Паспорт спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень - файл n1.doc

приобрести
Паспорт спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
скачать (31.5 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc32kb.26.08.2012 21:38скачать

n1.doc

ПАСПОРТ СПЕЦIАЛЬНОСТI

12.00.01 - теорія та історія держави і права;

історія політичних і правових учень


I. Формула спеціальності:

Спеціальність 12.00.01 - група галузей юридичної науки, яка

досліджує загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку

держави і права, їх структурно-функціональні характеристики,

становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюцію

теоретичних уявлень людства про політику, право та державу.

II. Напрями досліджень:

2.1. У галузі теорії держави і права:

- Загальна характеристика теорії держави і права, проблеми

методології та методів дослідження держави і права,

загальнотеоретичні поняття, предмет і взаємозв'язок теорії держави

і права з іншими науками про людину та суспільство.

- Поняття держави, її соціальне призначення та функції,

типологізація держав, класифікація форм держави, загальні проблеми

та принципи організації державного механізму.

- Держава і громадянське суспільство, держава в політичній

системі суспільства, національна держава, демократична держава,

соціальна держава, держава в умовах інтеграції і глобалізації.

- Сучасні концепції правопорозуміння, загальне розуміння

права, об'єктивне та суб'єктивне в праві, принципи права, право і

закон.

- Соціальне призначення та функції права, цінність права,

місце права в системі соціального регулювання, право і держава.

- Права людини, класифікація прав людини та їх гарантії,

права людини та право, правова держава.

- Правове регулювання, структура й основні складові механізму

правового регулювання, типи та методи правового регулювання, дія

права та його соціальна ефективність.

- Джерела та форми права, класифікація джерел права в різних

правових системах, нормативно-правовий акт як основне джерело в

правовій системі України, нормотворча діяльність і техніка.

- Поняття правової норми, галузі і інститути права та їх

класифікація; законодавство та його структура, тлумачення

законодавства.

- Правосвідомість, її структура та види, право і мораль,

правова культура суспільства та особи.

- Зміст і структура правовідносин, проблеми реалізації

суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, правозастосовна

діяльність, законність і правопорядок.

- Правова поведінка, правомірна поведінка та правопорушення,

юридична відповідальність і її механізм.

- Правова система суспільства та її структура, класифікація

правових систем сучасності; сім'ї правових систем, національна

правова система, міждержавні правові системи, формування нових

правових систем, порівняльне правознавство.

- Становлення та особливості розвитку державності, права та

правової системи України.

2.2. У галузі історії держави і права:

- Предмет історико-правової науки, періодизація історії

держави і права, методологія історико-правової науки,

історико-правове джерелознавство.

- Iсторичні закономірності та конкретні особливості розвитку

права і держави, право та держава як явище культури та

цивілізації, традиції та новації у розвитку держави і права,

історичні типи держави, історичні типи права.

- Iсторія становлення та функціонування окремих державних

інститутів, галузей та інститутів права, історія правової

культури.

- Становлення та особливості розвитку держави і права

України.

2.3. У галузі історії політичних і правових вчень:

- Предмет і методологія історії вчень про державу і право,

політична та правова доктрина та думка.

- Закономірності виникнення та тенденції розвитку світової

теоретичної думки про державу та право, періодизація та

класифікація вчень про державу і право.

- Основні політичні та правові доктрини Стародавнього світу,

Середньовіччя, Нового і Найновіших часів.

- Основні напрями сучасної політико-правової ідеології,

основні школи правознавства і державознавства на сучасному етапі,

історія політико-правової думки України.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

юридичні науки.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации