Вышемирская С.В. Засоби з контролю якості знань студентів - Інформаційні системи в менеджменті - файл n1.doc

Вышемирская С.В. Засоби з контролю якості знань студентів - Інформаційні системи в менеджменті
скачать (4124 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc4124kb.30.05.2012 00:51скачать

n1.doc

  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАСОБИ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

тести, поточний, підсумковий контроль

Херсон – 2009 р.

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Засоби з контролю якості знань студентів включають в себе питання до екзамену, тести, тесові завдання, задачі для контрольних робіт.

Розроблені викладачами кафедри з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, освітньо-професійної програми, робочої програми навчальної дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті”.

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, основною метою викладання дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті” є формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо сучасних інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також практичних навичок ефективного використання та розробки сучасних інформаційних технологій у процесі здійснення управлінської діяльності в організації.

Тому метою складання наведеного пакету контрольних робіт є перевірка теоретичних знань та практичних навичок, отриманих студентами під час вивчення курсу „Інформаційні системи в менеджменті”.

До пакету засобів з контролю якості знань студентів входять такі структурні одиниці:

Технологія контролю та тривалість кожної складової пакету різна та описана в пунктах 2.1 – 2.3 даного збірника.

2. ЗМІСТ СТРУКТУРНИХ ЧАСТИН
2.1. Теоретична частина
Перелік контрольних питань для письмового екзамену
Нижче наведені питання, що повністю охоплюють теоретичний матеріал та практичну частину дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті”. Перші 30 питань стосуються теорії інформаційних систем, питання 31-60 – це блок питань з теорії баз даних та систем керування базами даних. Останній блок (питання 61-90) – це ситуативні задачі, розв’язання яких потрібно описати, використовуючи практичні навички роботи з СКБД Microsoft Access.

Екзаменаційний білет складається з трьох питань – по одному з кожного розділу. Відповідь надається в письмовому вигляді. Передбачено, що екзамен продовжується 90 хвилин (2 академічні години). Оцінювання проводиться, виходячи з максимальної кількості балів – 100 балів. Орієнтовно 1 та 2 питання займають в цій сумі 60 балів (по 30 балів кожне), 3 питання – 40 балів. Екзаменатор оцінює відповіді в залежності від правильності, розгорнутості, конкретності.


 1. Дайте визначення інформаційної системи. Сформулюйте основне завдання ІС.

 2. Назвіть та охарактеризуйте покоління в історії розвитку ІС.

 3. Опишіть характерні особливості сучасних ІС.

 4. Інформаційне забезпечення інформаційних систем: визначення, вимоги.

 5. Область призначення та задачі, які повинна вирішувати ІС.

 6. Назвіть та охарактеризуйте ресурси, необхідні для функціонування ІС.

 7. Дайте визначення та опишіть базові складові інформаційних технологій (ІТ).

 8. Дайте визначення економічної інформаційної системи. Опишіть термін „ухвалення рішення”

 9. Назвіть та коротко охарактеризуйте управлінські функції.

 10. Система об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту

 11. Структура керування організації. Піраміда рівнів керування.

 12. Дайте визначення та наведіть приклади завдань на операційному рівні керування.

 13. Дайте визначення та наведіть приклади завдань на функціональному рівні керування.

 14. Дайте визначення та наведіть приклади завдань на стратегічному рівні керування.

 15. Сформуйте піраміду кваліфікації персоналу за рівнями керування. Опишіть завдання персоналу на кожному рівні.

 16. Структура інформаційної системи як сукупність забезпечуючих підсистем

 17. Інформаційне забезпечення: визначення, етапи побудови.

 18. Технічне забезпечення: визначення, склад, форми організації.

 19. Математичне й програмне забезпечення: визначення, засоби, склад.

 20. Організаційне забезпечення: визначення, функції.

 21. Правове забезпечення: визначення, склад.

 22. Класифікація інформаційних систем за ознакою структурованості завдань.

 23. Класифікація інформаційних систем за функціональною ознакою і рівнем керування.

 24. Дайте характеристику корпоративних інформаційних систем.

 25. Охарактеризуйте та порівняйте локальні, середні та великі інтегровані інформаційні системи.

 26. Опишіть стандарт управління рівня MRP (Material Requirements Planning).

 27. Порівняйте системи MRP, MRPII та ERP.

 28. Системи підтримки прийняття управлінських рішень: визначення, основні риси, особливості.

 29. Назвіть основні компоненти, характеристики, переваги СППР.

 30. Використання технологій штучного інтелекту в управлінні.

 31. Дайте визначення термінам „база даних”, „модель представлення даних”, „СКБД”.

 32. Які види програм відносяться до СУБД?

 33. Наведіть класифікацію СУБД за характером використання.

 34. Які типи мов використовуються для роботи з інформацією в СУБД?

 35. Охарактеризуйте низькорівневі функції СУБД.

 36. Дайте визначення транзакції та опишіть її властивості.

 37. Перелічіть традиційні функції БД.

 38. Наведіть класифікацію БД в залежності від способу опису структури даних.

 39. Які таблиці використовуються у Microsoft Excel (з точки зору теорії баз даних)?

 40. Дайте визначення реляційної бази даних.

 41. Назвіть переваги реляційних БД.

 42. Дайте визначення запису, поля, елементу таблиці. Наведіть приклад для кожного терміну.

 43. Назвіть та коротко охарактеризуйте основні етапи створення БД.

 44. Опишіть етап визначення полів при проектуванні БД.

 45. Що таке нормалізація БД. Назвіть принципи нормалізації при проектування таблиць.

 46. Дайте визначення унікального індексу, зовнішнього ключа.

 47. Що встановлює зв’язок між таблицями?

 48. Що таке відношення в теорії БД?

 49. Назвіть типи відношень в теорії БД.

 50. Охарактеризуйте відношення «один-до-одного».

 51. Охарактеризуйте відношення «один-до-багатьох».

 52. Охарактеризуйте відношення «багато-до-одного».

 53. Охарактеризуйте відношення «багато-до-багатьох».

 54. Що забезпечує цілісність даних в Microsoft Access.

 55. Назвіть та коротко охарактеризуйте об’єкти БД в Microsoft Access.

 56. Перелічіть завдання, які вирішує Microsoft Access в процесі створення та роботи з БД.

 57. Назвіть способи створення та роботи з об’єктами БД в Microsoft Access.

 58. Назвіть типи даних, використовуваних в Microsoft Access.

 59. Вирази та константи в Access.

 60. Назвіть та коротко охарактеризуйте типи операторів в Microsoft Access.

 61. В таблицю БД, які містить три стовпці: „Прізвище”, „Ім’я”, „Телефон”, внесено 200 людей. Скільки полів та записів в таблиці?

 62. База даних містить інформацію про учнів школи: прізвище, клас, бал за тест, бал за практичне завдання, загальну кількість балів. Якого типу повинне бути поле „Загальна кількість балів”?

 63. Яке розширення має файл бази даних Microsoft Access?

 64. Які атрибути об’єкту (наприклад, прізвище, ім’я, вік, хобі тощо) повинні бути відбиті в інформаційній моделі, що описує хоббі ваших одногрупників, якщо ця модель дозволяє одержати відповіді на наступні питання:

 1. База даних задана наступною таблицею:




Назва

Категорія

Кінотеатр

Початок сеансу

1

Буратіно

Х/ф

Рубін

14

2

Кортк

Х/ф

Іскра

12

3

Вінні-Пух

м/ф

Екран

9

4

Дюймовочка

м/ф

Росія

10

5

Буратіно

Х/ф

Іскра

14

6

Ну, постривай!

м/ф

Екран

14

7

Два капітани

х/ф

Росія

16

Записи пронумеровані від 1 до 7 відповідно їхньому порядку в таблиці.

У якому порядку будуть йти записи, якщо їх відсортувати по двох ключах "назва+кінотеатр" у порядку спадання? (навести нумерацію, наприклад: 3,6,7,1,2,4,5)

 1. Опишіть процедуру додавання елементу „поле зі списком” в форму.

 2. Опишіть алгоритм створення поля, що обчислюється, в формі.

 3. Опишіть процедуру нумерації елементів в звіті.

 4. В таблиці містяться відомості про кількість дітей у співробітників університету. Яким чином в запиті відобразити умову виведення на екран прізвища тільки тих людей, у яких більше двох або менше чотирьох дітей.

 5. Яким чином „прив’язати” макрос до кнопки в формі?

 6. В БД є поле із зарплатнею. Опишіть процедуру виведення за допомогою запиту запису із максимальною зарплатою.

 7. В БД існує поле з інформацією про кількість продуктів на складі та поле із ціною продуктів. За допомогою запиту створити таблицю, в якій записи були б відсортовані по ціні товарів. Опишіть процедуру виконання завдання.

 8. В БД існує поле з інформацією про кількість продуктів на складі та поле із ціною продуктів. За допомогою запиту розрахувати вартість кожного продукту. Опишіть процедуру виконання завдання.

 9. База даних задана наступною таблицею:




Назва

Виробник

Ціна

1

Молоко

Данон

5,6

2

Кефір

Данон

7,2

3

Йогурт

Славія

6,3

4

Молоко

Слов’яночка

5,8

5

Молоко

Славія

5,2

6

Сир

Слов’яночка

12,6

7

Йогурт

Данон

6,3

Записи пронумеровані від 1 до 7 відповідно їхньому порядку в таблиці.

У якому порядку будуть йти записи, якщо їх відсортувати по двох ключах "виробник+назва" у порядку спадання? (навести нумерацію, наприклад: 3,6,7,1,2,4,5)

 1. Опишіть процедуру формування математичного виразу у Построителе выражений, якщо складові виразу містяться в різних формах.

 2. БД містить таблицю, в якій для кожної людини вказано, скільки днів в кожному місяці було відпрацьовано. Яким чином за допомогою запиту підрахувати кількість відпрацьованих днів за рік? Описати алгоритм.

 3. БД містить таблицю, в якій для кожної людини вказано, скільки днів в кожному місяці було відпрацьовано. Яким чином за допомогою звіту підрахувати кількість відпрацьованих днів за рік? Описати алгоритм.

 4. Як відновити дані в таблиці наступним чином: якщо виробником продукції є „ФІРМА1”, то ціна на всі продукти цієї фірми повинна збільшитися на 20%. Описати алгоритм.

 5. Яким чином видалити в таблиці записи, що задовольняють певним вимогам (наприклад – від дати виробництва до сьогоднішньої дати пройшло більше 12 днів). Описати алгоритм.

 6. Опишіть процедуру додавання таблиці в конструкторі створення запиту.

 7. Опишіть процедуру створення схеми даних із забезпеченням цілісності даних.

 8. Опишіть процедуру створення ключового поля в таблиці.

 9. Опишіть структуру форми в Microsoft Access.

 10. Опишіть процедуру додавання діаграми на форму.

 11. В таблиці містяться відомості про кількість операцій, проведених кожним хірургом лікарні. Яким створити таблицю із переліком прізвищ тих людей, які зробили більше 10 операцій. Описати алгоритм.

 12. Опишіть процедуру призначення натисканню кнопки миші на назві стовпця в форми макросу на сортування.

 13. Опишіть алгоритм підрахунку загальної вартості продукції в таблиці, що містить вартість кожного продукту.

 14. Яким чином за допомогою запиту підрахувати середній бал для кожного студента, якщо вихідна таблиця містить дані: прізвище, оцінка1, оцінка2, оцінка3.

 15. Яким чином за допомогою звіту підрахувати середній бал для кожного студента, якщо вихідна таблиця містить дані: прізвище, оцінка1, оцінка2, оцінка3.

 16. Яким чином можна створити звіт із двома рівнями групування?


Тести для проведення модульної контрольної роботи №1
Нижче наведено два варіанти тестів для проведення модульної контрольної роботи №1. Метою цього контролю є перевірка знань студентів з теоретичної частини „Основи інформаційних систем”. Кожен варіант містить 20 тестових запитань з варіантами відповідей. Кожне запитання має ОДИН варіант відповідей. Варіанти тестів є рівноцінними. Рекомендується, роздаючи тести студентам чергувати варіанти. Контрольна робота проводиться, згідно робочої програми, під час лекції №5, розрахована на 30 хвилин та оцінюється в 10 балів. Тобто кількість правильних відповідей пропорційно переводиться в 10 балів.
ВАРІАНТ 1

1. Сукупність відомостей (даних), які сприймають з навколишнього середовища (вхідна інформація), видають у навколишнє середовище (вихідна інформація) або зберігають всередині певної системи називається:

а) інформація;

б) інформаційні дані;

в) інформування;

г) усі відповіді правильні.

2. Один з найбільш масових різновидів інформації, що відображає процес виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг, називається:

а) економічною інформацією;

б) політичною інформацією;

в) правовою інформацією;

г) перша і друга відповіді правильні.

3. Що називають логічно неподільним елементом:

а) реквізит;

б) структура реквізиту;

в) значення реквізиту;

г) усі відповіді правильні?

4. Економічна інформація має задовольняти таким вимогам, як:

а) точність;

б) вірогідність;

в) ризикованість;

г) перші дві відповіді правильні.

5. Як називається мінімальна сукупність інформації, що має остаточний економічний зміст:

а) показник;

б) інформаційний масив;

в) значення;

г) немає жодної правильної відповіді?

6. Що є ключовою ланкою в ринковій економіці:

а) інформованість керівного й адміністративно-управлінського апарату;

б) збільшення інтелектуального продукту, виробленого суспільством;

в) матеріальна база країни;

г) перша і друга відповіді правильні?

7. Продуктом чого є інформація:

а) творчих сил людства;

б) розумової діяльності;

в) обробки певних даних;

г) усі відповіді правильні?

8. Завдяки чому ресурси перетворюються на продукцію:

а) у процесі обробки інформації;

б) у процесі інвестиційних вкладів;

в) у процесі господарської діяльності (виробництва);

г) немає жодної правильної відповіді?

9. Інформаційні технології впливають на:

а) підвищення якості та кількості послуг;

б) економічні показники країни; '

в) підвищення продуктивності праці;

г) немає жодної правильної відповіді.

10. Що становить сукупність інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців:

a) IT;

б)АІС;

в)ІС;

г) немає жодної правильної відповіді?

11. Як називають сукупність логічних та обчислювальних дій для вироблення потрібних рішень:

а) алгоритмом управління;

б) управлінським рішенням;

в) управлінням;

г) немає жодної правильної відповіді?

12. Як називається поєднання процедур, що реалізують функції збирання, накопичення, зберігання, обробка і передача даних із застосуванням технічних засобів:

а) інформаційна система;

б) інформаційна технологія;

в) інформація;

г) усі відповіді правильні?

13. Що є основними завданнями високих IT:

а) підвищення розумового рівня людини;

б) підвищення працездатності людини;

в) досягнення універсальності методів комунікації;

г) усі відповіді правильні?

14. Чим різняться інформаційні технології:

а) видом інформації;

б) способом видачі інформації;

в) способом прийому інформації;

г) усі відповіді правильні?

15. Як називається послідовність технологічних етапів модифікації певної інформації у результатну:

а) технологічний процес;

б) перетворення інформації;

в) немає жодної правильної відповіді?

г) предметна технологія;

16. Елементи процесу управління можуть бути автоматизовані тільки за умови:

а) АРМів;

б) високого фінансування фірми;

в) вміння працювати з автоматизованою технікою;

г) усі відповіді правильні.

17. Структуроутворюючим елементом АІС на основі HIT є: ?

а) АІС;

б) ІС;

в) АРМ;

г) немає жодної правильної відповіді.

18. Характерною рисою сучасного етапу функціонування економічної системи є:

а) поява нових суб'єктів господарської діяльності;

б) глобалізація економічної діяльності;

в) зростання продуктивності праці;

г) перша і друга відповіді правильні?

19. Як називається система, що складається із взаємозалежних елементів:

а) об'єкт управління;

б) управлінське рішення;

в) система управління;

г) усі відповіді правильні?

20. Що є найважливішою властивістю ІС:

а) забезпечення системи управління;

б) єдність управлінської інформації;

в) обробка інформації;

г) усі відповіді правильні?

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ



а



а



а



г



а



г



г



в



а



б



а



б



в



а



г



а



в



г



а



б


ВАРІАНТ 2

1. Як називається система, яка організовує пам'ять і маніпулювання інформацією щодо проблемної сфери:

а) система управління;

б) інформаційна система;

в) обчислювальна система;

г) немає жодної правильної відповіді?

2. Як називається функція яка забезпечує передачу потрібної інформації в задані пункти:

а) інформаційна;

б) обчислювальна;

в) комунікаційна;

г) немає жодної правильної відповіді?

3. Як називається весь обсяг інформації, що є в інформаційній системі:

а) ресурси;

б) інформаційні ресурси;

в) інформація;

г) усі відповіді правильні?

4. Обробка якої інформації здійснюється за допомогою стандартних формалізованих процедур:

а) інформації внутрішнього середовища;

б) інформації зовнішнього середовища;

в) усієї інформації;

г) немає жодної правильної відповіді?

5. Як називається система, що реалізує IT у сфері управління за спільної роботи управлінського персоналу і комплексу технічних засобів:

а) автоматизована система;

б) інформаційна система;

в) автоматизована інформаційна система;

г) усі відповіді правильні?

6. Хто здійснює постановку та коригування цілей і критеріїв управління, вносить творчий елемент у пошук найкращих способів досягнення цілей:

а) робочий персонал;

б) управлінський персонал;

в) автоматизована інформаційна система;

г) немає жодної правильної відповіді?

7. Чим характеризується процес управління:

а) ієрархією рівнів управління;

б) умінням обчислення інформації;

в) немає жодної правильної відповіді?

г) багатофункціональністю та ієрархією рівнів управління;

8. Які типові функції не виділяють в АІС:

а) обчислення;

б) облік;

в) прогнозування;

г) контроль?

9. Як називається функція, за допомогою якої в ідеальній формі реалізується мета управління:

а) прогнозування;

б) планування;

в) регулювання;

г) обліку?

10. Що включає в себе автоматизацію всіх підсистем, функцій і комплексів задач:

а) АРМ;

б) ПК;

в) АІС;

г) усі відповіді правильні?

11. Як називається внутрішня організація системи при поділі її на частини та виявленням зв'язків між цими частинами:

а) структура АІС;

б) функції АІС;

в) види АІС;

г) немає жодної вірної відповіді?

12. Що є об'єктом розробки, впровадження та експлуатації кінцевим користувачем:

а) АРМів;

б) систем управління;

в) задача;

г) управлінського персоналу?

13. Організаційно кожна підсистема складається з:

а) друга і остання відповіді вірні;

б) АРМів;

в) систем управління;

г) управлінського персоналу.

14. Як називається сукупність економіко-математичних методів, моделей та алгоритмів обробки інформації в АІС:

а) математичне забезпечення;

б) економічне забезпечення;

в) програмне забезпечення;

г) увсі відповіді правильні?

15. Як називається сукупність організаційних, методичних та технічних документів, що регламентують процес людино-машинної обробки інформації в АІС:

а) організаційне забезпечення;

б) технічне забезпечення;

в) усі відповіді правильні?

г) технологічне забезпечення;

16. Один з найбільш масових різновидів інформації, що відображає процес виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг, називається:

а) економічною інформацією;

б) політичною інформацією;

в) правовою інформацією;

г) перша і друга відповіді правильні.

17. Структуроутворюючим елементом АІС на основі HIT є: ?

а) АІС;

б) ІС;

в) АРМ;

18. Чим різняться інформаційні технології:

а) видом інформації;

б) способом видачі інформації;

в) способом прийому інформації;

г) усі відповіді правильні?

19. Продуктом чого є інформація:

а) творчих сил людства;

б) розумової діяльності;

в) обробки певних даних;

г) усі відповіді правильні?

20. Як називається поєднання процедур, що реалізують функції збирання, накопичення, зберігання, обробка і передача даних із застосуванням технічних засобів:

а) інформаційна система;

б) інформаційна технологія;

в) інформація;

г) усі відповіді правильні?
БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ



б



в



б



а



в



б



г



а



б



в



а



в



б



а



г



а



в



а



г



б


Тести для проведення теоретичної
контрольної роботи для модуля №2

Нижче наведено пакет тестових завдань для проведення І частини модульної контрольної роботи у ІІ модулі. Пакет складається з 50 питань. На кожне питання існує ОДНА правильна відповідь. Тестування відбувається, згідно робочої програми, під час лабораторного заняття №9 за допомогою комп’ютерної оболонки Unitest. Тестування розраховане на 90 хвилин (2 академічні години). Оцінювання відбувається, виходячи із 15 максимальних балів (кількість набраних студентом правильних відповідей пропорційно переводиться в 15 балів). Завдяки тому, що тестування відбувається на комп’ютерах, вибір питань є випадковим, порядок слідування відповідей теж є випадковим, тому вірогідність того, що у студентів за сусідніми комп’ютерами в один момент часу виникнуть однакові питання, невелика. Тому тестування є досить об’єктивним та виключається можливість підглядування та підказування.


 1. База даних служить для:

  1. Зберігання та узагальнення інформації

  2. Ведення розрахунків у документах

  3. Обробки текстової документації

  4. Обробки графічної інформації

 2. Основним елементом бази даних є:

  1. Запис

  2. Поле

  3. Комірка

  4. Стовпець

 3. Довжина поля виміряється в:

  1. Байтах

  2. Міліметрах

  3. Пікселях

  4. Символах

 4. Записами вважаються:

  1. Заголовки

  2. Стовпці

  3. Рядки

  4. Таблиці

 5. Які символи не можна використовувати в імені поля ACCESS?

  1. _

  2. *

  3. ?

  4. !

  5. ,

 6. Логічні дані:

  1. грошові дані

  2. текст

  3. одне із двох значень

  4. числа

 7. Властивість автоматичного нарощування має поле:

  1. числове

  2. лічильник

  3. мемо

  4. логічне

 8. Реляційні бази даних мають:

  1. статистичні дані

  2. поля однакових властивостей

  3. обов'язково впроваджені об'єкти

  4. зв'язані таблиці

 9. Поле вважається унікальним, якщо:

  1. його значення не повторюються

  2. його значення повторюються

  3. його довжина мінімальна

  4. його ім'я не повторюється в базі даних

 10. Ключове поле повинне бути:

  1. неодмінно лічильником

  2. обов'язково числовим

  3. унікальним

  4. не повинне містити довгих записів

 11. Таблиці в СУБД служать для:

  1. зберігання інформації

  2. ведення розрахунків

  3. вибірки інформації

  4. друкування таблиць

 12. Способи створення таблиць:

  1. режим конструктора

  2. за допомогою звіту

  3. шляхом введення даних

  4. в MS Excel

 13. Кнопка "Конструктор" відкриває:

  1. структуру об'єкта

  2. вміст таблиці

  3. панель елементів

  4. друкує таблицю

 14. Зв'язки між таблицями потрібні для:

  1. перенесення таблиць

  2. для копіювання даних

  3. забезпечення цілісності даних

  4. автоматизації завдань по внесенню змін

 15. Кнопка "Відкрити":

  1. відкриває таблицю або інший об'єкт

  2. дозволяє змінити структуру таблиці

  3. дозволяє внести записи

  4. дозволяє відредагувати записи

 16. Ключове поле:

  1. вказується по кожній таблиці

  2. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

  3. повинне бути логічним

  4. встановлено для всіх полів

 17. Поле номера запису й кнопки переходу по таблиці перебувають:

  1. у меню програми

  2. у панелі інструментів

  3. в нижній частині вікна таблиці

  4. у верхній частині вікна таблиці

 18. Для встановлення зв'язків між таблицями використовують:

  1. меню Зв'язки

  2. кнопка Дані

  3. кнопка Властивості

  4. Сервіс/Схема даних

 19. Для відбору конкретної інформації з таблиць:

  1. Записи/Сортування

  2. перейти в режим таблиці

  3. кнопки зі знаком фільтра

  4. Таблиця/Запис

 20. Майстер підстановок:

  1. розширений текст

  2. перемикання в режим Конструктор

  3. для автоматизації введення даних за допомогою списку

  4. поле встановлення зв'язків

 21. Запити створюють для вибірки даних:

  1. з макросів

  2. з декількох форм

  3. з інших запитів

  4. з декількох звітів

 22. Для створення запиту:

  1. Запити/Створити

  2. Запити/Вставка

  3. Вставка/Автозапрос

  4. Сервіс/Параметри

 23. За допомогою чого можна створювати запити? За допомогою...

  1. Звіту

  2. Конструктора

  3. Простий запит

  4. Перехресний запит

 24. При створенні запиту в режимі Конструктор:

  1. вибирають форму

  2. вказують умови відбору

  3. вказують, з якого звіту

  4. вказують формат полів

 25. У результаті запитів створюються:

  1. бланки запитів

  2. форми

  3. результуючі таблиці

  4. звіти

 26. Поле, що обчислюється, у запиті створюється...

  1. за допомогою кнопки Запуск

  2. створити не можна

  3. за допомогою кнопки Побудувати

  4. за допомогою кнопки Тип запиту

 27. Звіти створюють для:

  1. введення даних

  2. попереднього перегляду

  3. виведення на екран потрібної інформації

  4. вибірки інформації

 28. Звіти створюються на підставі:

  1. базових таблиць

  2. макросів

  3. інших звітів

  4. форм

 29. Робота зі звітами виконується в режимі:

  1. Форма

  2. Зразок

  3. Друк

  4. Конструктор

 30. Структура звітів НЕ містить наступні частини:

  1. верхній і нижній колонтитул

  2. примітка

  3. область даних

  4. підписи

 31. СКБД – це ...

  1. спеціальні програми для створення й обробки бази даних

  2. спеціальні пристрої для створення й обробки бази даних

  3. набір даних, що відносяться до певної предметної області

 32. У базі даних запис – це ...

  1. заголовок таблиці

  2. стовпець таблиці

  3. рядок таблиці

 33. В таблицю бази данних, що містить три стовпці "Прізвище", "Ім’я", "Телефон" вписано 200 людей. Скільки полів та записів в таблиці?

  1. полів - 200, записів - 3

  2. полів - 600, записів - 200

  3. полів - 3, записів - 200

 34. База даних - це...

  1. програмні засоби, що обробляють табличні дані

  2. програмні засоби, що здійснюють пошук інформації

  3. інформаційні структури, що зберігаються в зовнішній пам'яті

 35. У коробці менше 9, але більше 3 куль. Скільки куль може бути в коробці?

  1. 3

  2. 9

  3. 2

  4. 5

  5. 10

 36. База даних містить інформацію про учнів школи: прізвище, клас, бал за тест, бал за практичне завдання, загальну кількість балів. Якого типу повинне бути поле "Загальна кількість балів"?

  1. символьне

  2. логічне

  3. числове

  4. будь-якого типу

  5. дата

 37. Файл бази даних має розширення

  1. .txt

  2. .ppt

  3. .mdb

  4. .mbd

 38. Основні об'єкти Access –

  1. таблиці, форми, запити, звіти, сторінки

  2. запити, звіти, форми, макроси, таблиці

  3. таблиці, запити, форми, звіти, сторінки, макроси, модулі

  4. форми, звіти, макроси, модулі

 39. Базовим об'єктом Access є...

  1. форма

  2. таблиця

  3. звіт

  4. модуль

 40. Для введення, перегляду й модифікування в таблиці або запиті призначений об'єкт

  1. таблиця

  2. запит

  3. макрос

  4. форма

  5. звіт

 41. Структура даних, для якої характерна підпорядкованість об'єктів нижнього рівня об'єктам верхнього рівня, називається

  1. табличною

  2. реляційною

  3. ієрархічною

 42. Реалізована за допомогою комп'ютера інформаційна структура, що відображає стан об'єктів і їхні відносини, – це:

  1. база даних

  2. інформаційна структура

  3. СКБД

 43. У загальний набір робочих характеристик БД не входить:

  1. повнота

  2. актуальність

  3. одиничність відносин

 44. Відмітною рисою реляційної БД є:

  1. підпорядкованість об'єктів нижнього рівня об'єктам верхнього рівня

  2. те, що відносини між об'єктами визначаються як "багато до багатьох"

  3. те, що кожний запис у таблиці містить інформацію, що відноситься тільки до одного конкретного об'єкта

 45. Макрос - це:

  1. об'єкт, що представляє собою структурований опис однієї або декількох дій

  2. частина командного процесора

  3. мова програмування

 46. До основних функцій СКБД не відноситься:

  1. визначення даних

  2. зберігання даних

  3. керування даними

 47. Щоб змінити структуру або шаблон форми в СКБД Access, потрібно відкрити форму в режимі:

  1. таблиці

  2. конструктора

  3. попередній перегляд

 48. У СКБД Access припустимі типи полів записів:

  1. числовий, символьний, графічний, музичний

  2. логічний, дата, числовий, грошовий, OLE

  3. числовий, текстовий, відео, логічний.

 49. У поле OLE СКБД Access можна розмістити:

  1. файл

  2. число

  3. калькулятор

 50. Група піктограм, головне призначення якої – прискорений виклик команд меню в СУБД Access, – це:

  1. рядок меню

  2. рядок стану

  3. панель інструментів

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

1.

а)

26.

в)

2.

а)

27.

в)

3.

г)

28

а)

4.

в)

29.

г)

5.

г)

30.

г)

6.

в)

31.

а)

7.

б)

32.

в)

8.

г)

33.

в)

9.

а)

34.

в)

10.

в)

35.

г)

11.

а)

36.

в)

12.

а)

37.

в)

13.

а)

38.

в)

14.

в)

39.

б)

15.

а)

40.

г)

16.

б)

41.

в)

17.

в)

42.

а)

18.

г)

43.

в)

19.

в)

44.

в)

20.

в)

45.

а)

21.

в)

46.

б)

22.

а)

47.

б)

23.

б)

48.

б)

24.

б)

49.

а)

25.

в)

50.

в)

2.2. Практична частина
Практична контрольна робота для модулю №2
Практична контрольна робота для модулю №2 проводиться, згідно робочої програми, на лабораторному заняття №12. Робота розрахована на 90 хвилин (2 академічні години). Максимальна кількість балів, що може отримати студент за роботу, - 15 балів. Балі розподіляються наступним чином: Завдання 1 (створення бази даних) оцінюється в 2 бали; завдання 2 (створення схеми даних) – 1 бал. Найскладнішим є завдання 3, тому на його долю приходиться максимальна кількість балів – 12 (3.1 – 3 бали, 3.2 – 3 бали, 3.3 – 5 балів, 3.4 – 1 бал). Виконаною вважається робота, яка містить всі таблиці, структура яких відповідає завданню; таблиці пов’язані між собою відношенням „один-до-багатьох” із збереженням цілісності даних; запити видають інформацію у відповідності із завданням; складна форма містить всю необхідну інформацію; в роботі присутній звіт за завданням.

Бали нараховуються у відповідності з кількістю та якістю виконаних завдань.

Пакет контрольної роботи містить 15 варіантів завдань, що забезпечує необхідну самостійність кожного студента при одночасному контролі однієї академічної групи.

ВАРІАНТ 1

1. Створити базу даних МАГАЗИН, яка містить 3 таблиці.

1. Створити таблицю Поставщики із структурою:



Внести в неї інформацію:



2. Створити таблицю Товари із структурою:



Внести в неї інформацію:



3. Створити таблицю Магазин із структурою:



Внести в неї інформацію:



2. Зв’язати таблиці між собою.

3. В базі даних створити наступні елементи:

1. Створити запит «Товары по фирме», результатом якого повинна бути інформація про товари, кількість та ціну по фірмі «Виорика».

2. Створити запит «Расчет наценки», результатом якого буде оновлення таблиці Магазин, таким чином, щоб для фірми «Виорика» ціна стала рівною [Цена]*[Наценка].

3. Створити складну форму «Поставщики», в якій товари згруповані за фірмами. Додати до цієї форми діаграму, що містить Название товара та Цену (за спеціально створеним для діаграми запитом).


4. Створити звіт за першим запитом.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации