Дипломный проект - Розроблення енергозберігаючих механізованих технологічних процесів виробництва свинини Житомирської області з удосконаленням насосу - файл n2.doc

Дипломный проект - Розроблення енергозберігаючих механізованих технологічних процесів виробництва свинини Житомирської області з удосконаленням насосу
скачать (1337.7 kb.)
Доступные файлы (22):
n1.cdw
n2.doc1861kb.04.11.2009 14:14скачать
n3.cdw
n4.cdw
n5.cdw
n6.cdw
n7.cdw
n8.cdw
n9.cdw
n10.cdw
n11.cdw
n12.cdw
n13.db
n14.cdw
n15.cdw
n16.cdw
n17.cdw
n18.cdw
n19.cdw
n20.cdw
n21.cdw
n22.cdw

n2.doc

  1   2   3   4   5
Міністерство аграрної політики України

Житомирський національний агроекологічний університет

Факультет механізації сільського господарства
Кафедра механізації землеробства

«ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ»
Завідуючий кафедрою Водяницький Г.П.

“ ____ “ ________________ 2009 р.

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

«Розроблення енергозберігаючих механізованих технологічних процесів виробництва свинини в СТОВ “Зоря” Народицького району Житомирської області з удосконаленням насосу-завантажувача гною»
Спеціальність 7.091.902 „Механізація сільського господарства”

ОКР “Бакалавр”
Дипломник Лазаренко Дмитро Францович____________________________

(підпис)

Керівник ас. Бушма Сергій Валерійович_______________________________
Консультант доц. Петрівний Олександр Іванович________________________
(підпис)
Консультанти з питань:
охорони праці ____________________________________________________

(підпис)
економіки ________________________________________________________

(підпис)
нормо-контроль доц. Кравець Леонід Григорович________________________

(підпис)
Житомир 2009

Міністерство аграрної політики України

Житомирський національний агроекологічний університет

Факультет механізації сільського господарства
Кафедра механізації тваринництва
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Завідуючий кафедрою Водяницький Г.П.

“ ____ “ ____________________ 2009 р.
Завдання

на дипломний проект студенту

____ Лазаренку Дмитру Францовичу ______

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

1. Тема проекту: «Розроблення енергозберігаючих механізованих технологічних процесів виробництва свинини в СТОВ “Зоря” Народицького району Житомирської області з удосконаленням насосу-завантажувача гною» затверджена наказом по університету від „ 26 „ жовтня 2009 р. № 2346 ст

2. Термін подання студентом закінченого проекту ________________

3. Вихідні дані до дипломного проекту: річні звіти, щоденник та звіт з переддипломної практики, довідкова та спеціальна література, підручники, державні стандарти та інша нормативна документація, патенти та авторські_ свідоцтва, наукові публікації_________________________________________ __________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: 1. Аналіз стану тваринництва та переробної галузі на базовому підприємстві. 2. Аналіз та розрахунок потоково-технологічних ліній. 3. Аналіз аналогів та основні розрахунки із конструктивної розробки. 4 Аналіз стану охорони праці та безпека життєдіяльності. Екологічні аспекти. 5. Економічна ефективність проектних рішень__________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним викладенням обов’язкових креслень): генеральний план, схема розміщення технологічного обладання, загальний вигляд або складальне креслення конструктивної розробки, деталювання, економічна ефективність проектних рішень___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Консультанти дипломного проекту

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

охорона праці


економіка7. Дата видачі завдання __________________________
Керівник дипломного проекту ______________( Бушма С.В.)
Завдання прийняв до виконання __________________
Календарний план

виконання дипломного проекту

№ п/п

Назва етапів дипломного проекту

Термін виконання

етапів проекту

Примітка

1

Інформаційний пошук до теми проекту2

Підготовка першого розділу3

Підготовка розрахунково-технологічної частини4

Патентний пошук і розроблення конструктивної частини5

Розроблення заходів екологічної безпеки на об'єкті проектування6

Підготування організаційно-економічної частини проекту7

Виконання графічної частини8

Попередній захист розробок на засіданні кафедри9

Здача дипломного проекту в деканат на рецензію10

Захист дипломних проектів

згідно графіку

Студент-дипломник __________________________________

(підпис)
Керівник дипломного проекту ___________________________

(підпис)
  1   2   3   4   5


Міністерство аграрної політики України
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации