Шеремет А.П. Криміналістика - файл n1.doc

приобрести
Шеремет А.П. Криміналістика
скачать (4362.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc4363kb.10.09.2012 14:31скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


А. П. Шеремет

КРИМІНАЛІСТИКА

2-ге видання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

"Центр учбової літератури" 2009

улк :<i:',.;),s(i)7r>.H) liliK (І7..ї2я7:і III 11)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18.2-1034 від 20.05.2004)

Рецензенти:

Лемак Іі. Іі. доктор юридичних наук, професор кафедри історії та теорії держанії і прана Ужгородського національного університету;

Сальман І. Ю. - завідувач кафедри правових дисциплін юридичного факультету Ві- лонеркіїіськокі держанного аграрного університету, кандидат юридичних наук, професор, академік 11 ью-1 Іоркської академії наук, академік Української академії наук національного прогресу, заслужений юрист України;

Трачук II. А. декан юридичного факультету Закарпатського держанного упіверсите- IV. кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України;

Ухилі, Д. А/. завідувач ка<|>едрн кримінального права і к]>нміпальііого процесу юрп- інчнчіп факуп.гі іу Закарпатського державного університету, професор, заслужений щрпі і України

';»>:. hy.iUVM ;ІЗ':

Н-

к,

11 И!) 11 Іс|Н'.\іеі Л. 11., Криміналістика: навн. пос. [для студ. нищ. иавч. закл.]/ 11.11 Іе]хдкп |2 іччіид.|. К.: Центр учбової діте|)атурн, 2009. 472 с,- ISI?N978-9G(>-:«>4-822-4

Посібник а криміналістики підготовлено відповідно до програми даної дисципліни. Видання кипі и зумовлено амінами у структурі злочинної діяльності, прийняттям Кримі­нального і Крнміпально-ироцсгуальпого кодексів України та оновленням усієї норматив­ної ба.ні, що регулює боропюу зі злочинністю, необхідністю вдосконалений теорії крпміпа ліспи,и. важливістю розроблення та впровадження в практику новітніх криміналістичних засобів, нрін'іоміві методів.

Для пудеитін юридичних вузів і факультетів усіх форм навчання, викладачів. Може бути віікоріїсіапміі співробітниками нраікюхоронннх органів.


ISBN »78-!№«-.W-S22-4
УДК 343.9(075.8) ВБК 67.52я73

& Шеремет Л.ІІ. 200!) © Центр учГкяюї діті-|>ату|>іі. 200!).


ВСТУП

Криміналістика - багатопланова спеціальна юридична на­ука. Криміналістична теорія дедалі все більше окреслює потре­би слідчої, експертної та судової практики. Тому першочерго­вого значення набуває теоретично-практичний аспект криміналістичної діяльності в умовах сьогодення. На ньому й зосереджена увага автора даного видання.

У ході підготовки цієї книги автор застосував традиційний підхід до розкриття криміналістичних категорій, понять, за­конів, виходячи з досягнень вітчизняної та зарубіжної кримі­налістичної думки. В якості джерел для написання даної книги були використані наукові праці, піручиики та навчальні по­сібники вчених-криміналістів українських та російських вищих навчальних закладів, а також власний лекційний матеріал.

Видання підготовлено у формі курсу лекцій відповідно до програми навчальної дисципліни «Криміналістика» у вищих навчальних закладах.

Підготовка видання зумовлена об'єктивними причинами, зокрема: прийняттям нових Кримінального та Кримінально- процесуальиого кодексів України, певними змінами у структурі злочинної діяльності, оновленням нормативної бази, що регу­лює боротьбу зі злочинністю, а також вирішенням проблеми щодо забезпечення науково-методичпою літературою навчаль­ного процесу в Ужгородському державному інституті інформа­тики, економіки і права.

Пропонований матеріал викладається в чотирьох розділах, які поділяються на 33 теми (лекції).

У першому розділі «Теоретичні і методологічні основи кри­міналістики» висвітлюються найбільш загальні проблеми, що розглядає криміналістика, зокрема: предмет і метод, завдання, зв'язок з іншими науками. Аналізується методологія кримінал­істики, теорія ідентифікації, слідча версія, історія даної науки.

Другий розділ «Криміналістична техніка» висвітлює теоре­тичні положення, науково-технічні прийоми і методи виявлен­ня, фіксації, вилучення та дослідження доказів з метою розслі- лунання i.i попередження злочинів. Цей розділ вивчає такі га­лузі криміналістичної техніки, як: судова фотографія, кінозйом­ка та іидеозаппс, трасологія, судова балістика, техніко-криміна- лістпчне дослідження документів, криміналістичне дослідження письма, ідентифікація людини за ознаками зовнішності, судо­ва одорологія, судова акустика, кримінальна реєстрація.

У третьому розділі «Криміналістична тактика» визначаєть­ся система теоретичних положень і практичних рекомендацій з організації та планування розслідування, а також визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які здійснюють розслідуван­ня з урахуванням їх відносин та взаємодії з іншими учасника­ми розслідування на основі норм і принципів криминального процесу. Окремо розглядаються тактика огляду місця події, допиту, обшуку і виїмки, пред'явлення для впізнання, відтво­рення обе і ;11 юнки й обставин події, призначення та проведен­ня судових експертиз.

Четвертий розділ «Методика розслідування окремих видів злочинів» внеіііглюс систему наукових положень і розроблених па їх основі рекомендацій щодо організації та проведення роз­слідування окремих видів злочинів, зокрема: вбивств, зґвалту­вань, крадіжок, грабежів і розбоїв, службових злочинів, дорож- пьо-транспортних пригод, підпалів, екологічних злочинів тощо.

Кожний розділ поділений на теми лекцій. До кожної лекції пропонується план питань, викладених у формі параграфів. Усі теми супроводжуються переліком запитань для повторення пройденого матеріалу та перевірки засвоєння його студентами. Колена лекція супроводжується також переліком тем рефератів та курсових робіт, а також списком використаної літератури, куди включені основні видання з криміналістики українських та російських вчених-криміиалістів.

Прикладний характер даного видання робить його корис­ним і доступним не лише для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів та факультетів, а й практичних працівників правоохоронних огранів України.Розділ I

ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИКИ

Тема 1.

Криміналістика як наука і навчальна дисциплина

і І редмет і завдання криміналістики Криміналістика в системі юридичних наук Система криміналістики

§1. Предмет і завдання криміналістики

Предметом будь-якої науки є вивчення закономірностей об'єктивної дійсності, пов'язаних з її метою і завданнями. Пред­метом науки криміналістики виступають закономірності зло­чинної діяльності, механізм її відображення в джерелах інфор­мації, особливості діяльності щодо розкриття, розслідування і попередження злочинів та розроблені на цій основі засоби і методи вказаної діяльності з метою забезпечення належного застосування процесуально-матеріальних і правових норм.

Розкрити злочин - це виявити всі ознаки, що його харак­теризують, та встановити особу, що скоїла злочин. Злочини розкриваються за допомогою кримінально-процесуальної та онеративно-розшукової діяльності. Розкриття злочинів опера- тивно-розшуковим шляхом по відношенню до кримінального судочинства носить допоміжний характер, однак роль оператив- но-розшукових засобів у забезпеченні швидкого і повного роз­слідування злочинів велика. Значне число злочинів розкри­вається з їх допомогою.

Результати кримінально-процесуальної і операгивно-розшу- кової діяльності з точки зору повноти розкриття злочину мо­жуть бути однаковими, але правове значення їх різне: резуль­тати оперативно- розшукової діяльності, які не наділені процесуальною формою, не є доказами і не можуть бути покла­дені в основу вироку. Щоб винести вирок, злочин повинен бути розслідуваний і розглянутий судом з дотриманням установле­них законодавством кримінально-процесуальних правил, тоб­то розкритий огіеративно-розшуковим шляхом, але не розслі­дуваний злочин не може привести до кримінальпо-правових наслідків. Теорія оперативно-розшукової діяльності в частині, що стосується розкриття злочинів, є в принципі складовим елементом предмета криміналістики.

Кримінально-процесуальна діяльність і, зокрема, попереднє розслідування є предметом вивчення науки кримінального процесу, однак поняття «розслідування» властиве і криміналі­стиці. Воно включає не лише процесуальний порядок гіровад- ;М'іши дізнання і попереднього слідства (хоча це його головний елемент), л іі систему науково-технічних методів і тактичних іірш'юміп, тобто мас процесуальний і криміналістичний аспек­ти. Криміналістика розробляє саме техніку, тактику і методику розслідування злочинів, тобто методику їх розкриття у формі кримінально-процесуальної діяльності. Методи розкриття зло­чинів за допомогою кримінально-процесуальних засобів і є кри­міналістична сторона розслідування злочинів.

Криміналістику слід розглядати у трьох аспектах: як науку, як навчальну дисциплину та як практичну діяльність у боротьбі зі злочинністю.

Криміналістика вивчає, аналізує та узагальнює криміналь­ну практику.

Криміналістичний аналіз злочинів передбачає виявлення тенденцій, всього загального, типового, що властиве підготовці та удосконаленню різних видів злочинів. Щоб виявити ці тен­денції, для криміналістичного аналізу повинен бути задіяний достатньо репрезентативний обсяг емпіричного матеріалу, взя­тою з відповідних регіонів в останній період часу.

Криміналістичний аналіз допомагає виявити типові ситу­ації скоєння даного виду злочинів, одержати узагальнені дані, що характеризують особистисть злочинців, особливості підго­товки злочинів, типові умови, способи, засоби та знаряддя їх скоєння. Вивчення та узагальнення кримінальної практики спрямовано також на виявлення типової характеристики наслідків злочинної діяльності у вигляді слідів та інших змін матеріальної обстановки, заподіяної шкоди та обставин, що сприяли скоєнню злочинів.

Відомо, що злочини вивчає не лише криміналістика, а й кримінологія, а також наука кримінального права Однак харак­тер завдань, що вирішуються, різний. Криміналістика, вивчаю­чи способи, умови, матеріальні наслідки та інші обставини скоє­ння злочину, ставить перед собою завдання, які поділяються на загальні та спеціальні.

До загальних завдань криміналістики відноситься забез­печення швидкого і повного розкриття і розслідування зло­чинів, викриття винних, попередження та присікання зло­чинних посягань.

Спеціальними завданнями криміналістики є:

§2. Криміналістика в системі юридичних наук

Криміналістика - юридична наука, тому що головним жи­вильним джерелом для неї є право. її предмет і об'єкти пізнан­ня належать до сфери правових явищ. Завдання, що вирішу­ються нею, також відносяться до правової сфери діяльності державних органів, правових процесів розслідування та судо­вого розгляду. Рекомендації криміналістики мають правовий ха­рактер, заснований на законі. В історичному аспекті вона запо­чаткувала себе в рамках саме правової кримінально-процесуальної науки.

Криміналістика, з одного боку, схиляється до природничих і технічних наук і головним чином через них збагачує свій на­уково-технічний зміст. З іншого боку, її методи, засоби, тактичні прийоми використовуються у правовій сфері, переважно в кри­мінальному судочинстві, і тому вона тісно пов'язана з науками кримінального процесу, кримінального права та кримінологією, являючись невід'ємною частиною системи юридичних наук.

Зв'язок криміналістики з науками кримінального права і кримінального процесу здійснюється в основному через ті га­лузі прана, які вивчають ці науки. Кримінально-процесуальие прано с оспопою [хмроблення тактики і методики розслідуван­ня злочинів, воно регламентує застосування в кримінальному процесі науково-технічних методів і засобів. Ні один метод чи тактичний прийом, який протирічить вимогам кримінально- процесуального закону, не може бути застосований у слідчій та судовій практиці.

Найбільш тісний зв'язок криміналістики і науки криміналь­ного процесу виявляє себе в галузі теорії судових доказувань. Характерною особливістю криміналістики і теорії судових до­казувань є їх взаємне збагачення.

Теорія судових доказувань і її ядро - доказувальне право - активно впливають па розвиток криміналістики, її науково-тех- нічиих методів і засобів, тактики і методики розслідування зло­чинів. Теорія доказувань, удосконалення правової регламентації використання методів криміналістики в кримінальному процесі сприяє розвитку криміналістики, розширює можливості засто­сування в судочинстві досягнень науково-технічного прогресу і нових тактичних прийомів розкриття злочинів.

Криміналістика під час розроблення методів і тактичних прийомів керується положеннями процесуальної теорії щодо відносності і допустимості доказів, оцінки їх достовірності тощо. Таким чином, від рівня розвитку теорії судових доказувань в значній мірі залежить удосконалення методів криміналістики.

В свою чергу, і криміналістика має суттєвий вплив на роз­виток судових доказувань та доказувального права. Він про- слідковується за такими основними спрямуваннями:

Однак все це не є підставою для віднесення теорії доказу­вань до предмета криміналістики. Звідси, до нього не можуть відноситись і закономірності виникнення, збирання, досліджен­ня, оцінки і використання доказів, що є предметом теорії дока­зувань, науки кримінального процесу.

В криміналістиці прийнято вважати, що закономірності (ме­ханізм) утворення слідів є предметом вивчення однієї із галу­зей криміналістики - криміналістичної техніки. Однак це сто­сується лише випадків, коли йдеться про сліди, які є результатом простих форм взаємодії матеріальних об'єктів (сліди рук, ніг, транспортних засобів тощо). Для вивчення ж більш складних форм взаємодії об'єктів даних власне криміна­лістики недостатньо, необхідні знання в різних галузях природ­ничих та технічних наук. Так, деякі сліди знарядь злому, а та­кож деформації, що виникають під час зіткнення транспортних засобів, неможливо дослідити без теорії опору матеріалів та інших розділів механіки. Одним із завдань криміналістики є те, щоб приспособити і використати закони, теорію, методи при­родничих, технічних та суспільних наук для розкриття зло­чинів. Таке розуміння предмета і завдань криміналистики не принижує її наукового авторитету та великого практичного значення як прикладної юридичної науки.

Було б неправильно вважати також, що криміналістика роз­робляє проблеми порушення кримінальних справ, предмет і межі доказування. Порушення кримінальної справи і предмет доказування - традиційно процесуальні проблеми і до предме­ту криміналістики не відносяться. Хоча криміналістика в числі інших проблем досліджує, наприклад, питання тактики почат­кових дій слідчого та особи, що здійснює дізнання, в стадії по­рушення кримінальної справи, сама проблема порушення спра­ви носить виключно процесуальний характер і відноситься до предмета науки кримінального процесу.

Співвідношення криміналістики і кримінології характери­зується тим, що дані криміналістики використовуються у вир­ішенні кримінологічних завдань попередження злочинів, а дані кримінології враховуються в ході створення криміналістичнихЦіі|ііп> іг|іін і іік їлочшіін та розроблення окремих методик роз- і 'tt/lV11.11111 >t.

Профілактична діяльність відноситься до предмета криміно­логи і здійснюється з урахуванням її наукових рекомендацій. Дані криміналістики використовуються з метою сприяння по­передженню правопорушень. Криміналістика дає кримінології матеріал стосовно тактики і методики виявлення слідчим і су­дом причин та умов конкретних злочинів; вона розробляє технічні засоби, що перешкоджають скоєнню злочинів. Однак це не змінює суті предмета криміналістики і не перетворює її в науку про попередження злочинів.

Для профілактики злочинів використовуються дані не лише криміналістики, а й інших наук (кримінального процесу, про­курорського нагляду, соціології, статистики, соціальної психо­логії, судової медицини, судової психіатрії тощо), однак пробле­ми попередження злочинів, як відомо, не визначають змісту предмета перерахованих наук. Криміналістика в даному відно­шенні не є винятком. Вона навчає методам розкриття злочинів і іі цій ролі обслуговує і кримінальне судочинство, і профілак­тику злочинів.

Криміналістика з моменту свого виникнення активно і твор­чо використовує дані природничих і технічних наук. їх роль у формуванні криміналістики як науки велика. При цьому ос­новні шляхи перетворення даних згаданих наук у криміналі­стичні прийоми і методи різні. Ними є: просте використання, пристосування, перетворення.

Криміналістика тісно пов'язана також з етикою і юридич­ною психологією. В основі слідчої тактики і методики розслі­дування злочинів лежать правові і моральні вимоги. Кожний тактичний прийом, метод розкриття злочинів, що рекомен­дується криміналістикою, проходить перевірку з точки зору його відповідності не лише кримінально-процесуальному зако­ну, але й нормам моралі. Отже, етика, особливо судова етика, активно сприяють криміналістиці в розробленні ефективних правомірних та морально дозволених методів розкриття зло-

чинів, що забезпечують установлення об'єктивної істини по кримінальній справі.

Розвиток криміналістики, удосконалення її методів немож­ливі без використання знань у галузі психології. Особливо знач­на роль юридичної психології в розвитку слідчої тактики, в удосконаленні тактичних прийомів провадження слідчих дій. Знання особливостей психічних процесів, емоціональних і во­льових станів, характеру, темпераменту та інших властивостей особистості, що проявляються під час скоєння злочину, а також у ході провадження кримінального судочинства, допомагає роз­робляти науковообгрунтовані рекомендації криміналістики, вдосконалювати тактичні засоби. Глибоке розроблення психо­логічних основ слідчої тактики - важливе завдання кримі­налістів і психологів. Його практичне здійснення не повинно призводити до взаємного вторгнення у предмет науки, розми­вати межі між криміналістичною і юридичною психологією. Ці межі достатньо чітки: юридична психологія досліджує законо­мірності психічних явищ, що прявляються в своєрідних кримі­нальних умовах, у сфері судочинства та виконання покарання, а криміналістика розробляє рекомендації щодо використання да­них юридичної психології в розкритті злочинів, в удоскона­ленні своїх методів і тактичних прийомів.

У виборі найбільш ефективних прийомів і способів прове­дення слідчих дій, криміналістичних операцій та лінії поведін­ки в процесі вирішення окремих криміналістичних завдань щодо збирання і використання доказів криміналістика опи­рається і на дані інших наук (схема 1).

§3. Система криміналістики

Система криміналістики - це складові її розділи, які мають поміж собою стійкі, взаємопов'язані зв'язки. Із приведеної ха­рактеристики предмета криміналістики видно, що її система (структура) включає чотири чітко виражених галузі: методології криміналістики; криміналістичної техніки; слідчої тактики; ме­тодики розслідування окремих видів злочинів.
Методологія криміналістики. Методологія науки включає не лише вчення про її методи, а й теорію та проблеми розви тку даної галузі науки в історичному аспекті, принципи, концепції, категорії, що відбивають предмет криміналістики як ніле.

Основою методології криміналістики є діалектичний метод. Важливою складовою частиною методологіі є вчення про за- гальнонаукові і спеціальні методи криміналістики, теорія кри­міналістичної ідентифікації та вчення про криміналістичні версії. До методології криміналістики відноситься теорія взаємодії слідчого, оперативно-розшукових органів та громадськості під час розкриття злочинів, історія розвитку криміналістики та інші метологічні проблеми.

Криміналістична техніка. Термін «криміналістична техніка» має два значення. По-перше, криміналістична техніка означає сукупність природничо-наукових методів і технічних засобів, що використовуються з метою розкриття злочинів. По-друге, цим терміном зазначається галузь криміналістики, що містить в собі наукові положення і рекомендації про застосування у ході розкриття злочинів природничо-наукових методів і техні­чних засобів. Дана галузь включає:

Основне завдання криміналістичної техніки полягає у ви­явленні, фіксації, зберіганні та дослідженні інформації щодо події, яка розслідується. Предметом криміналістичної техніки є закономірності, що управляють механізмами слідоутворсння, способи вилучення інформації, якою володіють сліди, прийоми її порівняння, фіксації, оцінки та формування висновків.

1 5

Розвиток і широке впровадження в слідчу і оперативно- розшукову практику криміналістичної техніки викликає не­обхідність удосконалення форми її застосування в розкритті злочинів. У сучасних умовах криміналістична техніка та досяг­нення природничих і технічних наук використовуються в бо­ротьбі зі злочинністю в таких формах:

Слідча тактика. У кримінальному судовому провадженні і в науці криміналістиці термін «тактика» означає теорію і прак­тику застосування тактичних прийомів і засобів під час провад­ження слідства за справою. Це розділ криміналістики, який являє собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі рекомендацій щодо організації і планування досудо- вого і судового слідства, визначення лінії поведінки осіб, які здійснюють судове дослідження, щодо прийомів проведення слідчих та судових дій, спрямованих на збирання і досліджен­ня доказів, на встановлення обставин, що сприяють вчиненню і прихованню злочинів.

Основне завдання криміналістичної тактики полягає в ос­нащенні криміналістичної діяльності необхідним тактичним арсеналом відповідно до мети розслідування на основі

найбільш раціональної побудови систем взаємовідносин та взає­модії учасників процесу розслідування.

До складу криміналістичної тактики входять: вчення про криміналістичну версію, планування розслідування, концепція слідчої ситуації, тактичного рішення і тактичного ризику, сис­теми тактичних прийомів проведення слідчих і судових дій тощо. Криміналістична тактика рекомендує доцільні прийоми проведення огляду, обшуку, виїмки, допиту, відтворення обста­новки та обставин події, пред'явлення для впізнання, проведен­ня експертиз та інших слідчих дій, вибір часу щодо їх прове­дення, послідовність виконання, обрання напрямів розслідування, а також лінії поведінки.

Криміналістична методика розслідування окремих видів злочинів. У цій заключній частині криміналістики розробляють- ^ ся наукові основи методики розслідування злочинів і часткові Ч^ч методики розслідування окремих видів злочинів.

Основним її завданням є забезпечення слідчого та кримі- ^ иалістів необхідним науково-методичним комплексом знань і ч^ методів розкриття, розслідування і попередження окремих \ видів злочинів у різних слідчих ситуаціях, що виникають в процесі даної криміналістичної діяльності. Одночасно з її допо­могою практично реалізуються в ході розслідування всі реко­мендації криміналістичної техніки і тактики.

Предметом методики розслідування є перш за все вивчен­ня таких криміналістичних особливостей злочинної діяльності, які формують її криміналістичну характеристику і сприяють швидкому розкриттю злочинів та вирішенню всіх інших зав­дань розслідування і попередження злочинів. До таких особли­востей відносяться особливосте способу, механізму і обстанов­ки скоєння злочинів, типологічні, особистісні риси злочинця, а в ряді випадків - особливості захисту об'єкта від злочинного посягання, особистісних даних потерпілих, мотиви скоєння

ЗЛОЧИНІВ ТОЩО. f -

Предметом методики е тако&- виявлення і ..вивчення загаль­ного і часткового в Шййішй чцодсж розкрштя,-розслідування і попередження злочйнів.; Особлива увага ,приділяється дослід­женню ситуативної природи згаданих різновидностей криміна­лістичної діяльності.

У методиці розслідування розробляються найбільш дієві науково-методичні комплекси розкриття різних видів злочинів у різних слідчих ситуаціях, а також і відповідні комплекси ви­рішення інших завдань розслідування, іцо забезпечують вик­риття всіх учасників злочинів і створення необхідних переду­мов для правильного застосування кримінального закону.

Оскільки саме методика розслідування є основною для роз­роблення криміналістичних прийомів попередження злочинів, у ній суттєва увага приділяється розробленню найбільш опти­мальних прийомів і способів виявлення причин та умов, що сприяють скоєнню злочинів, можливого профілактичного впли­ву під час розслідування.

Структура даної частини криміналістики в основному вклю­чає методику розслідування злочинів, відповідальність за які передбачена кримінальним законом. Однак у ній з метою удос­коналення сучасних методик розслідування окремих видів зло­чинів розглядаються проблеми класифікації злочинів за крим­іналістичними підставами. У зв'язку з цим окремі методики розслідуванім побудовані на основі принципів криміналістич­ної класифікації злочинів.

Контрольні запитання

Теми рефератів і курсових робіт

Література

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации