Шпаргалка - История Беларуси - файл n40.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n40.doc

50 Билет

Лютауская рэвалюцыя у Беларусi.
Вайна паскорыла паспяванне рэвалюцыйнай сiтуацii.Рэвалюцыя па-

чалася у Петраградзе.27 лютага 1917г. рабочыя i салдаты зверглi

самадзяржауе , узнiкае часовы урад.У гэты час узнiкаюць саветы

рабочых,салдацкiх дэпутатау.Звесткi аб перамозе рэвалюцii у Пет-

раградзе прыйшлi на Беларусь 1-4 сакавiка 1917г.4 сакавiка ство-

раны Мiнскi савет,якi утварыу Часовы выкынаучы камiтэт Савета. 5

сакавiка Савет узнiкае у Вмцебску, за тым у Гомелi.Класавая свя-

домасць i грамадзянская актаунасць рабочых i служачых на Беларусi

праявiлася у стварэннi прафсаюзау,якiя былi павiнны абараняць

iнтарэсы працоуных.Узнiкалi саветы i у салдат.У Мiнскi адбыуся 1

з'езд ваенных дэпутатау заходнега фронту якi выказауся за

прадстауленне салдатам усiх правоу i свабод якiя атрымалi грамад-

зяне у вынiку рэвалюцii.Да звяржэння самадзяржауя сяляне Беларусi

аднеслiся станоуча.Аднак пракметнага руху сялян весткi аб перамо-

зе ревалюцii не выклiкалi.20 красавiка 1917 у Мiнску адкрыуся

з'езд сялянскiх дэпутатау,якi выказауся,што саветы гэта класавая

арганiзацыя i сялян.Самавольныя захопы зямлi асуджалiся. Саветы

сялян у асноуным пайшлi за эсэрамi.Усе беларускiя нац. сiлы 25-27

сакавiка 1917г. сабралiся на свой з'езд,дзе вырашана было ства-

рыць Беларускую Краевую Раду.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации