Виконання робіт з елегазом. Настанова - файл n1.doc

приобрести
Виконання робіт з елегазом. Настанова
скачать (1752.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1753kb.16.09.2012 15:49скачать

n1.doc

  1   2   3
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАСТАНОВА
______________________________________________________________________

———————————————————————————————————

ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЕЛЕГАЗОМ

Київ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

Державне підприємство

«Національна енергетична компанія «Укренерго»

ПЕРЕДМОВА
1. ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство «Національна
енергетична компанія «Укренерго»
(НЕК “Укренерго”)

2. РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ “Науково-технічний
центр електроенергетики (ВП НТЦЕ)
НЕК “Укренерго”

3. РОЗРОБНИКИ:

4. ВНЕСЕНО:

5. УЗГОДЖЕНО:

6. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ:

7. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ:

8. ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ:

ЗМІСТ
С.

Вступ………………………………………………………………………………….....5

1 Сфера застосування…………………………………………………………………..6

2 Нормативні посилання……………………………………………………………….6

3 Терміни та визначення понять………………………………………………………7

4 Познаки та скорочення……..………………………………………………………10

5 Властивості елегазу……………………………………………………………… 11

5.1 Фізичні та хімічні властивості чистого елегазу…………………………..…..…11

5.2 Санітарно-гігієнічні показники чистого елегазу………………………………..13

5.3 Зміна технічних і санітарно-гігієнічних показників чистого елегазу…………14

6 Вимоги до обладнання, приміщень і персоналу…………………………………..19

6.1 Вимоги до обладнання, в якому використовують елегаз…..…………………..19

6.2 Вимоги до приміщень, в яких розміщено елегазове обладнання……………...19

6.3 Вимоги до приміщень, в яких виконують ремонт і обслуговування елегазового обладнання…………………………………………………………………………….20

6.4 Вимоги до кваліфікації персоналу з обслуговування та ремонту елегазового обладнання…………………………………………………………………………….22

6.5 Вимоги щодо матеріалів, які використовуються під час проведення робіт…..23

6.6 Вимоги до обладнання для роботи з елегазом………………………………….24

7 Обладнання для роботи з елегазом………………………………………………..24

7.1 Засоби захисту персоналу………………………………………………………..24

7.2 Обладнання для транспортування елегазу………………………………………26

7.3 Обладнання для контролю якості елегазу……………………………………….31

7.4 Допоміжне обладнання для роботи з елегазом...………………………………..32

8 Порядок виконання робіт із елегазом……………………………………………...33

8.1 Транспортування і зберігання балонів із елегазом……………………………...33

8.2 Підготовка обладнання до заповнення елегазом………………………………..34

8.3 Заповнення обладнання чистим елегазом……………………………………….35

8.4 Заповнення обладнання очищеним елегазом……………………………………37

8.5 Утилізація………………………………………………………………………….38

9 Контроль якості елегазу…………………………………………………………….39

9.1 Вхідний контроль якості елегазу………………………………………………...39

9.2 Контроль якості елегазу в процесі експлуатації………………………………...40

9.3 Підтримання якості елегазу в процесі експлуатації…………………………….40

10 Заходи та засоби безпеки під час ремонту елегазового обладнання…………...41

Додаток А. Мінімальні вимоги до знання та навичок персоналу, що працює з елегазом………………………………………………………………………………..47

Додаток Б. Облік руху елегазу……………………………………………………….48

Додаток В. Рекомендації, щодо вибору сервісного обладнання…………………...49

Додаток Г. Витрати матеріалів……………………………………………….............51

Додаток Д. Виконання робіт з елегазом. Типові технологічні процеси…………...52

Додаток Е. Бібліографія………………………………………………………………65

ВСТУП
На початку 80-х років відбувся якісний стрибок у технології виробництва комутаційних апаратів. На зміну масляним і повітряним вимикачам прийшли апарати з використанням як ізоляційного, так і дугогасного середовища вакууму або елегазу (газоподібної шестифтористої сірки).

Елегазове комутаційне обладнання повністю відповідає вимогам споживачів щодо компактності, надійності, скорочення часу обслуговування, безпеки персоналу, терміну служби. Зниження механічної енергії для вимкнення вимикача може бути досягнуто застосуванням сучасних способів гасіння дуги, наприклад, обертання й дуття.

У сфері обслуговування запроваджують відповідні системи діагностики комутаційного обладнання та моніторингу його роботи, які дають змогу контролювати в режимі реального часу його стан і своєчасно надавати інформацію користувачеві про необхідність і мету обслуговування.

Сьогодні на об'єктах електроенергетики України в експлуатації перебувають понад 1350 елегазових вимикачів і 10 комплектних розподільних установок з елегазовою ізоляцією (КРУЕ). Тому виникла необхідність у проведенні узагальнення досвіду експлуатації елегазового обладнання в Україні.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА

______________________________________________________________________

———————————————————————————————————
ВИКОНАННЯ РОБІТ З ЕЛЕГАЗОМ
———————————————————————————————————

Чинний від ____________
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1 Цей нормативний документ “Виконання робіт з елегазом. Настанова” (далі – Настанова) встановлює вимоги до умов і використовуваного обладнання, кваліфікації персоналу і порядку виконання робіт з елегазом на всіх етапах його використання в електротехнічному обладнанні.

1.2 Настановою слід керуватися в разі наявності на підприємстві комплектних розподільних установок, вимикачів, трансформаторів струму, трансформаторів напруги, струмопроводів тощо з елегазовою ізоляцією.

1.3 Відповідно до вимог цієї Настанови для електротехнічного персоналу повинні бути розроблені місцеві інструкції з техніки безпеки і технологічні карти з виконання певних видів робіт з елегазом, що враховують конструктивні та технологічні особливості використовуваного елегазового обладнання.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи:

Глава 4.2 ПУЕ:2008 Розподільчі установки і підстанції напругою понад 1 кВ.

ГКД 34.20.507 ? 2003 Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж.

ГКД 341.004.001-94 Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 5-750 кВ.

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів.

ГОСТ 12.1.007 Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. (Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.)

НПАОП 0.00-1.07-94 (ДНАОП 0.00-1.07-94) ? Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

НПАОП 40.1-1-32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.

ГОСТ 687-78 ? Выключатели переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Общие технические условия. (Вимикачі змінного струму на напругу понад 1000 В. Загальні технічні умови).

ДБН В.2.5-23:2010 ? Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення.

ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони).

ГОСТ 949-73. Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на РР?19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия. (Балони сталеві малого й середнього об'єму для газів на РР?19,6 МПа (200 кгс/см2). Технічні умови).
3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цій Настанові, та визначення позначених ними понять:

3.1 автокомпресійний принцип гасіння електричної дуги

Процес гасіння електричної дуги за рахунок адіабатичного стиснення елегазу в дугогасній камері

3.2 адсорбент

Тіло, що своєю поверхнею поглинає речовини або частинки, які виникають в середовищі (наприклад, газі) під дією різноманітних чинників (наприклад, температури) і погіршують властивості середовища, без істотного впливу на середовище, в якому їх розміщено

3.3 випробування

Експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик об'єкта випробування з метою визначення (перевірки) відповідності його технічних характеристик вимогам НД, інструкціям заводу-виробника та проектній документації

3.4 експлуатація

Стадія життєвого циклу виробу або устаткування, на якій реалізують, підтримують і відновлюють його якість. Експлуатацію устаткування поділяють на чотири оперативних стани: робота, резерв, ремонт і консервація.

3.5 елегаз (шестифториста сірка SF6)

Хімічно інертний газ, не горючий і не токсичний, без запаху та кольору, який застосовують для процесу гасіння дуги в електричних апаратах, а також як ізоляційне середовище

3.6 елегазовий вимикач

Електричний комутаційний апарат, контакти якого розмикаються і замикаються в елегазі. Залежно від конструктивного виконання контакти елегазового вимикача можна розміщувати в полюсі (полюсний елегазовий вимикач) або в баку (баковий елегазовий вимикач)

3.7 запасна частина

Складова частина виробу, призначена для заміни такої ж самої частини, що знаходилася в експлуатації, з метою підтримання чи відновлення справності виробу

3.8 капітальний ремонт

Ремонт, який виконують для відновлення справності та повного чи близького до повного відновлення ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові

3.9 монтажні роботи

Роботи, що полягають у проведенні монтажу основного та допоміжного устаткування

3.10 налагоджувальні роботи

Роботи, що полягають в налагодженні та перевірці технічних параметрів устаткування

3.11 несправний стан

Стан об'єкта, коли він не відповідає хоча б одній із вимог нормативної та (або) конструкторської (проектної) документації

3.12 новий елегаз

Газ, який постачає у балонах виробник елегазу, і газ, який відповідає стандартам на новий елегаз: стандарт IEC 60376 і ТУ 6-02-1249

3.13 ремонт

Комплекс операцій для відновлення справності чи працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин

3.14 система технічного обслуговування

Сукупність взаємопов'язаних методів, засобів, документації та виконавців, необхідних для проведення технічного обслуговування

3.15 сервісна організація

Підрядні проектні, ремонтні, монтажні та налагоджувальні організації, що надають свої послуги за наявності в них необхідних для цього ліцензій, дозволів, акредитацій, отримали сертифікацію щодо виконуваних робіт і працівники яких пройшли відповідне навчання та мають практику проведення таких робіт

3.16 сертифікація

Процедура, за допомогою якої визначений в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем керування якістю, систем керування довкіллям і персоналу встановленим законодавством вимогам

3.17 справний стан

Стан об'єкта, в якому він відповідає всім вимогам нормативної та (або) конструкторської (проектної) документації

3.18 суміш елегазу (суміш)

Суміш у необхідних пропорціях елегазу та азоту або елегазу та тетрафторметану

3.19 технічне обслуговування

Операція чи комплекс операцій з підтримання працездатності або справності устаткування під час використання за призначенням, зберігання та транспортування
4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій Настанові застосовано такі познаки та скорочення:

САS ? номер хімічної речовини чи препарату за класифікацією Chemical Abstract Service

ppm ? одиниця вимірювання концентрації, кількість мільйонних частин за масою;

ppmv ? одиниця вимірювання концентрації, кількість мільйонних частин за об'ємом.

КРУЕ ? комплектна розподільна установка з елегазовою ізоляцією;

КЗ ? коротке замикання;

ВН ? висока напруга;

СН ? середня напруга;

5 ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕГАЗУ

5.1 Фізичні та хімічні властивості чистого елегазу

5.1.1 Елегаз (емпірична формула ? SF6) не має запаху, смаку й забарвлення. Він є хімічно стійким за кімнатної температури та негорючим. У чистому вигляді елегаз складається з 21,95% сірки та 78,05% фтору. Густина елегазу за температури +20°С та нормального атмосферного тиску становить 6,135 кг/м3, тобто він у п'ять разів важчий за повітря. Температура кипіння елегазу за нормального атмосферного тиску ? мінус 60°С. Результуючий коефіцієнт тепловіддачі дорівнює 0,034. Конденсація елегазу за температури +20°С відбувається за тиску 2,4 МПа (24 кгс/см2). Це дає змогу використовувати елегаз як електроізоляційний матеріал у діапазоні напруг до 1000 кВ. Елегаз має низьку звукопроникність: за температури +30°С і нормального атмосферного тиску швидкість поширення звуку дорівнює 138,5 м/с, або 41% від швидкості поширення звуку в повітрі за тих самих умов.

5.1.2 Елегаз характеризується високою електричною міцністю. За тиску 0,2 МПа електрична міцність елегазу дорівнює 116 кВ/см. Діелектрична постійна при +25°С і тиску 0,1 МПа становить 1,00204.

5.1.3 Теплопровідність елегазу нижча ніж у повітря, проте його повна тепловіддача, особливо з урахуванням конвекції, дуже висока (як у водню, гелію та вища за повітря). За високих температур, крива теплопровідності елегазу демонструє одну з виняткових якостей, яка дає можливість використовувати елегаз для гасіння дуги шляхом теплопередавання. Пік теплопровідності відповідає температурі розпаду молекули елегазу (2100-2500 К). Під час розпаду поглинається значна кількість теплоти, що виділяється в процесі розпаду молекул на периферії дуги, прискорюючи тим самим теплообмін між гарячими і більш прохолодними зонами. Теплопровідність елегазу становить ? 0,0136 Вт/(м∙К).

5.1.4 Залежність тиску елегазу від температури (рисунок 5.1) має лінійний характер і в діапазоні робочих температур від мінус 25 до +50°C практично не змінюється.

5.1.5 Елегаз має відмінні дугогасні властивості, зумовлені здатністю елегазу швидко відновлювати свою електричну міцність після переходу струму вимкнення через нуль. Елегазовий вимикач успішно комутує коло за високих швидкостей наростання відновлювальної напруги, не викликаючи при цьому надмірних комутаційних перенапруг.Рисунок 5.1 ? Крива залежності тиску елегазу від температури та еквівалентної густини елегазу.
5.1.6 Елегаз не чинить шкідливої дії на метали, пластик, інші матеріали, що використовуються в конструкціях елегазових вимикачів.

5.1.7 Використання елегазу у вимикачах за відсутності повітря та вологи унеможливлює окислення та ерозію контактів. Це подовжує термін використання елегазових вимикачів у процесі експлуатації та зменшує витрати праці обслуговуючого персоналу.

5.1.8 Елегаз не створює небезпеки для озонового шару, води та ґрунту.

5.1.9 За низьких температур навколишнього середовища (мінус 40°С і нижче) елегаз конденсується, унаслідок чого можливі різкі зміни густини елегазу і труднощі з контролем густини та тимчасове погіршення вимикальної здатності вимикача. Уникають цього явища шляхом заповнення вимикача сумішшю елегазу з азотом (N2) або елегазу з тетрафторметаном (CF4), а також використання бакових елегазових вимикачів.

5.1.10 У процесі експлуатації вимикачів, заповнених сумішшю елегазу з азотом, комутаційна здатність зменшується на один ступінь, наприклад із струму вимкнення 40 кА до струму вимкнення 31,5 кА. Бакові елегазові вимикачі можуть працювати за температури мінус 55°С у разі нагрівання елегазу нагрівачами, потужність яких залежить від маси елегазу, температури навколишнього середовища та теплоізоляції.

5.2 Санітарно-гігієнічні показники чистого елегазу

5.2.1 Новий (чистий) елегаз, що постачається в балонах виробниками має відповідати стандартам на новий елегаз: ТУ 6-02-1249 та IEC 60376, наведеним у таблицях 5.1 та 5.2. Після випуску елегазу з балонів, у яких він постачається виробником, його вважають використаним.

Таблиця 5.1 – Склад нового (чистого) елегазу відповідно до ТУ 6-02-1249

Найменування показника

Норма

Масова частка шестифтористої сірки, %, не менше

99,9

Масова частка домішок:

кисень, азот, повітря (сумарно),%, не більше

тетрафторметан, %, не більше


0,05

0,05

Масова частка води, %, не більше

0,0015

Кислотність у перерахунку на масову частку фтористого водню, %, не більше

0,00003

Масова частка гідролізуючих фторидів в перерахунку на масову частку фтористого водню, %, не більше

0,0001

Токсичність
Таблиця 5.2 – Максимально допустимий рівень домішок у елегазі після його виготовлення відповідно до IEC 60376.

Домішки

Максимально допустима кількість, ppm за вагою

CF4

500

O2, N2

500

Вода

15

Мінеральні масла

10

HF

0,3

Гідролізний фторид

1,0


5.2.2 Гранично допустима концентрація нового (чистого) елегазу в повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.007 складає 5000 мг/м3. Наведене значення взяте для графіка роботи з повним робочим днем (8 годин, 5 днів на тиждень).

Це не пов'язано з токсичністю, але є установленою межею для всіх нетоксичних газів, які зазвичай не присутні в атмосфері.

5.2.3 Орієнтовні безпечні рівні дії нового (чистого) елегазу в атмосферному повітрі населених місць на межі охоронної і санітарно-захисної зон устаткування становлять 1500 мг/м3.

Це не пов'язано з токсичністю, але є установленою межею відповідно до пункту 3 ДСП-201, згідно із яким орієнтовні безпечні рівні дії на межі охоронної і санітарно-захисної зон об'єкта електроенергетики повинні становити не більше 30% від гранично допустимої концентрації нового (чистого) елегазу в повітрі робочої зони.

5.2.4 Якщо процентний вміст кисню у повітрі, що вдихається становитиме менше ніж 17 % та / або процентний вміст елегазу перевищуватиме 19 %, то існуватиме небезпека задухи для персоналу, що працює в цих зонах. Особливо чутливими зонами є ті, що нижче рівня землі, погано або зовсім не вентильовані, на зразок кабельних камер, кабельних поверхів, кабельних тунелів, кабельних колодязів, канав, дренажних систем, оглядових колодязів, підвалів тощо.

5.3 Зміна технічних і санітарно-гігієнічних показників чистого елегазу

5.3.1 В елегазовому обладнанні за нормальних комутаційних операцій, а також у разі виникнення аварійних електричних дуг відбувається часткове розкладання елегазу. При цьому можуть виникати газоподібні і тверді продукти розкладання.

5.3.2 Сьогодні в конструкціях обладнання, де використовують елегаз, застосовують переважно автокомпресійний принцип гасіння електричної дуги. Під дією високих температур горіння електричної дуги елегаз розкладається з утворенням різних компонентів. Продукти розкладання елегазу ? це, в основному, CF4 і SF4, у невеликих кількостях ? S2, F2, S, F, SОF2, SOF4, SO2F2, SО2 та інші речовини. Більшість з наведених продуктів розкладання елегазу є токсичними. Характеристики продуктів розкладання наведенні у таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Характеристики продуктів розкладання.

Причина розкладання

Речовина

Стан

Інтенсивність утворення

Часткові розряди

SOF2

Газоподібний

Низька

SOF4

Те саме

Те саме

SO2F2

>> >>

>> >>

SO2

>> >>

>> >>

HF

>> >>

>> >>

Утворення звичайної дуги у вимикачах

CF4

>> >>

Середня

CuF2

Твердий

Те саме

WF6

Газоподібний

>> >>

КЗ через дугу,
(аварійний режим роботи)

AlF3

Твердий

Висока

FeF3

Те саме

Те саме

SF4

Газоподібний

>> >>


5.3.3 У разі взаємодії з парами металу хімічні з'єднання, що утворюються в результаті розкладання елегазу, осідають у вигляді біло-сірого порошку та мають добрі електроізолювальні властивості. Для уникнення цього в елегазових вимикачах використовують ковзні контакти для самоочищення контактних поверхонь.

5.3.4 Продукти розкладання елегазу та вологу усувають використанням спеціальних адсорбуючих (активований оксид алюмінію, цеоліт тощо) матеріалів та молекулярних сит, які розміщують всередині обладнання. Оксид алюмінію підсушує елегазі зберігає його електричних властивостей.

5.3.5 За можливим ступенем забруднення розрізняють:

5.3.6 З метою зменшення техногенного впливу на навколишнє середовище елегаз використовують повторно. Для цього його відкачують із газонаповнених відсіків, очищують за допомогою спеціального сервісного обладнання, здійснюють контроль якості а потім повторно використовують. Надійна робота елегазового обладнання забезпечується лише тоді, коли склад такого газу в обладнанні відповідає вимогам таблиці 5.4.

Таблиця 5.4 ? Рівні максимально припустимого вмісту домішок з точки зору повторного використання елегазу.

Домішка

Максимально допустимі рівні тиску

Номінальний абсолютний тиск < 200 кПа абс.

Номінальний абсолютний тиск > 200 кПа абс.

Повітря, CF4

3 % за об'ємом

H2O

95 мг/кг

25 мг/кг

Мінеральне масло

10 мг/кг f

Сумарна концентрація реактивних газоподібних продуктів розкладання SF4

WF6

SOF4

SO2F2

HF

SOF2

SO2

50 мкл/л сумарно
або 12 мкл/л для (SO2+SOF2)
або 25 мкл/л HF


У таблиці 5.4 у межах діапазону тисків можливого повторного використання елегазу, що охоплює всі баричні системи (системи ізоляції як ВН, так і СН, а також усі автоматичні вимикачі), визначено діапазон низьких тисків повторного використання p <200 кПа для низьконапірних систем газової ізоляції (типово застосовувані в розподільних системах СН).

Граничний рівень вологи в елегазі повторного використання відповідає:

? для p <200 кПа абс – у міліграмах на кілограм (95 ppm) ? 750 ppmv (750 мкл/л) і точці роси мінус 23 °C, вимірюваних за тиску 100 кПа та температури +20 °C;

? для p >200 кПа абс – у міліграмах на кілограм (25 ppm) ? 200 ppmv (200 мкл/л) і точці роси мінус 36 °C, вимірюваних за тиску 100 кПа та температури +20 °C.

Перетворені у ppmv, ці рівні вмісту вологи в сумішах можна застосовувати доти, доки не буде розроблено відповідного стандарту.

Якщо використовуване обладнання (насос, компресор) для роботи з газом містить мастило (оливу), може виникнути необхідність у вимірюванні кількості мастила в елегазі. Якщо ж усе обладнання в контакті з елегазом є безмасляним, то така необхідність відсутня.

Зазвичай визначають рівень вмісту SO2 + SOF2, оскільки це пробні гази, що легко виявляються.

У разі використання сумішей елегазу з іншими газами, вміст цих газів має зазначатися виробником устаткування.

5.3.7 Яка категорія елегазу із трьох зазначених у пункті 5.3.5 присутня в устаткуванні, можна легко визначити на основі записів у експлуатаційному журналі. У разі виникнення сумнівів слід проаналізувати показники елегазу. Якщо це неможливо зробити, з метою безпеки, газ слід обробити як елегаз із утворенням сильної дуги.

5.3.8 Продукти розкладання елегазу є токсичними. Національні нормативні документи з питань гігієни та охорони праці встановлюють можливі рівні забруднення повітря робочої зони, які наведено в таблиці 5.5.


Таблиця 5.5Граничні допустимі концентрації (ГДК) елегазу і продуктів його розкладання від дії електричної дуги в повітрі робочої зони

Назва речовини

Хімічна формула

САS

Клас небезпеки

ГДК,

мг/м3

Гексафторид сірки (елегаз)

SF6

2551-62-4

4

5000

Сірчистий ангідрид

SO2

7446-09-5

3

10

Фтористий водень

HF

7664-39-3

2

0,5

Трифторид алюмінію

AlF3

7784-18-1

2

2,5

Дифторид купруму

CuF2

7789- 19-7

2

0,5

Трифторид феруму

FeF3

7783-50-8

2

2,5

Гексафторид вольфраму

WF6

7783-82-6

2

0,5

  1   2   3


НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации