Луць Л.А. Загальна теорія держави та права - файл n1.doc

приобрести
Луць Л.А. Загальна теорія держави та права
скачать (3287.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3288kb.16.09.2012 06:33скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Л. А. ЛУЦЬ

Загальна теорія ДЕРЖАВИ та ПРАВА

Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою)Київ • Атіка • 2007

УДК 340.12+321.01 ](477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)0я73 Л86

Рекомендовано Вченою радою юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 8 від 17.05.2006 р.)
Рецензенти:

Козловський А. А.- віце-президент з наукової роботи Міжнародного науко­во-технічного університету, завідувач кафедри права Європейського Союзу, док­тор юридичних наук, професор;

Тихомиров О. Д.- доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри тео­рії держави і права Київського національного університету внутрішніх справ;

Шмельова Г. Г.- завідувач кафедри загальноправових дисциплін Крим­ського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом, кандидат юридичних наук, доцент.
Луць Л. А.

Л86 Загальна теорія держави та права: Навчально-мето­дичний посібник (за кредитно-модульною системою).-К.: Атіка, 2007.-412 с. ISBN 978-966-326-265-9

Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до на­вчальних програм курсу «Загальна теорія держави та права», який ви­кладають в усіх юридичних вищих навчальних закладах України та на юридичних факультетах, з урахуванням теми «Болонського процесу».

Основні положення курсу викладено в юридичних словниках та структурно-логічних схемах, що відображають найсуттєвіші закономір­ності державно-правових явищ. До кожної теми додаються творчі та те­стові завдання (об'єднані у контрольні модулі), що є необхідним для належного функціонування кредитно-модульної системи. Така форма посібника дає змогу висвітлити всі питання, що передбачені програмою, суттєво полегшує процес сприйняття та засвоєння навчального матеріалу, дозволяє забезпечити уніфікацію критеріїв щодо контролю та оціню­вання набутих студентами знань тощо.

Посібник буде корисним не лише студентам, а й викладачам курсу «Загальна теорія держави та права» як основа для подальшого вдо­сконалення курсу за кредитно-модульною системою.

УДК 340.12+321.01|(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)0я73

ISBN 978-966-326-265-9

© Л. А. Луць, 2007

© Видавництво «Атіка», 2007

ПЕРЕДМОВА
Глибокі системні трансформації, що притаманні сучасному україн­ському суспільству, зумовлюють потребу в осмисленні основних їх напря­мів та тенденцій, пошуку адекватних форм їх здійснення. Утвердження принципів громадянського суспільства, демократичної правової держави та інших європейських правових ідей, вимагає підготовки високопрофе-сійних фахівців, які могли б забезпечити їх впровадження у національну соціальну практику. Значну їх частку мають становити юристи - профе­сіонали з новим юридичним мисленням та високим рівнем правової культури, підготовлені відповідно до європейських вимог у межах, на­самперед, Болонського процесу.

Водночас такий процес передбачає не тільки реформування системи освіти, а й формування уніфікованих освітянських правил. А це, у свою чергу, вимагає перегляду як структури та методики викладання навчаль­них курсів, так і методів контролю та перевірки засвоєних знань і набу­тих умінь та навичок.

' Запропонований автором навчально-методичний посібник «Загаль­на теорія держави та права» (за кредитно-модульною системою) підго­товлено відповідно до таких вимог. Водночас він зберігає сутність та призначення цієї фундаментальної методологічної дисципліни, зна­чущість якої у системі юридичної освіти зумовлено універсальною си­стемою знань про найзагальніші закономірності державно-правових явищ.

В основу структури посібника покладено курс лекцій автора, зафік­сований у схемах та словниках до кожної теми. Така форма посібника Дає змогу не тільки висвітлити всі питання, передбачені програмою курсу та ті, що необхідні для формування цілісної системи знань про державу та право, а й суттєво полегшує процес сприйняття та засвоєння навчального матеріалу студентами.

Посібник дає можливість повною мірою досягати цілей курсу: формування абстрактного, юридичного мислення студентів на основі поняттєво-категоріального апарату; набуття вмінь та навичок роботи зі спеціальною літературою та юридичними актами; застосування за­гальнотеоретичних знань для розв'язання конкретних пізнавальних та практичних завдань; виконання контрольних модульних та іспитових

З

тестових завдань; вміння логічно та правильно висловлювати свої думки під час публічних виступів.

Посібник складається із трьох розділів. Засвоєння матеріалу студен­тами здійснюється у межах двох розділів: «Загальна теорія держави» та «Загальна теорія права». Перший розділ «Загальна теорія держави та права як наука та навчальна дисципліна» є методологічною основою для другого та третього розділів, оскільки у ньому висвітлено питання про об'єкти, предмет та методологію загальної теорії держави та права, а також про структуру відповідної навчальної дисципліни та її значення.

Обсяг посібника у межах розділів «Загальна теорія держави» та «Загальна теорія права» розраховано на виконання трьох модулів (по 8 семінарських занять кожний). Кожне заняття проводиться у межах про­грамних питань, які подаються на початку теми. Для роботи на семінарі пропонуються творчі та теоретико-практичні завдання, які потребують засвоєння поняттєвого апарату, положень, викладених у лекціях та схе­мах посібника, а також роботи зі спеціальною та навчальною літерату­рою, джерелами права, правозастосовними, правотлумачними актами. Список навчальної літератури подано після передмови, а список джерел права та спеціальної літератури додано до кожної теми. Розкриття кожного завдання, його обґрунтування потребує використання не лише відповідних положень посібника, а й відповідних тематичних джерел, запропонованих для підготовки.

До кожної теми додано відповідну кількість тестових завдань, які є самостійною роботою студента і з яких складаються модульні завдання.

Такий посібник дає змогу студентові засвоїти основні загальнотеоре­тичні поняття та конструкції, набути вмінь та навичок їх використання при розв'язанні конкретних життєвих ситуацій, здати модульні контро­льні форми та виконати під час навчального процесу мінімальні вимоги щодо програми, а також підготуватися до іспиту. Іспит має визначити ступінь засвоєння програмного матеріалу та набуття навичок щодо його практичного застосування.

Посібник має інноваційний характер як за змістом, так і за структу­рою, враховує вітчизняний та зарубіжний досвід підготовки юристів-спеціалістів.

Посібник дасть змогу студентові заздалегідь підготуватися до лекції, а лекторові детальніше зупинитися на тому чи іншому питанні, ілю­струючи його прикладами з юридичної практики, аналізуючи існуючі в юридичній науці точки зору, розкриваючи методику застосування за­гальнотеоретичних понять та конструкцій під час розв'язання конкретної життєвої ситуації.

Навчальна література до курсу

 1. Абдулаев М. И. Теория государства и права: Учебник для вузов.-СПб: Питер, 2003.

 2. Алексеев С. С. Право: азбука - теория - философия. Опыт ком­плексного исследования - М., 1999.

 3. Бабаев В. К., Баранов В. М., Толстик В. А. Теория государства и права в схемах и определениях: Учебное пособие - М.: Юристь, 1999.

 4. Бержель Ж.-Л. Общая теория права / Под общ. ред. В. И. Дани-ленко / Пер. с фр- М., 2000.

 5. Венгеров А. Б. Теория государства и права: Учебник для юриди­ческих вузов.- М.: Юриспруденция, 1999.

 6. Головистикова А. Н., Дмитриев Ю. А. Теория государства и пра­ва.- М.: Эксмо, 2005.

 7. Загальна теорія держави і права: Підручник для студентів юри­дичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина - X.: Право, 2002.

 8. Кельман М. С, Мурашин О. Г., Хома Н. М. Загальна теорія дер­жави та права: Підручник - Львів: Новий Світ. - 2000, 2003.

 9. Котюк В. О. Загальна теорія держави і права.- К., 2005.

 10. Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права - М.: Спарк, 1998.

 11. Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методологическое пособие.- М.: Юристь, 2006.

 12. Мухаев Р. Т. Теория государства и права: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция».- М.: Юнити-Дана, 2005.

 13. Общая теория государства и права / Под общ. ред. А. Ф. Виш­невского- Минск: Тесей, 1999.

 14. Общая теория государства и права. Академический курс в 3 то­мах / Отв. ред. проф. М. Н. Марченко.- М.: Зерцало-М, 2001.

 15. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В. В. Ла­зарева.-М.: Юристь, 2003.

 1. Оксамытный В. В. Теория государства и права: Учебник для студ. высших учебных заведений.- М.: ИМПЭ-ПАБЛИШ, 2004.

 2. Поляков А. В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. Курс лекций.- СПб.: Гос. дом Санкт-Петербургского гос. ун-та, 2004.

 3. Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца.- М: НОРМА-ИНФРА.- М., 1999.

 4. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави: Навч. посібник - Вид. 5-е, зі змінами - Тернопіль: Лілея, 2002.

 5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник - X., 2005.

 6. Сырых В. М. Теория государства и права: Учебник для вузов-М.: Юстицинформ, 2006.

 7. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н. И. Мату-зова и А. В. Малько - М.: Юристь, 2001.

 8. Теория государства и права: Учебник / Под ред. докт. юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РФ Р. А. Ромашова.- СПб.: «Юридичес­кий центр Пресс», 2005.

 9. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. проф. В. М. Корельського и проф. В. Д. Перевалова.- М.: НОРМА, 2003.

 10. Теория государства и права: Хрестоматия: В 2 т.- М.: Городец, 2004.

 11. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / Відп. ред. Зайчук О. В., наук. ред. Оніщенко Н. М - К.: Юрінком Інтер, 2006.

 12. Четверний В. А. Понятие права и государства: Введение в курс теории права и государства - М.: Дело, 1997.

 13. W. Lang, J. Wrdblewski, S. Zawadzki. Teoria paiistwa і prawa.-Warszawa, 1986.

 14. L. Morawski. Wstej> do prawoznawstwa.- Тогшї, 1996.

 15. A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembinski. Zarys teorii panstwa і prawa.- Warszawa, 1992.

 16. P. Winczorek, T. Stawecki. Wstep do prawoznawstwa.- Warszawa, 1999.

Розділ І

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКА

І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА


Програмні питання

❖ Загальна теорія держави та права як наука. її функції та міс­це у системі юридичних наук.

та права.

❖ Загальна теорія держави та права як навчальна дисципліна: структура, завдання, призначення та місце у системі навчальних юридичних дисциплін.
Спеціальна література

 1. Алексеев С. С. Право: азбука-теория-философия. Опыт комплекс­ного исследования - М., 1999.

 2. Васильев А. И. Правовые категории - М., 1976.

 3. Джегутанов Б. К., Стрельченко В. И., Балахонский В. В., Хон Г. Н. История и филосифия науки: Учеб. пособие для аспирантов - СПб., 2006.

 4. Жоль К. К. Философия и социология права - К., 2000.

 5. Зеленков М. Ю. Политология для юристов.- М., 2003.

 6. Ильин В. В. Теория познания. Введение. Общие проблемы - М., 1993.

 7. Казимирчук В. П. Право и методы его изучения.- М., 1965.

 8. Карбонье Ж. Юридическая социология - М., 1986.

 9. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права).- М., 2000.

 1. Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права.-Л., 1989.

 2. Коростей В. Якою бути національній теорії держави і права? // Право України.- 2001.- № 7. '

 3. Лапаева В. В. Социология права. Краткий учебный курс.- M., 2000.

 4. Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права - M., 2002.

 5. Лукич Р. Методология права.-M., 1981.

 6. Малахов В. П. Философия права - Екатеринбург, 2002.

 7. Недбайло П. О. Введение в общую теорию государства и права.-К., 1971.

 8. Нерсесянц В. С. Философия права.- М., 1997.

 9. Оксамытный В. В. Российское правоведение: тенденции разви­тия // Россия на рубеже тысячелетий - М., 2000.

 10. Орзих М. Ф. Содержание методологии юридической науки // Правоведение.- 1973.-№ 1.

 11. Сартр Ж. П. Проблемы метода - М., 1994.

 12. Синха С. П. Юриспруденция. Философия права.- М., 1994.

 13. Степин В. С. Теоретическое знание - М., 2000.

 14. Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Эле­ментный состав. Т. 1.- М., 2000.

 15. Сырых В. М. Метод правовой науки: основные элементы, струк­тура.-М., 1980.

 16. Тарановский Ф. В. Энциклопедия права.- СПб., 2001.

 17. Тарасов H. Н. Метод и методологический подход в правоведении (попытка проблемного анализа) // Правоведение.- 2001.- № 1.

 18. Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения.- М., 1996.

 19. Фельдман Д. И., Курдюков Г. И., Лазарев В. В. Теоретические проблемы методологии исследования государства и права.- Казань, 1975.

 20. Честное И. Л. Актуальные проблемы теории государства и пра­ва. Эпистемология государства и права,- СПб., 2004.

 21. Четверний В. А. Понятие права и государства. Введение в курс теории права и государства.- М., 1997.

 22. Чиркни В. Е. Государствоведение: Учебник.- М., 2000.

 23. Шабалин В. А. Методологические вопросы правоведения.- Сара­тов, 1972.

 24. Юдин Б. Г. Методология науки. Системность. Деятельность.- М., 1997.

 25. Юрій M. Ф. Соціологія.- К., 2005.

 26. Яковлева Е. Ю. Научное и вненаучное знание.- СПб., 2000.

 27. Posner R. The Problems ofjurisprudence- Chicago, 1990.

Юридичний словник

Загальна теорія держави та права - це система знань про зага­льні закономірності державно-правових явищ, їх сутність, призна­чення, виникнення, функціонування та розвиток у суспільстві.

Функції загальної теорії держави та права - це основні напря­ми виявлення та фіксації знань про загальні закономірності державно-правових явищ.

Предмет загальної теорії держави та права - основні сутнісні властивості державно-правових явищ, що зумовлюються загальними закономірностями їх виникнення, функціонування та розвитку.

Державно-правові закономірності - це стійкі, об'єктивні зв'язки між державно-правовими явищами, між ними та іншими соціальними явищами, що виявляються через їхні юридичні властивості.

Метод загальної теорії держави та права - це спосіб пізнання державно-правових явищ, що складається із системи прийомів, за до­помогою яких виявляються загальні закономірності їх виникнення, функціонування та розвитку.

Загальнотеоретичне поняття - це науково достовірне знання про загальні закономірності державно-правових явищ.

Сутність загальної теорії держави та права - виявлення зага­льних закономірностей державно-правових явищ та утворення на цій основі загальнотеоретичного поняттєво-категоріального апарату.

Загальнотеоретичні категорії - це загальні поняття, що відо­бражають стійкі суттєві внутрішні та зовнішні взаємозв'язки держав­но-правових явищ.

НАУКА -

система знань про світ та людину, закономірності їх виникнення та розвитку, отриманих за допомогою відповідних методів

Суспільно-гуманітарні науки: філософія; філологія; економічна наука; соціологія; політологія; історія;

культурологія;

етика;

лінгвістика;

статистика;

юриспруденція

Технічні науки:

Природничі наукиСИСТЕМА ЮРИДИЧНИХ НАУК
Науки, що вивчають зарубіжне право:

- конституційне право за­рубіжних країн;

- цивільне право зарубіж­них країн;

- кримінальне право зару­біжних країн

Теоретичні науки:

- загальна теорія держави та права;

- філософія права;

- соціологія права;

- порівняльне правознавство


-
Галузеві науки:

- конституційне право;

- адміністративне право;

- кримінальне право;

- цивільне право;

- трудове право;

- сімейне право;

- земельне право;

- екологічне право;

- кримінально-процесуальне право;

- кримінально-виконавче право;

- цивільно-процесуальне право;

- інші
Міжгалузеві юридичні науки:

- кримінологія;

- організація та діяльність су­дів і правоохоронних органів;

- прокурорський нагляд;

- господарське право;

- соціальне (соціального за­безпечення) право;

- інші

Прикладні (юридичні) науки:

- криміналістика;

- судова медицина;

- судова психіатрія;

- юридична психологія;

- правова статистика

Науки, що вивчають римське право

Науки міжнародного права

Історично-правові науки:

- історія держави та права;

- історія політичних і правових учень

*


Метод

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАУКА

Предмет


Теорія держави:

Теорія права: філософія права; юридична догматика; соціологія права; порівняльне правознавствоДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ЗАКОНОМІРНОСТІ

об'єктивні зв'язки;

причинно-наслідкові та функціональні зв'язки; стійкі зв'язки; загальні зв'язки;

виявляються через найсуттєвіші ознаки (юридичні властивості) явищ
ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

суспільна наука; юридична наука;

загальнотеоретична наука (містить наукові знання про загальніші закономірності державно-правових явищ);

фундаментальна наука (виявляє сутнісні властивості державно-право­вих явищ);

методологічна наука (виконує системоутворювальну роль у комплексі юридичних наук)
ФУНКЦІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

онтологічна (виявлення сутності державно-правових явищ, причин їх виникнення та існування);

гносеологічна (пізнавальна) (виявлення та пояснення державно-правових закономірностей); евристична (виявлення нових закономірностей);

прогностична (виявлення тенденцій розвитку державно-правових явищ);

методологічна (створення поняттєвого апарату, який є базовим для галузевих та інших юридичних наук); ідеологічна (формує правосвідомість суб'єктів);

організаційно-прикладна (спрямована на зміну державно-правових явищ, обґрунтування необхідності);

розв'язання тих чи інших державно-правових проблем

ОБ'ЄКТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА -частина державно-правової реальності, що пізнається в межах предмета загальної теорії держави та права

Державно-правові явища

Право

Держава


Філософія

Соціологія

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ
Конституційне право
Кримінальне право

о аз

О.
5 'З

Я"

ОБ'ЄКТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА: державно-правові явища: форма держави, апарат держави, система джерел права, правові відносини, правотворчість, правореалізація, правотлумачення тощо

о со я о. с 1> еа о ч >> о. н

й я О.

с


о вз

о. с

аз

о о І м

5 03

о.
о.

о

Предмет загальної теорії держави та права -основні сутнісні властивості

державно-правових явищ, що зумовлюються загальними закономірностями їх виникнення, функціонування та розвитку


о

03

со

а.

сX зги


Загальна теорія держави та права

Цивільно-процесуальне право

Кримінально-процесуальне право


Історія

Політологія
ПРЕДМЕТ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

закономірності виникнення державно-правових явищ; закономірності формування (побудови) державно-правових явищ; закономірності функціонування державно-правових явищ; закономірності розвитку державно-правових явищ


ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

вивчає державно-правові явища в цілому; держава та право пізнаються як взаємопов'язані явища; його змістом є загальні закономірності державно-правових явищ, в яких проявляється їхня сутність і соціальне призначення; в його межах виявляються основні сутнісні властивості державно-правових явищ;

предмет є лише стороною об'єкта, що пізнається

МЕТОДОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА -це система підходів, методів і засобів пізнання державно-правових явищ та виокремлення загальних закономірностей їх виникнення, функціонування та розвитку

ї

Теоретико-

Вчення про метод

Методи та засоби

Методика теоре-

правовий

загальної теорії

теоретико-правового

тико-правового

підхід

держави та права

дослідження

дослідження


МЕТОД (ПРИЙОМИ) ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

збирання і вивчення одиничних фактів; індукція;

сходження від конкретного до абстрактного;

системно-структурні прийоми;

сходження від абстрактного до конкретного

Предмет визначає

Особливості об'єкта

частку

загальнотеоретичного дослідження

прийомів пізнання

зумовлює коло прийомів

у межах методу

у межах метода

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ зумовлюють необхідність застосування філософських, а також різноманітних загальнонаукових та спеціально-наукових (зокрема, спеціально-юридичних) методів

і—► філософські методи (діалектичний, матеріалістичний, ідеалістичний тощо); —► загальнонаукові методи (соціологічні, психологічні, конкретно-істо­ричні, системні, структурно-функціональні, загальнологічні тощо);

'—► спеціальнонаукові методи:

а) неюридичні (статистичні, кібернетичні, математичні);

б) спеціально-юридичні (формально-догматичні, порівняльно-правові,
конкретизації, тлумачення, правового моделювання, техніко-юридич-
ного аналізу)


СИСТЕМА МЕТОДІВ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА

Філософські:

- діалектичний;

- матеріалістичний;

- ідеалістичний;

- інші
Загальнонаукові:

- соціологічний;

- історичний;

- системний;

- психологічний;

- структурно-функці­ональний;

- формально-логічні (аналіз, синтез, уза­гальнення, порів­няння, аналогія, мо­делювання тощо)
Спеціальнонаукові методи:

а) неюридичні:

- статистичні;

- кібернетичні;

- інші;

б) спеціально-юридичні:

- техніко-юридичного аналізу;

- тлумачення;

- правового моделювання;

- інші


ПОНЯТТЄВО-КАТЕГОРІАЛЬНИИ АПАРАТ

поняття «держава»; поняття «функція держави»; поняття «механізм держави»; поняття «право», «функція права»; поняття «джерело права», «система права»; поняття «механізм правового регулювання»;

поняття «реалізація права», «застосування права», «тлумачення права»; поняття «правопорушення», «юридична відповідальность»; поняття «правова система суспільства»; інші поняття


зумовленості виникнення, функціонування та розвитку державно-правових явищ соціальними змінами;

відповідності форм держави та права рівню розвитку суспільства; взаємозв'язку норм права та правовідносин;

опосередкованості в нормі права загальних та індивідуальних інтересів; ідентифікованості правової системи з певним її типом; зумовленості ефективності правового регулювання рівнем правосвідо­мості учасників суспільних відносин; співвіднесення в праві можливого та необхідного; зумовленості форми правління державно-політичним режимом
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»

—► є вступним курсом до системи юридичних дисциплін; —^ метою є акцентування уваги на способах викладу теоретичного матеріалу;

^ за обсягом є вужчою від науки (остання включає також основні принципи, концепції, основні закономірності виникнення та розвитку державно-правових явищ);

—► має суб'єктивний характер (залежить від автора навчальних програм, кількості годин курсу);

^ структура курсу відображає основні розділи науки, проте залежить також від суб'єктивних факторів;

—► призначення цієї дисципліни - сформувати у студентів-юристів стійкі знання щодо понять, методів, принципів;

^- пізнання державно-правових явищ, а також уміння формування нави­чок та застосування до конкретних ситуацій;

^. мета дисципліни - формування абстрактного юридичного мислення засвоєнням основних понять, ознак, особливостей державно-правових явищ та методів їх пізнання

СТРУКТУРА КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»

загальна теорія держави та права як наука і навчальна дисципліна; загальна теорія держави; загальна теорія позитивного права

РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ВІТЧИЗНЯНИМИ ПРАВОЗНАВЦЯМИ

Автори
Наукові праці та підручники

Неволін К. 0.


Энциклопедия законоведения-Т. І-К., 1839

Чижов М. Ю.


Источник и формы права - Варшава, 1872

Ренненкампф М. К.


Очерки юридической энциклопедии- К., 1880; Юридическая энциклопедия.-К., 1907

Гредескул М. А.


К учению об осуществлении права- X., 1900; Лекции по общей теории права.- СПб., 1909

Палієнко М. І.


Учение о существе права и правовой связанности государства.-X., 1908

Жилін 0. О


Із лекцій по енциклопедії права - К., 1910

Спекторський Є. В.


Энциклопедия права - Варшава, 1912

Кістяківський Б. О.


Социальные науки и право. Очерки по методоло­гии социальных наук и общей теории права - М., 1916

Тарановський Ф. В.


Учебник энциклопедии права - Юрьев, 1917

Фатєєв А. М.


Лекции по общей теории права - Прага, 1923

Дністрянський С. С.


Загальна наука права і політики. Т. 1- Прага, 1923; Погляди на теорії права та держави,- Львів, 1925; Соціальні форми права.- К., 1925

Дністрянський С.


Наука про право та державу.- Прага, 1923

Окіншевич Л.


Вступ до науки про право та державу.- Мюнхен, 1987

Бабун Р.


Загальна наука про право та державу - К., 1927

Назаренко Є. В.


Теорія держави та права.- К., 1958

Недбайло П. 0.


Основи теорії держави і права.- К., 1959; Введение в общую теорию государства и права.- К., 1971


Розділ II

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Л. А. ЛУЦЬЗагальна теорія ДЕРЖАВИ та ПРАВА
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации