Мних Є.В. Економічний аналіз - файл n1.doc

приобрести
Мних Є.В. Економічний аналіз
скачать (20855 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc20855kb.17.09.2012 17:27скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Зміст

Зміст

Передмова 7

Розділ 1. Економічний аналіз як наука. Його зміст та

методологічна основа 9

Ключові терміни і поняття 9

 1. Економічний аналіз і теорія наукового пізнання 9

 2. Зміст економічного аналізу як науки 12

 3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками 15

 4. Принципи економічного аналізу 21

 5. Предмет і обчєкти економічного аналізу 23

 6. Завдання економічного аналізу, його функціональна роль і цільо­
  ва орієнтація в умовах становлення ринкових відносин 25

 7. Становлення та розвиток економічного аналізу в Україні ..29

1.8. Трансформації економічного аналізу в сучасних умовах ....33
Контрольні питання 40

Розділ 2. Види економічного аналізу 41

Ключові терміни і поняття 41

 1. Класифікація видів економічного аналізу 41

 2. Просторові види економічного аналізу 42

 3. Часові види економічного аналізу 46

 4. Управлінський і фінансовий аналіз 57

 5. Особливості функціонально-вартісного аналізу 59

Контрольні питання 61

Розділ 3. Методи економічного аналізу 63

Ключові терміна і поняття 63

 1. Метод економічного аналізу та його характеристики 63

 2. Логічні методи економічного аналізу 69

 3. Методи комплексної економічної оцінки 81

 4. Графічні методи економічного аналізу 85

і*

З Є.В. Мних. Економічний аналіз

3.5. Застосування економіко-математичних методів

і моделей у розвозку аналітичних задач 89

3.6. Методи експертної оцінки 99

Контрольні питання 102

Розділ 4. Сучасна методика економічного аналізу та її

структурні елементи 104

Ключові терміни і поняття 104

 1. Системний підхід у побудові методики комплексного
  економічного аналізу 104

 2. Загальна модель комплексного економічного аналізу 109

 3. Структурні елементи методики комплексного
  економічного аналізу 111

Контрольні питання 116

Розділ 5. Організація економічного аналізу та його

інформаційне забезпечення 117

 1. Організаційні системи економічного аналізу і їхні
  характеристики 117

 2. Технологія аналітичного процесу та її особливості

в умовах використання ЕОМ 124

5.3. Підсистеми забезпечення технології аналітичного
процесу в умовах використання ЕОМ 127

5.4. Інформаційна база економічного аналізу 132

Контрольні питання 135

Розділ 6. Аналіз фінансового стану підприємства 136

Ключові терміни і поняття 136

 1. Зміст та особливості аналізу фінансового стану
  господарюючих суб'єктів в умовах ринкової економіки ....136

 2. Інформаційна база аналізу фінансового стану
  підприємства 145

 3. Аналіз активів підприємства 165

 4. Аналіз пасивів підприємства 176

 5. Аналіз фінансової стійкості підприємства 186

 6. Аналіз платоспроможності підприємства 193

 7. Аналіз грошових коштів 197

4

Зміст

6.8. Особливості оперативного економічного аналізу фінансового

стан}' і фінансових результатів діяльності підприємств 211

Контрольні питання 217

Розділ 7. Аналіз фінансових результатів діяльності

підприємств 218

Ключові терміни і поняття 218

 1. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу фінансових
  результатів діяльності підприємств 218

 1. Аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку ....226

 2. Аналіз і оцінка виробничого та фінансового левериджу ....236

 3. Аналіз використання прибутку 238

7.5. Аналіз рентабельності 240

Контрольні питання 247

Розділ 8. Аналіз інвестиційної діяльності господарюючого

суб'єкта 249

Ключові терміни і поняття 249

 1. Зміст, завдання та напрями аналізу інвестиційної діяльності ....249

 2. Вибір і обґрунтування інвестиційних проектів 254

 3. Моделі прийняття рішень в аналізі реальних інвестицій ..258

 4. Аналіз фінансових інвестицій 266

 5. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції і ризику270
  Контрольні питання 272

Розділ 9. Аналіз економічного зростання підприємств 273

Ключові терміни і поняття 273

 1. Зміст політики економічного зростання підприємств 273

 2. Аналіз і оцінка ймовірності банкрутства 275

 3. Аналіз ділової активності господарюючих суб'єктів 288

 4. Аналіз підприємницького ризику 295

 5. Методика порівняльної рейтингової оцінки діяльності
  підприємств 302

Контрольні питання 306

Розділ 10. Аналіз виробничої діяльності підприємств 308

Ключові терміни і поняття 308

5 Є.В. Мних. Економічний аналіз

 1. Зміст і завдання аналізу виробничої діяльності
  підприємств 308

 2. Аналіз можливостей формування договорів з виробництв і
  поставок продукції (портфеля замовлень) 310

 3. Аналіз і оцінка партнерських відносин 320

 4. Аналіз виконання договорів поставки 327

 5. Аналіз резервів виробництва і реалізації продукції 335

 6. Особливості перспективного та оперативного економічного
  аналізу виробничої програми підприємств 345

Контрольні питання 351

Розділ 11. Аналіз і оцінка ресурсозабезпечення

підприємства та ефективності використання
виробничих ресурсів 353


Ключові терміни і поняття 353

 1. Аналіз кадрового потенціалу підприємства 353

 1. Аналіз формування та використання коштів на оплату
  праці 365

 2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та
  ефективності їх використання 379

 3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними
  ресурсами та ефективності їх використання 396

Контрольні питання 406

Розділ 12. Аналіз витрат підприємства 408

Ключові терміни і поняття 408

 1. Зміст і завдання аналізу витрат підприємства 408

 2. Аналіз обґрунтованості та виконання кошторису
  (бюджету) витрат операційної діяльності підприємства 419

 3. Аналіз прямих затрат підприємства 425

 4. Аналіз накладних витрат підприємства 430

12.5. Оперативний аналіз витрат підприємства 437

Контрольні питання 441

Термінологічний словник 443

Список літератури 460

6


Передмова

Передмова

Розв'язання сучасних проблем розвитку України справед­ливо пов'язують з переходом до ринкової економіки. Саме ри­нок створює найбільш сприятливі умови для суспільного про­гресу і альтернативи йому немає. Головним завданням еко­номічної науки є пошук шляхів прискореного переходу до рин­ку з мінімальними втратами та конфліктами, створення ор­ганізаційно-економічного механізму перехідного періоду, який дасть змогу успішно вирішувати весь комплекс проблем регуль­ованого підприємництва, конкуренції, ризику, ділової інтег­рації тощо. Проблема ускладнюється тим, що у світі не існує історичних аналогів такого переходу, таких стартових умов ви­ходу з адміністративно-командної системи. Через дефіцит і спо­творення економічних знань та ідей, атрофію ринкового мис­лення складно визначити єдино правильний шлях переходу до ринкової економіки, обґрунтувати всі аспекти нового еко­номічного мислення. **

Нова система економічних знань ґрунтується на глибокому аналізі цих процесів. При цьому аналіз як спосіб проникнення у сутність явищ та процесів повинен трансформуватися від систем­ної характеристики економічних явищ і процесів в активний важіль обґрунтування моделей розвитку макро- і мікроекономічних систем, від методу оцінки - в елемент активного уп­равління господарськими процесами. Це визначає управлінську спрямованість всіма працівниками апарату управління, органічне включення проведення аналітичних досліджень в усі функції уп­равлінської діяльності на різних ієрархічних рівнях.

З ініціативи академіка Чумаченко М.Г. Та професора Пав­ленко А.Ф. у травні 2002 року у Києві була проведена конфе­ренція "Трансформація курсу "Економічний аналіз" в сучасних умовах", де було визначено магістральний шлях збереження цьо­го курсу як цілісної економічної науки з орієнтацією на підвищен- Є.В. Мних. Економічний аналіз

ня її ефективності, дієвості, оперативності і конкретності цільово­го спрямування.

Саме виходячи із запиту сучасної системи управління на рівні господарюючих суб'єктів структуризовано курс "Еко­номічний аналіз" у цьому підручнику. Автор врахував вимоги нормативної програми курсу, стиль економічного мислення су­часного керівника, досвід побудови та висвітлення програмного матеріалу курсу у різних країнах та за різними науковими школа­ми. У підручнику виділено теоретичні основи аналітичних досліджень та практику управлінського та фінансового аналізу. За коректністю постановки питань, доступністю викладу і прак­тичною спрямованістю підручник може бути корисним не лише для викладачів, аспірантів і студентів, а і для практичних працівників економічних служб підприємств, інвестиційних та маркетингових фірм, фінансових управлінь та податкових органів тощо.

Автор висловлює вдячність Пелешко Надії Михайлівні за велику допомогу у роботі над підручником, кандидату еко­номічних наук, доценту Яремку Ігорю Йосиповичу за сприяння у його виданні.

Розділ 1. Економічний аналіз як наука. Його зміст та методологічна основа

Розділ 1. Економічний аналіз як наука. Його зміст та методологічна основа

Ключові терміни і поняття

Аналіз і синтез. Теорія наукового пізнання. Об'єкти і суб'єк­ти пізнання. Тріада процесу пізнання. Інформаційна модель еко­номічної системи. Система економічних наук. Принципи аналізу. Системність. Комплексність. Рейтингова оцінка. Предмет аналі­зу. Об'єкт аналізу. Оцінкова, діагностична та пошукова функції аналізу. Трансформація аналізу. Парадигма аналізу.

1.1. Економічний аналіз і теорія наукового пізнання

Будь-яка наука передбачає певну систему знань, яку отриму­ють, пізнаючи світ у різних його виявах. Система знань грун­тується на теорії наукового пізнання, яка вивчає можливості та за­кономірності через дослідження об'єктивної реальності: від відчуттів, уявлень, понять до об'єктивної дійсності, досягаючи ви­явлення її достовірності та істини. Саме ця теорія є методо­логічною основою економічного аналізу, зорієнтованого на дослідження економічної системи в цілому та її структурних еле­ментів. У процесі наукового пошуку виділяють об'єкт і суб'єкт пізнання. Для економічного аналізу об'єктом вивчення є еко­номічна система, середовище господарювання, господарська прак­тика з техніко-економічним, матеріально-речовим і соціально-еко­логічним змістом. Суб'єкт пізнання - це підприємець, бізнесмен, менеджер та будь-яка група зацікавлених людей. Активним еле­ментом цього процесу є людське мислення, яке охоплює поняття, судження, висновки та відображає загальне з диференціацією та синтезом властивостей речей, явищ, показників відповідно до їхньої сутності, реальності у динаміці та розвитку. Економічний аналіз враховує характер мислення, ідеологію, пріоритети та

9 Є.В. Мних. Економічний аналіз

цінності, які впливають на об'єктивну природу аналітичних вис­новків і пропозицій. Будь-який аналітичний пошук передбачає до­статню суму знань економічних категорій, їхню природу та різно­планове тлумачення, а також охоплює використання основних на­укових методів: індукція, дедукція, емпіричний, раціональний, кількісний, якісний та інші. Для дослідження економічних систем, явищ і процесів пріоритетним є опрацювання даних за фактами господарського життя, що вже відбулися чи можуть відбутися. Тріада процесу пізнання виражає природу аналізу (рис. 1.1).

Абстрактне

мислення

(вихідна формація)
Спостереження

(збір і систематизація

вхідної інформації)

Практика

(господарська

діяльність)

Рис 1.1. Процес пізнання в економічному аналізі.

Використовуючи вичерпність даних, внаслідок збору та си­стематизації необхідної чи достатньої інформації через абстракт­не мислення, досягаємо судження про зміст економічних явищ і процесів, їх об'єктивну природу та закономірності зміни і розвит­ку, що дає змогу робити висновки, моделювати ці явища і проце­си для досконалішої практики.

Термін "аналіз" ( від грецького апаіузіз - розкладання) в за­гальному розумінні означає процеси уявного чи фактичного роз­кладання цілого на складові частини для пізнання його внутрішньої природи. Зворотною процедурою до аналізу, яка до­помагає формувати судження, є синтез ( від грецького зупіЬезіз поєднання).

Для аналітичного аналізу характерним є розкладання цілісної економічної системи будь-якого порядку на функціональні складові елементи за якими можна визначити

10

Розділ 1. Економічний аналіз як наука. Його зміст та методологічна основа

причинно-наслідкові зв'язки зміни та розвитку цих елементів і їх цілісної системи. Функціональні елементи розрізняють за спе­цифікою їх природи, особливим характером зв'язку з цілісною економічною системою, повнотою інформаційного відображення тощо. Наприклад, трудовий потенціал фірми, система ділового партнерства, механізм нормативно-правового регулювання еко­номічних відносин і т.п.

Особливістю економічного аналізу є процес пізнання на ос­нові інформаційного зображення явищ і процесів господарської практики. Чим детальніша і точніша інформаційна модель еко­номічної системи будь-якого рівня, тим кращі можливості форму­вання вагомих пропозицій для її вдосконалення. Пізнавши внутрішню сутність економічних явищ і процесів, характер і зако­номірності їхньої зміни та розвитку, можна побудувати інфор­маційну модель економічної системи за відповідними потребами та можливостями.

Економічний аналіз передбачає систему філософських, спеціальних економічних, математичних та інших знань, які допо­магають робити обґрунтовані судження про природу, зміну і роз­виток економічних явищ, процесів. Ці знання дають змогу форму­вати логіку мислення, формалізувати події, давати наукову інтер­претацію сутності об'єктивних і суб'єктивних змін.

Економічний аналіз грунтується на основних принципах діалектики:

Для економічного аналізу характерним є не відображення практики господарювання у різних інформаційних формах (план, звіт, програма тощо), а визначення кількісних та якісних пара­метрів причинно-наслідкового зв'язку її зміни і розвитку.

11 Є.В. Мних. Економічний аналіз

1.2. Зміст економічного аналізу як науки

Виділення економічного аналізу в окрему економічну науку зобумовлено специфікою певної галузі знань особливою практи­кою ведення господарства. Практична потреба досягнення не­обхідної зміни економічної системи на макро- чи мікрорівнях і діагностика досягнутих результатів цієї зміни стала пріоритетною для виділення окремої системи знань. Однак економічний аналіз у сучасному розумінні національної класифікації економічних на­ук не має всезагального поширення у світі. У більшості країн світу ця галузь знань належить до макроекономіки, стратегічного аналізу і найбільше екаунтінгу. Проведені узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду розвитку еко­номічних наук свідчать про доцільність збереження та вдоскона­лення науки економічного аналізу.

Практичну цінність наукового дослідження визначають за трьома ознаками:

. -і потреба для практики проведення досліджень;

і розв'язання лише тих наукових проблем, які потрібні для дальшого розвитку практики;

* досягнення більш високих знань.

Економічний аналіз - спеціальна галузь знань, становлен­ня якої як науки визначена обєктивними передумовами і по­требами, характерні для виникнення будь-якої нової галузі на­уки. Для економічного аналізу як науки пріоритетною є прак­тична потреба розв’язання сучасних проблем економіки на ма­кро- чи мікрорівнях. Поглиблення економічної роботи на різних рівнях господарської системи зумовили необхідність інтеграції розрізнених форм економічного аналізу, які були притаманні для обліковим наукам ( облік, статистика, плану­вання) як окрема система знань. Найбільше практична потреба була визначена розвитком науки управління (менеджменту). Саме функціональна диференціація науки управління зумови­ла виділення економічного аналізу для обґрунтування, оціню­вання управлінських рішень, а також для реалізації завдань інших функціональних систем знань (планування, регулюван­ня, обліку, контролю, аудиту тощо).

12

Розділ 1. Економічний аналіз як наука. Його зміст та методологічна основа

Будь-який процес управління (менеджменту) в економіці розглядають як інформаційну взаємодія суб'єкта і об'єкта. Ця взаємодія досягається через систему прямих і зворотних інфор­маційних потоків.

Становлення прямого і зворотного інформаційних потоків в управлінні (менеджменті) можливе лише на базі аналітичних досліджень (рис. 1.2).

Якщо у прямому зв’язку економічний аналіз забезпечує па­раметри можливого впливу на обєкт управління, то у зворотному оцінює ефективність такого впливу та доцільність його корекції.

Для прийняття управлінського рішення потрібна аналітич­на підготовка, яка охоплює такі етапи:

етап 1 - набір варіантів господарського рішення;

етап 2 - визначення обмежень на варіанти господарських рішень (скоротити витрати не можна через зниження технічного стану устаткування);

етап 3 - розрахунок техніко-економічних показників варіан­та та його впливу на господарські результати;

етап 4 - визначення критерію ефективності варіантів госпо­дарських рішень.
Становлення і розвиток економічного аналізу зумовлений новими досягненнями у методології та організації аналітичних досліджень.
Рис. 1.2. Місце економічного аналізу в управлінні (менеджменті).

13 Є.В. Мних. Економічний аналіз

Отже, економічний аналіз - це система спеціальних знань для дослідження зміни і розвитку економічних явищ, процесів у їх взаємозв'язку та взаємозумовленості, що визначається суб'єктив­ними та об'єктивними причинами з метою забезпечення цільового управління ними. Тобто, економічний аналіз - це система спеціаль­них знань, яка пов'язана з:

а) дослідженням причинно-наслідкових зв'язків зміни та
розвитку економічних явищ та процесів;

б) вибором і обґрунтуванням ділового партнерства;

в) дослідженням зовнішнього економічного середовища
(маркетинговий аналіз), зміни параметрів ринку;

г) оцінюванням підприємницького ризику;

д) моделюванням поведінки економічної системи на багато-
критеріальній основі;

ж) обґрунтуванням цільових програм, індикативних планів
і бізнес-планів та об'єктивним оцінюванням їх виконання;

з) кількісним і якісним вимірюванням об'єктивних і
суб’єктивних факторів та пошуком резервів удосконалення гос­-
подарських систем;

і) формуванням аналітичного забезпечення для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Головні риса економічного аналізу як науки:

 1. Дослідження причинно-наслідкових зв'язків зміни та
  розвитку економічних явищ і процесів. Економічний аналіз не
  тільки дає характеристику явищ і процесів, оцінює їхній стан, а
  проводить глибоку об'єктивну діагностику причин, які їх зумов­-
  люють та визначають характер зміни та розвитку. Важливим є
  добір сукупності причин, оцінювання їх кореляційної значущості
  та налагодження алгоритму причинно-наслідкового зв’язку.

 2. Об'єктивне оцінювання ефективності розвитку еко­
  номічної системи стосовно створених умов внутрішнього і
  зовнішнього економічних середовищ. Прибутковість і конкурен­
  тоспроможність за поточними та стратегічними цілями є основ­
  ними критеріями оцінювання економічних систем будь-якого
  рівня. Подання необ'єктивної, нереальної аналітичної оцінки для
  прийняття управлінських рішень є шкідливішим, ніж відсутність
  аналізу взагалі та інтуїтивне управління. З цих причин еко-

14

Розділ 1. Економічний аналіз як наука. Його зміст та методологічна основа

номічний аналіз часто стає складовою частиною аудиту. Об'єк­тивність аналізу залежить від реальності інформаційної моделі економічної системи та наукової методики досліджень.

 1. Багатоваріантне, багатоаспектне аналітичне забезпечення
  цільових запитів користувачів, що дає змогу сформувати поле ви­
  бору управлінських рішень на рейтинговій основі. Цим дося­
  гається переконливість в оптимальному виборі. Економічний
  аналіз забезпечує "прозорість", очевидність висновків і пропо­
  зицій, що сприяє застосуванню економічних методів управління,
  основою яких є мотивація та інтерес.

 2. Цільова спрямованість і практична цінність аналізу вира­
  жається у розробленні планів та прогнозів, оцінці невикориста­
  них можливостей та упущеної вигоди, узагальненні досвіду та
  формуванні нового економічного мислення.

1.3. Зв'язок економічного аналізу з іншими

науками

Економічний аналіз виступає як прикладна, функціональна наука, спрямована на створення інформаційного забезпечення ви­бору та прийняття управлінських рішень у системі загально­національного відомчого, територіального управління і на рівнях менеджменту діяльності господарюючих суб'єктів і у системі уп­равління та регулювання економічних відносин. За своїм змістом і функціональною роллю фундаментальних галузевих спеціаль­них та прикладних наук.

Економічний аналіз і економічна теорія. Теоретичною і ме­тодологічною основою економічного аналізу є економічна теорія. Чітке, однозначне, змістовне тлумачення положень і категорій економічної теорії є передумовою становлення науки еко­номічного аналізу.

Інтегрованість наук полягає у їх взаємному інформаційно­му та методичному взаємозв'язку предмету, об'єктів і методів дослідження достатньо інтегрованого в системі економічних наук.

Виділення об'єктивних закономірностей розвитку еко­номічних систем, особливостей різних моделей іх функціонуван­ня, значимості та функціональної ролі інфраструктурних інсти-

15 Є.В. Мних. Економічний аналіз
Фундаментальні економічні науки:

— макроекономіка — мікроекономіка


і

іГалузеві економічні науки:

— економіка країн — економіка галузей — економіка підприємств та ін.Спеціальні економічні науки:

— фінанси — кредит маркетинг — економіка трудо-користування та ін.

1

1


Прикладні економічні науки:

— облік — статистика — аудит — економічний аналіз та ін.
Рис. 1.3. Місце економічного аналізу в системі економічних наук

тутів допомагає визначити масштаби, структуру, методологічні особливості економічного аналізу. Тлумачення природи еко­номічних явищ і процесів дає змогу формувати факторні системи причинно-наслідкових зв'язків. Пізнання природи, конкуренції та конкурентної боротьби є передумовою виділення кола аналітичних обґрунтувань партнерських стосунків договірних відносин, ризику підприємництва тощо. Механізм ринкового ціноутворення визначає факторні моделі аналізу конкурентос­проможності продукції, фінансових результатів їх виробництва та продажу.

Економічний аналіз і бухгалтерський облік. Найтісніше економічний аналіз пов'язаний з бухгалтерським обліком, який є для нього головною інформаційною базою ( до 70% всієї еко­номічної інформації для аналізу отримують у системі бухгал­терського обліку). Реформування системи бухгалтерського обліку в Україні за вимогами Міжнародних положень (стан­дартів) бухгалтерського обліку (МП(С)БО) створює нове інфор­маційне середовище аналітичних досліджень і сприяє раціоналізації облікових процедур для досягнення більшої аналітичності, достовірності та оперативності облікової інфор-

16

Розділ 1. Економічний аналіз як наука. Його зміст та методологічна основа

мації. Виділення управлінського та фінансового обліку створює умови розмежування параметрів конфіденційності аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень, побудови інтег­рованої системи показників внутрішнього і зовнішнього менедж­менту. Облікові процедури стають дедалі аналітичнішими, що звужує сферу пошуку причин невідповідності за специфікою видів діяльності форм господарювання та методів управління. Система бухгалтерського обліку трансформується до повнішого забезпечення його управлінської, а не контрольної функції, що сприяє розвитку методики аналітичних досліджень. Проте інфор­маційна база бухгалтерського обліку не може бути лімітуючою у створенні аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень. Саме за запитом аналітиків визначають достатність облікової інформації. Облікова інформація за МП(С)БО є до­статньою для параметрального економічного аналізу всієї систе­ми економічних відносин господарюючого суб'єкта з державними інститутами та у сфері ділового партнерства.

Економічний аналіз і статистика. Зв'язок економічного аналізу та статистики зумовлений використанням в аналізі стати­стичної інформації і застосуванням статистичних прийомів і ме­тодів. Статистична інформація не лише виражає динаміку змін економічних явищ і процесів, а й допомагає визначити тенденції та закономірності змін, виявити специфіку прояву певних явищ у різних економічних умовах, що дає змогу розширити зону якісної оцінки та виконувати вибіркові аналітичні оцінки. Еко-номіко-статистичний аналіз характерний для дослідження макро-економічних систем з метою напрацювання інструментарію дер­жавного регулювання економічних відносин господарюючих суб'єктів. Статистичні методи групування середніх величин, індексів широко використовуютьв економічному аналізі для виз­начення репрезентативної ознаки економічних показників (се­редня заробітна плата, середньосписковакількість тощо), еластич­ності чи інтенсивності їх зміни (тренд зміни, темп зростання) та при визначенні якісних параметрів зміни і розвитку (показників інтенсифікації виробництва, позитивної і негативної динаміки по­казників виробничо-господарської та фінансової діяльності і т.п.). У разі дослідження конкретних параметрів причинно-

17
Є.В. Мних. Економічний аналіз

наслідкового зв'язку статистичні дані, особливо середні величи­ни, групувальні характеристики, мають обмежену область засто­сування, оскільки нівелюють значення конкретних об'єктів дослідження.

Аналітичні оцінки в аудиті. Найновіша сфера застосування економічного аналізу - аудит. Аналітичні процедури в аудиті виз­начені Положеннями про стандарти аудиту ( Зіаіетепїз оп Аисііііп§ Зіапсіагіз), зокрема 5АЗ № 56 за Кодифікацією стан­дартів аудиту, яка прийнята Американським інститутом дипло­мованих громадських бухгалтерів (АІСРА).

За визначенням стандарту аналітичні процедури склада­ються з оцінок фінансової звітності та іншої інформації, які виве­дені аудитором, враховуючи ймовірні та очікувані співвідношен­ня між фінансовими і нефінансовими даними.

Однак аналітичне оцінювання під час проведення аудиту не варто розглядати як формальну ознаку цієї сфери діяльності, що підвищує її значимість і масштабність роботи. Застосовуючи різні методи економічного аналізу, можна оцінити факторні залежності і значення показників діяльності будь-яких економічних систем оскільки вони об'єктивно зумовлені детермінованими чи стохас-тичними зв'язками. Ця зумовленість забезпечує відхилення абсо­лютних чи відносних показників фінансового стану, зокрема ба­зових параметрів поведінки економічної системи в цілому.

За визначенням 5А5 № 56 процедури аналізу охоплюють різноманітні прийоми від простих зіставлень до складних моде­лей, які передбачають залучення великої кількості залежностей і даних. Основна передумова процедур аналізу полягає в тому, що визначені показники можна обґрунтовано вважати фактичними (реальними), а також і в тому, що можна очікувати їх повторення, якщо немає доведення зворотного. Цей стандарт передбачає аналітичні процедури як:

розрахунок і аналіз відносних показників, що в практич­ному аудиті, який розвинувся в Україні, знайшло відоб­раження у розрахунках показників фінансової стійкості, платоспроможності, оборотності активів тощо.

Однак, лише декларування відносних показників та їх порівняльні оцінки до теоретичних значень не вичерпує можли-

18

Розділ 1. Економічний аналіз як наука. Його зміст та методологічна основа

востей якісного аналізу фінансового стану господарюючого суб'єкта. За ними можна оцінити тенденції чи закономірності ево­люції економічних систем, вивести алгоритм системних змін ви­робничо-господарської інвестиційної чи фінансової діяльності, що значно підвищує достовірність аудиторського висновку. В цьому випадку найчастіше можна виявити нестандартні або не­логічні значення показників, які не вписуються в алгоритм інфор­маційного взаємозв'язку;

Говорячи про аналітичні процедури в аудиті, варто зауважи­ти, що вони не обмежують і не підміняють зміст комплексного економічного аналізу з його абсолютно іншою цільовою орієнтацією. За міжнародними стандартами аудиту (МНА 12) за­стосування аналітичних процедур зумовлене взаємозв'язками та взаємозумовленістю показників економічної системи. Аналітичне оцінювання цих зв'язків забезпечує повноту аудиторських свідчень, точність і законність даних, взятих з обліку. Експертні

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Зміст Передмова 7
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации