Курсова робота - Організація галузі рослинництва в СТОВ Іскра с.Байбузи Черкаського району, Черкаської області та перспективи його розвитку - файл n1.doc

приобрести
Курсова робота - Організація галузі рослинництва в СТОВ Іскра с.Байбузи Черкаського району, Черкаської області та перспективи його розвитку
скачать (1291.4 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1292kb.18.09.2012 07:05скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5


Національний університет біоресурсів і природокористування України

Інститут економіки та бізнесу

Кафедра організації агробізнесу

Курсовий проект

з дисципліни

Організація та планування сільськогосподарського виробництва

на тему:

«Організація галузі рослинництва в СТОВ «Іскра» с.Байбузи Черкаського району, Черкаської області та перспективи його розвитку»

Роботу виконала:

студентка 4 курсу 10 групи

напряму підготовки «Фінанси і кредит»

Кошова Світлана Василівна

Керівник:

асистент Потебня В.В.

Робота подана керівнику

<___>_____________ 20__р.

Робота перевірена та

допущена до захисту

<___>_____________ 20__р.

Захист відбувся

<___>_____________ 20__р.

Оцінка_____________

Київ – 2011

Зміст
Вступ……………………………………………………………………….……..3

Розділ 1. Організація і сучасний стан розвитку галузі рослинництва в СТОВ «Іскра»…………….….……......………………………………………………...5

    1. Природно-економічна характеристика господарства………….....…5

    2. Спеціалізація СТОВ «Іскра»……………………………………….13

    3. Організація виробництва продукції рослинництва……………15

    4. Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва…21

Розділ 2. Планування розвитку рослинництва…………………………...…..25

2.1. Обґрунтування виробничої програми з рослинництва……….……25

2.1.1. Планування використання земельних угідь……………...........…26

2.1.2. Планування врожайності сільськогосподарських культур……..29

2.1.3. Планування розміру посівних площ, виробництва продукції та її розподілу……………………………………………………………….….33

2.2. Планування засобів виробництва…………………………………38

2.3. Планування трудових ресурсів…………………………………..…42

2.4. Планування собівартості та реалізації продукції рослинництва….44

Розділ 3. Перспективи розвитку галузі рослинництва на 2011 рік…………..49

Висновки і пропозиції………………………………………………………..…52

Список використаної літератури………………………..………………………54

Додатки
Вступ

У здійсненні аграрних реформ в Україні значне місце належить розвитку різноманітних форм господарювання, підприємництва, конкуренції на основі роздержавлення і приватизації майна, тобто перетворення державних підприємств у недержавні. На етапі становлення ринкових відносин у країні необхідні були такі зміни у відносинах власності, які б дали змогу перетворити умовного власника на реального, і таким чином роздержавлені підприємства шляхом добровільного об’єднання власників майна і землі перетворились у колективні, акціонерні, кооперативні та приватні. До таких підприємств належить і СТОВ «Іскра», що розташоване у Черкаській області, Черкаського району, на матеріалах якого виконаний даний курсовий проект.

Для України, яка знаходиться на етапі становлення та розвитку ринкових відносин, сільське господарство має особливо велике значення, тому що є однією з найбільших галузей народного господарства. Перед сільськогосподарськими підприємствами країни поставлено завдання, використовуючи принципово нові методи господарювання, наситити споживчий ринок товарами та послугами, збалансувати попит і пропозицію, підвищити рівень життя людей.

Серед усіх галузей сільського господарства одне з провідних місць належить рослинництву. Рослинництво повинно раціонально використовувати виробничий потенціал шляхом впровадження інтенсивних технологій, наукових форм організації виробництва, всього комплексу досягнень науково – технічного процесу з метою отримання високих врожаїв при найменших затратах праці і засобів виробництва.

Для рослин важливе значення має своєчасне і високоякісне проведення польових робіт (обробіток ґрунту, внесення добрив, сівба та догляд за рослинами, збирання врожаю). Несвоєчасне виконання одного з перерахованих процесів може різко зменшити кількість та якість рослинницької продукції, а виправити становище буде дуже важко. Це говорить про те, що у рослинництві необхідно дотримуватися всіх умов, від яких залежить кінцевий результат.

Основним завданням курсового проекту є аналіз сучасного стану організації галузі рослинництва, виявлення резервів збільшення виробництва продукції, підвищення її ефективності та визначення основних напрямків розвитку галузі на перспективу.

Основним завданням рослинництва є його загальна інтенсифікація, перехід на прогресивні екологічно чисті технології вирощування культур, впровадження нових форм господарювання.

Отже, рослинництво є важливою комплексною галуззю сільськогосподарського виробництва. Без рослинництва не можливий розвиток тваринництва, так як воно не буде забезпечено високоякісними кормами, тому всі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб галузь рослинництва і сільське господарство в цілому відігравало виняткову роль у процесі входження України у світовий ринок.

Джерелами дослідження є річні звіти, баланс господарства, звіти про фінансові результати підприємства за 2008 – 2010 роки.

Мета курсового проекту: навчитися добре володіти принципами організації і планування виробництва, вивчити досягнення науково-технічного прогресу, основні напрямки впровадження інтенсивних технологій вирощування культур, заходів щодо постійного підвищення урожайності. На основі аналізу розкрити резерви і показати реальні шляхи досягнень високих темпів підвищення продуктивності праці, зниження матеріально-фінансових і трудових витрат на одиницю продукції і зростання рівня рентабельності для забезпечення самофінансування розміреного відтворення у заданих темпах на основі інтенсифікації та раціонального використання виробничого потенціалу пропорційного розвитку галузей.

Розділ 1. Організація і сучасний стан розвитку галузі рослинництва в СТОВ «Іскра»


    1. Природно-економічна характеристика господарства

Досліджуване підприємство СТОВ «Іскра» знаходиться в с.Байбузи Черкаського району, Черкаської області. Розташоване за 40 км від обласного центру, міста Черкаси. Господарство сполучене з адміністративними центрами, базами постачання та базами реалізації асфальтованими дорогами та дорогами з твердим покриттям.

СТОВ «Іскра» розташоване в центральній частині України, в зоні Лісостепу. Клімат помірно-континентальний. Зима м’яка з частими відлигами. Середньорічна сума опадів становить 420 мм, з яких за вегетаційний період (квітень-жовтень) випадає 384мм опадів. Найбільше опадів реєструється у червні місяці(78,9мм) та липні(65мм). Середньорічна температура повітря за даними Черкаської метеорологічної станції становить +7,2 °С.

У ґрунтовому покриві району переважають чорноземи, на піднесених місцях — сірі і світло-сірі ґрунти. Також зустрічаються дерново-глеєві, могутні лугові і дерново-підзолисті ґрунти. Найбільшу площу займають чорноземи сильно реградовані (74,7% площі району).

Виробнича діяльність сільськогосподарських підприємств залежить не тільки від впливу природно-кліматичних факторів. Достовірна оцінка діяльності виробництва про обґрунтованому підході та розрахунку показників рівня використання виробничих ресурсів, основних виробничих засобів і оборотних коштів, трудових ресурсів і землі.

Рівень ресурсозабезпеченості сільськогосподарських підприємств зумовлює результати їх господарської діяльності, а також ефективність використання виробничих ресурсів.

У сільському господарстві земля – це головний засіб виробництва, без якого не можливий процес виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Земля для селянина справжній капітал, а якщо вміло господарюєш, родить дедалі більше, що є важливою передумовою стабільного прибутку.

Земля значною мірою визначає темпи розвитку і рівень ефективності сільськогосподарського виробництва.

Проаналізуємо склад і структуру сільськогосподарських угідь на основі річних звітів СТОВ «Іскра» за 2008-20010 рр.

Таблиця 1.1.

С/г угіддя та їх структура в СТОВ «Іскра» за 2008-2010рр.


Види угідь

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2010 р. в % до 2008 р.

га

%

га

%

га

%

Сільськогосподарські угіддя, всього

1985

100

1985

100

1985

100

100,0

в тому числі рілля

1833

92,3

1833

92,3

1833

92,3

100,0З таблиці видно, що за досліджуваний період площа сільськогосподарських угідь та ріллі залишилась незмінною і становить 1985 та 1833 га відповідно.

У сільському господарстві поряд із засобами виробництва і землею, необхідним виробничим фактором є праця. Носіями здатності працювати є трудові ресурси. Трудові ресурси – це сукупність здатних до праці людей, що безпосередньо беруть участь у матеріальному виробництві. До них віднесене і та частина населення, яка не бере, але може брати участь у виробництві продукції або наданні послуг. Рівень забезпеченості сільського господарства трудовими ресурсами, рівномірне і раціональне їх використання значною мірою впливає на ефективність галузі.

Розглянемо наявність трудових ресурсів у нашому господарстві.
Таблиця 1.2.

Наявність трудових ресурсів в СТОВ «Іскра» за 2008-2010рр.

Показники

2008

2009

2010

2010р. До 2008, %

Середньорічна чисельність працівників

170

188

190

111,8

В рослинництві

55

57

59

107,3

В тваринництві

115

129

131

113,9За досліджуваний період середньорічна чисельність працівників зайнятих у сільському виробництві збільшилась на 11,8% або на 20 працівників, в тому числі в рослинництві на 7,3% , в тваринництві на 13,9%.

Для нормального розвитку сільського господарства необхідна достатня забезпеченість господарства основними виробничими фондами. До них належать засоби виробництва, які безпосередньо пов’язані з виробничими процесами.

Виробничі фонди сільськогосподарських підприємств залежно від способу перенесення вартості на створений продукт, тривалості обороту і економічного значення в процесі виробництва поділяються на основні і оборотні.

Основні виробничі фонди – це ті засоби виробництва, які беруть участь у процесі виробництва багато разів, зберігаючи натурально - грошову форму, а свою вартість на створюваний продукт переносять по частинам. До основних виробничих фондів належать засоби виробництва, які безпосередньо пов’язані з виробничим процесом та реалізацією продукції:

Вдосконалення виробничих фондів сприяє збільшенню кількості виробництва сільськогосподарської продукції, а також покращення її якості, що звичайно збільшить прибутки господарства.

Узагальнюючим виразом розміру основних фондів є грошова (вартісна) форма, вона дає змогу визначити розміри вкладень коштів на формування їх, а також суму зносу засобів, яка переноситься на новостворену вартість.

Економічне значення основних фондів полягає в тому, що вони є мірилом і основою розвитку продуктивних сил сільського господарства, забезпечуючи відповідний рівень і темпи збільшення виробництва продукції та підвищення продуктивності праці.

Економічна ефективність використання основних фондів характеризується системою показників. Основними з них є: фондовіддача, фондомісткість, норма прибутку, фондозабезпеченість та фондоозброєність.

Фондовіддача – це вартість валової продукції з розрахунку на 1 грн. основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення. Фондомісткість – це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на 1 грн. валової продукції.

Фондозабезпеченість підприємства - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, що припадає на 100 га сільськогосподарських угідь.

Фондоозброєність праці - це вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення з розрахунку на одного середньорічного працівника.

Норму прибутку визначають як відношення прибутку до середньорічної вартості основних і оборотних фондів.

Розглянемо забезпеченість господарства основними виробничими фондами та обчислимо показники, що характеризують ефективність їх використання у СТОВ «Іскра».
Таблиця 1.3.

Забезпеченість господарства основними виробничими фондами та їх використання в СТОВ «Іскра» 2008-2010рр.

Показники

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2010 р. в % до 2008 р.

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.

5840

6402

7638,5

130,8

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис. грн.

7144

8793

9403,5

131,6

Площа с-г. угідь, га

1985

1985

1985

100,00

Кількість середньорічних працівників, чол.

170

188

190

111,8

Фондозабезпеченість, тис. грн.

294,2

322,5

384,8

130,8

Фондоозброєність, тис. грн.

34,35

34,05

40,20

117,0

ВВП, тис. грн.

8141,6

6760,2

6317,7

77,6

Прибуток (+,-), тис. грн.

1578

1841

409,5

26,0

Фондовіддача, грн.

1,39

1,06

0,83

59,3

Фондомісткість, грн.

0,72

0,95

1,21

168,6

Норма прибутку,%

12,15%

12,12%

2,40%

Х


За досліджуваний період вартість основних фондів зросла на 30,8% або на 1798,5 тис.грн. відповідно і збільшилась вартість основних виробничих фондів на 100 га с/г угідь на 30,8 %, та вартість основних виробничих фондів на 1 середньорічного працівника на 17,0%.

Фондовіддача зменшилась на 40,7%, що є негативним для господарства. Відповідно фондомісткість зросла на 68,6%. Норма прибутку зменшилась на 9,75%.

Для визначення економічної ефективності виробництва в цілому по господарству застосовують таку систему показників:

Економічний результат діяльності СТОВ «Іскра» можна оцінити за розрахунками таблиці 1.4.

Таблиця 1.4.

Основні економічні показники виробничої діяльності в СТОВ «Іскра» за 2008-2010рр.

Показники

Роки

2010р. в % до 2008р.

2008

2009

2010

Вартість валової продукції, грн.:

8141644,18

6760174,03

6317697,79

77,60%

на 1 га сільськогосподарських угідь

4101,58

3405,63

3182,72

77,60%

на 1 середньорічного працівника

47892,02

35958,37

33251,04

69,43%

на 1 гривню виробничих витрат

0,89

0,59

0,38

42,75%

Прибуток, грн..

1578000

1841000

409500

25,95%

на 1 га сільськогосподарських угідь

794,96

927,46

206,30

25,95%

на 1 середньорічного працівника

9282,35

9792,55

2155,26

23,22%

на 1 гривню виробничих витрат

0,17

0,16

0,02

14,30%

Рівень рентабельності , %

24,43

27,49

3,83

Х

Норма прибутку, %

12,15

12,12

2,54

Х


Вартість валової продукції за досліджуваний період зменшилась на 22,4%, відповідно і вартість валової продукції на 1га с/г угідь зменшилась на 22,4%. Вартість валової продукції на 1 середньорічного працівника в порівнянні з 2008 роком зменшилась на 37,57%.

Прибуток відповідно зменшився на 74,05%. Відповідно на 1га с/г угідь – 74,05, на одного середньорічного працівника – 76,78%, на 1 гривню виробничих витрат – 85,7%.

Як бачимо, підприємство за даний період отримувало прибутки. В додатку Б ми розрахуємо беззбитковий обсяг виробництва основних сільськогосподарських культур.

Як видно з додатку Б беззбитковий обсяг виробництва озимої пшениці 5798,0

га , жита 231,7 га

, ярого ячменю , кукурудзи на зерно та соняшника значно менший, ніж той обсяг, який виробляло підприємство за 2010 рік. Це свідчить про те, що галузь рослинництва в даному підприємстві є прибутковою.

1.2. Спеціалізація у СТОВ «Іскра»

Важливе значення для розвитку підприємства також має спеціалізація, яка дозволяє:

Спеціалізація сільського господарства – це переважний розвиток виробництва одного або кількох видів продукції в окремих регіонах, підприємствах чи їх підрозділах. Відповідно до цього спеціалізація характеризується переважним розвитком тих галузей сільського господарства, які забезпечують виробництво даних видів продукції.

У свою чергу вона вимагає зосередження засобів виробництва та робочої сили для організації розвитку цих галузей і виробництва певних видів продукції.

Визначимо структуру грошових надходжень від реалізації сільськогосподарської продукції, тобто визначимо спеціалізацію СТОВ «Іскра» (таблиця 1.5).

Таблиця 1.5.

Спеціалізація СТОВ «Іскра»

Продукція галузі

2008 рік

2009 рік

2010 рік

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Зернові і зернобобові - всього

327

4,1

981,1

11,5

923,2

8,3

пшениця озима

231

2,9

491

5,8

722,9

6,5

жито

Х

Х

0,4

0,0

2,4

0,0

кукурудза на зерно

95

1,2

489,2

5,7

194,4

1,7

ячмінь

Х

Х

Х

Х

3

0,03

горох

1

0,0

Х

Х

Х

Х

овес

Х

Х

0,5

0,0

0,5

0,004

соняшник

6

0,1

821,5

9,6

1101,2

9,9

ріпак

515

6,4

270,2

3,2

1102,9

9,9

картопля

Х

Х

1,5

0,0

Х

Х

овочі відкритого грунту

1686

21,0

Х

Х

Х

Х

плоди (зерняткові, кісточкові)

5

0,1

5

0,1

1,4

0,01

ягоди

Х

Х

0,8

0,0

Х

Х

інша продукція рослинництва

4

0,0

6

0,1

170,1

1,5

Разом по рослинництву

2543

31,6

2086,1

24,4

3298,8

29,7

ВРХ

1205

15,0

1370,3

16,0

2391,8

21,5

свині

823

10,2

966

11,3

843,6

7,6

молоко

3368

41,9

4019

47,1

4506,1

40,5

бджільництво: мед,кг

1

0,0

1,2

0,0

0,9

0,01

інша продукція тваринництва

16

0,2

35,4

0,4

49,2

0,4

Разом по тваринництву

5413

67,4

6391,9

74,9

7791,6

70,1

Усього по підприємству

8036

100,0

8539

100,0

11115,3

100,0


Характеризуючи структуру грошових надходжень, яка показана в Таблиці 1.5., встановлено, що у 2008 році господарство спеціалізувалося на виробництві продукції тваринництва. Про це свідчить 67,4% грошових надходжень, що припадають на продукцію тваринництва. На продукцію рослинництва припадає 31,6% грошових надходжень.

Характеризуючи спеціалізацію підприємства в 2009 році, зазначимо, що на тваринництво припадає вже 74,9% капіталовкладень, це майже на 8% більше ніж у 2008 році.

Аналізуючи структуру грошових надходжень за 2010 рік, відзначимо зменшення частки продукції тваринництва до 70,1% і збільшення надходжень від продукції рослинництва до 29,7%. Таким чином за досліджуваний період господарство має тваринницьку спеціалізацію.

1.3. Організація виробництва продукції рослинництва
Рослинництво є комплексною основою галузі сільського господарства. Її продукція становить більше половини валового виробництва продукції сільськогосподарського виробництва. Від інтенсивності її розвитку залежить забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості - сировиною.

Розвиток рослинництва відбувається на основі тісного зв’язку з іншим важливим комплексом галузей – тваринництвом, яке перетворює рослинницьку продукцію, включаючи побічну і відходи в надзвичайно цінні продукти харчування та сировину. Інтенсивний розвиток рослинництва передбачає значне збільшення внесення органічних добрив , які сприяють підвищенню родючості землі та врожайності сільськогосподарських культур.

Рослинництво як комплексна галузь складається з кількох підгалузей: зерновиробництво, буряківництво, картоплярство, овочівництво, садівництво, виноградарство та ін.

Рівень розвитку господарства визначається насамперед обсягами виробництва продукції, що в свою чергу залежить від розмірів посівних площ, їх структури та врожайності. Вища питома вага високоврожайних культур у структурі посівних площ дає змогу навіть при меншій площі посіву одержувати значно більший валовий збір. Так само вищий рівень урожайності культур забезпечує збільшення валового виробництва продукції.

В таблиці 1.6. ми розглянемо динаміку посівних площ сільськогосподарських культур та їх урожайність за останні 3 роки у СТОВ «Іскра».

Таблиця 1.6.
  1   2   3   4   5


Національний університет біоресурсів і природокористування України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации