Шпаргалка - История Беларуси - файл n38.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n38.doc

49 Билет

Пачатак XX ст. у развицци культуры гэта першаниуски перыяд.

РОЛЬ :

  1. нацыянальнае абуджэнне, фармираванне беларускай свядомасци .

  2. згуртаванне и выхаванне беларускай интэлигенцыи.

  3. барацьба за грамадскае прызнанне факта иснавання беларускага народа и яго раунапрауя з иншыми народами.АДУКАЦЫЯ .

Прыкметныя змены адбылися у развицци асветы :

+ гарадския вучылишчы ператваралися у вышэйшыя пачатковыя школы.

+ пашыпылася сетка дзяржауных и прыватных сярэдних школ - гимназий и рэальных вучылишч.

К 1914 году колькасць вучняу павяличылася у 3 разы.

ПАЧАТКОВАЯ ШКОЛА.

На аднаго настауника прыходзилася 58 вучняу у 1914, а у 1908 - 71.

Сярэдния навуч. установы(гимназии и рэальныя вучылишча). З 28 павысилася да 122, адукацыя - платная.

СЯРЭДНЯЯ спецыяльная адукацыя(настауницкия инстытуты, семинарыи).

Прафисийна-тэхничныя(Горацкае рамеснае и Гомельскае тэхничнае чыгуначнае вучылишча).

У горадзе вучылася 41 % дзяцей, а у вёски 24.7 % .
НАВУКОВЫЯ ДАСЛЕДВАННИ Аб мове и т.д.

Яфим Карски (трохтомник у сями книгах ) , Е. Раманау, М. Доунар-Запольски (Гисторыя Беларуси часоу ВКЛ),В. Ластоуски «Каротки нарыс па гисторыи Беларуси» у 1910 г.
БЕЛАРУСКАЯ ЛИТАРАТУРА.

Я. Купала, М. Багданович «Вянок», Кастусь Каганец «Модны шляхцюк», Цётка, «Скрыпка беларуская»,Ц.Гартны,

Максим Гарэцки.У творах
адчуваецца любоу да радзимы, жаданне бачыць свой народ свабодным и шчасливым.
Першы прафисийны ТЭАТР быу створаны Игнатам Буйницким у 1910 годдзе, на аснове аматарскай трупы.У 1913 з-за уциску улад и адсутнасци матэрыяльных сродкау тэатр спыниу сваё иснаванне.

  1. ХОР

  2. ТАНЦАВАЛЬНЫ КАЛЕКТЫУ

  3. ДРАМАТЫЧНАЯ ТРУПА

атрымали распаусюджанне аматарския тэатральныя гуртки , «Беларуския вечарынки»- своеасабливая форма мастацкай самадзейнасци.Праграмы гэтых калектывау уключали беларуския песни и танцы, вершы и драматычныя творы , п`есы.

У АСНОУНЫМ ТЭАТР БЫУ ВАНДРОУЧЫ (блуждающий)

У Вильни у 1911 г. Алесем Бурбесянам створаны БЕЛАРУСКИ МУЗЫЧНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ГУРТОК. 27 студзеня 1927 г. прэм`ера «Паулинки».

Шырокае распаусюджанне атрымау народны тэатр батлейка

МУЗЫКА

«Кимант» - оперета. Популизацыя беларускай народнай музыки. Чуркин, Рагоуски написау на тэму беларуских песен «Беларускую сюиту для симфаничнага аркестру»,кантату «А хто там идзе ?»на вершы Я. Купалы, Шадуркин, Грыневич.

ВЫЯУЛЕНЧАЕ МАСТАЦТВА

У пачатку ХХ ст. у Минску, Вицебску и Магилёве стварылися першыя прыватныя школы.

Бялыницки-Бяруля, Юрый Пэк, Якер Кругер , Леу Альпярович, Кастусь Каганец, Язэп Драздович.

ЖАНРЫ : бытавы. гистарычны,

партрэтны, пейзажны.

У выяуленчым мастацтве ХХ ст. усталявалися рэалистычныя традыцыи. Скульптура не атрымала такога распаусюджання, але са станковай скульптурай звязана творчасць К. Каганца, Я. Багушэвича, А.Краснапольскага и инш.Ажыуленню мастацкага жыцця на Беларуси садзейничали перыядычныя выставы выяуленчага мастацтва, дзе прадстаулялися творы руских,украинских и польских мастакоу.

У архитэктуры не было адзинай мастацкай плыни. Иснавали розныя стыли : неаготыка, неарамански,неаруски. Наибольшае распаусюжванне атрымау неакласицызм.

49 Билет
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации