ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила - файл n1.doc

приобрести
ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила
скачать (2429.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2430kb.12.09.2012 08:08скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

Технічна експлуатація електричних станцій і мереж


Розділ 1

Галузь використання


1.1 Цей документ "Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила" (далі Правила) розроблений відповідно до законів
України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів з організаційних і технічних питань
функціонування Об'єднаної енергетичної системи України, міжгалузевих і галузевих нормативних документів і поширюється на всі суб'єкти та
об'єкти енергетики незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності.
1.2 Правила встановлюють (регламентують) основні організаційні і технічні вимоги до безпечної, надійної та економічної експлуатації
устатковання, будівель, споруд і комунікацій об'єктів енергетики незалежно від їхньої відомчої належності і форм власності.
1.3 Правила обов'язкові для працівників усіх суб'єктів і об'єктів енергетики (енергогенерувальних, енергопередавальних, енергопостачальних компаній, теплових електричних станцій, блок-станцій, станцій теплопостачання, теплоцентралей і котелень з котлами тепловою потужністю понад 35 Гкал/год, атомних електричних станцій, гідравлічних і вітрових електричних станцій, електричних і теплових мереж);
організацій, що здійснюють функції керування, регулювання й інспектування в енергетиці, а також організацій, незалежно від їхньої відомчої належності та форм власності, що виконують науково-дослідні, проектно-конструкторські і проектні роботи, будівництво об'єктів енергетики, виготовлення, постачання, монтаж, налагодження, випробування, діагностику, ремонт устатковання й надають інші послуги суб'єктам і об'єктам енергетики.
1.4 Усі чинні в енергетичній галузі правові, керівні і нормативні документи з питань організації і технічної експлуатації
устатковання, будівель, споруд і комунікацій об'єктів енергетики, інструкції з експлуатації та посадові інструкції повинні бути приведені у відповідність до вимог цих Правил.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому нормативному документі є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:
Закон України "Про електроенергетику" від 16 жовтня 1997 р. № 575/97-ВР;
Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 р. № 39/95-ВР;
Закон України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від 11 січня 2000 р. № 1370-ХІV;
Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25 червня 1991 р. № 1264-ХII;
Закон України "Про пожежну безпеку" від 17 грудня 1993 р. № 3 745-XII;
Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16 жовтня
1992 р. № 2702-ХІІ;
Закон України "Про охорону праці" від 21 листопада 2002 р. №
229-ІV;
Закон України "Про відходи" від 5 березня 1998 р. № 187/98-ВР;
Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність" від 11
лютого 1998 р. № 113/98-ВР;
Закон України "Про стандартизацію" від 17 травня 2001 р. №
2408-ІІІ;
Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. № 2657-ХІІ;
Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. № 213/95-ВР;
ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основные положення;
ГОСТ 9.602-89 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к зашите от коррозии;
ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды, работающие под давлением.
Клапаны предохранительные. Требования безопасности;
ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системи. Техническое задание на создание автоматизированной системы;
ГОСТ 687-78Е Выключатели переменного тока на напряжение свыше
1000 В. Общие технические условия;
ГОСТ 981-75 Масла нефтяные. Метод определения стабильности против окисления;
ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;
ГОСТ 3619-89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры;
ГОСТ 12450-82 Выключатели переменного тока на номинальные напряжения от 110 до 750 кВ. Технические требования к отключению ненагруженных воздушных линий и методы испытаний;
ГОСТ 13109-97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;
ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность;
ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа.
Показатели качества питательной воды и пара;
ГОСТ 24277-91 Установки паротурбинные стационарные для атомных
электростанций. Общие технические условия;
ГОСТ 24278-89Е Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования;
ГОСТ 24570-81 Клапаны предохранительньїе пароваых и водогрейных котлов. Технические требования;
ГОСТ 25364-97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации
опор валопроводов и общие требования к проведению измерений;
ГОСТ 25804.1-83 - ГОСТ 25804.8-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управлення технологическими процессами атомных электростанций;
ГОСТ 25859-83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчета на прочность при малоцикловых нагрузках;
ГОСТ 27164-86 Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупних стационарных агрегатов. Технические требования;
ГОСТ 27165-97 Агрегаты паротурбинные стационарные. Нормы вибрации валопроводов и общие требования к проведенню измерений;
ДСТУ 150 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги;
ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять;
ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки.
Організація та порядок проведення;
ДСТУ 2709-94 Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення;
ДСТУ 2767-94 Керівництво з навантаження силових сухих трансформаторів;
ДСТУ 3463-96 Керівництво з навантаження силових масляних трансформаторів;
ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні.
Правила виготовлення, застосування і зберігання;
ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та
оформлення результатів;
МИ 2002-89 ГСИ. Системи информационно-измерительньїе. Организация й порядок проведення метрологической аттестации;
ПМГ 06-94 Порядок признання результатов государственньїх
испьітаний й утверждения типа средств измерений;
ПМГ 07-94 Порядок признання результатов поверки средств
измерений;
ПМУ 7-98 Порядок проведення експертизи щодо відповідності засобів
Вимірювальної техніки, які ввозяться на територію України, вимогам
Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність";
ПМУ 8-98 Порядок складання переліків засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці;
ПМУ 18-2000 Правила акредитації на право проведення метрологічних робіт;
ПМУ 25-2002 Типове положення про метрологічні служби центральних
органів виконавчої влади, підприємств і організацій;
ОСТ 108.031.08-85 Котлы стационарные и трубопроводи пара и
горячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положення по обоснованию толщины стенки;
ОСТ 108.031.09-85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и
горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки;
ОСТ 108.031.10-85 Котлы стационарные и трубопроводи пара и горячей воды.Норми расчета на прочность. Определение козффициентов прочности;
РД 34.03.352 (НАОП 1.1.10-1.05-89) Правила взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива;
РД 34.03.702 (НАОП 1.1.10-5.05-86) Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с несчастньїми случаями при обслуживании
энергетического оборудования;
РД 34.17.406-82 Инструкция по контролю роторов парових турбин со стороны осевого канала;
РД 34.17.417 (П 34-70-005-85) Положение об оценке ресурса, порядке контроля и замены гибов необогреваемых труб котлов с рабочим давлением 10 и 14 МПа;
РД 34.17.428-90 Положение о порядке продления срока эксплуатации корпусов ПВД и ПНД свыше 30 лет;
РД 34.20.405 (ВСН 37-86) Правила приемки в эксплуатацию
отдельных пусковых комплексов и законченных строительством
электростанций, объектов электрических и теплових сетей;
РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силових кабельных линий.
Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ;
РД 34.20.509 Инструкция по зксплуатации силових кабельних линий.
Часть 2. Кабельние линии напряжением 110 - 500 кВ;
РД 34.21.501 Типовая Инструкция по эксплуатации механического
оборудования гидротехнических сооружений;
РД 34.22.502 (ПР 34-70-009-83) Правила эксплуатации заиляемых водохранилищ малой й средней емкости;
РД 34.26.105 (МУ 34-70-118-84) Методические указания по предупреждению низкотемпературной коррозии поверхностей нагрева и
газоходов котлов;
РД 34.30.310 (МУ 34-70-062-83) Методические указания по проверке
и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин;
РД 34.31.602 Инструкция по ремонту гидротурбин и механической
части генератора;
РД 34.31.603 (МУ 34-70-154-86) Методические указания по построению комплексной сетевой модели ремонта гидроагрегата;
РД 34.40.504 (МУ 34-70-155-86) Методические указания по защите баков-аккумуляторов от коррозии и воды в них от азрации;
РД 34.43.102-89 Инструкция по эксплуатации нефтяных турбинных масел;
РД 34.43.106-90 Типовая инструкция по приемке, хранению и
эксплуатации огнестойкого турбинного масла ОМТИ;
РД 34.45.512 (ТИ 34-70-065-87) Типовая инструкция по эксплуатации
газовой системи водородного охладження генераторов;
РД 34.48.151 Норми технологического проектирования диспетчерских пунктов и узлов СДТУ энергосистем;
РД 53.025.002-88 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования атомных станций;
РД 53.025.016-89 Положение о порядке вывода оборудования в ремонт и ввода его в эксплуатацию после ремонта на атомных станциях;
РД 153-34.020.340-98 Методические указания по контролю за состоянием металлических напорных трубопроводов гидроэлектростанций;
ПУЭ Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное.- М: Энергоатомиздат, 1985;
ГКД 34.03.106-2003 Безпека гідротехнічних споруд і
гідротехнічного обладнання електростанцій України. Положення про
галузеву систему нагляду;
ГКД 34.03.303-99 (НАПБ В.01.034-99/ІІІ) Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та організаціях енергетичної галузі
України;
ГКД 34.03.306-2000 (НАПБ 05.027-2000) Інструкція з гасіння пожеж на енергетичних підприємствах Мінпаливенерго України;
ГКД 34.08.551-99 Інструкція про розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в Об'єднаній енергетичній системі України;
ГКД 34.09.102-95 Рідке паливо на електростанціях. Методика з інвентаризації;
ГКД 34.17.401-95 Контроль та продовження строку служби металу
устаткування теплових електростанцій. Типова інструкція. Частина 1.
Котли, турбіни та трубопроводи з тиском 9 МПа і вище;
ГКД 34.17.404-94 Техническое диагностирование й продление зксплуатации оборудования тепловьіх злектростанций. Деазраторы с давлением среды 0,6 МПа й вьіше. Положение;
ГКД 34.20.302-2002 Норми випробувань електрообладнання;
ГКД 34.20.502-97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.20.503-97 Методические указания по организации системьі зксплуатационного обслуживания воздушных линий злектропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторних подстан-ций напряжением
6-20/0,4 кВ й распределительньїх пунктов напряжением 6-20 кВ;
ГКД 34.20.504-94 Теплові мережі. Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.20.571-96 Металеві та залізобетонні опори повітряних ліній електропередачі напругою 35 кВ та вище. Методичні вказівки з оцінки технічного стану та перерахунку;
ГКД 34.20.572-96 Портали металеві та залізобетонні відкритих розподільних пристроїв напругою 35-330 кВ. Методичні вказівки; з обстеження;
ГКД 34.20.661-95 Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж Міненерго України;
ГКД 34.20.801-2001 (НАПБ 05.029-2001) Інструкція із службового розслідування, первинного обліку та аналізу пожеж, які сталися на
об'єктах Мінпаливенерго України;
ГКД 34.21.522-96 Стальные вертикальные цилиндрические резервуары для хранения жидкого топлива и воды. Строительные конструкции. Инструкция по эксплуатации;
ГКД 34.21.661-96 Перелік робіт з технічного обслуговування електричних мереж напругою 220-750 кВ і норми періодичності їх капітального ремонту;
ГКД 34.23.501-93 Мазутні господарства теплових електростанцій.
Інструкція з експлуатації;
ГКД 34.25.301-96 Котли, турбіни та трубопроводи ТЕС. Положення про вхідний контроль металу теплоенергетичного обладнання з тиском 9
МПа і вище;
ГКД 34.35.101-95 Оборудование энергетических блоков мощностью 300
МВт и выше. Требования, определяемые условиями их автоматизации;
ГКД 34.35.506-96 Типові технічні вимоги до станційного рівня АСУ
ТП ТЕС;
ГКД 34.42.401-96 Установки для очищення виробничих стічних вод теплових електростанцій. Методика пуску і налагодження;
ГКД 34.43.101-97 Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел. Методичні вказівки;
ГКД 34.47.501-95 Руководящие указания по предотвращению
феррорезонанса в распределительных устройствах 110-500 кВ с
электромагнитными трансформаторами напряжения и выключателями, содержащими емкостные делители напряжения;
ГКД 34.51.101-96 Вибір та експлуатація зовнішньої ізоляції електроустановок 6-750 кВ на підприємствах Міненерго України.
Інструкція;
ГКД 341.003.001.002-2000 Правила проектування вітрових електричних станцій;
ГКД 341.003.003.001-2000 Вітроенергетика. Вітрові електричні станції. Вимоги до обсягів приймальних випробувань, комплектації документацією і технічними засобами;
ГКД 341.003.003.002-2000 Розслідування та облік технологічних порушень на ВЕС;
ГКД 343.000.003.001-2000 (НАПБ 05.024-2000) Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок пожежної сигналізації на підприємствах Мінпаливенерго України;
ГКД 343.000.003.002-2000 (НАПБ 05.025-2000) Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок водяного пожежогасіння на підприємствах Мінпаливенерго України;
НД 306.203-95 Положення про ліцензування персоналу АЕС України;
НД 306.205-96 Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомньїх станций;
НП 306.1.02/1.034-2000 Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій;
НП 306.2.02/1.004-98 Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів;
НП 306.4.06.050-2001 (ПБ ПРМ-2001) Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів;
НП 306.4.07.016-98 Правила ведення учета и контроля ядерных материалов на установко;
НП 306.5.02/3.017-99 Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок;
ТС ТОБ АС-85 (ПНАЗ Г-1-001-85) Типовое содержание технического
обоснования безопасности атомных станций;
ТС ТОБ РУ-87 (ПНАЗ Г-1-004-87) Типовое содержание технического
обоснования безопасности реакторной установки;
ПБЯ РУ АС-89 (ПНАЗ Г-1-024-90), (ДНАОП 0.04-1.06-90) Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций;
ПНАЗ Г-7-002-86 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок;
ПНАЗ Г-7-008-89 (ДНАОП 0.04-1.05-90) Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок;
ПНАЗ Г-9-026-90 Общие положення по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций;
ПНАЗ Г-9-027-91 Правила проектирования систем аварийного
электроснабжения атомных станций;
ПНАЗ Г-14-029-91 Правила безопасности при хранении и транспортировке ядерного топлива на объектах атомной энергетики;
НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), (ДНАОП 0.03-3.24-97) Державні
гігієнічні нормативи. Норми радіаційної безпеки України;
ПРБ АС-89 (ДНАОП 0.03-1.76-89) Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций;
ПБЯ 04-74 (ДНАОП 0.04-1.01-74) Правила ядерной безопасности атомных электростанций (раздел 4);
ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
ДНАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води;
ДНАОП 0.00-1.13-71 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов;
ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України;
ДНАОП 0.00-4.03-2001 Положення про порядок розслідування та
Ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та Переліку обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання;
ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці;
ДНАОП 0.00-4.15-98 Положенння про розробку інструкцій з охорони праці;
ДНАОП 0.00-8.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;
СП АС-88 (ДНАОП 0.03-1.73-79) Санитарные правила проектирования и
эксплуатации атомных станций;
ДНАОП 0.03-4.02-94 Положення про медичний огляд працівників певних категорій;
ДНАОП 1.1.10-1.01-01 Правила безпечної експлуатації електроустановок;
ДНАОП 1.1.10-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій та теплових мереж;
ДНАОП 1.1.10-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів;
ВСН 01-87 Противопожарные нормы проектирования атомных станций;
ДБН А.2.2-3-97 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва;
ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення;
ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва. НДІБВ;
ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі і споруди. Газопостачання;
ДБН В. 1.2.-1-95 СНББ. Положення про розслідування причин аварій
(обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів;
ДСП 6.074.120-01 Основные санитарные правила противорадиационной защиты Украины (ОСПУ);
Положення про порядок, надання дозволу на виконання будівельних робіт. Затверджено наказом Держбуду України 5.12.2000 р., № 273;
СНиП 2.01.01-82 Строительные климатология и геофизика;
СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий;
СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
СНиП 3.03.01-87 Несущие й ограждающиеконструкции;
РТМ 24.038.08-72 Расчет трубопроводов знергетических установок на прочность;
РТМ 24.038.11-72 Расчет прочности трубопроводов энергоустановок для условий нестационарннх температурних режимов;
РТМ 108.031.112-80 Котлы стационарные паровые и водогрейные
и трубопроводы пара и горячей воды. Метод оценки долговечности колен трубопроводов;
НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;
НАПБ Б.02.005-94 Типовое положение о специальном обучении,
инструктаже и проверке знаний по вопросам пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях Украины;
НАПБ В.05.018-85/ІІІ Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведений огневых работ на энергетических объектах Минэнерго СССР;
ТИ 34-70-062-87 Типовая инструкция по эксплуатации газового
хозяйства теплових злектростанций, сжигающих природний газ;
ТИ 34-70-049-86 Типовая инструкция по эксплуатации производственных зданий и сооружений атомных электростанций;
ДСанПіН "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води
централізованого господарського питного водопостачання", затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 грудня 1996 р. №
383.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Технічна експлуатація електричних станцій і мереж
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации