СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103: 2005 - файл n1.doc

приобрести
СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103: 2005
скачать (62.4 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc249kb.08.04.2010 10:29скачать

n1.docМІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

Навчання / перевірка знань працівників

підприємств електроенергетики з питань

охорони праці, пожежної безпеки

і технічної експлуатації

Положення

Київ

2005

ПЕРЕДМОВА


1 ЗАМОВЛЕНО

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГР1ФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО

Державним підприємством ДоиОРГРЕС В.В.

3 РОЗРОБНИКИ

Новіков, А.У. Цимбалюк

4 УЗГОДЖЕНО

Першим заступником Міністра палива та енергетики, Ю. В. Продай

Заступником Міністра палива та енергетики, С. М. Тітенко

Заступником Міністра палива та енергетики України, М. О. Штейнберг

Директором Департаменту електроенерге­тики Мінпаливенерго, Ю. І. Улітіч

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Міністерством палива та енергетики України, наказ № 377 від 10 серпня 2005, І. В. Плачков

6 ВВЕДЕНО

Вперше

7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

2010р.
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10 серпня 2005 року м. Київ № 377
Про затвердження та введення в дію

нормативного документа «Навчання

і перевірка знань працівників підприємств

електроенергетики з питань охорони праці,

пожежної безпеки і технічної експлуатації.

Положення»
З метою запровадження єдиної системи навчання і перевірки знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожеж­ної безпеки і технічної експлуатації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити та ввести в дію нормативний документ «Навчання і пе­ревірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення» (далі -Положення), який набирає чинності через 60 днів з дати підписання цього наказу (додається).

2. Госпрозрахунковому підрозділу Науково-інженерний енергосервісний центр інституту «Укрсільенергопроект» (Білоусов В.І.) внести Поло­ження до реєстру, і комп'ютерного банку даних чинних нормативних доку­ментів Мінпаливенерго.

3. Об'єднанню енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвес­тиційний фонд розвитку енергетики» (Хайдурова Г.П.) забезпечити видання і надходження необхідної кількості примірників Положення енергетичним компаніям, підприємствам, установам і організаціям відповідно до їх замов­лень та фактичної оплати.

4. Керівникам енергетичних компаній, підприємств, установ і органі­зацій протягом 3-х місяців з дня набуття чинності данного наказу привести у відповідність із Положенням свої нормативні документи.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступ­ника Міністра палива та енергетики Продана Ю.В.
Міністр І. Плачков

Зміст

1 Сфера застосування..................................................................

2 Нормативні посилання............................................................

3 Терміни....................................................................................

4 Скорочення ..............................................................................

5 Загальні положення.................................................................

6 Професійне навчання кадрів на виробництві.........................

7 Навчання працівників перед допуском до самостійної роботи ..............................................

8 Інструктажі..............................................................................

9 Протиаварійні та протипожежні тренування .........................

10 Тренажерна підготовка ...........................................................

11 Періодичне навчання працівників в спеціалізованих навчальних закладах .............................

12 Щорічне навчання працівників на виробництві.....................

13 Цільове (тематичне) навчання працівників............................

14 Перевірка знань.......................................................................

Додаток 1. Перелік видів обов'язкового навчання працівників, періодичність і місце його проведення

Додаток 2. Типовий тематичний план і примірна програма навчання посадових осіб і фахівців з питань охорони праці.........................................

Додаток 3. Перелік робіт з підвищеною небезпекою .........,

Додаток 4. Перелік робіт з підвищеною пожежною небезпекою ........................

Додаток 5. Програма проведення спеціального навчання з пожежно-технічного мінімуму.......................

Додаток 6. Посвідчення про проходження спеціального навчання ..............................

Додаток 7. Перелік спеціальностей і посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці...........................................

Додаток 8. Свідоцтво про проходження навчання ...............

Додаток 9. Перелік професій та посад працівників, які звільняються від проведення повторних інструктажів з охорони праці та технічної експлуатації.........

Додаток 10. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників .........

Додаток 11. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Додаток 12. Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу для працівників ....

Додаток 13. Журнал реєстрації інструктажів з питань

охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації.........................................................

Додаток 14. Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації ..............

Додаток 15. Посвідчення про перевірку знань ......................

Додаток 16. Перелік скорочень основних назв нормативних документів для записів у протоколах і посвід­ченнях про перевірку знань працівників ...........
Затверджено Наказ Міністерства палива

та енергетики України № 377 від 10 серпня 2005 р.
НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ

ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ З ПИТАНЬ

ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

І ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Положення

Чинний з десятого жовтня 2005 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Нормативний документ «Навчання і перевірка знань працівників підприємств електроенергетики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації. Положення» (далі - Положення) встановлює види і порядок проведення навчання і перевірки знань працівників на під­приємствах, в установах і організаціях електроенергетичної галузі та атомно-промислового комплексу (далі - підприєм­ства електроенергетики), що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики України.

1.2. На підприємствах електроенергетики на основі цього Положення розробляються і затверджуються наказа­ми керівників відповідні положення підприємств про на­вчання і перевірку знань працівників.
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи: - НПАОП 0.00-4.36-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15. зареєстроване у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

- ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустано­вок. Електрообладнання спеціальних установок.

- НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні.

- НАПБ 02.023-2004 «Спеціальне навчання, інструкта­жі та перевірка знань з питань пожежної безпеки на підпри­ємствах енергетичної галузі України. Положення», затвер­джене наказом Міністерства палива та енергетики України від 22.09.2004 № 578.

- НАПБ 05.005-99 (ГКД 34.03.304-99) Інструкція з ор­ганізації протипожежних тренувань на підприємствах Мін­енерго України, затверджена наказом Міністерства енерге­тики України від 15.10.99 № 290.

- ГКД 34.12.201-97 «Протиаварійні тренування персо­налу електричних станцій та мереж Міненерго України. Правила проведення», затверджені Міністерством енерге­тики України 1997 р.

- ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електрич­них станцій і мереж. Правила», затверджені наказом Мініс­терства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296.

- ГКД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну під­готовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затверджене наказом Міністерства па­лива та енергетики України від 09.02.2004 № 75, зареєстро­ване в Міністерстві юстиції України 05.04.2004 за №418/9017.

- Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприєм­ствах та в організаціях енергогалузі України, затверджені наказом Міністерства палива та енергетики України від 26.07.2005 № 343.

- Положення про професійне навчання кадрів на вироб­ництві, затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерством освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 06.04. 2001 за № 315/5506.

- Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України та Державного комітету України із нагляду за охо­роною праці від 23.09.94 № 263/121, зареєстрований у Мі­ністерстві юстиції України 25.01.95 за № 18/554.

— Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затвердже­ний наказом Державного комітету України із нагляду за охороною праці 26.01.05 №15, зареєстрований у Міністерс­тві юстиції України 15.02.2005 за № 232/10512.

— Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 62), затверджений наказом Міністерст­ва палива та енергетики України від 16.03.2001 № 19-Т, по­годжений з Міністерством праці та соціальної політики.
З ТЕРМІНИ
Дублювання - самостійне виконання оперативним, оперативно-виробничим працівником (дублером) профе­сійних обов'язків на робочому місці під наглядом досвідче­ного працівника.

Кваліфікація ступінь і вид професійної підготовле­ності працівника, наявність у нього знань, вміння та нави­чок, необхідних для виконання ним певної роботи.

Керівники і спеціалісти - керівники підприємств еле­ктроенергетики, їх структурних підрозділів, їхні заступни­ки, начальники служб, відділів, цехів, дільниць, лабораторій та їхні заступники, майстри, інженери, Інші посадові особи, які організовують виробничі процеси.

Навчання з питань охорони праці навчання праців­ників з метою отримання необхідних знань і навичок з пи­тань охорони праці або безпечного ведення робіт.

Обслуговування енергоустановок - комплекс робіт, пов'язаних з організацією, контролем або виконанням робіт з оперативного, технічного обслуговування, експлуатації, ремонту, будівництва, налагоджування, випробування, ви­мірювання, проектування, технічного огляду енергоуста­новок.

Первинна професійна підготовка - навчання осіб з метою отримання спеціальної освіти (повної вищої, базової вищої, професійно-технічної), що забезпечує рівень квалі­фікації необхідний для продуктивної професійної діяльності.

Працівники невиробничі - працівники структурних підрозділів, до функціональних обов'язків яких належить кадрове, бухгалтерське забезпечення, планування, поста­чання тощо, реалізація супутніх потреб (медичне обслуго­вування, харчування, комунальні і соціальні потреби тощо), супроводження управління (секретаріат, канцелярія тощо), оформлення (художні роботи, тиражування документації тощо), обслуговування приміщень і території (загальна і пожежна охорона, прибирання приміщень, зберігання устаткування, матеріалів і сировини).

Професійне навчання на виробництві - навчання пра­цівників під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

Роботи з підвищеною небезпекою - роботи в умовах впливу шкідливих або небезпечних виробничих чинників, або такі, де є потреба в професійному доборі, чи пов'язані з обслуговуванням, управлінням, застосуванням технічних засобів праці або технологічних процесів, що характеризуються підвищеним ступенем ризику виникнення аварій, пожеж, загрози життю, заподіяння шкоди здоров'ю, майну, довкіллю.

Спеціалізовані навчальні заклади (СНЗ) навчальні заклади підприємств електроенергетики або інших органі­зацій, що здійснюють підготовку, перепідготовку, періоди­чне навчання або підвищення кваліфікації працівників еле­ктроенергетики і які в установленому порядку одержали дозволи та ліцензії на проведення навчання працівників.

Спеціальне навчання з питань охорони праці ви­вчення працівниками, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою або таких, де є потреба у профе­сійному доборі, вимог відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Спеціальне навчання з питань пожежної безпеки - навчання працівників в обсязі пожежно-технічного мінімуму.

Спеціальні роботи - окремі види робіт з підвищеною небезпекою, які виконують працівники одночасно з вико­нанням робіт за своєю професією (спеціальністю).

Стажування набуття особою практичного досвіду виконання виробничих завдань і обов'язків на робочому місці після теоретичної підготовки до початку самостійної роботи під безпосереднім керівництвом досвідченого фахівця.

Технічна експлуатація - комплекс робіт, пов'язаних з виконанням вимог нормативного документа «Технічна екс­плуатація електричних станцій і мереж. Правила», а також нормативі ю-правових та нормативних актів з питань корис­тування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, експлуатації, ремонту обладнання і диспетчерсько­го управління.


  1. СКОРОЧЕННЯ


ОП - охорона праці;

ПБ - пожежна безпека;

СНЗ - спеціалізований навчальний заклад;

ТЕ - технічна експлуатація.
5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Навчання працівників підприємств електроенерге­тики з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації спрямоване на реалізацію системи безперерв­ного навчання, яке проводиться з працівниками в процесі трудової діяльності з метою розширення та поглиблення їх знань, умінь і навичок відповідно до вимог сучасного виро­бництва в електроенергетиці.

Працівники підприємств електроенергетики (далі працівники) зобов'язані постійно підтримувати належний рівень своєї кваліфікації. Керівники підприємств електро­енергетики та їх структурних підрозділів повинні створю­вати умови для досягнення працівниками найкращих ре­зультатів у роботі і навчанні.

5.2 Положення встановлює порядок і види навчання, форми перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації.

5.3 Працівники електроенергетики, функціональні обов'язки яких безпосередньо пов'язані з обслуговуванням енергоустановок, повинні мати спеціальну освіту відповід­ного профілю (повну вищу, базову вищу, професійно-технічну). Решта працівників повинна мати рівень освіти, що відповідає встановленим вимогам до даної посади (про­фесії).

Незалежно від рівня базової освіти працівники до по­чатку самостійного виконання роботи повинні пройти спе- ціальну підготовку та спеціальне навчання згідно з вимога­ми цього Положення, за винятком осіб, які звільняються від такого навчання.

5.4 Працівники до початку самостійної роботи і періо­дично в процесі трудової діяльності повинні проходити на­вчання і перевірку знань згідно з вимогами цього Положен­ня. Перелік видів обов'язкового навчання працівників наве­дено у додатку 1 цього Положення.

Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли в установлені терміни на­вчання, інструктажі і перевірку знань.

5.5 Керівники підприємств електроенергетики, голови правлінь акціонерних товариств, які обираються загальни­ми зборами акціонерів, з якими Міністр палива та енерге­тики або голова спостережної ради укладає контракт, про­ходять навчання та перевірку знань у трьохмісячний термін після їх призначення (обрання) на посаду і в подальшому - один раз на три роки.

У випадку коли вищезазначені керівники не пройшли повторну перевірку знань у постійно-діючій комісії Мінпаливенерго України, Міністр надсилає відповідне подання наглядовій раді акціонерного товариства.

Якщо повторну перевірку знань не пройшов керівник підприємства, з яким Міністр палива та енергетики підпи­сав контракт, голова постійно-діючої комісії Мінпаливенерго з перевірки знань надає відповідне подання Міністру для вжиття заходів.

5.6 Особи, які суміщають професії, або виконують спе­ціальні види робіт проходять навчання, інструктаж і пере­вірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації як з основних професій, так і з про­фесій за сумісництвом та з спеціальних видів робіт.

До спеціальних робіт належать: - верхолазні роботи;

- роботи під робочою або наведеною напругою;

- випробування обладнання підвищеною напругою (за винятком робіт з мегомметром);

- роботи з обслуговування ЇІЛ з ізоляційним покрит­тям;

- вогневі та вогненебезпечні роботи;

- роботи в приміщеннях категорій А і Б з вибухопожежобезпеки.

Перелік спеціальних робіт може бути доповнений ро­ботодавцем з урахуванням специфіки виробництва та міс­цевих умов.

Особи, які суміщують професії, проходять перепід­готовку для виконання робіт за сумісництвом.

5.7 Навчання працівників може проводитись як тради­ційними методами (лекції, семінари та консультації тощо), так і з використанням сучасних видів навчання - модульно­го дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: навчально-контрольних систем, аудіові­зуальних засобів, комп'ютерних тренажерів та учбових по­лігонів тощо.

5.8 На підприємствах електроенергетики розроблю­ються і затверджуються плани-графіки проведення навчан­ня та перевірки знань працівників з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації з якими мають бути ознайомлені працівники.

5.9 Навчання проводяться за програмами, які, як пра­вило, повинні поєднувати питання охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації з врахуванням тематики, наведеної у додатку 2 до цього Положення. Обсяг навчання з питань технічної експлуатації має складати не менше по­ловини обсягу всього навчального процесу. Час, який витрачається на проведення навчання І перевірки знань, зара­ховуються як робочий час.

5.10 Навчання працівників в частині організації навча­льного процесу (формування навчальних груп, розробка на­вчально-тематичних планів та програм, форм навчальної документації та порядок їх ведення тощо) здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі освіти.

5.11 Працівники перед допуском до самостійної роботи і у процесі трудової діяльності проходять такі види навчання:

- професійне навчання кадрів на виробництві;

- навчання працівників перед допуском до самостійної роботи;

- інструктажі;

- періодичне навчання в СНЗ;

- щорічне навчання на виробництві;

- протиаварійні та протипожежні тренування;

- тренажерна підготовка.

5.12 Спеціалізовані навчальні заклади підприємств електроенергетики повинні мати необхідну матеріально-технічну базу для проведення навчання, а також одержати в установленому порядку необхідні дозволи і ліцензії.

5.13 Кожне підприємство електроенергетики повинно мати тренажерний пункт і технічну бібліотеку, технічний кабінет, який може бути поєднаний з кабінетом охорони праці. В структурних підрозділах повинні бути куточки охорони праці.

5.14 Для координації роботи з питань навчання персо­налу створюється відповідна секція в Науково-технічній раді підприємства електроенергетики.

5.15 Організацію навчання і перевірки знань працівни­ків з питань охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації, а також професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації здійснюють служби управ­ління (підготовки) персоналу або окремі працівники, яким доручена ця робота.

Служби охорони праці та пожежної безпеки здійсню­ють контроль за організацією навчання і перевірки знань з питань охорони праці і пожежної безпеки.

Служби протиаварійної роботи здійснюють контроль за організацією навчання і перевірки знань з питань техніч­ної експлуатації.

Інші виробничі служби здійснюють контроль і органі­зацію навчання працівників відповідно до напрямків їх ви­робничої діяльності.

5.16 Загальний контроль за виконанням вимог цього Положення здійснює головний інженер (технічний керів­ник) підприємства електроенергетики.

5.17 Відповідальність за виконання вимог цього Поло­ження покладається на керівників підприємств електро­енергетики.
6 ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ КАДРІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
6.1 Професійне навчання кадрів на виробництві здійс­нюється відповідно до вимог Положення про професійне навчання кадрів на виробництві.

Для професійного навчання кадрів на виробництві за­стосовуються такі його види:

- первинна професійна підготовка робітників;

- перепідготовка робітників;

- підвищення кваліфікації робітників;

- підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців.

6.2 Нормативний термін підготовки кадрів за робітни­чими професіями визначається навчальними планами та навчальними програмами і не повинен перевищувати одно­го року.

Професійна підготовка робітників на виробництві здій­снюється шляхом курсового чи індивідуального навчання.

Первинна професійна підготовка робітників завершується кваліфікаційною атестацією. Особам, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється кваліфікація «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду (категорії) та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

6.3 Перепідготовка завершується кваліфікаційною ате­стацією та видачею свідоцтва встановленого зразка.

Особи з вищою освітою, які з певних причин оволоді­вають робітничими професіями, проходять навчання на за­гальних підставах.

6.4 Підвищення кваліфікації робітників здійснюється за такими формами:

- виробничо-технічні курси;

- курси цільового призначення;

- інші форми підвищення кваліфікації робітників, що визначаються підприємствами.

Виробничо-технічні курси проводяться для підвищен­ня кваліфікації, поглиблення та розширення знань, навичок та вмінь робітників за наявною у них професією до рівня, Що відповідає вимогам виробництва. Успішне закінчення курсів є необхідною умовою для присвоєння робітникам вищого кваліфікаційного розряду (класу, категорії) та про­фесійного зростання. Таке навчання може бути курсовим або індивідуальним за робочою програмою, затвердженою технічним керівником підприємства складеної на підставі типової. Навчання завершується кваліфікаційною атестацією.

Курси цільового призначення проводяться для вивчен­ня робітниками нового обладнання, виробів, товарів, мате­ріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виро­бництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки, нормативно-правових актів тощо.

Комплектування навчальних груп робітниками здійс­нюється відповідно до тематичної направленості курсів. За­няття проводяться в групах чисельністю від 5 до ЗО чоловік або індивідуально.

Тривалість навчання на курсах цільового призначення встановлюється в обсязі не менше восьми навчальних го­дин.

Навчання на курсах цільового призначення закінчуєть­ся підсумковим заняттям.

Періодичність навчання робітників на курсах підви­щення кваліфікації установлюється, як правило, не рідше одного разу в п'ять років.

6.5 Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців.

Підвищення кваліфікації керівників та фахівців здійс­нюється з метою удосконалення знань, умінь та навичок за наявною спеціальністю, оволодіння ними новими функціо­нальними обов'язками і особливостями трудової діяльності в умовах ринкових відносин, освоєння основ менеджменту, маркетингу, удосконалення навичок управління сучасним виробництвом, раціональної та ефективної організації праці тощо.

Підвищення кваліфікації керівних працівників та фахів­ців здійснюється за такими формами:

- спеціалізація;

- довгострокове підвищення кваліфікації; - короткострокове підвищення кваліфікації;

- стажування;

- інші форми.

Спеціалізація проводиться з метою отримання праців­ником додаткових спеціальних знань, умінь та фахових на­вичок у межах раніше набутої спеціальності за професій­ним спрямуванням виробничої діяльності без присвоєння кваліфікації та зміни освітньо-кваліфікаційного рівня. Спе­ціалізація здійснюється у відповідних навчальних закладах, її тривалість - не менше 500 годин.

Довгострокове підвищення кваліфікації передбачає оволодіння працівниками комплексом знань, умінь та нави­чок, що сприяють якісному виконанню ними своїх безпо­середніх обов'язків, розширення зони компетенції за наяв­ним чи новим місцем роботи, вивчення чинних норматив­но-правових актів з питань, що стосуються діяльності під­приємства або його структурного підрозділу, у першу чергу з питань охорони праці, сучасних технологій виробництва, засобів механізації та автоматизації, передових методів ор­ганізації праці, досвіду роботи кращих вітчизняних та зару­біжних підприємств тощо.

Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації встановлюється від 72 до 500 годин.

Періодичність довгострокового підвищення кваліфіка­ції керівних працівників та фахівців установлюється залеж­но від виробничої потреби, але не рідше одного разу в п'ять років. Першочерговому направленню на курси довгостро­кового підвищення кваліфікації підлягають керівні праців­ники та фахівці, прийняті на роботу, або в разі їх перемі­щення по службі.

Короткотермінове підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців здійснюється з метою поглибленого вивчення ними певного напряму діяльності, зокрема в разі модернізації, перепрофілювання чи структурної перебудови підприємства, значних змін у чинних нормативно-правових актах, що регулює його діяльність, тощо.

Тривалість короткотермінового навчання установлю­ється підприємством у залежності від мети та змісту навчальної програми, але не більше 72 год. Навчально-програмна документація для короткотермінового підви­щення кваліфікації розробляється та затверджується під­приємством. У разі організації навчання на договірних умо­вах програма затверджується підприємством (навчальним закладом), яке здійснює навчальний процес, та погоджуєть­ся із замовником.

Періодичність короткотермінового підвищення квалі­фікації установлюється підприємством у залежності від ви­робничої потреби.

Режим, форми та методи навчання визначаються під­приємством (навчальним закладом), яке здійснює навчаль­ний процес, відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань освіти.

За результатами:

- спеціалізації (як форми підвищення кваліфікації) працівникам видається диплом про перепідготовку без при­своєння кваліфікації, зразок якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12.11.97 № 1260 «Про до­кументи про освіту та вчені звання», із зазначенням у дода­тку до диплома отриманої спеціалізації в межах спеціаль­ності та професії за дипломом;

- довгострокового підвищення кваліфікації — відповід­не свідоцтво, зразок якого затверджено постановою Кабіне­ту Міністрів України від 12.11.97 № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання»;

- короткострокового — посвідчення або довідка.

У разі виробничої потреби підприємства можуть засто­совувати інші форми підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, «круглі столи» тощо).

6.6 Для працівників, які залучаються до робіт з підви­щеною небезпекою, або таких де є потреба у професійному доборі, під час професійної підготовки теоретична частина предмета «Охорона праці» вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфі­кації - не менше 15 годин.

Теоретична частина предмета «Охорона праці» під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпе­кою, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час пере­підготовки та підвищення кваліфікації — не менше восьми годин.
7 НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПЕРЕД ДОПУСКОМ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
7.1 Загальні вимоги
7.1.1 Після укладання трудового договору (контракту) працівники підприємств електроенергетики перед допуском до самостійної роботи проходять підготовку, яка прово­диться за такими видами:

- спеціальне навчання з охорони праці;

- спеціальне навчання з пожежної безпеки;

- спеціальна підготовка з технічної експлуатації. Категорії працівників, які проходять вищезазначені ви­ди навчання, наведені у підрозділах 1.2-1 А. цього Поло­ження. Решта працівників проходять підготовку у вигляді стажування та інструктажів.

7.1.2 Спеціальна підготовка та спеціальне навчання проводяться за індивідуальними програмами, в яких скла­довими частинами мають бути розділи з навчання з ОП, ГІБ, ТЕ. У цих програмах слід також передбачати стажування, а для спеціальної підготовки з ТЕ - стажування і дублю­вання.

Допускається проведення підготовки за окремими про­грамами навчання з ОП, ПБ, ТЕ.
7.2 Спеціальне навчання з охорони праці
7.2.1 Працівники, яких приймають на роботи, зазначені у Переліках робіт підвищеної небезпеки або таких, де є по­треба у професійному доборі, проходять до початку само­стійної роботи спеціальне навчання з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони будуть виконувати. Перелік цих робіт наведено у додатку 3 до цього Положення.

7.2.2 Попереднє спеціальне навчання працівників з охорони праці для виконання робіт з підвищеною небезпе­кою, у тому числі і з спеціальних видів робіт може прово­диться, як безпосередньо на підприємстві електроенергети­ки, так і в СНЗ, які отримали в установленому порядку від­повідний дозвіл.

7.2.3 У разі, якщо працівник одночасно з виконанням своєї основної роботи виконує деякі види спеціальних або інших робіт з підвищеною небезпекою, наприклад, роботи під наведеною напругою, верхолазні тощо, то у цьому ви­падку він повинен пройти одноразове додаткове спеціальне навчання для виконання таких робіт, якщо таке навчання не входило в програму навчання по спеціальності. Тривалість такого навчання визначається програмою для кожного вид} робіт.

У разі проведення такого навчання в СНЗ воно здійснюється за програмами цих закладів, а у разі навчання І умовах виробництва - за програмами, затвердженими керівником структурного підрозділу.

7.2.4 Працівники, які виконують або організовують роботи під робочою напругою понад 1000 В або під наведеною напругою до початку самостійної роботи повинні пройти окреме одноразове спеціальне навчання у навчаль­но-випробувальному центрі відособленої структурної оди­ниці «Вінницяелектротехнологія» НЕК «Укренерго» за про­грамою цього навчального закладу або в іншому СНЗ, якому надано право проводити таке навчання.
7.3 Спеціальне навчання з пожежної безпеки
7.3.1 Попереднє спеціальне навчання з пожежної без­пеки (пожежно-технічний мінімум) проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою (додаток 4).

7.3.2 Метою проведення навчання з пожежно-техніч­ного мінімуму є підвищення загальних пожежно-технічних знань працюючих, поглиблене вивчення ними правил пожежної безпеки з урахування пожеженебезпечних особ­ливостей конкретного виробництва, більш глибоке ознайо­млення з протипожежними заходами та діями в разі виник­нення пожежі, напрацювання навичок використання наяв­них засобів пожежегасіння.

7.3.3 Попереднє спеціальне навчання проводиться в СНЗ або в умовах виробництва.

7.3.4 Спеціальне навчання проводиться за програмами, які складаються з урахуванням програми проведення занять з пожежно-технічного мінімуму (додаток 5). Програми уз­годжуються з місцевими органами державного пожежного нагляду.

7.3.5 Після закінчення спеціального навчання за про­грамою пожежно-технічного мінімуму від тих, хто навчався приймаються заліки. Результати заліків оформлюються протоколом.

(помічники) підприємств електроенергетики та їх структурних підрозділів.

2. Працівники відділів кадрів, юристи, працівники з соціальних та трудових питань.

3. Працівники бухгалтерій, фінансово-економічних служб, канцелярій, загальних та адміністративно-господарських відділів.

4. Працівники інших невиробничих служб.

5. Працівники виробничих служб, які безпосередньо не пов'язані з обслуговуванням енергоустановок.

6. Працівники навчально-тренувальних центрів (ком­бінатів).

7. Працівники закладів харчування, відпочинку.

8. Працівники складів, де не зберігаються легкозай­мисті та отруйні речовини.

9. Начальники служб охорони об'єктів.

10. Працівники матеріально-технічного забезпечення.

11. Працівники, які не пов'язані з роботами з підвище­ною небезпекою.
Примітка. Вищезазначені працівники не звільняються від інструкта­жів з охорони праці, якщо вони є користувачами ПЕОМ.

Додаток 10

до п. 8.4 Положення про навчання і перевірку

знань працівників електроенергетики з питань

охорони праці, пожежної безпеки і технічної

експлуатації

(обов'язковий)

Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу для працівників
1 Загальні відомості про підприємство, характерні осо­бливості виробництва, об'єкти підвищеної небезпеки.

2 Загальні правила поведінки працівників на території підприємства, у виробничих та допоміжних приміщеннях. Розташування основних цехів, служб допоміжних примі­щень, безпечний рух на території підприємства.

3 Основні положення Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробниц­тві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», Кодексу законів про працю України та но­рмативно-правових актів з охорони праці, що діють на під­приємстві і знання та дотримання яких необхідне в процесі виробничої діяльності працівника, вирішення спірних пи­тань між роботодавцем і працівником.

3.1 Трудовий договір, робочий час та час відпочинку. Охорона праці жінок та осіб, молодших за 18 років. Колек­тивний договір (угода), пільги та відшкодування за важкі та шкідливі умови праці, порядок їх надання.

3.2 Правила внутрішнього трудового розпорядку під­приємства, відповідальність за порушення цих правил.

3.3 Управління охороною праці, державний нагляд та громадський контроль за охороною праці на підприємстві:

- обов'язки роботодавця з охорони праці; обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

- права працівника з охорони праці при укладанні тру­дового договору (контракту) та під час роботи на підпри­ємстві;

- відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;

- попередні та періодичні медичні та наркологічні огляди;

- відшкодування шкоди у разі отримання нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

- навчання з питань охорони праці.

4 Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, характерні для цього виробництва, особливості їх дії на працівників. Методи та засоби запобігання нещасним випа­дкам та професійним захворюванням, засоби індивідуаль­ного та колективного захисту, знаки безпеки та сигналіза­ції. Порядок і норми видачі засобів індивідуального захис­ту. Питання електробезпеки.

5 Основні вимоги виробничої санітарії та особистої гігієни.

6 Обставини та причини окремих характерних випадків та аварій, які сталися на підприємстві та інших аналогічних виробництвах через порушення вимог безпеки.

7 Порядок розслідування та оформлення документації щодо нещасних випадків та професійних захворювань.

8 Пожежна безпека. Способи та засоби запобігання пожежам, вибухам, аваріям. Дії персоналу при їх виник­ненні. Чинні документи з питань пожежної безпеки. Вироб­ничі дільниці та об'єкти, найбільш небезпечні в пожежному плані. Протипожежний режим. Загальнооб'октні та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки. Способи застосу­вання первинних засобів пожежегасіння.

9 Перша допомога потерпілим. Дії працівників у разі нещасного випадку та аварії на дільниці, у цеху, на підпри­ємстві.
Додаток 11

до п. 8.4 Положення про навчання і перевірку

знань працівників електроенергетики з питань

охорони праці, пожежної безпеки і технічної

експлуатації

(обов'язковий)
___________________________________________________________________________________

підприємство

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНОГО ШСТРУКТАЖУ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
__________________________________________________________________________________________________

(цех, дільниця, служба, лабораторія, майстерня тощо)

Розпочато «___» _______________________________________ 20 _____ р.

Закінчено « ___» _______________________________________ 20 _____р.


№ з/п


Дата проведення інструктажу


Прізвище та ініці­али особи, яку ін­структують

Професія, посада особи, яку інстру­ктують


Назва виробничо­го підрозділу (служба, дільниця тощо)

Прізвище, ініціали особи, яка інст­руктує

Підписи

Особи, яку інструкту­ють

Особи, яка інструктує

1

2

3

4

5

6

7

9Додаток 12

до п. 8.6 Положення про навчання і перевірку

знань працівників електроенергетики з питань

охорони праці, пожежної безпеки і технічної

експлуатації

(обов'язковий)

Орієнтовний перелік питань первинного інструктажу для працівників
1. Загальні відомості про технологічний процес та обла­днання на робочому місці, виробничій дільниці, в цеху. Ос­новні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, що вини­кають при цьому технологічному процесі, особливості їх дії на працівників. Питання виробничої санітарії та особистої гігієни, пов'язані з виконанням роботи і перебуванням у приміщенні.

2. Безпечна організація робіт та утримання робочого місця.

3. Небезпечні зони машин, механізмів, приладів. Засоби безпеки обладнання (запобіжні, гальмові пристрої та ого­рожа, системи блокування та сигналізації, знаки безпеки). Вимоги запобігання електротравматизму.

4. Порядок підготовки до праці (перевірка справності обладнання, пускових приладів, інструменту та пристосу­вань, блокування, заземлення та інших засобів захисту).

5. Безпечні прийоми та методи роботи; дії при виник­ненні небезпечної ситуації.

6. Засоби індивідуального захисту на робочому місці та правила їх використання.

7. Схема безпечного руху працівників по території цеху, дільниці.

8. Внутрішньоцехові транспортні та вантажопідіймальні засоби та механізми. Вимоги при вантажно-розвантажу­вальних роботах та транспортуванні вантажу.

9. Характерні причини аварій (вибухів, пожеж тощо), випадків виробничого травматизму.

10. План ліквідації аварій, запасні виходи.

11. Засоби запобігання можливим аваріям. Обов'язки і дії працівників при аваріях. Способи застосування існую­чих на дільниці засобів пожежогасіння, прогиаварійного за­хисту та сигналізації, місця їх розташування.

12. Надання долікарської допомоги потерпілим.

13. Вимоги безпеки при закінченні роботи.

14. Зазначені у пунктах 1-13 питання розглядаються в поєднанні з інструкцією з охорони праці для конкретного виду робіт чи професії, вимогами технічної документації та технологічних регламентів.

15. Вимоги ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», затверджені нака­зом Міністерства палива та енергетики України від 13.06.2003 № 296 стосовно обладнання і робіт, що викону­ються на ньому.

16. Вимоги виробничих інструкцій та інструкцій заво-дів-виробників з експлуатації обладнання.

Додаток 13

до п. 8.13 Положення про навчання і перевірку

знань працівників електроенергетики з питань

охорони праці, пожежної безпеки і технічної

експлуатації

(обов'язковий)
Титульний аркуш журналу
_________________________________________________________________________________________

підприємство
________________________________________________________________________________________

(структурний підрозділ)
ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ІНСТРУКТАЖІВ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

І ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
________________________________________________________________________________________

(служба, лабораторія, дільниця, майстерня, бригада тощо)

Розпочато «___» _______________________________________ 20 _____ р.

Закінчено « ___» _______________________________________ 20 _____р.

Формат А4 (210X279)

Сторінки журналуз/п

Дата проведення інструктажу


Прізвище та ініціали особи, яку інструктують


Професія, посада особи, яку інструктують


Вид інструктажу (первинний, повторний, позаплановий, ці­льовий), назва та номер ін­струкції


Причина проведення позапла­нового або цільового інструк­тажу


Прізвище, ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання


Підписи

Стажування (дублювання) на робочому місці

Знання перевірив, допуск до роботи здійснив (підпис, дата)


Особи, яку інструк­тують


Особи, яка інструктує


Кількість змін з до___(дати)


Стажування (дублю­вання) пройшов (під­пис працівника)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12Додаток 14

до п. 14.4 Положення про навчання і перевірку

знань працівників електроенергетики з питань

охорони праці, пожежної безпеки і технічної

експлуатації

(обов'язковий)

_______________________________________________________________________________________________________

підприємство

_______________________________________________________________________________________________________

(структурний підрозділ)
ПРОТОКОЛ № __________

ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ З ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ

З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ТА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

«___»______________20__р. м. ________
Комісія у складі:
голови_________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

і членів комісії__________________________________________________________

(прізвище, ініціали, посада)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
створена на підставі наказу від _______ № _____ перевірила знання з охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації (перелік нормативних документів)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


№ з/п

Прізвище, ім'я та по батькові працівника

Посада, профе­сія (фах), місце роботи

Дата поперед­ньої перевірки

Питання переві­рки знань

Знає / не знає, група з ел.

без­пеки

До яких робіт допускається

Дата наступної перевірки

Підпис особи, яка пройшла пе­ревірку знань

1.ОП

ПБ


ТЕГолова комісії _________________________________________________________

(підпис)

Члени комісії___________________________________________________

(підпис)
_____________________________________________________________________________

(підпис)
_____________________________________________________________________________

(підпис)
______________________________________________________________________________

(підпис)
Примітка. Якщо в один день перевірку знань проходило декілька осіб, то вона оформляється одним протоколом.

Додаток 15

до п. 14.4 Положення про навчання і перевірку

знань працівників електроенергетики з питань

охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації

(обов'язковий)

Обкладинка посвідчення

Знак безпеки
ПОСВІДЧЕННЯ

про перевірку знань з питань охорони праці,

пожежної безпеки та технічної експлуатації

Перша сторінка посвідчення
Міністерство________________________________________________________________________________

Організація, підприємство_____________________________________________________________________

Посвідчення № _______________

Видане (кому)_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

Посада (спеціальність) _______________________________________________________________________

Підрозділ___________________________________________________________________________________

Дата видачі_________________________________________________________________________________

Голова комісії ______________________________________________________________________________

(посада, підпис) (прізвище, ініціали)

м.п.

Друга сторінка посвідчення

Результати перевірки знань з охорони праці

Дата перевірки

Причина пе­ревірки

Група з електро­безпеки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Третя сторінка посвідчення

Результати перевірки знань з пожежної безпеки

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис ГОЛОВИ КОМІСІЇ

Четверта сторінка посвідчення

Результати перевірки знань з технічної експлуатації

Дата перевірки

Причина перевірки

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис ГОЛОВИ КОМІСІЇ

П'ята сторінка посвідчення

Результати перевірки знань правил безпеки при виконанні спеціальних робіт

Дата перевірки

Вид спеціальних робіт

Рішення комісії (знає, не знає)

Дата наступної перевірки

Підпис голови комісії

Шоста сторінка посвідчення

Відомості про навчання в спеціалізованих навчальних закладах

Назва спеціалізованого навча­льного закладу (СНЗ). адреса

Тривалість нав­чання (години)

Дата закін­чення навчання

Прізвище, ініціали і підпис керівника СНЗ

Сьома сторінка посвідчення

Результати медичного огляду

Дата проведення медогляду

Висновок лікаря

Підпис особи, відповідальної за проведення медогляду

Примітка. Кількість аркушів для записів у посвідченні для сторінок 2-7 не обмежується.

Додаток 16

до п 14.4 Положення про навчання і перевірку

знань працівників електроенергетики з питань охорони праці,

пожежної безпеки і технічної експлуатації

(обов'язковий)

Перелік

скорочень основних назв нормативних документів

для записів у протоколах і посвідченнях про перевірку

знань працівників

№ з/п

Назва нормативного документа

Скорочення

1

Закони України і нормативно-правові акти, зат­верджені Кабінетом Міністрів України, державні стандарти

Законодавчі акти

2

Правила безпечної експлуатації електроустановок

ПБЕЕ

3

Правила пожежної безпеки

ППБ

4

Правила експлуатації електрозахисних засобів

ПЕЕЗ

5

Правила безпечної роботи з інструментом і при­строями

Інструмент

6

Правило будови і безпечної експлуатації ванта­жопідіймальних кранів

Крани

7

Правила будови та безпечної експлуатації посу­дин, для роботи під тиском

Посудини

8

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

ПТЕЕС

9

Правила будови і безпечної експлуатації стаціо­нарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Компресори Трубопроводи

10

Правила безпеки систем газопостачання України

ПБСТУ

11

Правила улаштування електроустановок

ІІУЕ

12

Інструкції з охорони праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації

Інструкції

13

Правила будови і безпечної експлуатації підйом­ників

Підйомники

14

Технічна експлуатація електричних станцій і ме­реж. Правила та інші НД з питань користування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, експлуатації, ремонту і диспетчерського управління

ТЕ

15

Державні будівельні норми і правила

ДБН

16

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при електрозварювальних роботах

Зварювання

17

Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж.

ПБЕТКО


СОУ-Н МПЕ 40.1.12.103:2005

Міністерство палива та енергетики України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпаливенерго України

від 10.08.2005 №377

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

нормативного документа

НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ,

ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ І ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Положення

Директор ДП ДонОРГЕС
Керівник підрозділу, керівник розробки
Виконавці
Технічний редактор
Нормоконтролер
В.1. Ткачов
В.В. Новіков
В.В. Новіков, А.У. Цимбалкж
М.А. Заводний
Т.В. Руда


УДК 331.45+614.841.31


МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации