Приходько M.I. Педагогіка вищої школи: курс лекцій для магістрів - файл n1.doc

приобрести
Приходько M.I. Педагогіка вищої школи: курс лекцій для магістрів
скачать (688 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc688kb.18.09.2012 10:42скачать

n1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8
77

студентами цього закладу.

44. До складу вченої ради вищого закладу освіти входять керівник, заступники керівника за посадами, головний бухгалтер. Головою вченої ради вищого закладу освіти є керівник, а у разі його відсутності - заступник

керівника за його вказівкою.

45. Безпосереднє керівництво навчальною, науково-методичною, науковою та адміністративно-господарською діяльністю вищого закладу освіти здійснюють заступники керівника, що відповідають за ці напрями діяльності.

Заступники керівника наймаються на роботу за трудовим договором (контрактом) і звільняються з роботи керівником вищого закладу освіти.

46. У вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації можуть бути створені вчені ради факультетів (інститутів), склад, функції та порядок роботи яких визначаються Статутом вищого закладу освіти.

47. Вищий заклад освіти в особі керівника звітує перед міністерством і відомством, у підпорядкуванні якого він перебуває, подає статистичну звітність та іншу інформацію відповідним державним органам.

48. З метою вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності викладачів у вищих закладах освіти першого і другого рівнів акредитації створюється педагогічна рада, що об'єднує педагогічних та інших працівників закладу, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному

процесі.

Склад, функції та порядок роботи педагогічної ради визначаються

положенням про неї і Статутом вищого закладу освіти.

До складу педагогічної ради входять директор, заступники директора за посадами, головний бухгалтер. Головою педагогічної ради є директор, а у разі його відсутності - заступник директора вищого закладу освіти.

У разі потреби у вищому закладі освіти можуть створюватися методичні ради, порядок створення і функції яких визначаються директором.

^ Органи студентського самоврядування у вищому закладі освіти > 49. Студентське самоврядування у вищому закладі освіти функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

50. Перелік питань, що належать до компетенції органів студентського самоврядування, погоджується з керівником вищого закладу освіти.

51. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством, рішеннями Міносвіти та іншого органу управління, у підпорядкуванні якої перебуває вищий заклад освіти, його Статутом та цим

Положенням.

52. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

1) забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

2) забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

3) сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

4) сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку

78

L

студентів;

5) створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань,

клубів за інтересами;

6) організація співробітництва із студентами інших вищих закладів

освіти і молодіжними організаціями;

7) сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;

8) сприяння працевлаштуванню випускників;

9) участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

53. Органи студентського самоврядування вищого закладу освіти користуються всебічною підтримкою і допомогою власника або уповноваженого ним органу у вирішенні питань забезпечення приміщеннями, обладнанням, документацією, коштами за погодженням з керівником закладу.

54. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, вищого закладу освіти. Залежно від контингенту, типу та специфіки вищої закладу освіти студентське самоврядування може здійснюватись і на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу закладу.

55. Найвищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів вищого закладу освіти, на яких: затверджується положення про студентське самоврядування; обирається виконавчий орган студентського самоврядування, визначаються його структура і термін повно­важень, заслуховується його звіт.

Виконавчий орган студентського самоврядування структурного підрозділу вищого закладу освіти обирається на загальних зборах (конференціях) студентів цього підрозділу.

56. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (сенат, парламент, старостат, студентська навчальна (наукова) частина, студентські деканати, ради тощо).

57. Статутом вищого закладу освіти може бути передбачено укладення договору між керівництвом вищого закладу освіти, студентською профспілкою та органами студентського самоврядування.

.^рава та обов'язки керівника вищого закладу освіти

58. Керівник вищого закладу освіти:

1) самостійно в межах чинного законодавства вирішує питання діяльності

закладу;

2) у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження, обов'язкові

для виконання всіма підрозділами закладу;

3) представляє вищий заклад освіти в державних та інших органах, відповідає за результати діяльності закладу перед органом управління, у підпорядкуванні якого він перебуває;

4) є розпорядником майна і коштів закладу;

5) виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські

рахунки;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу згідно з

79

чинним законодавством;

7) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає

до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах

закладу;

9) визначає функціональні обов'язки працівників закладу;

10) формує контингент студентів закладу. Порядок формування контингенту студентів, аспірантів, докторантів і поновлюється положеннями,

які затверджує Міносвіти;

11) відраховує із закладу та поновлює на навчання студентів, аспірантів і

докторантів;

12) контролює виконання навчальних планів і програм, планів науково-дослідних робіт;

13) контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма

підрозділами закладу;

14) здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і

здоров'я студентів;

15) організовує побутове обслуговування студентів і працівників закладу,

здійснює заходи щодо їх оздоровлення;

16) розробляє і разом з профспілковим комітетом подає на затвердження загальним зборам (конференції) трудового колективу закладу Правила

внутрішнього розпорядку.

Керівник відповідно до Статуту вищого закладу освіти має делегувати частину своїх прав і обов'язків заступникам керівника, деканам факультетів,

завідуючим відділеннями.

59. Відповідальність за виконання покладених на вищий заклад освіти завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна, переданого вищому закладу освіти у користування та володіння, несе керівник закладу.

*^ Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу

60. Перелік осіб, які належать до учасників навчально-виховного процесу, визначається Законом України "Про освіту".

61. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законом України "Про освіту". Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти.

62. Права професорсько-викладацького складу та інших працівників вищого закладу освіти забезпечуються шляхом виконання власником або уповноваженим ним органом керівником закладу положені колективного договору, умов трудового договору (контракту).

63. Крім прав, передбачених статтею 51 Закону України "Про освіту",

студенти вищого закладу освіти мають право:

1) обирати і бути обраним до вищого колегіального органу

самоврядування закладу;

2) обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом, формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку, встановленому ректором (директором);

3) за дозволом деканів (завідуючих відділеннями) відвідувати заняття на інших факультетах (відділеннях) закладу за умови виконання фафіка навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального навчального плану;

4) отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

5) створювати фонди для студентських потреб;

6) брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;

7) під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством (додаткова відпустка тощо);

8) на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого закладу освіти у порядку, встановленому положенням, яке затверджує Міносвіти.

64. Крім обов'язків, передбачених статтею 52 Закону України "Про освіту", студенти вищого закладу освіти зобов'язані:

виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком навчального процесу;

відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом; вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити, виконувати контрольні роботи тощо.

65. За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти ректор (директор) може накласти дисциплінарне стягнення на студента або відрахувати його із закладу.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з вищого закладу освіти встановлюється його Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку.

66. З вищого закладу освіти студент може бути відрахований:

1) за власним бажанням;

2) у зв'язку з призовом на строкову військову службу (крім студентів вищих закладів освіти третього і четвертого рівнів акредитації);

3) за незадовільне складання іспитів і заліків протягом сесії;

4) за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального процесу;

5) за появу на заняттях у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсикологічного сп'яніння;

6) за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до компетенції якого належить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу;

7) за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або Правил внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти (за погодженням з профспілковою організацією).

S1

Наукова діяльність

67. Вищий заклад освіти провадить наукову, науково-технічну та іншу творчу діяльність, основні завдання і порядок організації якої визначаються положенням, що затверджує Міносвіти.

68. Фінансування наукових досліджень здійснюється за рахунок:

1) коштів державного бюджету, що виділяються на проведення фундаментальних і науково-пошукових досліджень, а також виконання робіт у межах пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

2) кошти, що надійпши до вищого закладу освіти за виконання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;

3) власних коштів вищого закладу освіти, кредитів та інших джерел,

визначених чинним законодавством.

69. Наукова та науково-виробнича діяльність вищих закладів освіти є одним з головних засобів досягнення державних стандартів якості підготовки фахівців з вищою освітою та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації,

що реалізуються за рахунок:

1) інтеграції навчального процесу, науки та виробництва;

2) підготовки фахівців на основі використання досягнень науково-технічного прогресу та залучення студентів до участі в науково-дослідних і проектно-конструкторських роботах, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету і за договорами із замовником;

3) організації наукової та науково-виробничої роботи у взаємозв'язку з навчальним процесом у межах діяльності конструкторських і проектних бюро, центрів науково-технічної творчості молоді тощо;

4) проведення олімпіад (конкурсів) студентської творчості;

5) залучання провідних учених і науковців до здійснення навчального

процесу.

70. Основними суб'єктами наукової та науково-виробничої діяльності

вищого закладу освіти є науково-педагогічні, наукові та науково-технічні працівники. До проведення наукових досліджень у вищому закладі освіти залучаються як його штатні працівники (викладачі, науковці, інженери, робітники), так і докторанти, аспіранти, студенти, стажисти-дослідники, викладачі-стажисти, працівники інших організацій.

Правовий статус наукового та науково-технічного працівника

визначається законодавством України.

Міжнародні зв'язки і зовнішньоекономічна діяльність

71. Вищий заклад освіти має право на встановлення міжнародних зв'язків

згідно з чинним законодавством.

72. Зовнішньоекономічна діяльність вищого закладу освіті провадиться відповідно до чинного законодавства шляхом укладання договорів з іноземними громадянами, закладами світи, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами та іншими організаціями.

73. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності вищого закладу

є:

1) навчання іноземних студентів, післядипломна підготовка і підвищення кваліфікації фахівців, підготовка науковців;

2) організація спільної підготовки і стажування студентів;

3) проведення спільних наукових розроблень,

4) виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами іноземних держав;

5) здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, передбачених чинним законодавством.

74. Підготовка фахівців для зарубіжних країн у вищому закладі освіти України здійснюється за міждержавними угодами України, а також за угодами міністерств, відомств, вищих закладів освіти, укладеними з органами влади, організаціями, фірмами, вищими закладами освіти інших країн, іноземними громадянами та міжнародними організаціями.

75. Порядок навчання іноземних студентів установлюється положенням, яке затверджує Кабінет Міністрів України.

76. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної діяльності використовуються вищим закладом освіти для забезпечення його власної статутної діяльності згідно з кошторисом та законодавством.

Планування і фінансування діяльності вищих закладів освіти, майнові відносини

77. З метою забезпечення діяльності вищого закладу освіти його засновник передає у користування та оперативне управління закладу об'єкти права власності (споруди, будівлі, майнові комплекси, обладнання, а також інше необхідне майно споживчого, соціально-культурного та іншого призначення), що належать засновникові на правах власності.

Вищому закладу освіти на правах, визначених чинним законодавством,

належать:

1) грошові кошти, майно, інші об'єкти власності, передані йому фізичними та (або) юридичними особами в формі дарунку, пожертвування або за заповітом;

2) доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи об'єкти

власності.

78. Земельні ділянки державних вищих закладів освіти передаються їм у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.

79. Вищий заклад освіти має право самостійно використовувати майно, передане йому в оперативне управління.

80. Вищий заклад освіти має право створювати асоціації, комплекси, союзи та інші об'єднання, в тому числі з підприємствами, установами і громадськими організаціями відповідно до законодавства України.

81. Вищий заклад освіти забезпечує дотримання екологічних вимог відповідно до законодавства України.

82. Фінансування вищих закладів освіти, підприємств, установ і організацій системи освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, галузей народного господарства, державних підприємств і організацій, а також додаткових джерел фінансування.

83

Додатковими джерелами фінансування є;

1) кошти, одержані за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;

2) плата за надання додаткових освітніх послуг;

3) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та

громадян;

4) доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,

підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд,

обладнання;

5) дотації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування;

6) кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи від

розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;

7) валютні надходження;

8) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян, та інші кошти.

83. Бюджетні кошти та інші надходження на утримання вищого закладу освіти, передбачені його Статутом, повинні використовуватися на відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат на виконання робіт (надання послуг), що відповідають профілю закладу, на виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу відповідно до

законодавства України.

84. Вищий заклад освіти самостійно використовує бюджетні та позабюджетні кошти відповідно до загального кошторису, що затверджується органом управління, у підпорядкуванні якого перебуває заклад освіти.

85. Вищий заклад освіти за договорами з підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами може здійснювати як додаткові платні послуги навчання за межами, встановленими державними освітньо-професійними програмами, а також надавати інші види платних послуг, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України.

Платні освітні послуги не можуть надаватися замість або в межах обсягів основної освітньої діяльності, що фінансується за рахунок бюджетних коштів.

86. Вищий заклад освіти користується банківським кредитом і несе відповідальність за виконання кредитних договорів і дотримання фінансової дисципліни згідно з чинним законодавством.

87. Вищий заклад освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм найменуванням.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ НАКАЗ

L»., 29.01.1996р. М.Київ № 21

Про затвердження Умов прийому на перший курс вищих навчальних закладів України

На виконання Закону України "Про освіту" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити умови прийому на перший курс вищих навчальних закладів України (додаються).

2. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів України:

2.1. Розробити і до 1.04.96 затвердити Правила прийому на ший курс вищого навчального закладу у 1996 році згідно з Умовами прийому на перший курс вищих навчальних закладів України.

2.2. Інформацію про Правила прийому на перший курс вищого навчального закладу довести до відома вступників через засоби масової

інформації.

3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти України від 07.02.95 № ЗО "Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на Головне управління вищої

освіти.

Міністр М- Згуровський

Затверджено

наказом Міністерства освіті

України

від 29.01.96р. №21

Умови прийому на перший курс вищих навчальних закладів України

1. На перший курс вищих навчальних закладів приймаються громадяни України, які мають загальну середню освіту. До вищих навчальних закладів 1 та 2 рівнів акредитації (технікуми, коледжі, училища) проводиться також прийом громадян, котрі мають неповну загальну освіту.

2. Підготовка громадян зарубіжних країн здійснюється згідно з Законом України "Про правовий статус іноземців", постановою Кабінету Міністрів

85

України від 26 лютого 1993 року № 136 "Про навчання іноземних громадян в Україні та Указом Президента України від 25,03.94 № 112/94 "Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Російської ФедераціГ'.

Іноземні громадяни українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України на напрям

підготовки філологія (спеціальність українська мова і література) та напрями

підготовки (спеціальності) з мистецтва, історії, журналістики користуються

такими ж правами, що і громадяни України.

При вступі на всі інші напрями підготовки (спеціальності) іноземні

громадяни українського походження користуються тими ж правами, що і

громадяни України, якщо вони:

- мають документ про освіту з відзнакою;

- були учасниками міжнародних та призерами державних олімпіад із загальноосвітніх дисциплін, іспит з яких визначено вищим навчальним закладом як профілюючий для вступу на обрану вступником спеціальність.

3. Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, расової, національної приналежності, соціального та майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання

та інших обставин.

4. Прийом до вищих навчальних закладів З та 4 рівнів акредитації (університети, академії, консерваторії, інститути) здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями - бакалавр, спеціаліст, магістр (відповідно до отриманої державної ліцензії).

Прийом до вищих навчальних закладів 1 та 2 рівнів акредитації (технікумів, училищ, коледжів) здійснюється для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр, за наявністю відповідної ліцензії, а при відсутності її - для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем

- молодший спеціаліст.

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - спеціаліст, магістр здійснюється після успішного закінчення підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем - бакалавр.

5. Фінансування підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

проводиться:

за рахунок коштів Державного бюджету України - для роботи у

державному секторі народного господарства;

за рахунок коштів відповідних юридичних та фізичних осіб - для роботи у недержавному секторі народного господарства;

за рахунок власних коштів особи - для роботи у державному і недержавному секторі народного господарства (за бажанням).

Вищі навчальні заклади здійснюють підготовку спеціалістів для державного сектора народного господарства за державними контрактами.

6. Цільовий прийом організовується відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи" (в редакції Закону України від 19.12.91 із змінами та доповненнями від 1.07.92) і постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.92 № 408 "Про пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів".

Місця для цільового прийому виділяються рішенням приймальної комісії в межах обсягу підготовки за рахунок державного бюджету, але їх кількість не повинна перевищувати 50% від плану прийому (75% - для сільськогосподарських вищих навчальних закладів) з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7. Організацію прийому до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, яка затверджується наказом ректора (директора) вищого навчального закладу і діє згідно з Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 01.03.95 № 49.

8. Кожний вищий навчальний заклад відповідно до цих Умов не пізніше, як за два місяці до початку прийому документів, розробляє і затверджує в міністерствах або відомствах за підпорядкуванням узгоджені з Міністерством освіти України Правила прийому.

Вищі навчальні заклади, яким надано статус національних, і такі, що засновані на недержавній формі власне розробляють Правила прийому згідно з цими Умовами та отриманою ліцензією і затверджують їх, відповідно, наказом ректора (засновників).

У правилах прийому до вищого навчального закладу обумовлюється: перелік напрямів підготовки за професійним спрямуванням, спеціальностей;

встановлені обсяги підготовки, в тому числі:

а) обсяги підготовки, що фінансуються за рахунок державного бюджету;

б) обсяги підготовки, що фінансуються за рахунок інших джерел фінансування згідно з п.5 Умов прийому;

в) квота цільового прийому з кожного напряму підготовки (спеціальності) та форми навчання;

перелік вступних випробовувань за напрямами підготовки (спеціальностями), форми їх проведення, системи оцінювання знань;

загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахз'вання вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок зарахування випускників підготовчих відділень;

- порядок зарахування осіб, які вступають на навчання без відриву від виробництва;

- порядок розгляду апеляцій на результати вступних випробувань.

9. Строки проведення прийому на навчання визначаються Правилами прийому до вищого навчального закладу.

Прийом документів на денну форму навчання закінчується:

15 липня - для вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації;

22 липня - для вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації;

S7

Вступні випробовування на денну форму навчання проводяться:

з 16 липня - для вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації; з 23 липня - для вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації;

Зарахування на денну форму навчання проводиться:

- до вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації - не пізніше 1 серпня;

- до вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації - не пізніше 5 серпня.

Строки прийому документів та проведення вступних випробувань на навчання без відриву від виробництва та на напрями підготовки (спеціальності) мистецтва, архітектури встановлює вищий навчальний заклад, зарахування - не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань.

Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, проводиться з 1 до ЗО серпня.

10. Вступники надсилають поштою або подають особисто заяву про вступ до вищого навчального закладу, в якій вказують напрями підготовки (обрану спеціальність), форму навчання. До заяви вступник додає:

- документ про загальну середню освіту (або документ про неповну загальну освіту) в оригіналі,

- медичну довідку за формою 086-у, 6 фотокарток розміром 3x4 см. Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають

паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призивної дільниці) та документи, що дають право на пільги, вступник пред'являє особисто в строки, визначені для подання документів.

11. Особи, які вступають на умовах цільового прийому, згідно з встановленими квотами, додають направлення, видане:

- при вступі до вищих навчальних закладів на підготовку, яка фінансується з державного бюджету - відповідними органами управління Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними. Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (для закладів 1-2 рівнів акредитації - відповідними органами управління районних держадміністрацій, а також міністерствами, відомствами, підприємствами, організаціями, установами, що уклали договори із вищими навчальними закладами відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист фомадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в редакції Закону України від 19.12.91, зі змінами та доповненнями від 01.07.92 (для З та 4 категорії осіб).

12. Прийом до вищих навчальних закладів незалежно від форм власності, підпорядкування та фінансування підготовки проводиться на конкурсній основі за результатами вступних іспитів.

13. Вступники, які атестовані з української мови, складають обов'язковий конкурсний іспит з цієї дисципліни у формі твору або диктанту за вибором вищого навчального закладу. Для осіб, які не атестовані з української мови, приймальна комісія, з урахуванням наявності викладацьких кадрів, встановлює

88

конкурсний іспит (твір, диктант) з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про освіту.

14. у правилах прийому вищого навчального закладу залежно від конкурсної ситуації при вступі на певну спеціальність можуть визначатися особливі умови вступних випробувань - співбесіди тощо. Ці особливі умови випробувань визначаються для осіб, які досягли високих успіхів у навчанні;

- випускників старшої школи (загальна середня освіта), нагороджених золотою (срібною) медаллю;

- випускників основної школи (неповна загальна освіта), які мають Свідоцтво про неповну загальну освіту з відзнакою;

- випускників вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації та професійних навчально-виховних закладів (на базі основної школи), які отримали диплом з відзнакою;

- випускників коледжів, технікумів, училищ, професійних навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі цих вищих навчальних закладів або мають з ними відповідні угоди, якщо в документі про освіту випускників - оцінки тільки "4" та "5";

- призерів III етапу (обласних, в Автономній Республіці Крим -республіканської, у містах Києві та Севастополі - міських) Всеукраїнських учнівських олімпіад за умови, що вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит з дисципліни, з якої вони були призерами вищезгаданих олімпіад та конкурсів,

- призерів III етапу (обласних, в Автономній Республіці Крим -республіканської, у містах Києві та Севастополі - міських) Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності та олімпіад із спеціальних дисциплін учнів випускних курсів професійно-технічних закладів освіти за умови, що вони всту­пають на відповідну спеціальність. Відповідність спеціальності визначається приймальною комісією вищого навчального закладу.

Кількість місць для цієї категорії осіб встановлюється приймальною комісією вищого навчального закладу, але кількість місць загального конкурсу повинна складати не менше 40% від місць державного замовлення (20% - у сільськогосподарських закладах).

15. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх дисциплін відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів. Програми творчих конкурсів та іспитів з дисциплін, з яких відсутні шкільні програми, розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами (відомствами), в підпорядкуванні яких вони знаходяться, але не пізніше як за З місяці до початку прийому документів.

16. Особи, які без поважних причин не з'явились на вступні випробування у зазначений за розкладом час або одержали незадовільну оцінку, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.

17. Зараховуються до вищого навчального закладу без вступних випробувань учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профілюючим є іспит з дисципліни, з якої вони були

1   2   3   4   5   6   7   8


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации