Радченко В.В., Штундер І.О. Навчально-методичний комплекс з курсу: Основи економічної теорії - файл n1.doc

приобрести
Радченко В.В., Штундер І.О. Навчально-методичний комплекс з курсу: Основи економічної теорії
скачать (96.6 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc860kb.01.12.2009 16:05скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова
Кафедра економічної теорії

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

з курсу: “Основи економічної теорії”
Рекомендовано Вченою радою НПУ імені М.П.Драгоманова

(протокол № 2 від 30 жовтня 2008 р.).

Київ – 2009Навчально – методичний комплекс з курсу: “Основи економічної теорії” / Уклад.: В.В.Радченко, І.О.Штундер та ін. К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 86с.

Навчально – методичний комплекс призначений для студентів неекономічних спеціальностей, які вивчають дисципліну “Основи економічної теорії”, містить пояснювальну записку, тематичний плани лекцій та семінарських занять, тематику рефератів, приклади вправ та тестових завдань, список літератури, орієнтовні питання до іспиту, порядок поточного та підсумкового контролю знань студентів. Навчально – методичний комплекс покликаний полегшити підготовку студентів до занять в умовах кредитно – модульної системи.

Укладачі: В.В.Радченко, к.е.н., доц.

І.О.Штундер, к.е.н., доц.

Ю.В.Бицюра, ст.викл.

І.С. Біла, викл.

Я.А. Катренко, ст. викл.

В.М.Кузьомко, к.е.н., доц.

Л.А.Підопригора, ст.викл.

В.В.Сандугей, викл.

Л.К.Хом’яков, к.е.н., доц.

О.М.Соколова, к.е.н., доц.

І.С.Череда, к.е.н., доц.
Відповідальний за випуск – В.В.Радченко.

Рецензенти: К.Т.Кривенко, доктор екон. наук, професор (ДВНЗ «Київський

Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»);

І.Ф.Радіонова, доктор екон. наук, професор (завідувач кафедри

економічної теорії Університету економіки і права «КРОК»).

І. Пояснювальна записка.
“Основи економічної теорії” як навчальна дисципліна є складовою навчального плану і, зокрема, нормативної частини циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки бакалаврів педагогічної освіти усіх спеціальностей, що здійснюється педагогічними вузами України.

Економічна теорія досліджує і розкриває економічний лад суспільства, економічні закони та економічні категорії. Її предметом є виробничі відносини, які складаються у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання. Це, насамперед, відносини власності, а також широкий спектр організаційно-економічних відносин. Отже, предмет економічної теорії має глибокий соціальний зміст, оскільки виражає відносини між людьми в найголовнішій сфері життєдіяльності суспільства.

Педагогічні вузи покликані формувати в педагогічних кадрів сучасне економічне мислення, розуміння рушійних сил і об’єктивних тенденцій суспільного прогресу, бачення місця України в європейському і світовому економічних просторах. Потребою дня стало формування у педагогічних працівників глибоких знань про ринкову економіку, умінь, навичок і компетентностей, які б надавали можливість педагогам виховувати молоде покоління ХХІ століття. Розв’язанню цього завдання в першу чергу сприяє вивчення економічної теорії.

В НПУ імені М.П.Драгоманова курс “Основи економічної теорії” читається за програмою, складеною фахівцями кафедри економічної теорії, яка діє (з певними змінами і доповненнями) понад п’ятнадцять років. Порівняння її змісту з програмами інших вузів показує, що у нашій країні уже виробився єдиний підхід до викладання цього предмета. В основу програми покладені такі принципи, як єдність загальноцивілізаційного і історичного підходів до пояснення розвитку суспільного виробництва, взаємозв’язок теорії і практики, системність, перехід в дослідженні від загального до часткового, структуризація економічного розвитку в просторі, класифікація економічних явищ, врахування історичного досвіду.

Курс “Основи економічної теорії” складається із трьох модулів.

Перший модуль включає 5 тем: “Предмет та метод економічної теорії”, “Потреби та споживчі блага”, “Суспільне виробництво та ресурси”, “Економічні відносини власності” та “Економічні системи”.

В другому модулі розкривається сутність ринкової економіки. Модуль включає 5 тем: “Товарне виробництво – основа ринкової економіки”, “Гроші у функціонуванні ринку”, “Економічний механізм ринку”, “Різні види ринків та ринкова інфраструктура”, “Формування доходів у ринковій економіці”.

Третій модуль об’єднує 8 тем: “Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємництво”, “Домогосподарства у функціонуванні ринкової економіки”, “Управління підприємством. Менеджмент”, “Маркетингова діяльність”, “Національна економіка як ціле. Макроекономічні рівноваги”, “Макроекономічна нестабільність”, “Макроекономічне регулювання”, “Міжнародні економічні відносини”.

Через весь курс проходить ідея загальноцивілізаційного протиріччя між зростаючими потребами людей, суспільств, людства та економічними можливостями їх задоволення (обмеженими ресурсами). Розгортання цього протиріччя зумовлює пошук як альтернативних варіантів використання ресурсів, так і прогресивних моделей суспільного устрою, запровадження ефективних форм і методів регулювання суспільного виробництва та міжнародних економічних відносин.

Важливим спектром проблематики курсу є з’ясування економічного становища громадян суспільства, причин майнового розшарування та диференціації в доходах окремих груп населення.

Особливістю курсу є глибоке вивчення теоретико-економічних проблем перехідної економіки України, входження її у світове господарство.

В Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова курс “Основи економічної теорії” є загальноуніверситетською дисципліною, обов’язковою для навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” всіх спеціальностей. На нього відводиться 4 кредити. Оцінювання знань здійснюється за модулями: в 1 сем. – 1 та 2 модулі, у 2 сем. - 3 модуль. Підсумковою формою контролю і оцінювання знань є іспит (2 сем.).

Вивчення курсу передбачає формування у студентів знань з економічної теорії і економічної політики з урахуванням сучасного бачення закономірностей розвитку економічних систем і на основі цього з’ясування суті і особливостей перехідної економіки України.

Студенти мають знати:

На основі цих знань мають бути сформовані уміння студентів:


ІІ. Тематичний план

з курсу „Основи економічної теорії”

на 2008-2009 навчальний рік.№ тем
Назва модулів, теми

Аудиторних занять

В т.ч.:

Самостійна робора

Всього

лекції

семінари

Індив.

робота

1

2

3

4

5

5

6

7

Модуль1. Загальні основи економічного розвитку та ринкової економіки

1.

Предмет та метод економічної теорії


4

2

-

2

4

8

2-3.

Потреби та споживчі блага. Суспільне виробництво та ресурси

6

2

2

2

6

12

4-5.

Економічні відносини власності. Економічні системи

6

2

2

2

4

10
Разом модуль 1

16

6

4

6

14

30

Модуль 2.Економічна суть ринкової економіки

6.

Товарне виробництво – основа ринкової економіки

6

2

2

2

4

10

7.

Гроші у функціонуванні ринку

4

2

2

-

4

8

8-9.

Економічний механізм ринку. Різні види ринків та ринкова інфраструктура

6

2

2

2

4

10

10.

Формування доходів у ринковій економіці

8

2

2

4

4

12

Разом модуль 2


24

8

8

8

16

40

Модуль 3. Основи мікро- та макроекономіки

3.1. Первинна ланка ринкової економіки ( основи мікроекономіки)

11.

Підприємство в системі ринкових відносин. Підприємництво.

6

2

2

2

4

10

12.

Домогосподарства у функціонуванні ринкової економіки

2

-

2

-

6

8

13-14.

Управління підприємством. Менеджмент. Маркетингова діяльність

4

2

2

-

6

10

3.2. Національна економіка як ціле ( основи макроекономіки)

15.

Національна економіка як ціле. Макроекономічні рівноваги

4

2

2

-

6

10

16.

Макроекономічна нестабільність

6

2

2

2

4

10

17.

Макроекономічне регулювання

6

2

2

2

6

12

3.3. Світова економіка

18.

Міжнародні економічні відносини


8

4

-

4

6

14

Разом модуль 3


36

14

12

10

38

74

ВСЬОГО:

76

28

24

24

68

144
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Національний педагогічний університет
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации