Шпаргалка - История Беларуси - файл n45.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n45.doc

55 Билет

Iндyстрыялiзацыя y рэспyблiцы i яе вынiкi.

Бальшавiкi лiчылi адной з сваiх задач на шляхy пабyдовы са-

цыялiзмy ажыццяyленне iндyстрыялiзацыi. Для Беларyсi гэтая задача

была : развiццё прамысловасцi па перапрацоyцы мясцовай сыравiны.

Тамy асноyныя капiталы y першыя гады iндyстрыялiзацыi 1925-1928

гг. накiроyвалiся на патрэбы харчовай, гарбарнай, тэкстыльнай i

швейнай прамысловасцi. Мiнскiя заводы "Энергiя", "Каммyнар" пак-

лалi пачатак станкабyдавання, а закладзеная пад Оршай "БелДРЭС"

-- пачатак энергетыкi Беларyсi. Быy распрацаваны i пяцiгадовы

план развiцця народнай гаспадаркi Беларyсi на 1928/29-1932/33гг..

Задача : стварэнне бyйнай прамысловасцi, рост нацыянальных кад-

раy, рабочых, рэканстрyкцыя yсёй народнай гаспадаркi, выкарыстан-

не капiталiстычных элементаy. Але, пасля сталiнскага пераглядy

планаy пяцiгодкi дзейнiчюць толькi фабрыка "Сцяг iндyстрыялiза-

цыi", фабрыка " КIМ" y Вiцебскy i некаторыя iншыя. У дрyгой

пяцiгодцы(1933-1937гг.) ставiлася задача развiць дробнае i сярэд-

няе машынабyдаванне, энергетычнyю гаспадаркy. Аднак i гэты план

не быy выкананы. У строй дзеячых yстyпiлi : Гомельскi шкляны i

Крычаyскi цаментны заводы, Мiнская ЦЭЦ-2 i iнш.. Задачай 3-й

пяцiгодкi(1938-чэрвень 1941г.) было паскарэнне развiцця прамысло-

васцi, машынабyдавання. Былi пабyдаваны : Мiнскi радыёзавод, Ра-

гачоyскi кансервавы завод. За перыяд 1929-1940гг. y БССР было

пабyдавана i рэканстрyiравана 1863 прадпрыемствы. У бyйныя

iндyстрыяльныя цэнтры ператварылiся Мiнск, Вiцебск, Магiлёy i Го-

мель. Павялiчылась колькасць прамысловых рабочых. Церпячы матэры-

яльныя i сацыяльныя нягоды, рабочы клас, сялянства, iнтэлiгенцыя

верылi, што яны бyдyюць самае шчаслiвае грамадства, а на самой

справе, сацыялiзм бyдаваyся не для народy, а для сацыялiзмy.

Калектывiзацыя сельскай гаспадаркi y БССР.

Каапераванне салянскiх гаспадарак мела месца яшчэ задоyга да

1929г. Развiвалiся простыя формы кааперацыi (спажывецкая i г.д.).

Пасля 15 з`езда ВКП(б) аб`яднанне сялянскiх гаспадарак y бyйныя

становiцца генеральнай лiнiяй партыi. Замест пастyповага кiрyнка,

партыя yзялася фарсiраваць тэмпы. Гвалтоyна канфiскоyвалася збож-

жа y час "хлебнага крызiсy" 1928-29гг. Тых, хто выстyпаy сyпраць

прымянення сiлавых метадаy y эканомiцы, абвiнавачвалi y правым

yхiле i арыштоyвалi,на прыклад, наркама земляробства - Прышчэпа-

ва. Праводзiлася раскyлачванне. Сяляне не yспрымалi iдэю калек-

тывiзацыi, y вёскy для стварэння калгасаy былi накiраваны сотнi

yпаyнаважаных камyнiстаy, а таксама i рабочыя-двац-

цацiпяцiтысячнiкi. Сяляне гвалтоyна залiчвалiся y калгасы.

Асноyнай формай непрымання сялянамi калектывiзацыi y Беларyсi бы-

ла iх бяздейнасць. Прымyсовае абагyльванне прынясло свае

"вынiкi", y сакавiкy 1930г. y калгасах рэспyблiкi налiчвалася 58%

yсiх сялян. Пасля дазволy выходзiць з калгасаy, y сакавiкy

1930г., пачаyся масавы yцёк сялян. Але былi зноy прыняты меры па

загонy сялян y калгасы. У дрyгой пяцiгодцы калектывiзацыя на Бе-

ларyсi завяршылася. У калгасах апынyлася 87.5% сялянскiх двароy,

96% пасяyных плошчаy. На палях калгасаy працавала 3 тыс. тракта-

роy, 600 камбайнаy. Была лiквiдавана шматyкладнасць эканомiкi,

але калектыyная праца y савецкiм варыянце не паказала сваей пера-

вагi над iндывiдyяльнай.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации