Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту - файл 12-13.doc

приобрести
Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту
скачать (815 kb.)
Доступные файлы (8):
12-13.doc790kb.13.10.2008 14:45скачать
n2.doc44kb.17.10.2010 14:46скачать
n3.doc770kb.18.10.2008 09:43скачать
n4.doc590kb.21.10.2008 08:56скачать
n5.doc964kb.23.10.2008 15:26скачать
n6.doc1460kb.18.09.2008 09:16скачать
n7.doc1459kb.02.09.2008 08:51скачать
n8.doc1994kb.14.10.2008 10:28скачать

12-13.doc

  1   2   3   4
Тема 12

АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ОБОРОТНИХ МШП

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

План

(логіка викладення і засвоєння матеріалу)

 1. Мета і завдання аудиту виробничих запасів

 2. Особливості нормативної бази аудиту виробничих запасів

 3. Предметна область досліджень

 4. Аудит виробничих запасів

 5. Вибірковий спосіб організації аудиту виробничих запасів

Ключові терміни і поняття

 • Виробничі запаси;

 • Мета аудиту виробничих запасів

 • Завдання аудиту виробничих запасів

 • Інвентаризація запасів

 • Запаси як активи підприємства

 • Визнання запасів

 • Класифікація запасів

 • Оцінка запасів

 • Формування первісної вартості запасів

 • Чиста вартість реалізації запасів

 • Методи оцінки запасів при їх списанні

 • Предмет аудиту виробничих запасів

 • Об’єкт аудиту виробничих запасів

 • Предметна область аудиторського дослідження запасів

 • Переоцінка запасів на дату балансу

 • Інформаційні потоки облікової інформації з руху запасів

 • Нормативна база аудиту виробничих запасів

 • П(с)БО 9

 • Програма аудиту виробничих запасів

 • Аудит внутрішнього контролю та системи бухгалтерського обліку запасів

 • Зіставлення залишків та оборотів за запасами у різних регістрах бухгалтерського обліку

 • Аудит стану збереження запасів

 • Аудит руху запасів

 • Аудит дотримання податкового законодавства за операціями із запасів

 • Вибіркова перевірка виробничих запасів

 • Робоча та підсумкова документація з аудиту виробничих запасів

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:


12.1. Мета і завдання аудиту виробничих запасів

Запаси — це предмети праці, які:

До виробничих запасів відносять: сировину і матеріали, купівельні напівфабри­кати та комплектуючі, вироби, паливо, тару і тарні матеріали, будівельні матеріали, матеріали, передані на переробку, запасні частини, матеріали сільськогосподарсько­го призначення, інші матеріали.

Матеріальні затрати становлять 57-68% собівартості продукції. Від достовірності та об'єктивності відображення в бухгалтерському обліку й звітності операцій із ви­робничими запасами залежить правильність визначення основних показників, які характеризують результати господарської діяльності та реальний фінансовий стан підприємства (залишки оборотних коштів, темпи їх обігу, собівартість, прибуток, рентабельність, показники прибутковості акцій тощо). Тобто від достовірності, об'єктивності, правдивості та повноти відображення господарських фактів, пов'яза­них із рухом виробничих запасів, залежить правдивість і неупередженість усіх суттє­вих для користувачів показників.

Законами України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та "Про аудиторську діяльність" визначено, що і бухгалтерський облік, і аудит забезпе­чують надання користувачам фінансової звітності для прийняття відповідних рі­шень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, власний капітал, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Мета аудиту

Виходячи з вимог чинного законодавства, метою аудиту виробничих запасів є ви­словлення аудитором думки про те, чи відповідає фінансова інформація щодо руху і залишків виробничих запасів на підприємстві в усіх суттєвих аспектах норматив­ним документам, які регламентують порядок її підготовки і надання користувачам.

Завдання аудиту

Бухгалтерський облік забезпечує відображення господарських фактів, а аудит підтверджує їх достовірність, законність та повноту відображення. Розглядаючи зав­дання аудиту виробничих запасів, необхідно пам'ятати, що аудиторське досліджен­ня виходить за межі бухгалтерського обліку.

Згідно із Законом України "Про аудиторську діяльність" поняття аудиту розгля­дається як перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних докумен­тів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господа­рювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Для досягнення основної мети аудиту, а також задоволення потреб користувачів в отриманні повної, правдивої та неупередженої інформації щодо виробничих запа­сів аудитору необхідно виконати такі завдання:

Загальне визначення завдання аудиту виробничих запасів полягає у встановлен­ні достовірності й повноти відображення в бухгалтерському обліку та звітності всіх господарських фактів відносно залишків і руху виробничих запасів.

12.2. Особливості нормативної бази аудиту виробничих запасів

Виникнення реальних власників, інвесторів, кредиторів, які бажають отримати свої доходи у вигляді дивідендів, процентів тощо, а також не втратити своїх коштів, поряд з іншими причинами привело, з одного боку, до переходу на ведення бухгал­терського обліку і складання фінансової звітності на підставі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а з іншого — до потреби суб'єктів господарювання в послу­гах аудиту, особливо аудиту виробничих запасів, частка яких у собівартості продук­ції досить значна.

Перед аудитором, який проводить аудит виробничих запасів, постає завдання: встановити й підтвердити аудиторським висновком дотримання суб'єктом господа­рювання вимог чинного законодавства, яке регулює бухгалтерський та податковий облік із цього питання.

Кількість нормативних документів, що регулюють господарські операції з вироб­ничими запасами, є досить значною, крім того, вони часто змінюються та є особли­вими для окремих суб'єктів господарювання залежно від галузі.

Тому в таблиці 12.1 запропоновані не конкретні нормативно-довідкові докумен­ти, а їх групи як джерела інформації.

Таблиця 12.1

Нормативно-довідкові документи, які використовуються в ході аудиту запасів

Джерело інформації

Зміст операції

Використання інформації аудиторами

1

2

3

П(с)БО 9 "Запаси"

Методика обліку запасів на під­приємстві, розкриття інформа­ції в фінансовій звітності

Нормативно-правове регулю­вання при дослідженні опера­цій, пов'язаних із рухом запасів

Нормативні документи про поставки продукції виробничо-технічного призначення

Договірні відносини між підприємствами-постачальниками та покупцями виробничо-тех­нічного призначення

Доцільність придбання продук­ції виробничо-технічного приз­начення та її використання, дотримання правил приймання за кількістю та якістю

Нормативні документи про інвентаризацію запа­сів

Організація і проведення інвен­таризації запасів

Дотримання нормативних актів при здійсненні контролю за ці­лісністю запасів, визначення розмірів нестачі, пошкодження запасів, установлення осіб, від­повідальних за збитки

Продовження таблиці 12.1

1

2

3

Нормативні документи про документи і докумен­тообіг у бухгалтерському обліку

Порядок оформлення первин­них документів при виконанні господарських операцій на під­приємствах, надання їм юри­дичної сили

Дослідження господарських операцій, пов'язаних із рухом за­пасів, використання первинних документів у системі доказів

Нормативно-довідкова ін­формація про порядок видачі доручень на отри­мання запасів, відпус­кання їх за дорученнями

Застосування доручень при оформленні операцій, пов'яза­них з отриманням та відпуском запасів

Визначення відповідальних осіб за отримані запаси

Основне положення про облік тари на підприєм­стві

Організація та методика обліку тари на підприємстві

Дослідження господарських операцій із використанням та­ри та її обліку

Нормативні документи про бухгалтерський облік МШП

Порядок обліку МШП

Дослідження господарських операцій з МШП

МШП на складі та в екс­плуатації

Дотримання нормативних актів при обліку МШП

Дослідження господарських операцій про передачу МШП в експлуатацію

Податкове законодавство

Оподаткування операцій, пов'язаних із рухом виробни­чих запасів

Дослідження правильності опо­даткування операцій, пов'язаних із рухом виробничих запасів

Короткі вказівки щодо застосування типових міжгалузевих форм пер­винної документації з об­ліку запасів

Правила оформлення первин­них документів з обліку запасів

Оцінка якості первинних доку­ментів з обліку запасів на під­приємстві

Нормативні документи про норми списання та витрачання запасів

Списання запасів за кількістю та якістю

Дослідження господарських операцій із списання запасів

Нормативні документи про списання природно­го убутку

Встановлення втрат у межах природного убутку

Дослідження господарських операцій зі списання втрат у ме­жах природного убутку

Розглянемо деякі з них.

Особливості нормативної бази з бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік виробничих запасів регулюється Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 01.07.99 р. № 996-ХІУ та По­ложенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за № 751/4044. Основні вимоги цих нормативних доку­ментів, на яких аудитор повинен зосередити свою увагу, наведено нижче.

Поняття запасів та їх класифікація

Запаси — це активи, які:

Запаси визнаються активом за П(с)БО 9 за обов'язкового дотримання двох умов:

Виходячи з правил визнання запасів активами, аудитору необхідно пам'ятати, що відповідно до п. 5 П(с)БО 9 запаси, які, ймовірно, в майбутньому не принесуть під­приємству економічної вигоди, не можуть визнаватися активами. Тому їх необхідно списати з балансу. Згідно з П(с)БО 16 зменшення активів підприємства належить до його витрат (стосується тільки бухгалтерського обліку) за умови, що ці витрати мо­жуть бути достовірно оцінені.

Отже, матеріальні цінності, які не потрібні підприємству й не можуть бути реалізо­вані за цінами можливої реалізації, в бухгалтерському обліку можуть бути списані на витрати. У бухгалтерському обліку таке списання буде відображатися по Д-т рах. 949 "Інші витрати операційної діяльності", К-т рах. 20 "Виробничі запаси" або 22 "МШП".

Виробничі запаси в бухгалтерському обліку відображають за класифікаційними групами. Згідно з планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо­бов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим Нака­зом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 та зареєстрованим у Міні­стерстві юстиції України 21.12.99 р. за № 882/4185, виділені такі рахунки для обліку виробничих запасів:

 1. — Сировина і матеріали

 2. — Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

 3. - Паливо

 4. — Тара і тарні матеріали

 5. — Будівельні матеріали

 6. — Матеріали, передані в переробку

 7. — Запасні частини

 8. — Матеріали сільськогосподарського призначення

 9. — Інші матеріали

Оцінка запасів

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.

Отримані та вироблені запаси зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка складається з суми фактичних витрат на їх придбання та виготовлен­ня. Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, крім випадків, передбачених П(с)БО 9.

Формування первісної вартості запасів показано на рис. 12.1.

Чисто вартість реалізації

Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ці­на знизилася, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісне очі­кувану економічну вигоду.

Чиста вартість реалізації — це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичай­ної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію.

Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких не вистачає) запасів, спису­ється на витрати звітного періоду із відображенням указаної вартості на позабалан­сових рахунках.

Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, яких бракує) запасів (незалеж­но від причин втрат) згідно з п. 27 П(с)БО 9 одночасно відображається на позаба­лансовому рахунку "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".

Після встановлення винних осіб, які повинні відшкодувати втрати, сума, що підлягає відшкодуванню, входить до складу дебіторської заборгованості (або інших ак­тивів) і в дохід звітного періоду.

Якщо чиста вартість реалізації запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше від суми попереднього зменшення, сторнується запис про попереднє зменшення вартості цих запасів.

Методи оцінки запасів при їх списанні

При відпусканні запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті оцінка їх здійснюється за одним із таких методів:

Метод визначення вартості вибуття запасів за ідентифікованою собівартістю від­повідної одиниці запасів застосовується при визначенні вартості відпущених запасів або наданих послуг, які виконуються для спеціальних замовлень і проектів, а також запасів, що не є взаємозамінними (п. 17 П(с)БО 9). Затрати за цим методом відпові­дають витрачанню одиниць запасів.

При використанні методу середньозваженої собівартості оцінка здійснюється по кожній одиниці запасів шляхом розподілу сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості отриманих у звітному місяці запасів на сумар­ну кількість залишку запасів на початок звітного місяця та отриманих у звітному мі­сяці запасів (пп. 18, 19 П(с)БО 9).

Метод собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО) означає, що за­паси, придбані або виготовлені першими, витрачаються (продаються) також перши­ми (п. 20 П(с)БО 9).

Метод оцінки вибуття запасів за нормативними витратами (п. 21 П(с)БО 9) більш широко застосовується на підприємствах промисловості (машинобудівної, шинної, меблевої, швейної, шкіряної, харчової), які здійснюють масове і серійне ви­робництво різноманітної складної продукції з великою кількістю деталей і вузлів.

Суть такої оцінки згідно з п. 21 П(с)БО 9 полягає в застосуванні норм затрат на одиницю продукції (робіт, послуг), встановлених підприємством з урахуванням нор­мальних рівнів використання: запасів; праці; виробничих потужностей; цін.


Рис. 12.1. Формування первісної вартості запасів
Для забезпечення максимального наближення нормативних затрат до фактич­них необхідно регулярно перевіряти і переглядати як норми затрат (запасів і праці), так і норми цін.

Метод оцінки вибуття запасів за цінами продажу (п. 22 П(с)БО 9) застосовуєть­ся підприємствами роздрібної торгівлі при використанні ними середнього відсотка торговельної націнки товарів при значній і змінній номенклатурі товарів із приблиз­но однаковим рівнем торговельної націнки. Однак підприємства роздрібної торгівлі за своїм бажанням можуть використовувати й інші методи, прийняті для їх діяльності.

Для всіх найменувань запасів, що мають однакове призначення та однакові умо­ви використання, застосовується тільки один вказаних методів.

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуата­цію, вилучається зі складу активів (списується з балансу) із подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відпові­дальними особами протягом строку їх фактичного використання.

При вивченні правильності оподаткування операцій із виробничими запасами необхідно керуватися податковим законодавством.
12.3. Предметна область досліджень

Предмет

До предмета аудиту виробничих запасів належать процеси та явища, відобра­жені документально, пов'язані з рухом виробничих запасів, їх залишками, оцін­кою тощо.

Об'єкти

Об'єктами аудиту виробничих запасів є:

  1   2   3   4


Тема 12 АУДИТ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ТА ОБОРОТНИХ МШП
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации