Дікань Л.В. Контроль і ревізія - файл n1.doc

Дікань Л.В. Контроль і ревізія
скачать (2299 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2299kb.17.09.2012 15:59скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Дікань Л. В.
КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ
Навчальний посібник
2-е видання, перероблене і доповнене

Укладач: Дікань Л.В.

Відповідальний за випуск

зав. кафедрою контролю і аудиту

Дікань Л.В.

Харків, ХНЕУ, 2006

Рецензенти: к.е.н., професор, зав. кафедрою бухгалтерського обліку Харківського національного аграрного університету Огійчук М.Ф.; д.е.н., професор кафедри обліку і фінансів ХБІ УАБС НБУ Пічугіна Т.С.; д.е.н., професор, зав. кафедрою економічного аналізу і обліку НТУ ХПІ Тимофєєв В.М.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник.

Протокол №8 від 03.07.2006 р.
Контроль і ревізія. Навчальний посібник 2-е вид., перероб. і доп./ Л. В. Дікань – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 394 с. (Укр. мов.)
Розглянуто становлення та розвиток контролю. Висвітлено світовий досвід організації державного контролю. Надано характеристику предмету, об’єкту, методів та принципів контролю. Значну увагу приділено суб’єктам контролю в Україні. Розкрито сутність ревізії та аудиту, організації контрольно-ревізійної діяльності. Розглянуто особливості контролю в бюджетних установах та на промислових підприємствах. Розкрито аспекти здійснення контролю та ревізії касових і банківських операцій, розрахунків, операцій з основними засобами і нематеріальними активами, операцій з товарно-матеріальними цінностями, праці та її оплати, виробництва та реалізації промислової продукції, результатів діяльності та власного капіталу підприємства, стану бухгалтерського обліку і звітності. Визначено податковий, бюджетний та казначейський контроль як складові ланки економічного контролю. Розглянуто особливості контролю та аудиту в банківських установах. Навчальний матеріал доповнюється рисунками та таблицями, запитаннями для самоперевірки, навчальними завданнями, наведено глосарій та нормативну базу з окремих питань контролю та ревізії.

Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі контролю та ревізії.
© Харківський національний

еконмічний університет, 2006
© Дікань Л. В.

2006

Зміст
Передмова

4

Програма курсу «Контроль і ревізія»

7

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи економічного контролю

та організації контрольно-ревізійного процесу

Тема 1. Становлення та розвиток контролю

15

Тема 2. Сутність контролю. Дискусійні питання

34

Тема 3 Класифікація фінансового контролю

66

Тема 4. Ревізія: поняття і зміст

111

Тема 5. Організація контрольно-ревізійної діяльності

124

Розділ 2. Ревізія діяльності підприємств, установ та організацій

Тема 6. Особливості контролю у бюджетних установах та на промислових підприємствах

143

Тема 7. Ревізія касових і банківських операцій

150

Тема 8. Ревізія розрахунків

158

Тема 9. Ревізія операцій з основними засобами і нематеріальними активами

164

Тема 10. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями

173

Тема 11. Ревізія праці та її оплати

181

Тема 12. Ревізія виробництва та реалізації промислової продукції

186

Тема 13. Ревізія результатів діяльності та власного капіталу підприємства

194

Тема 14. Ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності

200

Глосарій

206

Література

213

Нормативна база

Інструкція «Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні»


220

Положення «Про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби»

248

Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України»

265

Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України

276

Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання

290

294

307

Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм

Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ

Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою

326

Положення про єдиний казначейський рахунок

340


Передмова
Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних соціально-економічних формаціях обумовлює потребу в удосконалюванні функцій управління процесом виробництва. При цьому однією з найважливіших функцій управління є чітко організована система контролю, бо призначення контролю відповідає цілям управління. До того ж трансформаційні процеси, що здійснюються в Україні, реформа бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, затвердження нового Плану рахунків і Положень (стандартів) обліку зумовлюють необхідність реформування контрольно-ревізійної діяльності, бо вона в умовах ринкових перетворень здобуває особливий характер. Доказом цього є як збільшення кількості підприємств різних форм власності, так і підвищення складності умов їх економічної виробничо-господарської діяльності, що загалом обумовило стрімке зростання кількості суб’єктів контролю та потребує вдосконалення їх роботи.

За таких умов ключовим постає питання підготовки кадрів для існуючого різноманіття контролюючих органів та служб.

Втім підґрунтям цього є, перш за все, теоретичне визначення змісту та сутності певних понять у рамках відповідних курсів та, насамперед, курсу «Контроль і ревізія», який є одною з провідних дисциплін за навчальними планами економічних вузів і спеціальностей.

Тобто як головну мету даного посібника можна визначити сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню теоретичних основ контролю і ревізії, організації контрольно-ревізійної роботи з погляду на розвиток сучасної науки та практики.

Завданнями посібника є:

широке оволодіння теоретичною базою з питань контролю та ревізії;

практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо здійснення контролю і ревізії;

оволодіння знаннями з конкретних форм організації перевірок;

Реалізація завдань забезпечує:

оволодіння теоретичними знаннями з приводу контролю і ревізії підприємств різних форм власності;

оволодіння методиками проведення ревізії та інспектування;

розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;

В якості предмету обговорювання обрано контрольно-ревізійну роботу, її організацію, форми, методи та прийоми контролю.

Посібник написано відповідно до програми курсу «Контроль і ревізія», затвердженої вченою радою Харківського національного економічного університету, яка відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансфертною Системою (ECTS);

В свою чергу, це обумовило інноваційну структуру даного посібника, а саме розподіл його на дві частини згідно з модулями.

Так, перша частина посібника відповідає першому теоретичному модулю навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» – «Теоретико-методологічні основи економічного контролю та організації контрольно-ревізійного процесу». В рамках даного модуля подано теоретичні питання здійснення контрольно-ревізійної діяльності, а саме розглянуто етапи становлення та розвитку контролю в Україні та в зарубіжних країнах, проаналізовано дискусійні питання щодо визначення сутності контролю, подано повну класифікацію фінансового контролю в розрізі його основних форм, розглянуто поняття та зміст інспектування та ревізії як форми його здійснення, розглянуто основні аспекти організації контрольно-ревізійної діяльності.

Друга частина посібника відповідає другому практичному модулю навчальної дисципліни – „Контроль і ревізія діяльності підприємств та установ”. В рамках даного модуля автором розглянуто практичні аспекти здійснення контрольно-ревізійної діяльності, а саме питання контролю та ревізії касових і банківських операцій, розрахунків, операцій з основними засобами і нематеріальними активами, операцій з товарно-матеріальними цінностями, праці та її оплати, виробництва та реалізації промислової продукції, результатів діяльності та власного капіталу підприємства, стану бухгалтерського обліку і звітності.

Всі перелічені питання розглянуто з урахуванням особливостей контролю у бюджетних установах та на промислових підприємствах

Таким чином, характерними рисами посібника є:

  1. Новизна структури та змісту навчальної дисциплини. Ця мета досягається завдяки тому, що посібник побудовано на основі Робочої програми навчальної дисциплини „Контроль і ревізія”, яка відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах;

  2. Зручність викладення матеріалу. Посібник побудовано в зручній для читача формі. Відповідно до цього в посібнику чітко та послідовно подано матеріал, який охоплює основні теоретичні положення контрольно-ревізійної діяльності та процесу. По кожній темі виділено ключові питання та терміни, а також наведено перелік контрольних запитань та навчальних завдань, які орієнтують на самостійну роботу.

  3. Застосування при написанні посібника нових практичних здобутків в контрольно-ревізійній діяльності. Так, посібник побудовано з урахуванням нових законодавчих актів, що регулюють питання контролю та ревізії, ретельно ознайомитись з якими читач в змозі звернувшись до додатків, що містяться в посібнику.

Програма курсу «Контроль і ревізія»
З самого початку вивчення дисципліни кожен студент має бути ознайомлений як з програмою дисципліни і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом кожного з її навчальних модулів, а також з усіма видами контролю та методикою оцінювання навчальної роботи.

Навчальний процес згідно з програмою навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» здійснюється у таких формах: лекційні, семінарські та практичні заняття; індивідуальне навчально-дослідне завдання; самостійна робота студент.

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом послідовного і ґрунтовного опрацювання навчальних модулів. Навчальний модуль – це відносно окремий самостійний блок дисципліни, який логічно об'єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв'язками. Структура кредиту дисципліни наведена в табл. 1.
Таблиця 1
Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

«Контроль і ревізія»


Тема

Кількість аудиторських годин за навчальним планом

лекції

семінар-

ські (практичні) заняття

самостійна робота

індиві-дуальна робота

Модуль 1. Теоретико-методологічні основи економічного контролю та організації контрольно-ревізійного процесу

Тема 1. Становлення та розвиток контролю
1

2
Тема 2. Сутність контролю. Дискусійні питання

2

2

1
Тема 3. Класифікація фінансового контролю

2

2

2

Тема 4. Ревізія: поняття і зміст

2

1

2
Тема 5. Організація контрольно-ревізійної діяльності

2

2

1

Разом годин за модулем 1

8

8

8

10
Закінчення табл. 1


Модуль 2. Ревізія діяльності підприємств, установ та організацій

Тема 6. Особливості контролю у бюджетних установах, організаціях та на промислових підприємствах

2

2

4
Тема 7. Ревізія касових і банківських операцій

2

2

4

Тема 8. Ревізія розрахунків

2

2

2

Тема 9. Ревізія основних засобів та нематеріальних активів

2

2

2

Тема 10. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями

2

2

4

Тема 11. Ревізія праці та її оплати

2

2

2

Тема 12. Ревізія виробництва та реалізації промислової продукції

2

2

2

Тема 13. Ревізія результатів діяльності та власного капіталу підприємства

2

2

4

Тема 14. Ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності

2

2

4
Разом годин за модулем 2

18

18

28

10

Всього годин

26

26

36

20МОДУЛЬ 1. Теоретико-методологічні основи економічного контролю та організації контрольно-ревізійного процесу
Тема 1. Становлення та розвиток контролю

1.1. Основні історичні віхи розвитку контролю.

Прояви контролю у матріархаті та патріархаті. Контроль при рабовласницькому устрою. Контроль при феодальнім устрої. Розвиток контролю у напрямку прийняття спеціальних законів.

1.2. Еволюція контролю на теренах України.

Взаємозв’язок історії контролю та розбудови державності в Україні. Розвиток контролю під час входу України до складу царської Росії. Основі вежі розвитку контролю у період радянської влади. Етапи становлення контролю на теренах незалежної України.

1.3. Основні вежі розвитку органів контрольно-ревізійної роботи у зарубіжних країнах.

Найстаріші згадки про впровадження організаційно-контрольної роботи. Прототипи сучасних органів контролю. Організаційні форми розвитку контролю у ХХ столітті.

1.4. Правова основа та організаційні схеми контролю в зарубіжних країнах.

Сучасні погляди на організацію контрольно-ревізійної роботи у зарубіжних країнах. Органи контролю у зарубіжних країнах.

1.5. Організація контрольно-ревізійної роботи в окремих країнах.

Особливості організації контрольно-ревізійної роботи в зарубіжних країнах.
Тема 2. Сутність контролю. Дискусійні питання

2.1.Необхідність, місце та значення контролю в сучасних умовах.

Фактори, що обумовлюють необхідність контролю. Місце, роль та значення контролю на сучасному етапі розвитку економіки.

2.2. Визначення поняття «контроль». Дискусійні питання.

Зміст контролю. Контроль як економічна категорія.

2.3. Контроль як функція управління.

Зміст управлінського контролю. Підсистеми контролю в управлінні.

2.4. Економічний контроль та його зміст.

Сутність економічного контролю. Різновиди економічного контролю. Основні завдання та функції економічного контролю. Предмет та обєкт економічного контролю. Методологія контролю. Спеціальні методи економічного контролю. Прийоми контролю. Основні принципи контролю. Рівнево-організаційні форми економічного контролю в Україні.

2.5. Державні органи економічного контролю в Україні.

Органи законодавчої влади державного економічного контролю. Органи виконавчої влади державного економічного контролю. Судові органи державного економічного контролю. Органи місцевого самоврядування державного економічного контролю. Спеціальні органи державного економічного контролю.
Тема 3 Класифікація фінансового контролю

3.1. Фінансовий контроль як складова економічного контролю.

Фінансовий контроль: сутність і зміст. Об’єкт фінансового контролю. Рівні фінансового контролю. Класифікаційні ознаки фінансового контролю. Фінансовий контроль та стадії суспільного відтворення.

3.2.Аудиторський контроль.

Сутність аудиту. Державний аудит. Незалежний аудит. Суб’єкти аудиторського контролю в Україні.

3.3.Податковий контроль

Сутність податкового контролю. Відмінності між поняттями податкового контролю та податкового аудиту. Суб’єкти податкового контролю: їх права, обов’язки та повноваження. Види податкових перевірок.

3.4. Бюджетний контроль.

Сутність бюджетного контролю, форми його здійснення та суб’єкти проведення.

3.5. Казначейський контроль.

Сутність та основні напрями здійснення казначейського контролю. Державне казначейське управління: історія створення, права, обов’язки та структура. Основні етапи казначейського контролю.

3.6. Контроль і аудит в банках

Сутність банківського аудиту, форми його здійснення та суб’єкти проведення. Внутрішній банківський контроль. Аудит в банках.
Тема 4. Ревізія: поняття і зміст

4.1. Визначення поняття «ревізія».Дискусійні питання.

Підходи до визначення поняття „ревізія” в спеціальній економічній літературі. Інспектування: поняття та зміст. Відмінні риси між ревізією та інспектуванням.

4.2. Предмет, об’єкт та суб’єкти ревізії.

Предмет ревізії. Завдання ревізії на теоретичному і практичному рівнях. Об’єкти ревізії. Суб’єкти ревізії.

4.3. Мета, завдання, функції та принципи ревізії.

Мета ревізії. Завдання ревізії. Функції ревізії. Принципи ревізії.

4.4. Зміст та класифікація ревізій.

Класифікаційні ознаки ревізій. Класифікація ревізій за певними ознаками.

Тема 5. Організація контрольно-ревізійної діяльності

5.1. Зміст контрольно-ревізійної діяльності.

Контрольно-ревізійна процедура. Контрольно-ревізійний процес. Суб’єкти контрольно-ревізійної діяльності. Учасники ревізії. Контрольно-ревізійні дії. Ревізійні операції. Засоби контрольно-ревізійної діяльності. Способи контрольно-ревізійної діяльності. Результат контрольно-ревізійних дій.

5.2. Стадії контрольно-ревізійного процесу.

Організаційна стадія контрольно-ревізійного процесу. Дослідна стадія контрольно-ревізійного процесу. Стадія узагальнення та реалізації результатів контрольно-ревізійного процесу.

5.3. Планування контрольно-ревізійної діяльності. Види планів ревізії.

Періодичність у плануванні контрольно-ревізійної діяльності. Структура плану контрольно-ревізійної діяльності. Принцип планування контрольно-ревізійної діяльності. Види планів.

5.4. Права, обов’язки та відповідальність контролерів-ревізорів.

Права та обов’язки контролерів – ревізорів, їх відповідальність.

5.5. Документи як об’єкт дослідження в ревізії.

Поняття „документ”. Класифікація документів. Доброякісні та недоброякісні документи. Підробка. Істина в ревізії.

5.6. Способи перевірки документів.

Хронологічна та систематизована, комбінована та вибіркова перевірка.

5.7. Узагальнення результатів контролю та їх реалізація.

Проміжний акт. Загальний акт. Структура актів.
МОДУЛЬ 2. Ревізія діяльності підприємств, установ та організацій
Тема 6. Особливості контролю у бюджетних установах, організаціях та на промислових підприємствах

6.1. Статус бюджетної установи як підконтрольного об’єкта.

Поняття бюджетної установи. Мета діяльності. Бюджетна установа як об’єкт ревізії.

6.2. Особливості проведення ревізії в бюджетній установі, організації.

Загальні положення ревізії в бюджетних установах. Особливості перевірок бюджетних установ.

6.3. Статус промислового підприємства як підконтрольного об’єкта.

Поняття промислового підприємства. Мета діяльності промислових підприємств. Об’єкти ревізії на промислових підприємствах.

6.4. Особливості проведення ревізії на промисловому підприємстві.

Загальні положення ревізії на промислових підприємствах. собливості перевірок промислових підприємств.
Тема 7. Ревізія касових і банківських операцій

7.1. Задачі, джерела інформації, нормативні акти і напрями ревізії.

Мета та завдання ревізії касових і банківських операцій. Джерела інформації та напрями контролю

7.2. Контроль дотримання касової дисципліни.

Ліміт залишку готівки в касі. Ревізія використання підзвітних сум. Порядок отримання готівки в банку. Контроль збереження готівки в касі.

7.3. Ревізія грошових коштів у касі, її завдання та порядок проведення.

Етапи проведення ревізії грошових коштів в касі. Мета та завдання.

7.4. Ревізія операцій із грошовими коштами на рахунках у банку.

Ревізія достовірності і повноти виписок банку, обґрунтованості витрат на відповідних рахунках. Контроль операцій з валютою.

7.5. Ревізія операцій із цінними паперами.

Завдання, об’єкти, послідовність проведення ревізії.
Тема 8. Ревізія розрахунків

8.1. Завдання, об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю розрахунків.

Мета та завдання ревізії розрахунків. Об’єкти контролю. Джерела інформації та методи здійснення.

8.2. Ревізія розрахунків з підзвітними особами.

Дотримання правил видачі авансів, доцільності і правомірності витрат на відрядження, господарські видатки.

8.3. Контроль розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності, роботи (послуги).

Викриття можливих фактів зловживань. Реальність заборгованості.

8.4. Ревізія розрахунків з покупцями і замовниками.

Мета, завдання ревізії. Джерела інформації, методи та напрями.

8.5. Ревізія розрахунків по претензіях та відшкодуванню матеріальних збитків.

Поняття претензії. Напрями та методи ревізії.
Тема 9. Ревізія основних засобів та нематеріальних активів

9.1. Завдання, методи та послідовність проведення ревізії основних засобів.

Мета та завдання ревізії основних засобів. Джерела інформації та методи ревізії. Етапи здійснення перевірок.

9.2. Ревізія стану збереження основних засобів.

Документальна ревізія операцій з надходження і вибуття основних засобів. Контроль достовірності формування первісної вартості основних засобів.

9.3. Ревізія витрат на ремонт або поліпшення основних засобів.

Етапи та джерела інформації при перевірці.

9.4. Ревізія правильності нарахування амортизаційних відрахувань.

Основні етапи ревізії. Джерела інформації. Типові порушення. Законодавче регулювання.

9.5. Ревізія нематеріальних активів.

Обґрунтованість складу нематеріальних активів, що внесені засновниками до статутного фонду; операції з надходження і вибуття нематеріальних активів; нарахування амортизації.
Тема 10. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями

10.1. Задачі, джерела інформації, нормативні акти і напрями контролю.

Мета та завдання перевірки. Джерела інформації . Напрями контролю операцій з ТМЦ. Законодавче регулювання таких перевірок.

10.2. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, сировини та готової промислової продукції.

Порядок проведення інвентаризації.

Порядок регулювання інвентаризаційних різниць.

10.3. Ревізія збереження матеріальних цінностей, стану складського господарства.

Мета та завдання перевірки. Джерела інформації . Напрями контролю.

Можливі порушення в складському обліку матеріальних цінностей.

10.4. Перевірка надходження і оприбуткування матеріальних цінностей.

Складання інвентаризаційної відомості матеріальних цінностей в дорозі.

10.5. Ревізія операцій пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей.

Порядок перевірки операцій з вибуття ТМЦ. Джерела інформації при такій перевірці.

10.6. Перевірка використання сировини і матеріалів на виробництві.

Норми витрат сировини, основних і допоміжних матеріалів. Напрями контролю фактичного використання сировини і матеріалів.

10.7. Особливості перевірки малоцінних швидкозношуваних предметів.
Тема 11. Ревізія праці та її оплати

11.1. Задачі, джерела інформації, нормативні акти і напрямки контролю.

Мета та завдання перевірки. Джерела інформації . Напрями контролю. Законодавче регулювання таких перевірок.

11.2. Контроль обліку особового складу.

Стан трудової дисципліни і дотримання трудового законодавства.

11.3. Перевірка розрахунків по оплаті праці.

Стан розрахунків з працівниками, нарахування заробітної плати, утримання із заробітної плати, достовірність і правильність ведення первинного обліку.

11.4. Ревізія розрахунків за страхуванням.

Напрями розрахунків підприємств з органами страхування. Джерела інформації та напрями перевірок.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации