Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник - файл n1.doc

приобрести
Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. Підручник
скачать (3807.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc3808kb.14.09.2012 12:27скачать

n1.doc

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

2. 8. Аналіз динаміки експорту (імпорту)
товарів і послуг

Для повнішої характеристики експортної роботи підприємства експорт товарів та послуг за звітний рік зіставляють з експортом за попередній рік. Таке порівняння доцільно проводити за кілька років (наприклад, за
5–10). Мета дослідження – встановити, які зміни відбулися в товарній структурі експорту, в розвитку нових видів експорту і його географічного напрямку, як змінився обсяг експорту в поточних і в постійних (базових) цінах, як змінилися в середньому експортні ціни. При вивченні динаміки експорту за ряд років розраховують також темпи приросту за кожний рік і середньорічний темп приросту експорту за весь період, який вивчають.

Дані про експорт за аналізовані роки групують за країнами і товарами в аналогічних таблицях. За кожним рядком таблиці (країна, товар або підсумок) розраховують індекси вартості, фізичного обсягу і цін. Ці індекси покажуть, на яку суму і де зміни­лись вартість та фізичний обсяг експорту, а також середні експортні ціни.

Для одержання відповіді на запитання про зміни вартісної структури експорту за країнами і товарами складають таблиці, де по кожній позиції (країна або товар) показують для кожного порівнювального року суму експорту в грошових одиницях і її питому вагу у відсотках до загального підсумку.

За товарними групами, що містять кількісно і якісно порівнянні товари (наприклад, нафтопродукти: бензин, дизельне пальне, мазут), можна розрахувати індекс кількісної структури. Якщо індекс кількісної структури виявиться більшим за, то це буде означати, що у межах товарної групи зросла питома вага кількості дорожчих товарів за рахунок зниження питомої ваги дешевших товарів. При зворотній зміні структури індекс буде меншим за 1.

Наведемо для прикладу в табл. 78 дані про експорт підприємством товарів за звітний і попередній періоди.

Таблиця 78

Експорт товарів підприємстваЗа даними табл. 78 визначаємо тенденцію розвитку експорту даної групи товарів (для підсумку) за вартістю і структурою.

З’ясовуємо, як змінився обсяг експорту в постійних цінах (фізичний обсяг) і як змінились у середньому ціни на товари цієї групи. Визначимо величину впливу чинників, кількості, ціни і структури на зростання вартості експорту товарів даної групи на 138 млн. грн. (738 – 600).

Розрахуємо подані нижче індекси.

Індекс вартості: .

Індекс цін: .

Сума 738 млн. грн. показує вартість експортних товарів за 2003 р. (кількість і ціни 2003 р.), а сума 750 млн. грн. – результат перерахунку експорту кількості за 2003 р. за цінами 2002 р. Порівняння цих сум дасть змогу визначити, як вплинула зміна цін на величину вартості експорту товарів. Експортні ціни знизились у середньому на 1,6% (індекс цін у відсотках дорівнює 98,4). Відповідно, зменшення вартості за рахунок зниження цін на 1,6% становило – 12 млн. грн. (738 – 750).

Індекс фізичного обсягу (Іф):

.

Звідси приріст експорту за рахунок зміни вартості обсягу в незмінних цінах становив 150 млн. грн. (750 – 600). Останній індекс – добуток індексу кількості та індексу структури, тобто зміну фізичного обсягу зумовлює сукупна зміна кількості й кількісної структури. Вплив кожного з цих чинників можна визначити окремо.

Перш ніж підрахувати індекс кількості, необхідно визначити середню ціну 1 тонни товарів за 2002 р. за даними табл. 76:Індекс кількості (Ік) відповідно дорівнює:

.

Таким чином, приріст вартості товарів за рахунок зміни їх кількості становив 75 млн. грн. (675 – 600).

Індекс структури (Істр) дорівнює:

.

Звідси приріст вартості за рахунок зміни структури дорівнює 75 млн. грн. (750 – 675). Підсумок кількості і структури дасть величину фізичного обсягу: 75 + 75 = 150 млн. грн.

Висновок. Вартість експорту (експортна виручка) групи товарів, які аналізують за рік, зросла на 136 млн. грн., що відбулося під впливом:

– зміни кількісної структури експорту, що виразилася у підвищенні питомої ваги дорожчого товару, і це дало 75 млн. грн. приросту експорту;

– зростання загальної кількості експортних товарів, що збільшило вартість експорту товарів на 75 млн. грн.;

– зниження експортних цін, що зменшили вартість експорту на 12 млн. грн.
2. 9. Аналіз накладних витрат щодо експорту
й імпорту товарів

При аналізі накладних витрат перш за все визначають віднос­ний рівень накладних витрат у грошових одиницях (ВРНВ):

.

Наприклад: .

Отже, на кожних 100 грн. виробничої собівартості товарів припадає 10 грн. накладних витрат.

Аналогічно розраховують цей показник щодо імпорту товарів. Спочатку ці показники за звітний рік порівнюють з показниками за попередній рік, дають початкову оцінку зміні відносних величин накладних витрат. Наступний етап – вивчення чинників, що призвели до зміни кожної статті накладних витрат.

Нижче наведений перелік основних чинників за найважли­вішими статтями витрат у табл. 79.

Таблиця 79

Основні чинники за найважливішими статтями витрат


Аналіз накладних витрат необхідно проводити відповідно до окремих товарів, а потім шляхом узагальнення визначених чинників можна одержати повну картину всього товарообороту.

Наведемо приклад розрахунку чинників на витрати щодо зберігання умовного товару (в грн.) у табл. 80.

Розрахунок проведемо, застосовуючи технічний прийом абсолютних різниць.

1-а підстановка – (визначення чинника кількості (ваги)):

(– 6000) х 12 х 4= – 288000 грн.

Висновок. Значення кількості товарів, що зберігаються, приведуть до зменшення витрат щодо зберігання на 288000 грн.

2-а підстановка (визначення чинника терміну зберігання):

14000 х 8 х 4 = 448000 грн.

Висновок. Збільшення часу зберігання товару призвело до зростання витрат щодо зберігання на 448000 грн.

3-я підстановка – визначення чинника ставки за зберігання:

14000 х 20 х 1 = 280000 грн.

Висновок. Підвищення ставки за зберігання призвело до збільшення накладних витрат на 280000 грн.

Підсумковий приріст витрат на зберігання становив:

– 28000 + 448000 + 280000 = 440000 грн.

Таблиця 80

Розрахунок чинників на витрати щодо зберігання умовного товару


Аналогічно визначають чинники за іншими статтями накладних витрат.

Наступний етап аналізу – з’ясування конкретних причин кожного чинника зокрема і визначення можливостей зниження рівня накладних витрат на перспективу.
2. 10. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів
Показник ефективності експорту визначають як співвідно­шення виручки – нетто у валюті, помноженої на 100, до собівартості реалізації товару в гривнях.

Крім зміни курсу гривні, на цей показник виливають такі основні чинники:

а) експортна ціна брутто (контрактна ціна);

б) рівень накладних витрат у закордонній валюті (виручка нетто дорівнює виручці брутто – накладні витрати у закордонній валюті);

в) виробнича собівартість одиниці товару в грошових одиницях;

г) рівень накладних витрат у грошових одиницях.

Наведемо приклад розрахунку впливу чинників у табл. 81.
Таблиця 81Показник ефективності – це показник валютної виручки на гривню витрат. Приріст валютної виручки на кожних 1000 грн. витрат становив 439,9 валютних грошових одиниць.

Цей приріст зумовлений зміною: а) ціни брутто (контрактної); б) курсу гривні до долара; в) рівнем накладних витрат у валюті в %; г) виробничої собівартості однієї одиниці; д) рівнем накладних витрат у гривнях.

Вплив перерахованих чинників визначимо за допомогою прийому ланцюгових підстановок.

1-а підстановка (зміна кількості при незмінних інших чинниках):

Висновок. Зміна кількості товарів не впливає на їх ефективність.

2-а підстановка (зміна ціни брутто при незмінному курсі гривні):Висновок. Зниження експортної ціни при незмінному курсі гривні зменшило рівень ефективності на 93,8% (843,7% – 937,5%).

Набір валютної виручки становить 93,8 валютних одиниць на кожних 100 грн. витрат.

3-я підстановка (зміна курсу гривні):Зростання курсу гривні підвищило рівень ефективності на 1843,8% (1687,5 – 843,7).

Висновок. Підприємство одержало за рахунок зростання курсу долара стосовно гривні додатково 843,8 валютних надходжень на кожних 100 грн. витрат.

4-а підстановка (зміна рівня накладних витрат у закордонній валюті):

Висновок. Зростання рівня накладних витрат у закордонній валюті знизило ефективність на 37,5% (1650 – 1687,5).

Зростання рівня накладних витрат у закордонній валюті зменшило валютну виручку на 37,5 валютних грошових одиниць на кожних 100 грн. витрат.

5-а підстановка (зміна виробничої собівартості):Висновок. Зростання витрат на виробництво товарів знизило ефективність на 330%. На кожних 100 грн. витрат одержали менше валютних надходжень.

6-а підстановка (зміна останнього чинника – рівня накладних витрат у грошових одиницях). Після цього ефективність досягає рівня 1377,4%. Звідси:Рівень ефективності зріс на 57,4%.

Результати проведеного аналізу узагальнимо у табл. 82.
Таблиця 82


Далі вивчають кожний чинник окремо і розробляють шляхи поліпшення ефективності у подальших експортно-імпортних операціях.

ЛІТЕРАТУРА
1. Аллен Р. Дж. Математическая экономия: Пер. с англ. / Под ред.
А. Л. Вайнштейна. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1963.

2. Андросов А. М. Финансовая отчетность банка: практическое руководство по организации бухгалтерского учета и составлению отчетности. – М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1995.

3. Бакаев А. С. Годовая бухгалтерская отчетность организации: подходы и комментарии к составлению. – М.: Бухгалтерский учет, 1997.

4. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1995.

5. Банки на развивающихся ринках. В 2-х томах. – Т. 1. Укрепление руководства и повышение чувствительности к переменам. – Т. 2. Интерпретирование финансовой отчетности: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1994.

6. Банкротство предприятий: Сборник нормативних документов с комментариями. – М.: Агентство «Бизнес-информ», 1995.

7. Балабанов Й. Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996.

8. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996.

9. Блатпов Н. А. Балансоведение (курс общий). – Л.: Экономическое образование, 1930.

10. Блатов Н. А. Баланс промышленного предприятия и его анализ. – Л.: Ленпартиздат, 1940.

11. Бухгалтерский учет: Учебник / Под ред. П. С. Безруких. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Бухгалтерский учет, 1995.

12. Ван Хорн Дж. Основы управлення финансами: Пер. с англ. / Под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1996.

13. Вейсвеиллер Р. Арбитраж. Возможности и техника операций на финансовых и товарных рынках: Пер. с англ. – М.: Церих-ПЭЛ, 1995.

14. Вейцман Н. Р. Курс балансоведения. – 2-е изд. – М.: Центросоюз, 1928.

15. Вейцман Н. Р. Балансы капиталистических предприятий и их анализ. – М., 1962.

16. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Леусский А. И., Тарасович Л. С. Макроэкономика: Учебник / Общая редакция Л. С. Тарасовича. – СПб.: Экономическая школа, 1994.

17. Гальперин Я. М. Очерки теории баланса. – Тифлис, 1930.

18. Герстнер П. Анализ баланса: Пер. с нем. Н. А. Ревякина / Под ред. Н. Г. Филимонова. – М.: Экономическая жизнь, 1926.

19. Губер Т. Как читать баланс. – М.: Макиз, 1925.

20. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Пер. с англ. / Под ред. С. А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994.

21. Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых активов: акции, облигации, векселя. – М.: Финансы и статистика, 1995.

22. Елисеева И. И. Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995.

23. Ефимова О. В. Финансовый анализ. – М: Бухгалтерский учет, 1996.

24. Зудилин А. П. Анализ хозяйственной деятельности предприятий развитых капиталистических стран: Учеб. – пособие. – М.: Из-во УДН, 1986.

25. Инвестиционно-финансовый портфель (Книга инвес­ти­ци­онного менеджера. Книга финансового менеджера. Книга финансового посредника) / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. И. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1993.

26. Казакевич В. П. Анализ финансовых отчетов капиталис­тических предприятий. – М ., 1969.

27. Кипарисов Н. А. Основы балансоведения. – М., 1928.

28. Ковалев В. В. Сборник задач по финансовому анализу: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997.

29. Ковалев В. В., Евстигнеев Е. Н., Соколов В. Я. Организация бухгалтерского учета на совместных предприятиях. – М.: Финансы и статистика, 1991.

30. Количественнне методы финансового анализа : Пер. с англ. / Под ред. С. Дж. Брауна и М. П. Крицмена. – М.: ИНФРА-М, 1996.

31. Кочович Е. Финансовая математика: Теория й практика финансово-банковских расчетов: Пер. с серб. / Предисл. Е. М. Четыркина. – М.: Финансы и статистика, 1995.

32. Кошкин И. А. Построение бухгалтерского баланса. – Л., 1940.

33. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: АО «ДИС», 1994.

34. Крылова Т. Б. Выбор партнера: анализ отчетности капиталис­тического предприятия. – М.: Финансы и статистика, 1991.

35. Крыньский Х .Э. Математика для экономистов. Пер. с польск. В. Д. Меникера / Под ред. М. И. Баренгольца. – М.: Статистика, 1970.

36. Липсиц Й. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. – М.: Издательство БЕК, 1996.

37. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок: Учебник. – М.: Перспектива, 1995.

38. Мних Є. В. Економічний аналіз. – К.: Навчальний центр, 2003.

39. Мюллер Г., Гернон X., Миик Г. Учет: международная перспектива: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1992.

40. Настольная книга бухгалтера. В 3-х томах / Сост. В. М. Прудников. – М.: ИНФРА-М, 1995.

41. Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтер­ского учета: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1993.

42. Николаев И. Р. Балансоведение – Л., 1930.

43. Николаев И. Р. Проблема реальности баланса. – Л.: Экономическое образование, 1926.

44. Новодворский В. Д., Пономарева Л. В., Ефимова О.В. Бухгал­терская отчетность: составление и анализ: в 3-х частях. – М.: Бухгал­терский учет, 1994.

45. О’Брайен Дж., Шривастава С. Финансовый анализ и торговля ценными бумагами (FAST): Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995.

46. Павлова Л. П. Финансовый менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 1996.

47. Панова Г. С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. – М.: Финансы и статистика, 1996.

48. Патров В. В., Ковалев В. В. Как читать баланс. – 2-е изд., перераб. и доп. – Финансы и статистика, 1993.

49. Первозванский А А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: ИНФРА-М, 1994.

50. Попович П. Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1999.

51. Прилуцкий Л. Н. Лизинг. Правовые основы лизинговой деятельности в Российской Федерации. – М.: Изд-во «Ось-89», 1996.

52. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. Й. Басова. – М.: Финансы и статистика, 1996.

52. Рощаховский А. К. Баланси акционерных предприятий. – СПб., 1910.

54. Рудановский А. П. Анализ баланса. – М.: Макиз, 1925.

55. Рудановский А. П. Построение баланса. – М.: Макиз, 1926.

56. Рэдхед К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 1996.

57. Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия: Пер. с англ. / ВВСМРМ – М.: Экономика, 1994.

58. Синки Дж. Ф. Управление финансами в коммерческих банках: Пер. с англ. – М.: Catallaxy, 1994.

59. Соколов Я. В. История развития бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1985.

60. Соколов Я. В. Очерки по истории бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика, 1991.

61. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб. пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

62. Справочник финансиста предприятия. – М.: ИНФРА-М, 1996.

63. Стоцкий В. И. Баланс промышленного предприятия и его анализ. – М.–Л.: Госполитиздат, 1941.

64. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Российская практика. – М.: Перспектива, 1995.

65. Фельдман А. Б. Основы рынка производных ценных бумаг: Учебно-практическое пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996.

66. Финансовое управление компанией / Общ. ред. Е. В. Кузне­цовой. – М.: Фонд «Правовая культура», 1995.

67. Финансы: Учеб. пособие / Под ред. проф. А. М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 1996.

68. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой. – М.: Изд-во Перспектива, 1996.

69. Фондовый портфель / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, В. Й. Солдаткин. – М.: СОМИНТЭК, 1992.

70. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ. – М.: «Дело Лтд», 1995.

71. Хендриксен Э. С., Ван Бреда М. Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. – М: Финансы и статистика, 1997.

72. Хорнгрен Ч. Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер с англ. / Под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1995.

73. Хэррис Дж. М. Международные финансы: Пер. с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996.

74. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Дело Лтд», 1995.

75. Чумаченко Н. Г. Учет и анализ в промышленном производстве США – М.:, 1971.

76. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995.

77. Шкарабан С. І., Сапачов М. І. Економічний аналіз діяльності підприємств, об’єднань. – Тернопіль: ТАНГ, 1995.

78. Шнейдман Л. 3. Учет новых видов имущества и операций. – М.: Бухгалтерский учет, 1993.

79. Штиллих О. Биржа и ее деятельность: Пер. с нем. – СПб, 1992.

80. Щенков С. А. Бухгалтерский баланс промышленного предприятия. – М.: Госфиниздат, 1963.

81. Щенков С. А. Система счетов и бухгалтерский баланс предприятия. – М.: Финансы, 1973.
ЗМІСТ
ЧАСТИНА І. Економічний аналіз 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 3

1.1. Розвиток економічного аналізу та його місце у системі

управління виробництвом 3

1. 2. Роль аналізу для внутрішньовиробничого управління 10

1. 3. Предмет, зміст і завдання аналізу 17

1. 4. Види економічного аналізу та їх роль в управлінні

підприємством 19

1. 5. Взаємозв’язок управлінського і фінансового аналізу 22

1. 6. Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами 24

1. 7. Метод і прийоми економічного аналізу 26

1. 8. Етапи аналізу та його організація 44

1. 9. Проектування організації економічного аналізу 56

1. 10. Інформаційна база аналізу. Вимоги до інформації 63

1. 11. Евристичні методи в аналізі 76
РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ АНАЛІЗУ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ 81

2. 1. Аналіз попиту і пропозиції на продукцію

та послуги підприємства 81

2. 2. Ринкова рівновага й аналіз її зміни 86

2. 3. Аналіз еластичності попиту і пропозиції на продукцію

та послуги підприємства 90
РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ 98

3. 1. Аналіз випуску продукції за асортиментом

і складом продукції 98

3. 2. Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг продукції 101

3. 3. Аналіз ритмічності випуску продукції 102

3. 4. Аналіз якості продукції 104

3. 5. Аналіз збуту продукції, системи технічного обслуговування

та ціноутворення 106

3. 6. Аналіз рекламної роботи 110

3. 7. Аналіз виконання договорів про поставку

і реалізацію продукції 114

Розділ 4. Аналіз організаційно-технічного рівня

виробничого процесу 119
Розділ 5. Аналіз інноваційної діяльності

підприємств 125
Розділ 6. Аналіз ресурсів підприємства 131

6. 1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 131

6. 2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами

й ефективності їх використання 140

6. 3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними

ресурсами й ефективності їх використання 152
РОЗДІЛ 7. аналіз результатів соціального

розвитку підприємства 161

7.1. Аналіз соціальної структури та показники оцінки результатів

розвитку підприємства 161

7.2. Аналіз умов праці та системи соціальних пільг і виплат 163

7.3. Оцінка ефективності планування соціального розвитку

підприємства 165
РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇЇ 168

8. 1. Мета, етапи і зміст аналізу 168

8. 2. Виконання внутрішньовиробничого завдання і динаміка

показників собівартості продукції 172

8. 3. Аналіз загальних чинників зміни собівартості за статтями 174

8. 3. 1. Прямі матеріальні витрати 174

8. 3. 2. Прямі трудові витрати 176

8. 3. 3. Комплексні статті собівартості 177

8. 4. Аналіз собівартості одиниці виробу 179

8. 5. Аналіз резервів зниження собівартості 182

8. 6. Аналіз собівартості продукції за стадіями життєвого циклу 184
РОЗДІЛ 9. АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИТРАТ, ВИРУЧКИ

І ПРИБУТКУ 200

9. 1. Графічне зображення аналізу беззбитковості 200

9. 2. Алгебраїчне вирішення 201

9. 3. Аналіз беззбитковості і маржинальний дохід

на одиницю продукції 204

9. 4. Вплив зміни цін на продукцію 205

9. 5. Вплив зміни постійних витрат 206

9. 6. Вплив змінних витрат 208

9. 7. Аналіз покриття різних видів витрат

при різних обсягах випуску 209
ЧАСТИНА ІІ. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 210
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ 210

1. 1. Інформаційні джерела аналізу. Основні способи аналізу 239

1. 2. Структурний аналіз активів і пасивів підприємств 240

1. 3. Аналіз структури активів 241

1. 4. Аналіз структури пасивів 245

1. 5. Аналіз фінансової стійкості 249

1. 6. Аналіз платоспроможності і ліквідності 251

1.7. Аналіз кредитоспроможності підприємства 254

1. 8. Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування 259

1. 9. Аналіз і прогнозування ринкової вартості власного капіталу 263

1. 10. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 268

1. 11. Аналіз фінансового прогнозу (можливого банкрутства)

підприємства 274

1. 12. Аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних

цінностей 285

1. 13. Оперативний економічний аналіз виробничих запасів

в умовах функціонування автоматизованих робочих місць 288

1. 14. Перспективний аналіз виробничих запасів 296

1. 15. Аналіз дебіторської заборгованості 307

1. 16. Аналіз кредиторської заборгованості 312

1. 17. Експрес-аналіз фінансового стану 314

1. 18. Аналіз фінансових результатів 320

1. 19. аналіз впливу інфляції на фінансові результати 329

1. 20. Аналіз розподілу прибутку 333

1. 21. Аналіз використання підприємствами чистого прибутку 336

1. 22. Аналіз рентабельності продукції 339

1. 23. Аналіз грошових потоків 343

1. 24. Аналіз платежів при торговельних операціях 351

1. 25. Аналіз фінансових операцій, що обмежують

валютний ризик 357

1. 26. Лізинг як форма поліпшення фінансового стану

підприємств 360
РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ 367

2. 1. Міжнародні розрахунки і вдосконалення валютно-фінансових

відносин у зовнішньоекономічній діяльності 367

2. 2. Основні форми міжнародних розрахунків 369

2. 3. Акредитивна й інкасова форми розрахунків 371

2. 4. Валютно-фінансові умови зовнішньоторгових контрактів.

Валютні ризики 376

2. 5. Шляхи вдосконалення валютно-фінансових відносин

у зовнішньоекономічній діяльності 378

2. 6. Аналіз якості виконання контрактних зобов’язань

із закордонними партнерами 382

2. 7. Контракти як інформаційна база для аналізу

зовнішньо­економічної діяльності підприємств 386

2. 8. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг 399

2. 9. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів 402

2. 10. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів 404
ЛІТЕРАТУРА 407

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


2. 8. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации