Шпаргалка - История Беларуси - файл n61.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n61.doc

ПЫТАННІ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ

1. Першабытнае грамадства на тэрыторыі Беларусі.

2. Паходжанне беларусау.

3. Сацыяльна-эканамІчнаеразвІццебеларускІх зямельу ІХ-ХШст.

4. Станауленне 1 развІццеПолацкагакняства (ІХ-ХІ ст.).

5. Беларуск1я землі у час палітычнай феадальнай раздробленасці (ХП- ХШ ст.).

6. Барацьба с Іншаземнымі захопнікамі у ХШст.

7. Распаусюджванне хрысцІянства.РэлІгІйна-асветнІцкаядзейнасцьЕ.Полацкай 1 К.Тураускага.

8. Культура старажытнай Беларусі (Х-ХШст.).

9. Канцэпцы1 утварэння Вялікагакняства Літоускага.

10. ПалІтыка першых князеу ВКЛ (Міндоуга, Віценя, Гедыміна).

11. ВКЛ пры Альгердзе 1 Кейстуце.

12. 0рганы дзяржаунай улады 1 кіравання у ВКЛ.

1З. Дынастычная барацьба у 70-90 -я гт. Х1Хст..Крэуская унія 1 яе вынікі.

14. ВІтаут, яго унутраная 1 знешняя палітыка.

15. Каз1м1р 1У 1 яго палітыка.

16. ПалІтычнае становішча ВКЛ у першай палове ХУІ ст.

17. Канфес1нае становішча у ВКЛ у ояр.ХШ-сяр.ХУІст.

18. Станов 1 шча Беларус 1 у гады Л 1 вонскай вайны.

19. Любл1нская унія 15б9г. 1 яе вынікі.

20. Брэская царкоуная унія. Барацьба супраць нацыянальна-рэлігійнага прыгнету.

21. КультураБеларус1 уХІУ-ХУІ ст.

22. Беларуск1 народны каляндар.

23. Сацыяльна-эканам1чны крызіс у Беларусі у другой палове ХУП- першай палове ХУПІст.

24. Казацка-сялянская вайна 1648-1651 гг.

25. ВайнаРас11 1 РэчыПаспалІтай 1654-1667гг.

26. Рэфармацыйны рух на Беларусі (ХУІ-пачатак ХУП ст.).

27. Пал1тычны крызіс Рэчы Паспалітай (ХУП-ХУШ ст.).

28. Першы падзел Рэчы Паспалітай 1 далучэнне усходняй часткі Беларусі да Расі 1.

29. Рэформы Чатьфохгадовага сейма. Другі падзел Рэчы Паспалітай.

30. Паустанне 1794 г. ЛІквІдацыяРэчыПаспалІтай.

31. Палітыка Расіі на беларускіх землях (канец ХУШ-пач. XIX ст.).

32. Культура Беларусі у ХУП-ХУШ ст.

33. Сацыяльна-эканамІчнае развІццеБеларус! у першай паловеХІХ ст.

34. Беларусь у вайне 1812 г.

35. Грамадска-пал1тычны рух на Беларусі у першай палове XIX ст.

36. ПалІтыка Расійскага ураду на Беларусі у 30-50 -я гт. XIX ст.

37. Культура Беларусі у першай палове XIX ст.

38. Адмена прыгоннага права.

39. Паустанне 1863 г. наБеларусІ.

40. Сельская гаспадарка Беларусі у другой палове ХІХст.

41. Прамысловасць Беларусі у другой палове Х!Х ст.

42. Пал1тыка расійскага ураду на Беларусі у 60-90-я гг.. XIX ст.

43. Вызваленчая барацьба у 60-90-я гг..Х1Х ст.

44. Беларусь у пачатку XX ст.

45. Культура Беларусі у 60-90-я гг.. XIX ст.

46. Грамадска-пал1тычнае жыцце на Беларусі (1905-191 Згт..).

47. Сталып1нск1я рэформы наБеларусІ.

48. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны.

49. Культура Беларусі у пач.ХХ ст.

50. Ладзе 1 Лютаускай рзвалюцы 1 1917 г. на Беларус 1.

51. Кастрычніцкая рэвалюцыя 1 устанауленне Савецкай улады на Беларусі.

52. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

53. УтварэннеБССР 1 нацыянальна-дзяржаунае будаун1цтва.(1921-1927гг..)

54. Культура БССР у міжваенны перыяд.

55. Грамадска-пал1тычнае жыцце БССР (І928-1939гг..)

56. 3аходняя Беларусь пад уладай Полыпчы (І92М939гг..)

57. Нацыянальны-вызваленчы, сялянскі 1 рабочы рух у Заходняй Беларусі (192Ы939гг.У

58. Уз,яднанне Заходняй Беларусі з БССР у 1939 г.

59. ПачатакВял1кайАйчьюнай вайны. Абарончыя баі натэрыторыі Беларусі.

60. Акупацыйнырэжымнатэрыторы! Беларусі.

61. Антыфашысцкая барацьба на тэрыторы 1 Беларус 1.

62. Вызваленне БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікау.

63. Грамадска-палІтычнае жыцце у БССР (1944-пач.50-х гг..).

64. Грамадска-пал1тьгчнае жыцце у БССР (сяр.50-сяр80-хгг..).

65. Абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

66. Культура Беларусі у 50-90-х гг

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации