Шпаргалка - История Беларуси - файл n57.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n57.doc

66 Билет

Развiццё культуры у рэспублiцы у сярэдзiне 50-60-х гадоу.

За гады айчыннай вайны культуры Беларусi былш нанесены знач-

ныя матэрыяльныя страты. К 1950г. была адноулена матэрыяль-

на-тэхнiчная база навукi i культуры рэспублiкi. У поуным аб`ёме

разгарнулася работа АН БССР, дзе працавала больш за 100 дактароу

навук, 380 кандыдатау навук. Але эпоха сталiнiзма i росквiт куль-

туры проста былi несумяшчальнымi. I толькi пасля 1953г., калi па-

мёр Сталiн, пачалося развiццё культуры. Можна адзначыць творчасць

такiх пiсьменнiкау : Лынькова "Векапомныя днi", Шамякiна "Глыбо-

кая плынь", Мележа "Мiнскi напрамак". Сярод вядомых паэтау былi :

Куляшоу, Панчанка, Танк, Гiлевiч. У тэатральным мастацтве :

1944г. -- адчынiуся тэатр Янкi Купалы спектаклем "Позняе каханне"

Астроускага, на сцэне Вiцебскага тэатра Якуба Коласа ставiуся

спектакль "Несцерка" Вольскага, тэатр оперы i балета паставiу

оперу Цiкоцкага "Алеся". З вызваленнем Беларусi аднавiлася музыч-

нае жыццё. У 1952г. быу створаны Дзяржауны народны хор БССР на

чале з Цiтовiчам. Вялiкi уклад у музыку таго часу унеслш кам-

пазiтары : Аладау, Багатыроу, Цiкоцкi, Лукас. Значных поспехау

дабiлася выяуленчае мастацтва. Сярод мастакоу : Гаурыленка "На

партызанскiм аэрадроме", Хрусталёу "Канстанцiн Заслонау". Шэраг

буйных работ стварылi беларускiя скульптары : Азгур, Вембель,

Глебау. Такiм чынам, нiякi рэжым не у стане забяспечыць поуны

кантроль над духоуным жыццём народа.

Развiцце навукi i культуры у БССР у 60-80 гг.
Вядучай навукова-даследчай установай рэспублiкi у гэтыя гады

з'яулялася АН БССР.У 1985 у рэспублiцы налiчвалася 42,5тыс. наву-

ковых работнiкау, у 6 разоу больш,чым у 1960г.Буйны уклад у наву-

ку унеслi фiлолагi:Крапiва, Глебка,Баркоускi,Янкоускi.Гiсто-

рыкi:Перцау,Нiкольскi,Краучанка,Каенцкая. Матэматыкi:Спрынц-

жук,Супруненка,Платонау.Фiзiкi:Сцяпанау,Федарау,Цэдрык. Прайшлi

змены у адукацыi.З 1958г. была уведзена абавязковая 8-гадовая, а

у 70-я г. усеагульная сярэдняя адукацыя.Усе школы перайшлi на

кабiнетную сiстэму,пашырылася вакарыстанне тэхнiчных сродкау на-

вучання.У 70-я г. i прафтэхвучылiшчы сталi пераходзiць на сярэд-

нюю адукацыю.Павялiчылася колькасць вышэйшых навучальных уста-

ноу.К 1985г. iх было 33.Значны уклад у развiцце культуры унеслi

пiсьменнiкi:Быкау"Жураулiны крык",Чыгрына "Плач перапелкi",Ада-

мовiч"Сыны iдуць у бой",Мележ"Людзi на балоце".Вядомымi бела-

рускiмi ***** былi:Рахленка,Глебау,Уладамiрскi.У 1971г. адкрыуся

новы тэатр-Дзяржауны тэатр музычнай камедыi БССР.Славутасць бела-

рускаму кiнематографу прынеслi фiльмы:"Воучая зграя","Руiны стра-

ляюць","Крушэннне iмперыi","Ласкавая Геннуя".Такiм чынам культура

беларусii у 60-80гг. працягвала свае развiцце хаця перашкоды на

яе шляху была структура партыйнадзяржаунай улады.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации