмеженням. У двох останніх випадках конкретні норми часу визначаються вищим закладом освіти з урахуванням специфіки видів роботи та особливостей вивчення навчальної дисципліни. Норми часу розраховуються, виходячи з астрономічної години (60 хвилин), крім таких видів роботи як читання лекцій та проведення лабораторних, практичних і семінарських занять, де академічна година (45 хвилин) обліковується як астрономічна година.

Обсяг навчальної роботи викладачів, виражений в облікових годинах, складає їх навчальне навантаження. Вищий заклад освіти на кожний навчальний рік визначає мінімальний та максимальний обов'язковий обсяг навчального навантаження викладачів у порядку, передбаченому його статутом та колективним договором. Встановлення обсягу обов'язкового навчального навантаження конкретному викладачеві (в межах мінімального та максимального) здійснюється кафедрою вищого закладу освіти з урахуванням виконання ним методичної, наукової й організаційної роботи та особливостей і структури навчальної дисципліни, яку викладає викладач. Це стосується також навчальних дисциплін, які лише запроваджуються і потребують від викладача значних затрат часу на розробку курсу лекцій і відповідного методичного забезпечення.

Облік навчальної роботи викладачів здійснюється за фактичними

затратами часу.

Переліки основних видів методичної, наукової й організаційної роботи викладачів вищих закладів освіти мають орієнтований характері за рішенням

кафедри можуть доповнюватись певними видами роботи, які виконуються викладачами.

Методична, наукова й організаційна робота викладачів планується у відповідних розділах індивідуального робочого плану на навчальний рік із зазначенням конкретних підсумкових результатів.

Вищий заклад освіти може нормувати методичну, наукову й організаційну роботу викладачів на основі норм часу, розроблених вищим закладом освіти і затверджених за погодженням з профспілкою вищого закладу освіти.

На період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні кваліфікації тощо викладач звільняється від виконання всіх видів робіт, передбачених індивідуальним робочим планом. Встановлює йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими викладачами кафедри в межах Зб-годинного робочого тижня за рахунок зменшення їх обсягу методичної, наукової й організаційної роботи або шляхом залучення в установленому порядку викладачів з погодинною оплатою праці. Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-годинного робочого тижня.

Про порядок введення в дію переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Зміст

Всіуп З Лекція 1 .Магістратура як складова частина підготовки науково-педагогічних кадрів 4 ' Лекція 2.Вища школа як спеціальна педагогічна система 11 ' Лекція 3.Педагогіка вищої школи як галузь науки і навчальний предмет 15 Лекція 4.Навчальний план і навчальні програми - вихідні державні документи планування та організації навчального процесу у вищій школі 24 ' Лекція 5. Предмет і принципи дидактики вищої школи 34 Лекція 6. Спеціалізація, зміст, планування та організація навчання у сучасній вищій школі 38 Лекція 7. Сутність та закономірності навчального процесу у вищій школі 42 Лекція 8.Поняття суті методів виховання та навчання і їх класифікація 55 Лекція 9. Зміст діяльності учителя та учнів при використанні різних методів навчання, які класифікуються із джерел отримання навчальної інформації 60 Лекція 10. Автономія вищої школи 63 Лекція 11. Нормативно-правові документи 69

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Приходько Микола Ілліч

Педагогіка вищої школи

курс лекцій для магістрів

Коректор: Н.В. Переверзєва

Відповідальний за випуск: Міщик Л.І., доктор пед. наук, професор

Підп. до друку 26.11.2001. Формат 60х90х 16. Папір офсетний.

Друк різографічний. Умовн.друк.арк. 6,1.

Замовлення №447. Наклад 150 прим.

Запорізький державний університет 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66.
1   2   3   4   5   6   7   8


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации