Чернілевський Д.В., Томчук М.І. Педагогіка та психологія вищої школи - файл n1.doc

приобрести
Чернілевський Д.В., Томчук М.І. Педагогіка та психологія вищої школи
скачать (2229.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2230kb.10.09.2012 15:05скачать

n1.doc

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Запитання і завдання для самоперевірки:

1. На яких основоположних документах проектується навчальний процес?

2. Які функції покладені на Державний освітній стандарт?

3. У чому сутність документа „Освітньо-кваліфікаційна характеристика" (ОКХ)?

4. Які обов'язкові принципи повинні дотримуватися при розробці ОКХ?

5. У чому сутність документа „навчальна програма"?

6. У якому нормативному документі визначається зміст професійної підготовки фахівців у ВНЗ?

7. Яка роль у системі нормативних документів відведена навчальній програмі?

8. Які принципи варто включити при розробці (модернізації) змісту навчальної дисципліни?

9. За якими критеріями визначають відповідність змісту навчальної Дисципліни поставленій перед нею меті?

Ю. Дайте анотовану характеристику навчально-нормативним документам, за якими ведеться професійна підготовка фахівців у вищій школі. П. Дидактичну модель свого предмета ви проектуєте, починаючи з вибору засобів або методів навчання?

12. Прокоментуйте сутність основної функції підручника.

13. Які інші функції покладаються на підручник?

287

14. Яких основних принципів варто дотримувати при доборі змісту підручника?

15. Якою, на ваш погляд, повинна бути навчальна книга за архітектонікою, привабливістю, легкістю для читання?

16. Які інші (крім підручника) навчальні видання вам відомі, у чому їх функціональне призначення?

17. Розкрийте поняття „інформаційно-предметне забезпечення" навчальної дисципліни.

18. Дайте визначення і назвіть дидактичні функції опорного конспекту.

19. Якими вимогами варто керуватися при розробці опорного конспекту?

20. Розкрийте сутність терміна „нові інформаційні технології"".

21. Дайте визначення категорії „програмний засіб" і обгрунтуйте його педагогічну доцільність.

22. За якими ознаками прийнято класифікувати педагогічні програмні засоби?

23. Яким вимогам повинні відповідати педагогічні програмні засоби?

Завдання:

1. Спроектуйте систему інформаційно-предметного забезпечення обраної вами навчальної дисципліни.

288

Глава 7. Традиційні педагогічні технології 7.1. Загальна характеристика форм організації навчальних занять

В трансформації змісту навчання важлива роль належить формам організації навчання або видам навчальних занять, у ролі яких виступають стійкі способи організації педагогічного процесу. Підготовка до оволодіння новими знаннями, засвоєння нової інформації, закріплення і повторення навчального матеріалу, формування відповідних умінь і навичок, систематизація і перевірка знань та ін.

У ВНЗ виділені в самостійні заняття з чітко вираженою дидактичною метою, структурою і методами роботи. Іншими словами, організація навчання у ВНЗ здійснюється за допомогою аудиторної і позааудиторної (дистантної, заочної) форм. В кожній з них, у свою чергу, застосовуються фронтальна, групова, бригадна й індивідуальна форми організації навчальної роботи зі студентами (табл. 7.1).

Наведемо визначення основних видів традиційних навчальних занять у вищих навчальних закладах.

7.1.1. Лекція як форма навчання

У ВНЗ з традиційною системою навчання лекція як основна форма заняття повинна виконувати такі дидактичні функції: постановку й обгрунтування завдань навчання, повідомлення і засвоєння нових знань, прищеплення інтелектуальних умінь і навиків, мотивування студентів до подальшої навчальної діяльності, інтеграції дисципліни, що викладається, з іншими предметами, а також вироблення інтересу до теоретичного аналізу. Залежно від ролі в організації навчального процесу можна виділити такі основні різновиди лекцій як:

ввідна - первинне ознайомлення студентів з основними науково-теоретичними положеннями цієї галузі науки;

289

мотиваційна - збудження інтересу у студентів; створення стимулу для всієї подальшої діяльності;

підготовча - підготовка студентів до складніших розумових процесів; закладення основ використання решти методів і форм навчання;

інтеграційна - уявлення науки в системі і розвитку як логічного цілого; вихід до подальшого теоретичного аналізу за межі первинного розуміння;

настановча — орієнтація студентів до джерел інформації, вказівки для самостійної роботи і практичні рекомендації, виділення найбільш важливих і важких частин матеріалу.

Таблиця 7.1.

Традиційні форми організації навчального процесу (навчальних занять)

Форми навчання, спрямовані переважно на підготовку

Форми контролютеоретичну

практичну
Лекція

Практичне

Контрольна робота

Семінар

заняття

Індивідуальнезабезпечення

Лабораторна

Курсове

Колоквіум

робота
Залік
проектування
Екскурсія

Дипломне

Перевідні і семестрові
проектування

іспити

Самостійна

Всі види практики

Захист курсового проекту

аудиторна робота

Дидактична гра

Кваліфікаційні

Самостійна
випробування

позааудиторна
Державні іспити

робота
Захист дипломного

Конференція
проекту

Консультація
Комплексний іспит зафахом _____

290

Дидактичними елементами лекції є:

1)методика викладу лекційного матеріалу; 2) сукупність попередніх знань студентів; 3) зміст і структура лекційного матеріалу; 4) контроль і оцінка знань (зворотний зв'язок); 5) навчальна література і ТЗН.

Слід зазначити, що стиль лекції індивідуальний, але все-таки в її підготовці і поданні матеріалу існують перевірені принципи і правила. Вони не всі універсальні, проте дозволять швидше опанувати технологію викладання тому, хто ще не опанував її сам, пройшовши крутим шляхом досвіду протягом багатьох років, проведених перед студентською аудиторією, навчаючись на власних помилках.

Характерною особливістю лекції є її діяльніша основа, що виражає бінарну природу навчання. Бінарність навчання - це не механічне поєднання діяльності викладача і студентів, а перш за все їх взаємна детермінація.

Діяльнісна природа лекції і її бінарна основа змушують теоретиків і практиків спрямовувати свою увагу на навчання студентів самостійної навчальної діяльності, її прийомів і методів, на причинне пояснення, обгрунтування лектором власної діяльності, на зміну характеру навчання зі студентами та ін.

Організація навчальної діяльності на лекції вимагає не лише певного уміння педагога її готувати і проводити, але й спеціальної підготовки до неї студентів. При цьому новим завданням перед викладачем постає необхідність формувати цю навчальну діяльність на відповідному рівні, привчати студентів до певних правил її організації. Те, що було приховано від очей студентів і становило „педагогічну кухню", стало предметом пізнання студентів, основою їх самоорганізації і саморегуляції в навчальному процесі.

Лекція як особлива організація взаємодії студентів і педагога, природно, обумовлює діловий характер їх спілкування. Тип „цінового"

291

спілкування студентів між собою і з викладачем можна позначити як дидактичне спілкування.

Дидактичне спілкування - це, по суті, міжособистісні стосунки, щ0 формуються і проявляють себе в умовах конкретної навчальної діяльності Це різновид ділових відносин і ділового спілкування. Дидактичне спілкування на лекції завжди детерміноване його метою, змістом методами і формами. Водночас воно будується на основі методичної структури залежно від того, як і коли на лекції проводиться актуалізація опорних знань, формування нових та ін. Всі три підструктури лекції (дидактична, логіко-психологічна, методична) зумовлюють формування і розвиток дидактичного спілкування студентів і викладача.

Кажучи про роль лектора в навчально-виховному процесі, слід підкреслити, що викладач вищої школи повинен бути вченим, філософом, артистом, вихователем і людиною, бо викладання не ремесло, не професія, а спосіб життя. Це визначення дав талановитий педагог і лектор, професор МДУ А.П. Мінаков.

Ось деякі правила діяльності викладача - лектора вищої школи (з опорою на роботу Л.І. Цехновича):

1. Лектор буде залишатися на висоті своєї посади до того часу, поки сам буде навчатися, бо темпи розвитку сучасної науки, техніки і культури такі, що за роки викладання багато лекційних дисциплін, особливо спеціальних, доводиться оновлювати неодноразово і радикально.

Праці й терпіння вимагає і удосконалення педагогічної майстерності — мови, стилю, уміння використовувати ілюстративно-графічні і технічні засоби, а також залучення до новітніх педагогічних досліджень.

2. Лектору необхідний широкий науковий світогляд, знання з суміжних дисциплін. Завдання і апарат різних дисциплін - природничо-наукових, гуманітарних і соціально-економічних, загальнопрофесійних J спеціальних - тісно переплітаються, і міжпредметні зв'язки в принциповому і практичному відношеннях стають все більш значущими-

292

3. Лектор повинен бути вченим і вести науково-дослідну роботу в тій галузі, в якій провадить викладацьку діяльність. Поєднання наукової і педагогічної діяльності необхідне і плідне з багатьох причин. Перш за все, тому, що викладач навчає інших на тому науковому рівні, на якому перебуває сам. Прищепити студентам наукове мислення, науковий підхід, навчити їх відрізняти передумови від фактів, визначених теорією або експериментами, навчити відрізняти домисли від доказів, показати, як ставляться наукові завдання і якими засобами їх вирішують, - це спроможний виконати тільки справжній учений.

Лектор повинен проводити заняття із захопленням, емоційно. Щоб мати для цього необхідні якості, він повинен випробувати сам як дослідник труднощі аналітичної роботи і потяг до досягнення істини і як інженер (винахідник в прямому розумінні цього слова) — пристрасть до пошуку нових технічних рішень. Тільки тоді він зможе захопити своїх слухачів.

Лектор повинен навчати не лише тому, що вже є, а й тому, чого ще немає, навчати баченню проблем в перспективі і умінню визначати підходи до рішення.

Перебудова системи освіти ставить нові вимоги до особистості викладача, методів і техніки викладання. Н.В. Борисова і А.А.

Соловйова пропонують різні форми активної лекції нарівні з традиційною, що дозволяє значно підвищити творчий поведінковии потенціал аудиторії. Можна навести короткі характеристики деяких нетрадиційних лекцій.

1. Проблемна - в ній моделюються суперечності реального життя через їх вираз в теоретичних концепціях. Основною метою такої лекції є отримання знань слухачами ніби самостійно.

2. Лекція-візуалізація, коли основний зміст лекції поданий в °бразній формі (в малюнках, графіках, схемах та ін.). Візуалізація Розглядається тут як спосіб активізації мислення і спосіб навчання Перекодування інформації за допомогою різних знакових систем (наприклад, метод В. Шаталова).

293

3. Лекція удвох, є роботою двох викладачів, що читають лекцію на одну тему і взаємодіють на проблемно-організованому матеріалі як мі* собою, так і з аудиторією. Проблематизація відбувається за рахунок як форми, так і змісту.

4. Лекція - прес-конференція, коли зміст оформлюється на запит аудиторії із залученням декількох викладачів.

5. Лекція-консультація близька за типом до попередньої. Відмінність - запрошений (грамотний фахівець) погано володіє методами педагогічної діяльності. Консультування через лекцію дозволяє активізувати увагу слухачів і використовувати професіоналізм лектора.

6. Лекція-провокація (або лекція із запланованими помилками), що формує уміння оперативно аналізувати, орієнтуватися в інформації і оцінювати її. Може використовуватися як метод „живої ситуації".

7. Лекція-діалог, де зміст подається через серію питань, на які слухач повинен відповідати безпосередньо в ході лекції. До цього типу примикає лекція із застосуванням техніки зворотного зв'язку, а також програмована лекція-консультація.

8. Лекція із застосуванням дидактичних методів (метод „мозкової атаки", метод конкретних ситуацій та ін.), коли слухачі (студенти) самі формують проблему і самі намагаються її вирішити.

Нами перераховані лише деякі форми. Принцип проблемності як стрижень сучасної нетрадиційної лекції дозволяє творчо підходити до його реалізації, стаючи джерелом нових форм і методів.

Сутність процесу навчання при використанні лекції полягає в тому, що навчальний матеріал подається педагогом так, що він сприймається студентами переважно через слуховий канал: вухо-мозок. А це погано, оскільки приблизно 80-90% людей звикли одержувати інформацію через зоровий аналізатор: око-мозок. Крім того, пропускна спроможність зорового аналізатора (око-мозок) в 100 разів вища за слуховий канал (вухо-мозок). Це не лише доведено наукою, але й закріпилося в мудрості народу-

294

„краще один раз побачити, ніж сто разів почути". Разом з тим, на лекції неможливо враховувати сприйняття будь-якого студента, адже наукою доведено, що у кожної людини воно суто індивідуальне. Наголошується і на тому, що на лекції в більшості випадків відсутній і зворотний зв'язок, на основі якого викладач робить висновок про рівень засвоєння навчального матеріалу окремим студентом у певний момент часу. Отже, на практиці ігноруються і дані науки, і народна мудрість. Отже, прийшов час усвідомити, що лекція як загальноаудиторна форма навчання є найбільш неефективною серед інших форм навчання студентів у вищій школі.

Завдання: здійсніть творчий аналіз і порівняння нетрадиційних типів лекцій з традиційними.

7.1.2. Лабораторний практикум

Значення слів лабораторія, лабораторний (від латинського labor — праця, робота, трудність; laboro - трудитися, старатися, клопотатися, піклуватися, долати труднощі) вказує на поняття, які склалися за далеких часів, пов'язані із застосуванням розумових і фізичних зусиль до дослідження раніше невідомих шляхів і засобів вирішення наукових і життєвих завдань, що виникають.

Педагогічна форма навчання практикум в системі вищої професійної освіти має свою давню і змістовну історію. Він обслуговує прикладну сторону професійного навчання, сприяє формуванню й оснащенню майбутнього фахівця системою необхідних професійних умінь, що Дозволяють професіоналу досягти гарантованого конкурентоздатного успіху в роботі.

Практикум - це система розроблених змістовно і методично повчальних занять або з окремого наукового питання, засвоєння якого пов'язане з опануванням умінь і навичок, або з цілісного навчального курсу прикладного характеру, який досліджує прикладну сторону професії.

295

Практикум — дуже важлива ланка в професійному зростанні фахівця, що передує безпосередній практиці і є елементом, що пов'язує теорію і практичну діяльність молодого фахівця.

Мета лабораторних занять - практичне опанування студентами науково-теоретичних положень предмета, що вивчається, опанування ними новітньої техніки експериментування у відповідній галузі науки. Інструменталізація одержаних знань, тобто перетворення їх у засіб для вирішення навчально-дослідницьких, а потім реальних експериментальних і практичних завдань, іншими словами - встановлення зв'язку теорії з практикою.

Одна з переваг лабораторних занять порівняно з іншими видами аудиторної навчальної роботи полягає в тому, що вони інтегрують теоретико-методологічні знання і практичні вміння і навички студентів у єдиному процесі діяльності навчально-дослідницького характеру. Поєднання теорії і досвіду, що здійснюється в навчальній лабораторії, активізує пізнавальну діяльність студентів, надає конкретного характеру теоретичному матеріалу, що вивчається на лекціях і в процесі самостійної роботи, сприяє детальному і міцному засвоєнню навчальної інформації. Робота в лабораторіях вимагає від студента творчої шщіативи, самостійності в прийняти рішень, глибокого знання і розуміння навчального матеріалу.

Лабораторні заняття активізують роботу студентів над предметом, що вивчається. Загальновідомо, що найштенсивніша і ритмічна робота протягом семестру здійснюється студентами з тих дисциплін, з яких є лабораторні заняття.

Завдяки лабораторним заняттям студенти краще засвоюють програмний матеріал, оскільки в процесі виконання лабораторних робіт багато розрахунків і формул, які здавалися відстороненими, стають цілком конкретними; при цьому виявляється безліч таких деталей, про я10 студенти раніше не мали ніякого уявлення, а тим часом вони сприяк>тЬ з'ясуванню складних питань науки. Словом, поєднання теорії і досвіду,

296

відбувається в лабораторії, не лише сприяє засвоєнню навчального матеріалу, але й розвиває певним чином мислення, надаючи йому активного характеру. Окрім курсового і дипломного проектування, жодна з форм навчальної роботи не вимагає від студента такого вияву ініціативи, як робота в лабораторіях.

У більшості лабораторних робіт студентам надається можливість стати „співвідкривачем істини", що сприятливо позначається на розвитку пізнавального інтересу.

Реалізовуючи функції експериментального підтвердження і роз'яснення теоретичних положень навчального курсу, лабораторний практикум з навчального предмета повинен бути тісно пов'язаний з лекціями і семінарськими заняттями, бути їх активною творчою ілюстрацією. Завдання принципового значення: забезпечення єдності всіх практикумів і окремих лабораторних робіт за науковим рівнем, методологією, апаратурою, що використовується, і приладами, дослідницьким характером. У виконанні цього завдання слід іти шляхом створення уніфікованих лабораторних комплексів, що концентрують новітню апаратуру і її моделі, відповідають сучасним вимогам до методики і техніки експерименту, розраховані на застосування ПЕОМ і забезпечують опанування студентами прийомів автоматизації досліджень і новітніх методів обробки експериментальних даних. Таким чином, основний напрям удосконалення лабораторних робіт у вищій професійній школі визначається необхідністю створення цілої системи занять, що забезпечує формування в стінах ВНЗ фахівця, який володіє дослідницьким апаратом у відповідній практичній сфері.

В сучасній вищій професійній школі лабораторні заняття так само, як і Всі інші види аудиторної практичної навчальної роботи, все більшою мірою Збувають характеру навчально-дослідної діяльності. Це означає, що, крім Практичного опрацювання матеріалу, що вивчається, заняття розвивають творчу ініціативу студентів, активізують їх пізнавальну діяльність, формують стійкі

297

професійні інтереси. Орієнтація практичної підготовки студентів у вказаному напрямі тісно пов'язана з моделюванням реальної виробничої діяльності майбутніх спеціалістів, з реалізацією в методичній побудові практичних занять принципів проблемного навчання. У результаті створюються умови для відтворення в ході заняття складних управлінських ситуацій, які сучасний висококваліфікований фахівець повинен вирішувати ефективно в умовах гострого дефіциту часу.

Лабораторні заняття з різних навчальних предметів мають різне призначення і різний характер. Особливості їх постановки стосовно кожної навчальної дисципліни, природно, можуть бути враховані тільки при розробці методик викладання відповідних дисциплін, методик керування лабораторними заняттями. Тут можливо і доцільно зробити спробу виявити лише найбільш загальні, найбільш поширені особливості лабораторних занять загальнопедагогічного характеру, властиві більшості предметів, що вимагають експериментів.

Велике значення має правильна організація лабораторних занять, причому успіх нерідко залежить від напрацьованої у ВНЗ системи організації сталих вимог і позитивних навчальних традицій, які звичайно присутні в лабораторних заняттях. Сама обстановка занять повинна організаційно впливати на студентів і викликати у них бажання творчо працювати.

Психологічно дуже важливо створити для студентів такі умови, в яких немає місця неспокою і тривозі за можливі невдачі експериментування. В лабораторії завжди повинен діяти здоровий стимул, підтримуваний керівником занять, який безперервно спрямовує студентів на пошуки найкращих способів виконання поставленого завдання. Студента завжди повинна супроводжувати упевненість в успішному виконанні роботи, підкріплювана його власною ініціативою, бажанням творчо працювати, винахідливістю і кмітливістю в поєднанні з хорошою попередньою теоретичною

підготовкою.

298

Оскільки в організації занять бере участь навчально-допоміжний персонал, він не лише повинен знати техніку справи, але й мати певну педагогічну підготовку. Кожен лаборант і препаратор повинен розуміти, чим, коли і як слід допомогти студенту і в яких випадках „допомога" може завдати шкоди.

Справді, якщо, наприклад, лаборант надасть в розпорядження студенту одну з раніше виконаних схем проведення експерименту, тоді як основним його завданням є самостійна розробка такої схеми, - природно, це буде не допомога, а явна шкода для студента. Правильне ставлення навчально-допоміжного персоналу до навчальної роботи досягається виховною роботою, що послідовно проводиться викладачами серед лаборантів, препараторів та інших співробітників.

Лабораторні роботи можуть виконуватися після проходження всього теоретичного курсу (послідовний метод) або одночасно з його вивченням (паралельний метод). Організаційно вони можуть бути формальними (коли всі студенти виконують одну роботу) або груповими (коли студенти розділені на невеликі групи з 2-5 осіб, які виконують різні роботи). Для вибору методу та організаційних форм проведення лабораторних робіт слід провести усебічний аналіз їх переваг з урахуванням конкретних можливостей певного навчального закладу.

Питання планування й організації роботи навчальної лабораторії мають самостійне значення і повинні тісно пов'язуватися з навчальним процесом і перспективами розвитку лабораторії. Успішне планування можливе, коли навчальна лабораторія створена як самостійна одиниця з дисципліни або з двох-трьох дисциплін, наприклад, з технічної механіки, у тому числі теоретичної механіки, опору деталей, теорії машин і механізмів, деталей машин, підйомно-транспортних машин. У разі об'єднання предметів при правильному підході можна досягти позитивного ефекту, оскільки концентрація наявного обладнання дозволить більш повно використовувати його в навчальному процесі разом з відведеними під лабораторію

299

приміщеннями. Наявність самостійної навчальної лабораторії підвищу^ науковий рівень лабораторних робіт, а також дозволяє підтримувати обладнання завжди у стані повної готовності до проведення занять.

Лабораторію необхідно постійно розвивати. Розвиток її навчальної матеріальної бази можна вести у двох напрямах: купуючи обладнання, щ0 випускається промисловістю, і розробляючи і виготовляючи окремі частини своїми силами. При цьому другий напрям вирішує не лише завдання поповнення навчальної матеріально-технічної бази, але і є хорошим об'єктом для експериментальної науково-дослідної роботи студентів. Беручи участь в розробці лабораторних установок, студенти розвивають технічне мислення, здобувають навики раціоналізаторства і винахідництва; з підвищеною відповідальністю ставляться до виконання проектних робіт, оскільки по конструкторській документації студенти самі ж і виготовляють деталі, і доводять установку до робочого стану. Таким чином, студенти беруть участь в повному циклі створення виробу (від ідеї до його повного завершення і встановлення на робочому місці) в навчальній лабораторії.

Лабораторні роботи необхідно постійно удосконалювати і модернізувати, а іноді й замінювати новими, більш корисними, цікавими і сучасними. Введення нових лабораторних робіт, модернізація старих установок, методик проведення занять в лабораторії, успіхи і невдачі студентів на лабораторних заняттях повинні обговорюватися на засіданнях кафедри.

Зміст і зовнішній вигляд лабораторії повинні відповідати вимогам технічної естетики: необхідно ретельно і красиво оформити установки і робочі місця (це виховує у студентів культуру роботи), можна використовувати так зване методичне розфарбовування установок (об'єкт дослідження виділений червоним, силовий потік - синьою лінією та ін.); дуже корисно розробити Д° кожної лабораторної установки наочний методичний плакат, на якому були б образно висловлені сутність роботи, її ідея, методи реалізації і очікуваний результат, тобто мета і завдання.

300

Такі загальноприйняті підходи до організації лабораторних занять. Далі до уваги читачів пропонується реалізація окремих викладених вище ідей на прикладі загальнотехнічного курсу,деталі машин".

Тематика лабораторно-практичних робіт з цього курсу умовно має три напрями (рівні).

Ознайомчі лабораторні роботи, що мають на меті вивчення зразків конструкцій редукторів, розробку, збирання і регулювання елементів зчеплень і підшипників, вимірювання окремих деталей, визначення основних параметрів редукторів і порівняння їх зі стандартними. При ознайомленні з реальними промисловими зразками редукторів студенти засвоюють конструкції об'єктів для майбутнього проектування, що забезпечує порівняність проектувальних розрахунків з прототипом промислового виробу.

Експериментальні лабораторні роботи, мета яких - визначення окремих характеристик (наприклад, коефіцієнта основного навантаження в затягнутому різьбовому з'єднанні або випробування з'єднань з гарантованим натягом) на достовірність експерименту згідно з розрахунковими даними.

Проблемно-пошукові лабораторні роботи, спрямовані на формування і розвиток самостійності і технічного творчого мислення студентів. До цієї групи належать роботи з визначення ККД гвинтової пари, черв'ячних редукторів, підшипників кочення при різних поєднаннях пар тертя і способу підведення мастила.

Ефективне засвоєння наукового змісту курсу деталей машин, закладеного в лабораторних роботах, значною мірою залежить від їх організації. Наведені вище принципи організації лабораторних робіт сприяють виконанню таких педагогічних завдань.

По-перше, як відомо, студенти можуть помітно відрізнятися один від одного за рівнем свого інтелектуального розвитку і здатності до творчого мислення. Інтенсивні форми організації занять покликані забезпечити усім студентам високий рівень інтелектуального розвитку. Форми навчання

301

розвиваються лише у тому випадку, якщо дозволяють студенту піднятися на більш високий рівень у своєму інтелектуальному розвитку. У зв'язку з цим система багатоваріантних занять, коли більш здібним студентам даються складніші завдання, а менш здібним - простіші, виявляється недостатньо ефективною, тому що студенти одержують завдання, що відповідають їх сьогоднішньому рівню, і не можуть піднятися на щабель вище у своєму інтелектуальному розвитку. Більш доцільно давати студентам завдання, щ0 дещо перевищують актуальний рівень їх інтелектуального розвитку. Дон виконання таких завдань студентам може бути потрібна допомога викладача. При цьому допомога повинна бути диференційованою: студентам з високим рівнем розвитку слід допомагати мінімально, з середнім рівнем розвитку -дещо більше, а з низьким рівнем розвитку -максимально.

Допомога з боку викладача повинна полягати в роз'ясненні деяких положень в умові завдання і постановці навідних питань, що спрямовують хід думки студентів у потрібне русло. Реалізувати викладені вище положення можна через групову форму навчання, при якій навчальна група ділиться на три підгрупи з урахуванням рівня інтелектуального розвитку студентів. У першій підгрупі можуть бути об'єднані студенти з високим рівнем розвитку, в другу — з середнім рівнем, в третю - з низьким рівнем розвитку.

По-друге, запропоновані підходи організації лабораторно-практичних занять відповідають упроваджуваній багаторівневій системі навчання у вищій професійній школі. Перший рівень - це традиційні лабораторні роботи, що виконуються для цієї дисципліни у чіткій відповідності з робочою програмою курсу на навчальному обладнанні, спеціально призначеному для цього. Така форма навчання може бути в основі підготовки бакалавра техніки.

Другий рівень - навчально-дослідні роботи, які мають на меті навчити студентів самостійно працювати з тієї чи іншої тематики наукових методів теоретичного й експериментального досліджень. Цей метод навчання, не виключаючи можливості його використання в бакалавраті, найбільш

302

ефективний на більш високих рівнях навчання (при підготовці магістрів, інженерів-дослідників, а також при перепідготовці фахівців).

Вивчення багатьох загальнопрофесійних і профілюючих предметів у ВНЗ завершується розробкою проектів, які називаються курсовими, оскільки виконання їх звичайно займає цілий навчальний рік або семестр і стосується певного курсу (року) навчання. В дидактичному відношенні розробка курсових проектів (робіт) разом з контролем знань студентів утворює завершальний етап дидактичного циклу навчання як з окремого предмета, так і з групи предметів, що реалізовують кінцеву мету з певного циклу навчальних дисциплін. Основний зміст цієї форми навчання -поглиблення загальнопрофесійної підготовки студентів у процесі самостійного творчого застосування одержаних ними знань для практичних завдань, оцінка рівня професійної кваліфікації майбутнього фахівця.

У зв'язку з цим курсове проектування у ВНЗ можна розглядати не лише як один з видів самостійної навчальної та експериментально-творчої роботи студентів, але і як організаційну форму контролю їх знань.

Перспективним напрямом удосконалення цієї форми навчання у ВНЗ є організація курсового проектування з реальної виробничої тематики. Такий підхід може бути реалізований на прикладі „наскрізного" курсового проектування з виходом на дипломний проект. Це означає, що тематика завдань на перший курсовий проект узгоджується з подальшими курсовими проектами зі спецдисциплін аж до дипломного проекту, який, звичайно ж, повинен відображувати специфіку виробництва, на яке орієнтована підготовка фахівця. Така організація курсового проектування сприяє розвитку елементів мотиваційної сторони навчання. А якщо проект буде мати конкретне завдання реального виробництва з виготовленням Дослідного зразка виробу, то очевидна актуальність виконуваного завдання захопить студентів ще більше, буде сприяти формуванню творчих колективів, стимулювати пошук, творчість, прагнення отримати конкретні знання. Участь в колективній роботі зі створення реальних об'єктів

303

підвищує відповідальність за кінцеві результати виконуваних робіт (проектно-конструкторських і виробничо-технологічних).

Сьогодні в ситуації практично відсутнього фінансування розвитку навчально-матеріальної бази ВНЗ така технологія організації курсового проектування заслуговує на особливу увагу. Тенденція до посилення експериментально-дослідницького характеру курсових проектів, поєднання проектування з виконанням науково-технічного експерименту несе в собі елементи новизни і творчості, має значно більший навчально-виховний ефект, ніж завдання репродуктивного типу.

Моделювання професійної діяльності майбутніх фахівців у процесі курсового проектування вимагає максимально активного і всеосяжного використання студентами знань, умінь і навиків, сприяє формуванню фахівця, здатного до самостійного і творчого мислення. Саме в процесі курсового проектування для студентів остаточно з'ясовується сенс і значення вивчення окремих тем і питань цього курсу та інших предметів, взаємозв'язок і взаємозумовленість світогляду, науково-теоретичної і практичної підготовки. Висока дидактична ефективність курсового проектування, як однієї з організаційних форм контролю знань студентів, зумовлена можливістю інтегральної оцінки рівня професійної кваліфікації майбутнього фахівця. У цьому відношенні курсові проекти (роботи) значно перевершують інші форми контролю знань у ВНЗ.

Дипломним проектуванням як формою організації навчального процесу у вищих професійних навчальних закладах закінчується навчання. Дипломні проекти (роботи) передбачають:

■ систематизацію, закріплення, розширення теоретичних знань і практичних умінь за фахом, орієнтованих на виконання конкретних наукових, технічних, економічних, виробничих та інших завдань;

■ розвиток навиків самостійної роботи й опанування методики дослідження й експерименту, пов'язаного з темою проекту (роботи).

304

7.1.3 Практичні заняття і самостійна робота студентів

Відверто кажучи, все, що не є лекцією, можна віднести до практичних форм навчання. Основною функцією практичних занять є організація і проведення відпрацювання (інтериоризація) навчального матеріалу і формування у студентів умінь і навиків із застосування знань на практиці, самостійного їх здобуття і поглиблення.

Заняття такого типу, як правило, складаються з двох частин. Спочатку здійснюється підготовка студентів до самостійної роботи, потім вони самостійно вирішують поставлені завдання. Ця форма занять забезпечує індивідуалізацію навчання і сприяє активізації пізнавальної діяльності студентів. Заняття повинні бути організовані так, щоб усі без винятку студенти були зайняті виконанням посильного для них пізнавального завдання. Значить, викладач повинен добре знати (з позиції діагностики) індивідуальні особливості студентів. Бажано так організувати заняття, щоб вони сприяли постановці досить високих вимог до самих підготовлених студентів, забезпечували їх максимальний інтелектуальний розвиток і в той же час створювали умови для успішного здобуття знань і вмінь менш підготовленими студентами.

Практичні заняття проводяться як в аудиторіях або навчальних лабораторіях, обладнаних необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою, довідковою літературою, так і поза аудиторією - на виробничих базах, на підприємствах і в організаціях.

1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Запитання і завдання для самоперевірки
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации