Григораш Т.Ф. Фінанси (3 частини) - файл ???????- ?????????.doc

приобрести
Григораш Т.Ф. Фінанси (3 частини)
скачать (549.5 kb.)
Доступные файлы (3):
???????- ?????????.doc1093kb.13.03.2008 15:52скачать
n2.doc1269kb.07.02.2010 18:19скачать
n3.doc713kb.11.10.2007 15:44скачать

???????- ?????????.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство фінансів україни

дніпропетровська державна фінансова академія

Фінансовий факультет

кафедра фінансів


фінанси

Навчально-методичний посібник

(частина ІІ)

для студентів денної форми навчання

за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво”

за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”


Дніпропетровськ – 2008

Фінанси: Навчально-методичний посібник (частина ІІ) для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка і підприємництво” за напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”. – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2008. – 133 с.


Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання з дисципліни “Фінанси” складений відповідно до навчальної програми дисципліни, затвердженої Вченою радою ДДФА у 2007 р. Мета даної роботи – надання допомоги студентам денного факультету у вивченні дисципліни.

Посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять, методичні рекомендації по виконанню самостійної роботи та індивідуальних завдань, а також рекомендовану літературу з кожної теми дисципліни.


Автори-укладачі:

Т.Ф.Григораш –

ст. викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії
Г.В.Григораш –

ст. викладач кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії


Рецензенти:

Т.М.Рева –

к.е.н., доцент кафедри фінансів Академії митної служби України
В.О.Гордієнко –

к.е.н., доцент, зав. кафедри бюджету та казначейської справи Дніпропетровської державної фінансової академії


Відповідальний за випуск:

С.М.Панасейко –

в.о. зав. кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академіїРозглянуто та схвалено

на засіданні Вченої ради

фінансового факультету

Протокол №___ від ___________ р.
Розглянуто та схвалено на

засіданні кафедри фінансів

Протокол №___ від ___________ р.
зміст
стор.
Передмова...………………………………………………………………

4

1.

Програма навчальної дисципліни …………………………..………….

5

2.

Розподіл балів, що присвоюються студентам……………..…………...

16

3.

Методичні рекомендації до самостійної роботи..……………………...

17

4.

Методичні рекомендації до семінарських занять…..……………….....

29

5.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань……...

111

6.

Підсумковий контроль.…………………………………………………..

113

7.

Термінологічний словник………………..………………………………

115

8.

Список рекомендованої літератури……………………………………..

129


Передмова
Система підготовки фахівців економістів за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” повинна забезпечувати оволодіння теорією, методологією і методикою пізнання і вивчення фінансових процесів і дії фінансових відносин. Дисципліна “Фінанси” є теоретичною і методологічною основою цілого ряду спеціальних фінансових навчальних курсів. Вона вивчає форми прояву економічних законів у сфері фінансів.

Це необхідно майбутньому спеціалісту, щоб об’єктивно оцінювати економічні процеси, які відбуваються у суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових відносин та їх особливості у сфері державних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти й вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови фінансової політики держави.

Знання теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

У процесі вивчення дисципліни забезпечується формування у студентів різностороннього аналітичного мислення в області фінансів, придбання навичок аналізу фінансово-економічних проблем стану фінансових відносин та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства.

Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання складений на основі програми навчальної дисципліни “Фінанси”, затвердженої Вченою радою ДДФА у 2007 р., для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” напрямами підготовки “Фінанси і кредит”. Навчально-методичний посібник охоплює всі теми, передбачені галузевим стандартом вищої освіти “Освітньо – професійна програма підготовки бакалавра” і складається з трьох частин.

ІІ частина посібника містить: зміст програми навчальної дисципліни, методичні рекомендації до проведення семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з модулів ІІІ, ІV, змістових модулів 4, 5, 6. За кожною темою курсу проведені бібліографічні дослідження та наведені питання для самостійної підготовки як у реферативній формі, так і у вигляді тестів, що важливо для кредитно – модульної системи. До його змісту включені також індивідуальні завдання, які носять науково-дослідний характер та надані питання для підготовки до ПМК.

Метою пропонованого навчального посібника є забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами, необхідними для опрацювання теоретичного матеріалу.

1. ПРОГРАМА навчальної ДИСЦИПЛІНИ “Фінанси”
Мета дисципліни: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


 1. Предмет фінансової науки, як пізнання сутності фінансів

 1. Генезис і еволюція фінансів

 1. Становлення та розвиток фінансової науки

 1. Фінансове право і фінансова політика

 1. Податки. Податкова система

 1. Бюджет. Бюджетна система

 1. Бюджетний дефіцит

 1. Державний кредит

 1. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання

 1. Соціальні позабюджетні фонди

 1. Фінанси суб’єктів господарювання

 1. Фінанси домогосподарств

 1. Страхування і страховий ринок

 1. Фінансовий ринок

 1. Фінансовий менеджмент

 1. Міжнародні фінанси

 1. Фінансова безпека держави

 1. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою

 1. Фінанси Європейського Союзу


Модуль І

ЗМІСТОвИЙ МОДУЛЬ 1

ОСНОВИ ФІНАНСІВ
Тема 1. Предмет фінансової науки, як пізнання сутності фінансів
Предмет фінансової науки. Фінансові явища та процеси на різних рівнях національної економіки. Об’єкти дослідження. Загальна мета фінансової науки.

Методи пізнання фінансового життя. Метод індукції. Метод дедукції. Їх характеристика. Абстрагування. Використання математичних методів і моделей при проведенні досліджень.
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів
Історичні та економічні передумови виникнення фінансів. Фінанси як специфічна форма суспільних відносин, підсистема економічного базису. Еволюція терміну «фінанси». Етапи розвитку фінансів. Співвідношення між категоріями «фінанси» і «гроші».

Організаційні засади функціонування фінансів. Фінансові відносини і фінансова діяльність. Вихідні фінансові категорії: доходи, видатки, фінансові ресурси. Їх характеристика. Об’єкти і суб’єкти фінансових відносин. Фінансові протиріччя та способи їх збалансування.

Моделі фінансових відносин у суспільстві. Моделі, що вирізняються за послідовністю розподілу ВВП. Їх характеристика. Моделі, що вирізняються за рівнем державної централізації ВВП. Їх характеристика. Вибір моделі фінансових відносин.

Призначення та роль фінансів. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Роль фінансів у регулюванні вартісних пропорцій народного господарства, галузевої і територіальної структури суспільного виробництва.

Функції фінансів. Функції фінансів, як виявлення найважливіших суттєвих ознак, властивостей, суспільного призначення фінансів. Розподільна функція, її зміст. Об’єкти й суб’єкти розподілу та перерозподілу вартості суспільного продукту. Механізм дії розподільної функції фінансів. Первинний розподіл, перерозподіл, вторинний розподіл. Контрольна функція. Фінансова інформація та її роль у реалізації контрольної функції. Дискусійні питання щодо функцій фінансів.

Поняття фінансової системи. Структурна будова та засади функціонування фінансової системи. Внутрішня структура і організаційна будова фінансової системи. Сфери фінансових відносин: міжнародні фінанси, державні фінанси, фінанси суб’єктів господарювання, фінансовий ринок. Ланки фінансових відносин.

Регіональний аспект побудови фінансової системи. Національні, регіональні та світова фінансові системи. Організація функціонування фінансової системи.

Організаційна структура фінансової системи. Органи, які функціонують у сфері бюджету держави, контрольно-регулюючі органи, фінансові інституції, які працюють на фінансовому ринку, органи управління цільовими фондами.

Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи. Управління фінансовою системою. Органи управління фінансовою системою. Міністерство фінансів України, його завдання і функції. Державна контрольно-ревізійна служба. Державне казначейство. Державна податкова адміністрація. Рахункова палата України. Національний банк України та ін.
Тема 3. Становлення і розвиток фінансової науки
Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки. Фінансова наука як соціальне явище. Наукові дослідження Ж. Бодена. Роботи з фінансів італійських вчених Ф. Петрарки, Бернадо Дж. Баторо та ін. Внесок англійських і німецьких вчених у розвиток фінансової науки.

Розвиток фінансової науки наприкінці XVIII століття. Теоретичні постулати французьких вчених – фізіократів в галузі фінансової науки. Роль А. Сміта у становленні фінансової науки.

Розвиток фінансової науки у XIX столітті. Виокремлення фінансової науки із загальної теорії політичної економії. Внесок теоретиків марксизму в фінансову науку.

Розвиток фінансової науки в Росії. Наукова праця І.Т. Посошкова «О скудности и богатстве». Створення міністерства фінансів в Росії. Внесок О.М. Радищева в розвиток фінансової науки Росії. Теоретичне обґрунтування Тургенєвим М.І. об’єктивної необхідності податків. Заслуги І.Х. Озерова в розвитку фінансової науки XX століття. «Вступ до фінансової науки» А.І. Буковецького. Внесок радянських вчених у розвиток фінансової науки.

Розвиток фінансової науки в Україні. Найвідоміші представники фінансової науки в Україні: І.Я. Франко, М.І. Туган-Барановського, М. Добриловського, М.І. Мітіліно та ін. Теоретико-змістовна спрямованість наукових досліджень представників української фінансової думки.

Сучасна світова наукова фінансова думка. Ідеї спрямування та використання фінансів для досягнення суспільного блага. Фінанси у системі Парето. Функціонування фінансів в умовах демократичного середовища. Питання співвідношення демократії і фінансів. Характерні риси сучасної фінансової науки. Фінансова наука в працях зарубіжних вчених.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Тема 4. Фінансове право і фінансова політика
Фінансова політика – складова частина економічної і соціальної політики держави. Взаємозв’язок фінансів і фінансової політики, її завдання. Складові фінансової політики. Монетарна та фіскальна фінансова політика. Стратегія і тактика фінансової політики. Напрямки реалізації фінансової політики. Типи фінансової політики, їх характеристика. Фінансова політика на різних історичних етапах та її особливості в умовах переходу України до ринкових відносин. Фінансова політика України на сучасному етапі.

Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Взаємодія фінансового механізму з господарським механізмом і фінансовою політикою. Структурна побудова фінансового механізму. Складові елементи фінансового механізму, їх характеристика. Методи фінансового впливу на соціально-економічний розвиток суспільства: фінансове забезпечення та фінансове регулювання. Управління фінансовим механізмом.

Організаційно-правове забезпечення фінансової політики. Фінансове право, як сукупність норм, що регулюють фінансові відносини. Розвиток фінансового законодавства в Україні. Законодавчі акти, що безпосередньо регулюють фінансові відносини. Закони з інших сфер діяльності, в яких виділяються фінансові засади їх функціонування. Фінансове планування: суть, завдання. Організація здійснення фінансової політики. Система управління фінансами. Міністерство фінансів та центральний банк, їх повноваження та функції.

Фінансовий контроль , його сутність і значення в реалізації фінансової політики. Вищі органи влади, які здійснюють фінансовий контроль, їх завдання.

Види, форми і методи фінансового контролю.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3

СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ ДЕРЖАВИ
Тема 5. Податки. Податкова система
Сутність податків та їх економічний зміст. Терміни, що відображають платежі державі: плата, відрахування і внески, податок, збір, їх характеристика. Функції податків. Фіскальна і регулююча функції податків.

Елементи системи оподаткування. Суб’єкт та об’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, джерело сплати податку, податкова ставка. Класифікація податків, її ознаки. Види податків.

Основи побудови податкової системи та організація оподаткування. Сутність податкової системи. Особливості формування податкової системи. Системність, визначальна база системи, вихідні принципи. Принципи формування податкової системи, принципи оподаткування, принципи податкової політики. Механізм справляння податків. Загальнодержавні і місцеві податки.

Пряме оподаткування. Прибуткове оподаткування підприємств. Податок з доходів фізичних осіб. Єдиний податок з суб’єктів малого підприємництва. Плата (податок) за землю. Фіксований сільськогосподарський податок. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Порядок обчислення та сплати.

Непряме оподаткування. Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито. Порядок обчислення та сплати.

Платежі за ресурси та інші надходження. Лісовий дохід. Плата за воду. Плата за користування надрами. Порядок обчислення та сплати.
Тема 6. Бюджет і бюджетна система
Сутність, призначення та структура бюджету держави. Характеристика бюджету за економічним змістом. Специфічні ознаки бюджетних відносин. Перерозподільний, всеохоплюючий та законодавчо регламентований характер бюджетних відносин. Характеристика бюджету за формою прояву та матеріальним змістом.

Бюджетний устрій і бюджетна система. Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи. Види бюджетів України. Принципи побудови бюджетної системи. Бюджетна політика України. Розмежування доходів і видатків між бюджетами різних рівнів. Організація взаємовідносин між бюджетами: напрямки, види та форми. Бюджетне регулювання. Поняття закріплених і регулюючих доходів. Формульна система розподілу міжбюджетних трансфертів. Субсидії, субвенції, дотації, їх значення в збалансуванні бюджетів різних рівнів.

Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу і його основні елементи. Організація бюджетного планування. Методи бюджетного планування, їх характеристика. Процедура бюджетного планування, її етапи та стадії.

Виконання бюджету. Касове виконання бюджету. Банківська і казначейська системи касового виконання бюджету.

Бюджетні права державних органів законодавчої і виконавчої влади.
МОДУЛЬ ІІІ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ
Тема 7. Бюджетний дефіцит
Стан бюджету як фінансового плану держави. Збалансований бюджет, бюджетний профіцит і бюджетний дефіцит. Поняття і причини виникнення бюджетного дефіциту. Проблеми скорочення й можливі джерела покриття бюджетного дефіциту. Зовнішні і внутрішні джерела покриття бюджетного дефіциту. Методи покриття дефіциту бюджету: беземісійний та емісійний. Їх характеристика.

Види бюджетного дефіциту за формою прояву, за причинами виникнення, за напрямом дефіцитного фінансування.

Шляхи подолання дефіциту бюджету в Україні. Бюджетна політика України на сучасному етапі розвитку економіки.
Тема 8. Державний кредит
Економічна суть державного кредиту, його роль у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покриття бюджетного дефіциту. Функції державного кредиту як фінансової категорії.

Форми державного кредиту: ощадна справа і державні позики. Оформлення державних позик.

Класифікація державних позик. Внутрішні і зовнішні державні позики. Державні і місцеві позики. Ринкові та неринкові позики. Заставні і беззаставні позики. Короткострокові, середньострокові й довгострокові позики. Процентні, виграшні та дисконтні позики. Джерела погашення державних позик.

Управління державним кредитом. Управління державним кредитом у широкому і вузькому розумінні. Оперативне управління державним кредитом.

Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Внутрішній і зовнішній державний борг. Структура державного боргу і механізм його формування.

Управління державним боргом і його обслуговування. Форми управління державним боргом, їх характеристика. Державний борг України та механізм його обслуговування. Вплив державного боргу на фінансове становище держави.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ І ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання
Теоретичні основи становлення та розвитку місцевих фінансів. Суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Фінансові ресурси місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети – основа місцевих фінансів України. Доходи місцевих бюджетів України. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види податкових надходжень у місцеві бюджети. Кошти, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів. Кошти, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів.

Видатки місцевих бюджетів. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого самоврядування. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування у відповідності з Бюджетним кодексом України.

Фінанси підприємств комунальної форми власності, як складова місцевих фінансів.

Міжнародні принципи і вимоги до фінансового забезпечення діяльності місцевого самоврядування.

Основні напрямки зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.
Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди
Сутність державних цільових фондів. Система централізованих фондів цільового призначення.

Джерела мобілізації коштів у державні цільові фонди. Принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів.

Класифікація цільових фондів. Постійні фонди. Тимчасові фонди.

Основні цільові фонди у сфері соціального страхування. Пенсійний фонд; Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; Фонд загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Джерела доходів і напрямки видатків.

Тимчасові цільові фонди. Фонд соціального захисту інвалідів. Фонд охорони навколишнього природного середовища. Джерела доходів і напрямки видатків.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання
Фінанси суб’єктів господарювання: фінанси підприємств матеріального виробництва, фінанси невиробничого сектору, фінанси домогосподарств.

Поняття фінансів суб’єктів господарювання, їх зміст, функції та сфери застосування.

Грошові потоки підприємств, їх склад, економічна характеристика і класифікація. Фінансові категорії, які характеризують функціонування фінансів підприємств: фінансові ресурси, витрати, доходи, фінансові результати.

Особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності. Методи організації фінансової діяльності підприємств: комерційний рахунок, неприбуткова діяльність, кошторисне фінансування, їх характеристика.

Фінансові ресурси підприємств та джерела їх формування. Фінансове забезпечення функціонування та відтворення основних фондів. Амортизація, як специфічний вид цільових фінансових ресурсів. Фінансовий аспект формування та використання оборотних коштів. Бюджетні асигнування. Надходження з державних цільових фондів. Надходження з централізованих фондів. Кредити. Прибуток.

Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання. Фактори, що випливають на діяльність підприємств: макроекономічні та мікроекономічні, їх характеристика.
Тема 12. Фінанси домогосподарств
Фінанси домогосподарств як засіб створення та використання фондів фінансових ресурсів для задоволення особистих потреб громадян. Джерела утворення фінансів домогосподарств. Видатки домогосподарств.

Економічна сутність домогосподарств. Зв’язок домогосподарств з іншими підсистемами фінансової системи.
МОДУЛЬ V

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7

СТРАХОВИЙ І ФІНАНСОВИЙ РИНКИ
Тема 13. Страхування. Страховий ринок
Форми і методи страхового захисту. Система страхових фондів. Централізований страховий резервний фонд. Фонди самострахування. Страховий фонд страховика. Принципи функціонування страхових фондів.

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервності суспільного виробництва. Сутність страхування. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. Стихійне лихо, нещасний випадок, ризик. Класифікація ризиків.

Організація страхової справи. Суб’єкти страхування і форми страхових відносин. Грошові потоки в страхуванні. Функції та принципи страхування.

Галузі, форми і види страхування. Класифікація страхування за об’єктами та ознакою ризику. Обов’язкове і добровільне страхування.

Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види і форми. Страхування підприємницьких і фінансових ризиків.

Особисте страхування, його суть і значення в забезпеченні соціального захисту громадян. Функції особистого страхування. Соціальне обов’язкове і добровільне страхування. Медичне страхування.

Страхування відповідальності.

Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його організаційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній.

Формування і розвиток страхового ринку в Україні. Етапи розвитку страхового ринку України. Державно-правове регулювання на страховому ринку.

Перестрахування та співстрахування як види страхової діяльності.
Тема 14. Фінансовий ринок
Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

Класифікація фінансових ринків. Ринок грошей і ринок капіталів. Кредитний ринок і ринок цінних паперів. Характеристика фінансового ринку за ознакою організації торгівлі. Ризикові та безризикові фінансові ринки. Місцеві, регіональні, національні, міжнародні, всесвітні фінансові ринки.

Інструменти фінансового ринку. Грошові кошти і цінні папери. Типи і види цінних паперів. Їх характеристика. Суб’єкти фінансового ринку: емітенти, інвестори, посередники, фондова біржа.

Ринок цінних паперів і особливості його регулювання в Україні. Принципи функціонування ринку цінних паперів. Основні форми державного регулювання ринку цінних паперів.

Фондова біржа, її функції. Організація й порядок роботи фондової біржі.

Структуризація ринку цінних паперів за стадіями торгівлі та місцем торгівлі. Первинний і вторинний ринок цінних паперів. Біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів.

Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 15. Фінансовий менеджмент
Сутність і мета фінансового менеджменту підприємства. Роль фінансового менеджменту в структурі управління діяльністю підприємства. Принципи і функції фінансового менеджменту. Умови функціонування фінансового менеджменту на підприємстві. Система організаційного та інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.

Фінансове, правове та податкове оточення підприємства. Вплив змін зовнішнього середовища на можливість реалізації стратегії бізнесу. Фінансовий ринок як фінансове середовище бізнесу.

Загальна характеристика, мета, задачі, принципи і призначення фінансового і управлінського обліку на підприємстві. Презентація звітності як засіб залучення капіталу.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ І МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Тема 16. Міжнародні фінанси
Економічна природа й призначення міжнародних фінансів. Поняття міжнародних фінансів у вузькому й широкому розумінні. Складові ланки та грошові потоки міжнародних фінансів.

Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок. Форми міжнародних розрахунків та системи валютного регулювання. Порядок проведення міжнародних розрахунків. Основні форми міжнародних розрахунків: інкасо та акредитив. Банківський переказ та відкритий рахунок.

Фінанси міжнародних організацій. Фінансова діяльність міжнародних організацій. Формування і використання бюджету та цільових фондів.

Організація Об’єднаних Націй і Європейського Союзу.

Міжнародні фінансові інституції. Всесвітні та регіональні фінансові інституції. Міжнародний валютний фонд, основні напрямки його діяльності.

Група Світового банку. Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Банк міжнародних розрахунків. Європейський центральний банк. Європейський інвестиційний банк. Європейський банк реконструкції і розвитку.

Міжнародний фінансовий ринок.
Тема 17. Фінансова безпека держави
Фінансова безпека держава як інтегральна складова державної економічної безпеки. Об’єкти економічної безпеки. Національні економічні інтереси. Внутрішні та зовнішні загрози економічній безпеці.

Поняття фінансової безпеки держави. Показники, що визначають фінансову безпеку держави: величина внутрішнього і зовнішнього боргів, рівень інфляції, стійкість національної валюти, сальдо платіжного балансу.

Оптимальний розмір боргів держави відповідно до міжнародних стандартів. Система страхування ризиків. Політика обмеження допуску нерезидентів на ринок державних цінних паперів.

Вплив на державну фінансову безпеку чинників грошово-кредитної політики, політики запозичень, валютного регулювання, фіскальної сфери та податкової політики, інфляційних процесів та антиінфляційної політики, державного регулювання цін, динамки платіжного балансу, внутрішнього і зовнішнього державного боргу.

Фінансова криза як дестабілізатор фінансової безпеки держави. Економічні і політичні чинники, що зумовлюють фінансову кризу. Їх характеристика. Сучасна фінансова криза в Україні та шляхи її подолання.
Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою
Коло фінансових відносин управління держави та її органів. Реалізація фінансової політики держави.

Органи державного управління фінансами в економічно розвинених країнах. Управління фінансами у США. Управління виконанням бюджету США.

Органи державного управління фінансами у Великобританії. Виконання бюджету в області митних зборів та акцизів.

Органи державного управління фінансами у Німеччині.

Управління фінансами у Франції та Італії.
Тема 19. Фінанси Європейського Союзу.
Причини європейської інтеграції. Історія формування Європейського Союзу. Сучасний стан ЄС: структура організації, головні органи, основні напрямки політики, конституція ЄС.

Аграрна політика ЄС. Необхідність аграрної політики ЄС. Механізми аграрної політики. Проблеми та наслідки аграрної політики ЄС. Регіональна політика ЄС. Типологія регіонів ЄС. Механізми та результати регіональної політики ЄС.

Індустріальна та науково-технічна політика ЄС. Програми підтримки високотехнологічних галузей індустрії. Програми в області вищої освіти. Мета, механізми та результати науково-технічної політики ЄС. Політика підтримки конкуренції.

Політика в області розширення ЄС.

Валютно-фінансова політика ЄС. Модель Р. Манделла та податково-бюджетне регулювання єдиної валюти. Причини створення єдиної європейської валюти. Впровадження Європейської валютної системи (EMS). Економічний та Валютний союз. Європейський Центральний Банк. Впровадження євро. Аналіз динаміки та перспективи розвитку курсу євро-долар та євро-гривня.

2. Розподіл балів, які присвоюються студентам

у ІV семестрі


Модуль ІІІ

Модуль ІV

(індивідуальна робота № 2)

Сума

(ПМК)

Змістовий модуль 4

Змістовий модуль 5

Змістовий модуль 6

Модульний контроль

20

15

15

10

20

80

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12


3. методичні рекомендації

до виконання самостійної роботи


Модуль ІІІ

Змістовий модуль 4. Управління державним боргом


Тема 7. Бюджетний дефіцит


Мета роботи:

засвоїти, закріпити, поглибити та систематизувати знання про методи покриття бюджетного дефіциту та шляхи його подоланя в сучасних умовах


Питання для самостійного вивчення

1. Методи покриття бюджетного дефіциту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


дніпропетровська державна фінансова академія
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации