Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології - файл n1.doc

приобрести
Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології
скачать (1776.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc1777kb.15.09.2012 18:19скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с.
Підручник з основ сучасної політології органічно поєднує політологічні знання теоретико-методологічного рівня та конкретно-наукові політологічні погляди на засади формування та реалізації політики держави. У ньому розкривається зміст політологічних поглядів мислителів Сходу і Заходу, видатних політичних діячів сучасності на проблеми держави і влади; висвітлюються основи теорії політики, подається аналіз поточної світової та державної політики України останніх років, у тому числі модерної воєнної політики.

Підручник призначений для студентів Академії, ВНЗів, а також всім тим, хто цікавиться проблемами формування та реалізації сучасної політики держави.


ЗМІСТ
ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ

Тема 1.1. Політологія в структурі політичного знання. Політологія як наука і навчальна дисципліна

1.1.1. Політологія - інтегральна соціальна наука і навчальна дисципліна

1.1.2. Методологічні засади, категорії та принципи політології

1.1.3. Основні парадигми політичного мислення

1.1.4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина

ВИСНОВКИ

Тема 1.2. Основні етапи становлення і розвитку політичних поглядів і концепцій (доктрин)

1.2.1. Протополічні погляди у країнах Стародавнього Сходу

1.2.2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки

1.2.3. Теологічні парадигми політичного мислення у епоху Середньовіччя

1.2.4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового Часу

1.2.5. Політологічні теорії та політичні доктрини ХІХ-ХХ століть

ВИСНОВКИ

Розділ другий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

Тема 2.3. Політичне буття суспільства

2.3.1. Політичне буття як наявний спектр політичних реалій, тенденцій і перспектив, його структура і зміст

2.3.2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя, способи здійснення влади

2.3.3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства
ВИСНОВКИ

Тема 2.4. Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст

2.4.1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму

2.4.2. Типи, види політики та специфіка їх змісту

ВИСНОВКИ

Тема 2.5. Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності

2.5.1. Поняття та зміст, рівні та форми політичної свідомості

2.5.2. Політична ідеологія та політична психологія

2.5.3. Основні ідейно-політичні течії сучасності

ВИСНОВКИ

Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин

2.6.1. Смисл системного підходу до політичної системи

2.6.2. Поняття, структура та основні концепції політичної системи в політологічній науці

2.6.3. Типи сучасних політичних систем

2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.

Розділ третій. ПОЛІТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТІЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства

3.7.1. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства

3.7.2. Форми організації державної влади, способів її здійснення та форми державного устрою

ВИСНОВКИ

Тема 3.8. Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України

3.8.1. Зародження та становлення політичних партій

3.8.2. Ознаки, сутність і функції партій в політичній системі

3.8.3. Типологія політичних партій. Типи партійних систем

3.8.4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті країни

ВИСНОВКИ

Тема 3.9. Демократія. Громадянське суспільство. Правова держава.

3.9.1. Поняття демократії, її можливості та межі використання

3.9.2. Загрози реальній демократії та її захист

3.9.3. Громадянське суспільство як царина демократії

3.9.4. Громадянське суспільство і правова держава

ВИСНОВКИ

Тема 3.10. Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер

3.10.1. Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці

3.10.2. Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства в сучасній політиці

3.10.3. Взаємовідношення понять політичній лідер та керівник

ВИСНОВКИ

Тема 3.11. Політологічний аналіз війни та миру, сучасних форм соціального насильства

3.11.1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу

3.11.2. Політичний зміст сучасних форм соціального насильства: воєнно-політичні конфлікти, внутрішній та міжнародний тероризм

3.11.3. Мир як соціально-політичний стан суспільства

ВИСНОВКИ

Тема 3.12. Політична культура громадян в демократичній державі

3.12.1 Політична культура - ціннісна, духовно-практична сторона політичного життя

3.12.2. Структура, види, типи, форми прояву політичної культури

3.12.3. Політична культура керівника - системна громадянська якість

3.12.4. Шляхи формування політичної культури громадянина демократичної держави

ВИСНОВКИ

Тема 3.13. Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку

3.13.1. Міжнародна політика в структурі відносин держав

3.13.2. Геополітика як галузь сучасного політичного знання

3.13.3. Основні школи і напрямки геополітики

3.13.4. Поняття нового світового порядку та місце воєнно-блокової політики в ньому

ВИСНОВКИ

ВСТУП. СЛОВО ДО ЧИТАЧА


Демократичний розвиток України, як засвідчила її історія останніх років, стає невід'ємним від рівня політичної культури людей - як керівників, так і пересічних громадян. У свою чергу високий рівень політичної культури має базуватись на знаннях, а не на упередженнях, міфах, утопічних сподіваннях, буденних уявленнях щодо політики, форм влади, керування суспільними справами. Підґрунтя політичної культури громадянина лежить у знаннях достатнього теоретичного рівня, які можна засвоїти, звертаючись до відносно молодої соціальної науки і навчальної дисципліни -політології.

Політична наука та політологія в Україні інституалізовані достатньою мірою - створені науково-дослідні центри, введено нормативні курси з політології у навчальний процесів ВУЗів II - IVрівнів акредитації, розроблено десятки навчальних посібників та підручників, авторами яких є відомі в країні фахівці, активно працюють політологічні асоціації та спілки, на вершині котрих знаходиться Українська Академія політичних наук.

Уданому підручнику ми намагались запровадити певні новації для того, щоб доступно і водночас повно розкрити проблеми сучасного політичного життя на основі досягнень політичної науки. Першою новацією нашого видання є зв'язок нормативного навчального курсу зі здобутками українських політологів, представників зарубіжної політологічної думки. При роботі над підручником використовувались дисертаційні дослідження В. Богайчука, М. Шульги, В. Ясинської, В. Раденького та інших, матеріали І — ІІІ з'їздів політологів України, оригінальні твори політологів: Дж. Істона, Г. Алмонда, С. Хантигтона, що стали хрестоматійними.

На відміну від поширених на теренах України десятків підручників ми намагались застосувати адаптований до наших реалій підхід, запропонований при викладанні політології у США, - current affairs" - патологічний аналіз поточних проблем української, регіональної та світової політики, тоді як в нашій країні прийнято викладати „Роlitical science" - теорію політики. Спираючись на компетентний аналіз стану розробки і викладання політології в Україні (Сімферополь 2002 p.), ми застосовували розробки та ідеї українських авторів - В. Андрущенка, Т. Бевз, О. Бабенко, В. Горбатенка, Г Зеленько, Ю. Левенця, М. Михальченка, В. Пазенка, М. Томенко, Ф. Рудича, досвід російських авторів підручників А. Панаріна, О. Лаври-ненка, А, Тургаєва (Москва, Санкт-Петербург), американських авторів, зокрема, Е. Хейвуда. При висвітленні проблем політологічного аналізу сучасних форм збройного насильства, якими є воєнно-політичні конфлікти та міжнародний тероризм, було використано оригінальні джерела із США, концепції аналітиків НАТО з намаганням зберегти їх політологічну термінологію.

Транзитивний стан, який проходить Україна при переході від колишніх адміністративно-тоталітарних політичних порядків до демократичного суспільства та правової держави, зумовлює підвищену увагу саме до політичних аспектів усіх сторін розвитку суспільства. Проблеми політичної влади, її поділу між гілками, політичні проблеми національної безпеки, збройного захисту суверенітету держави вийшли на перший план.

Гострий владний конфлікт весни 2007 року ще більше актуалізував звернення до наукових підвалин державної політики всіх верств населення: переплелись у вузол питання дострокових виборів у Верховну Раду і намагання розпочати процедуру імпічменту президента, організувати референдум з приводу вступу до НАТО та оцінити воєнну політику США та їх союзників у Іраку. Всі вище перераховані проблеми об'єднує одне - необхідність підвищення політичної культури всіх верств населення, необхідність органічного включення у неї наукових знань про поточну політику держави, засади її формування та стратегії реалізації.

Вперше у навчальному посібнику на теренах України проаналізовано аспекти програм політичних партій України, що брали участь у парламентських виборах 2006 та дострокових виборах у Верховну Раду 2007 років, висвітлено політичну сутність воєнно-політичних конфліктів, міжнародного тероризму, піддано ретельному критичному аналізові ідеології з явно вираженим мілітарним змістом та екстремістською спрямованістю—мілітаризм, пацифізм, фашизм, які все частіше стають у епіцентрі суспільної свідомості.

Окремою главою поставлено питання воєнно-блокової стратегії, нового світового політичного порядку, роль НАТО у воєнно-блоковій стратегії.

Ми сподіваємося, що цей підручник буде в одному шерегу навчально-наукової літератури, яка на теренах України має "власне обличчя" і подає висвітлення корінних та актуальних проблем політології у доступному і модерному вигляді.

Автори:

Михайло ЦЮРУПА, Вікторія ЯСИНСЬКА.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Цюрупа М.В., Ясинська B.C. Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів. - К.: Кондор, 2009. - 354 с
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации