Петрівний В.М. (укл.) Оргінізація робіт підприємств технічного обслуговування - файл n1.doc

приобрести
Петрівний В.М. (укл.) Оргінізація робіт підприємств технічного обслуговування
скачать (595 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc595kb.16.09.2012 07:12скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ТЕХНІЧНИЙ СЕРВІС
ОРГІНІЗАЦІЯ РОБІТ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичної роботи
„Проектування дільниці механічної обробки

для студентів 5 курсу денної форми навчання

спеціальності 8.091.902 “Механізація сільського господарства”


Суми 2008

УДК 621.751
Укладач: ст. викладач Петрівний В.М.
Методичні вказівки до практичної роботи „Проектування дільниці
механічної обробки” з курсу „Організація робіт підприємств технічного обслуговування” для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 8.091.902 “Механізація сільського господарства” . Суми: Сумський національний аграрний університет, 2008. – 24с., бібліографія 6 джерел.
Методичні вказівки містять детальний опис послідовності розрахунку дільниці механічної обробки станцій технічного обслуговування сільськогосподарської техніки.

Рецензенти: к.т.н., доцент кафедри „ТС” СНАУ Бондарєв С.Г.

к.т.н., доцент кафедри „ІТП” СумДУ Бубнов І.В.

Відповідальний за випуск ст. викладач Петрівний В.М.

Друкується за рішенням методичної ради ННІТІ СНАУ

(протокол № від 2008р.)
© Сумський національний аграрний університет, 2008

Тема: Проектування дільниці механічної обробки

10 год (практична робота).
1. Мета роботи: Вивчити послідовність та набути практичні навички проектування дільниці механічної обробки станцій технічного
обслуговування.
2. Теоретичні відомості

За основу компонування підрозділів приймають відповідність між схемою технологічного процесу ремонту об'єкта й транспортуванням внутрівиробничих вантажів. Напрямок грузопотока повинне збігатися з послідовністю виконання технологічного процесу. Тому на основі аналізу вантажопотоку ремонтних підприємств, аналогічних проектованому по профілі, виявляють, звідки, у які підрозділи й з якою загальною масою необхідно переміщати вантажі в процесі ремонту. Масу транспортних вантажів виражають у відсотках від загальної маси ремонтируемого об'єкта, прийнятої за 100 %, і становлять таблицю розподілу вантажів по підрозділах підприємства.

У кожному конкретному випадку ширина й висота повинні бути обґрунтовані розрахунком по вертикальному розрізі будинку.

Для визначення довжини корпуса його сумарну розрахункову площу збільшують на 10...15 %, щоб урахувати магістральні міжцехові проїзди, призначені для перевезень вантажів механізованим транспортом (електрокарами й ін.). Остаточні габаритні розміри виробничого корпуса вибирають, виходячи з його площі, конфігурації й розмірів ділянки під будівництво, застосовуваних уніфікованих габаритних схем будинків і довжини потокових ліній.

Виробничі корпуси спеціалізованих підприємств звичайно проектують одноповерховими, багатопрогоновими. Адміністративно-побутові приміщення часто розташовують у спеціальних прибудовах у кілька поверхів, а також іноді розміщають на другому поверсі виробничого корпуса.

Ділянки, де потрібне велика кількість води, краще концентрувати в одному місці. Відповідно до вимог пожежної безпеки вогненебезпечні ділянки (зварювальні, й ін.) треба розташовувати в найуяошх стін й ізолювати їх від інших приміщень вогнестійкими стінами.

Поруч із вогненебезпечними ділянками не можна розташовувати ділянки, робота на які пов'язана із застосуванням легкозаймистих речовин (наприклад, фарбувальні).

По санітарно-гігієнічних вимогах необхідно изолювати ділянки зі шкідливими виділеннями (гальванічний, аккуму­ляторний і т.д.). ,

Розбіжність розрахункових площ із прийнятими Допускається в межах 15 %. При кресленні компоновочного плану будинків показують їхній габаритний розміри, ширину прольотів і крок колон, стіни, перегородки, границі між ділянками, дверні й віконні прорізи.
3. Практична частина

Згідно індивідуально заповненого завдання розробити проект дільниці
механічної обробки станції технічного обслуговування

Послідовність розрахунку

1 Організаційна частина.

1.1 Розрахунок річного приведеного обсягу деталей. Розрахунок норм штучно калькуляційного часу і розцінок.


1.1.1 Річний приведений випуск деталей, тобто умовна кількість типових деталей, трудомісткість обробки яких дорівнює трудомісткості усіх деталей закріплених за дільницею розраховується виходячи з виробничої потужності дільниці і найбільш раціонального використання обладнання за формулою:

, шт. (1.1.1)

де - фонд дійсної роботи одного верстата годин, середній приймемо у розмірі 4015 годин (при умові двохзмінного режиму роботи).

- коефіцієнт завантаження верстата (інтервал ).

- норма штучного часу на провідній операції, хв.

- це коефіцієнт допустимих витрат на переналагодження верстата (для середньосерійного типу виробництва =0,050,08).

Провідна операція обирається за наступною функцією:1.1.2 Річний обсяг випуску деталей розраховується в інтервалі:

, шт., (1.1.2)

де Кзо – коефіцієнт закріплення операцій (для одиничного ремонтного виробництва Кзо=2040, середньосерійного типу виробництва Кзо=1120)

1.1.3 Кількість найменувань деталей, які будуть обробляться на дільниці розраховуються за формулою:

, шт. (1.1.3)

1.1.4 Мінімальна кількість деталей в партії розраховується за формулою:

, шт. (1.1.4)

де - підготовчо заключний час на провідній операції.

Розрахункова партія коригується таким чином, щоб вона була не меншою півзмінного випуску деталей і кратна річному обсягу випуску деталей.

Випуск деталей за половину зміни вираховується за формулою:

, шт. (1.1.5)

де - оперативний час за зміну(приймаємо = 380 хв.).

- оперативний час на провідній операції.

, хв. (1.1.6)
Кількість запусків за рік буде дорівнювати:

, запусків. (1.1.7)

1.1.5 Норма штучно калькуляційного часу на операції визначається за формулою:

, хв. (1.1.8)

1.1.6 Відрядна розцінка на кожну операцію технологічного процесу розраховується за формулою:

, грн. (1.1.9)

де - годинна тарифна ставка відповідного розряду робіт, грн. (за даними базового підприємства).

Результати обчислень по інших операціях зведені в таблицю 1.1

1.1.7 Річна трудомісткість приведеного випуску продукції розраховується за формулою:

, н-г. (1.1.10)

Результати обчислень по інших операціях зведені в таблиці 1.1

Табл. 1.1 - Розрахунок норм часу і розцінок на деталь.операції

Розряд

,

грн.

,

грн.

,

шт.

,

н-г.

010
015
020

Разом+
+1.2 Розрахунок кількості верстатів та коефіцієнта їх використання


1.2.1 Розрахункова кількість верстатів по кожній операції визначається за трудомісткістю річного приведеного випуску деталей за формулою:

, шт. (1.2.1)

де - коефіцієнт виконання норм.

= 1,0 – для верстатів з ЧПК, автоматів, напівавтоматів, автоматизованих ліній.

- для універсальних верстатів.

- фонд дійсного часу роботи обладнання за рік розраховується за
формулою:

, год. (1.2.2)

де - фонд номінального часу роботи обладнання в розрахунковому році.

, год. (1.2.3)

(за даними базового підприємства)

- це втрати часу пов'язані з його плановим ремонтом. = 3% при двозмінному режимі роботи для верстатів до 10 тон.

Результати обчислень по інших операціях зведені в таблиці 1.2.

Середній коефіцієнт використання обладнання обчислюється за формулою:

(1.2.4.)

Табл. 1.2 - Розрахунок необхідної кількості верстатів і коефіцієнт їх
використання.операції

Характеристика верстата

,

год.,

н-г.

,

шт.

010


015


020

Разом


+

+

+

+1.3 Розрахунок чисельності персоналу дільниці


1.3.1 Розрахунок чисельності основних робітників.

Чисельність робітників визначається по кожній операції за трудомісткістю робіт:

, чол. (1.3.1)

де - фонд дійсної роботи одного робітника протягом року.

, год. (1.3.2)

- фонд номінальної роботи одного робітника в розрахунковому році.

- втрати часу (відпустка, хвороби). (В = 10 – 12 %).

Результати обчислень по інших операціях зведені в таблиці 1.3.

Табл. 1.3 - Розрахунок чисельності основних робітників на дільниці.Операції

Професія

Розряд

,

н-г.,

чол.

,

чол.

010015020Разом+
+

+


1.3.2 Розрахунок продуктивності праці виробничих працівників.

Продуктивність праці виробничих робітників визначаємо, як виробіток продукції в нормо годинах на одного робітника за формулою:

, год. (1.3.3)

1.3.3 Розрахунок кількості допоміжних робітників.

Чисельність допоміжних робітників встановлюється в відсотковому відношенню до основних робітників (40-50% від чисельності основних робітників).

, чол. (1.3.4)

1.3.4 Розрахунок кількості керівників, спеціалістів, службовців.

Кількість керівників визначається на дільниці виходячи з кількості змін і норми керованості.

Кількість спеціалістів визначається в відсотковому відношенні до чисельності основних і допоміжних робітників (спеціалісти - %):

, чол. (1.3.5)

Чисельність службовців приймається у відсотковому відношенні до основних і допоміжних робітників (службовці - %):

, чол. (1.3.6)

Табл. 1.4 - Зведена відомість чисельності персоналу дільниці


Категорії та професії

Кількість, чоловік
Всього
1. Основні виробничі робітники, всьогоу тому числі, за професіями1.11.22. Допоміжні робітники, всього
В тому числі за розрядом:

у тому числі, за професіями
1

2

3

4

5

6

2.1


2.2
Посадовий оклад

3. Керівники, всього
+

у тому числі, за посадою3.13.24. Спеціалісти, всього
+

у тому числі, за професіями4.14.25. Службовці, всього
+

у тому числі, за професіями5.15.2ВСЬОГО
+


2. Економічна частина.

2.1 Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу і розміру їх середньомісячного заробітку.

2.1.1 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників:


Річний фонд заробітної плати виробничих робітників складається з основної і додаткової заробітної плати за рік і обчислюється за формулою:

, грн. (2.1.1)

де - річний фонд заробітної плати.

- річний фонд додаткової заробітної плати.

Річний фонд заробітної плати виробничих робітників обчислюється:

, грн. (2.1.2)

Основна заробітна плата основних робітників на деталь розраховується:

, грн. (2.1.3)

де - відрядна розцінка на операцію

Річний фонд додаткової заробітної плати включає оплату відпустки, часу виконання державних обов'язків, доплату за надурочну роботу, роботу в нічну зміну, у вихідні та святкові дні визначається за формулою:

, грн. (2.1.4)

де - це коефіцієнт який враховує додаткову заробітну плату (за даними базового підприємства).

Середньомісячна заробітна плата основних робітників обчислюється за
формулою:

, грн. (2.1.5)

2.1.2 Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників:

, грн. (2.1.6)

2.1.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати інших категорій
працівників:

Розрахунок ведеться за посадовими окладами :

, грн.

- посадовий оклад.

Всі попередні розрахунки зведені в таблиці 2.1.

Табл.2.1

Категорії персоналу

Основні виробничі робітники

Допоміжні робітники

Керівники

Спеціалісти

Службовці

ВСЬОГО:

+

2.2 Розрахунок елементів собівартості деталі


2.2.1 Визначення вартості основних матеріалів.

Вартість основних матеріалів визначаємо виходячи з вартості заготовки за вирахування сум реалізованих відходів за формулою:

, грн. (2.2.1)

де - вартість заготовки

- вартість відходів які реалізуються

Вартість заготовки обчислюється за формулою:

, грн. (2.2.2)

Вартість відходів обчислюється за формулою:

, грн. (2.2.3)

- коефіцієнт який враховує транспортно – заготівельні витрати.

Маса відходів обчислюється за формулою:

, кг. (2.2.4)

2.2.2 Розрахунок додаткової заробітної плати на деталь обчислюється за формулою:

, грн. (2.2.5)

2.2.3 Розрахунок відрахувань в фонд соціального призначення за ставками згідно з законодавством про оподаткування від фонду споживання.

, грн. (2.2.6)

де - ставки відрахувань у фонди соціального призначення, %.

2.2.4 Розрахунок загальновиробничих витрат. Ці витрати складаються з витрат на управління цехами, дільницями, амортизацію основних засобів цеху, витрат на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів, витрат на вдосконалення технології та організації виробництва. Розмір цих витрат при наближених розрахунках можна прийняти за даними базових підприємств (у відсотках до основної заробітної плати основних робітників на деталь).

, грн. (2.2.8)

Ці витрати поділяються на змінні та постійні:

Розмір постійних загально виробничих витрат обчислюється за формулою:

, грн. (2.2.9)

Розмір змінних витрат виробничих витрат обчислюється за формулою:

, грн. (2.2.10)

2.2.5 Розрахунок адміністративних витрат.

До адміністративних витрат відносять такі загальногосподарські витрати: загально корпоративні витрати, витрати на оплату праці робітників заводоуправління. Їх розміри визначаються наближеним методом за даними базових підприємств у відсотках від основної заробітної плати основних робцтників на одну деталь (або від виробничої собівартості):

, або , грн. (2.2.11)

2.3 Розрахунок повної собівартості і ціни деталі


Повна собівартість деталі обчислюється за формулою:

, грн. (2.3.1)

Ціна деталі розраховується за формулою:

, грн. (2.3.2)

- прибуток який розраховується з нормативного рівня рентабельності

, грн. (2.3.3)

- норматив рентабельності продукції, %.

Всі попередні розрахунки зведені в таблиці 2.2.

Табл. 2.2 - Розрахунок повної собівартості і ціни деталі.

Найменування статей

Вартість, грн.

1. Вартість матеріалів за вирахуванням відходів
2. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції
3. Додаткова заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції
4. Відрахування в фонд соціального призначення
5. Зогальновиробничі витрати
6. Адміністративні витрати
Собівартість
Нормативний прибуток
Ціна


2.4 Техніко-економічні показники дільниці


Розрахунок показників за цим розділом проводиться в таблиці 2.3.

Табл. 2.3 - Техніко-економічні показники дільниці.

Найменування показника

Величина

1. Річний приведений обсяг продукції
1.1 В натуральному виразі, шт. ()
1.2 По трудомісткості, н-г.
1.3 За повною собівартістю, грн.
2. Річний обсяг випуску деталі, шт.
3. Кількість обладнання, шт.
4. Середній коефіцієнт використання обладнання
5. Чисельність працюючих, чол.
5.1 Основні виробничі працівники
5.2 Допоміжні працівники
5.3 Керівники
5.4 Спеціалісти
6. Продуктивність праці
6.1 В натуральному виразі в розрахунку на одного основного робітника, шт.
6.2 За трудомісткістю, н-г.
6.3 За собівартістю, грн.
7. Середньомісячна заробітна плата основних виробничих
працівників, грн.
8. Собівартість деталі, грн.
9. Ціна деталі, грн.
10. Матеріальні витрати на 1 грн. собівартості деталі

Приклад розрахунку

Вихідні дані

№ операції

005 Токарна

14

14,06

010 Токарна з ЧПК

14

9,1

015 Шліфувальна

7

14,27


1 Організаційна частина

1.1 Розрахунок річного приведеного обсягу деталей. Розрахунок норм
штучно калькуляційного часу і розцінок


1.1.1 Обираємо провідну операцію:

005: F= ; 010: F= ; 015: F=

Обираємо провідною операцію 010.

N пр. =
1.1.2 Річний обсяг випуску деталейПриймаємо N пр. = 1500 шт.

1.1.3 Кількість найменувань деталей, які будуть обробляться на дільниці1.1.4 Мінімальна кількість деталей в партіїВипуск деталей за половину зміни.

Приймемо nд = 50

Кількість запусків за рік

.

1.1.5 Норма штучно калькуляційного часу на операції

005: , хв.

010: , хв.

015: , хв.

1.1.6 Відрядна розцінка на кожну операцію технологічного процесу

005: , грн.

010: , грн.

015: , грн.

1.1.7 Річна трудомісткість приведеного випуску продукції

005: , н-г.

010: , н-г.

015: ,н-г.

Табл. 1.1 - Розрахунок норм часу і розцінок на деталь.операції

Розряд

,

грн.

,

грн.

,

шт.

,

н-г.

005

3

2,07

0,495

20000

4780

010

3

2,07

0,324

20000

3126,7

015

4

2,29

0,359

20000

3136,7

Разом

-

-

1,178

-

11053,4


1.2 Розрахунок кількості верстатів та коефіцієнта їх використання

005: , шт. Кв =

010: , шт. Кв =

015: , шт. Кв =

, год.

, год.

Середній коефіцієнт використання обладнання

.

Табл. 1.2 - Розрахунок необхідної кількості верстатів і коефіцієнт їх використання.Операції

Характеристика верстата

,

год.,

н-г.

,

шт.

005

універсальний

3961,5

1,1

4780

1,1

2

0,55

010

ЧПК

3961,5

1,0

3126,7

0,8

1

0,8

015

універсальний

3961,5

1,1

3136,7

0,7

1

0,7

Разом

-

-

-

11053,4

2,6

4

0,65


1.3 Розрахунок чисельності персоналу дільниці

1.3.1 Розрахунок чисельності основних робітників
005: , чол.

010: , чол.

015: , чол.

Табл. 1.3 - Розрахунок чисельності основних робітників на дільниці.Операції

Професія

Розряд

,

н-г.,

чол.

,

чол.

005

токар

3

4780

1,1

2,4

3

010

токар

3

3126,7

1,0

1,7

2

015

шліфувальник

4

3136,7

1,1

1,6

2

Разом

-

-

11053,4

-

5,7

7


1.3.2 Розрахунок продуктивності праці виробничих працівників

, год.

1.3.3 Розрахунок кількості допоміжних робітників

, чол.

1.3.4 Розрахунок кількості керівників, спеціалістів, службовців

, чол.

Двозмінний режим роботи передбачає наявність двох майстрів.

Норма керованості на одного майстра – 3 – 20 чол.

Приймаємо два майстра (керівники)

Чисельність службовців , чол.

Табл. 1.4 - Зведена відомість чисельності персоналу дільниці


Категорії та професії

Кількість, чоловік
Всього
1. Основні виробничі робітники, всього

7
у тому числі, за професіями1.1 токар

5
1.2 шліфувальник

2
2. Допоміжні робітники, всього

3

В тому числі за розрядом:

у тому числі, за професіями
1

2

3

4

5

6

2.1 контролер

1


12.2 слюсар

11


2.3 водій автокара

1

1


Посадовий оклад

3. Керівники, всього

2

2280

у тому числі, за посадою3.1 старший майстер

1

1300

3.2 змінний майстер

1

980

4. Спеціалісти, всього

1

600

у тому числі, за професіями4.1 технолог

1

600

5. Службовці, всього

1

300

у тому числі, за професіями5.1 табельник

1

300

ВСЬОГО

14

3180
2. Економічна частина.

2.1 Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу і розміру їх середньомісячного заробітку.


2.1.1 Розрахунок річного фонду заробітної плати основних робітників

, грн.

, грн.

, грн.

, грн.

Середньомісячна заробітна плата основних робітників

, грн.

2.1.2 Розрахунок річного фонду заробітної плати допоміжних робітників

, грн.

2.1.3 Розрахунок річного фонду заробітної плати інших категорій працівників:

, грн.

, грн.

, грн.

Всі попередні розрахунки зведені в таблиці 2.1.

Табл.2.1

Категорії персоналу

Основні виробничі робітники

28601,84

340,50

Допоміжні робітники

15565,86

432,39

Керівники

27360

1140

Спеціалісти

7200

600

Службовці

3600

300

ВСЬОГО:

82327,7

490,05
2.2 Розрахунок елементів собівартості деталі


2.2.1 Визначення вартості основних матеріалів.

Вартість основних матеріалів визначаємо виходячи з вартості заготовки за вирахування сум реалізованих відходів

, грн.

Вартість заготовки

, грн.

Вартість відходів

, грн.

2.2.2 Розрахунок додаткової заробітної плати на деталь

, грн.

2.2.3 Розрахунок відрахувань в фонд соціального призначення

, грн.

2.2.4 Розрахунок загальновиробничих витрат

, грн.

2.2.5 Розрахунок адміністративних витрат

, грн.

2.3 Розрахунок повної собівартості і ціни деталі

, грн.

Прибуток на деталь

, грн.

Ціна деталі

, грн.

Табл.2.2 - Розрахунок повної собівартості і ціни деталі.

Найменування статей

Вартість, грн.

1. Вартість матеріалів за вирахуванням відходів

10,84

2. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції

1,178

3. Додаткова заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції

0,25

4. Відрахування в фонд соціального призначення

0,56

5. Загальновиробничі витрати

2,65

6. Адміністративні витрати

2,25

Собівартість

17,73

Нормативний прибуток

4,43

Ціна

22,16

2.4 Техніко-економічні показники дільниці


Розрахунок показників за цим розділом проводиться в таблиці 2.4.

Табл. 2.3 - Техніко-економічні показники дільниці.

Найменування показника

Величина

1. Річний приведений обсяг продукції
1.1 В натуральному виразі, шт. ()

20000

1.2 По трудомісткості, н-г.

11053,4

1.3 За повною собівартістю, грн.

318400

2. Річний обсяг випуску деталі, шт.

1500

3. Кількість обладнання, шт.

4

4. Середній коефіцієнт використання обладнання

0,65

5. Чисельність працюючих, чол.
5.1 Основні виробничі працівники

7

5.2 Допоміжні працівники

3

5.3 Керівники

2

5.4 Спеціалісти

1

6. Продуктивність праці
6.1 В натуральному виразі в розрахунку на одного

основного робітника, шт.

2857,14

6.2 За трудомісткістю, н-г.

1579,06

6.3 За собівартістю, грн.

45485,71

7. Середньомісячна заробітна плата основних виробничих

працівників, грн.

340,50

8. Собівартість деталі, грн.

17,73

9. Ціна деталі, грн.

22,16

10. Матеріальні витрати на 1 грн. собівартості деталі

0,60

4. Вимоги до оформлення роботи

Загальні вимоги до текстових документів викладено в ГОСТ 2.105-95 і ДСТУ 3008-95. Текстова частина роботи виконується на аркушах паперу формату А4. Робота виконується від руки шрифтом наближеним до креслярського, або з використанням друкарських машинок, ЕОМ і інших друкувальних пристроїв, з однієї сторони листа паперу. Скорочення слів допускається тільки загальноприйнятих. Склад роботи: титульний лист, завдання, зміст, теоретичні відомості, теоретичне питання на запропоновану тему згідно варіанта .

Титульний лист є першим листом розрахунково-графічної роботи. Лист «Завдання» виконується без основного напису, не нумерується і в загальну кількість аркушів роботи не входить. Лист «Зміст» виконується на листі з основним написом за формою 2, є другим листом роботи; всі наступні аркуші мають основний напис за формою 2а.

5. Література

1. Булей И.А, Иващенко Н.И., Мельников ВД. Проектирование и
ремонтных предприятий сельского хозяйства - К: Вища школа 1981.-416с.

2. Родионов Б. Н. Организация, планирование и управление машиностроительным производством, М., 1989

3. Бухало В. П. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия, К., 1989

4. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания – М.: Транспорт, 1993.

5. Плоткін Я. Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві , Л., 1996

6. Орлов Планування діяльності промислового підприємства К. , 2002

ЗМІСТ

Проектування дільниці механічної обробки

3

Мета роботи

3

2. Теоретичні відомості

3

3. Практична частина

4

4. Вимоги до оформлення

21

5. Література

21


Петрівний Віталій Миколайович
ОРГІНІЗАЦІЯ РОБІТ ПІДПРИЄМСТВ

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичної роботи
„Проектування дільниці механічної обробки”
Суми, РВІВ, Сумський НАУ, вул. Кірова 160


Підписано до друку 2008р. Формат А5. Тираж 100 примірників

Гарнітура Times. Умовних друкованих аркушів Замовлення №


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации