Шпаргалка - История Беларуси - файл n23.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n23.doc

32 Билет

Усё XVII ст. было запоўнена антыфеадальнай і нацыянальна-вызваленчай барацьбой народных мас, якая праяўлялася ў розных формах. Аднак яна была патоплена ў крыві. У Беларусі раслі сімпатыі да рускага народа, імкненне да ўз'яднання з Расіяй.Ва умовах панавання рэакцыі, рэлігійнай ідэалогіі бела-рускі народ змог захаваць сябе, сваю культуру I мову. 3 канца XVI ст. у беларускай літаратуры ўзнікаюць розныя жанры: гісторыка-мемуарны, палемічны і сатырычны. 3 канца XVI ст. з мэтай акаталічвання народных мас Беларусі адкрываюцца езуіцкія калегіі ў радзе гарадоў — Оршы, Полацку, Віцебску, Гродна, Пін-ску і інш. У езуіцкіх школах-калегіумах навучаліся толькі хлопчы-кі з сем'яў шляхты і багатых гараджан. Навучанне ў іх вялося на лацінскай мове і было пранікнута багаслоўем. У некаторых гарадах Беларусі — Брэсце, Магілёве, Мінску і інш.— дзейнічалі брацкія шк.олы і друкарні. Яны з'яўляліся важнай апорай у барацьбе супраць акаталічвання і паланізацыі народных мас. На рубяжы XVI—XVII стст. у Беларусі ўзнікае школьны тэатр. Ен прыйшоў сюды з Польшчы. У архітэктуры Беларусі гэтага перыяду пераважае стыль барока. Беларускі жывапіс XVII ст. уяўляў сабой самабытную і ары-гінальную з'яву сусветнага мастацтва. Ен захоўваў і развіваў рысы ўсходнеславянскага жывапісу і ўзбагачаўся дасягненнямі заходнееўрапейскага.У канцы XVI — пачатку XVII ст. у выяўленчым мастацтве Беларусі фарміруецца самастойны жанр партрэта. Партрэт выконваўся ў стылі рэнесансу і барока..Супраць уніі і ваяўнічага каталіцызму выступіў Афанасій Філіповіч. Ен актыўна змагаўся за ўз'яднанне Беларусі з Расіяй. За падтрымку нацыянальна-вызваленчага руху пад кіраўніцтвам Багдана Хмяльніцкага А. Філіповіч па загаду польскага караля быў пакараны смерцю. Выдатным прадстаўніком перадавой грамадска-палітычнай думкі таго часу быў А'. Лышчынскі. Ен нарадзіўся 4 сакавіка 1634 г.Лышчынскі зрабіў спробу растлумачыць паходжанне рэлігіі з гістарычнага пункту гледжання. Судзілі яго ў Варшаве. Судовы працэс цягнуўся некалькі тыдняў. Лышчынскі быў прыгавораны да пакарання смерцю, яго абезгаловілі, труп спалілі на вогнішчы.

У XVIII ст. умовы для развіцця беларускай культуры яшчэ больш пагоршыліся. Афіцыйнымі мовамі ў Рэчы Паспалітай сталі польская і лацінская. Знішчаліся кнігі на беларускай мове, разбураліся помнікі бела-рускай культуры. ў 40-х гг. былі перабудаваны школы аднаго з манаскіх ордэнаў. У праграму школ былі уключаны новыя прадметы: матэматыка, фізіка, гісторыя Полыпчы і ўсгагульная гісторыя, польская мова. У пачатку 70-х гг. XVIII ст. у Рэчы Паспалітай уводзіцца новая сістэма адукацыі. Ствараюцца сярэднія школы, заканчэнне якіх давала права на паступленне ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. У ходзе рэформы школа перадавалася з рук царквы ў рукі дзяржавы, уводзілася адзіная праграма і адзіныя надручнікі. Разві-ваюцца антыпрыгонніцкая песенная лірыка, гістарычны эпас. У беларускай літаратуры першай трэці XVIII ст. пануючым напрамкам застаецца барока. Пачынаецца фарміраванне класіцы.зму і сентыменталізму. У творах беларускай драматургіі галоўным героем выступае селянін.У XVIII ст. у грамадска-палітычнай думцы Беларусі працягваў развівацца напрамак, накіра-ваны супраць нацыянальнага прыгнёту, за ўз'яднанне Беларусі з Расіяй.3 вялікай цікавасцю чыталіся ў Беларусі творы рускіх і поль-скіх асветнікаў. Па свайму зместу асветніцкая думка Беларусі была анты-феадальнай, буржуазнай. Ідэі асветніцтва аказалі вялікі ўплыў на развіццё беларускай мастацкай культуры.У XVIII ст. працягвае развівацца лялечны народны тэатр батлейка, а таксама школьны тэатр. Значнае распаўсюджванне атрымліваюць прыгонніцкія тэатры князёў Радзівілаў у Нясвіжы і Слуцку, князя Агінскага ў Слоніме. Балет гродзенскага і слонімскага прыгонных тэатраў адыграў вялікую ролю ў стварэнні варшаўскага балета. Ярка праявіўся талент беларускага народа ў прыкладным мастацтве — ткацтве слуцкіх паясоу.Значным архітэктурным збудаваннем таго часу з'явіўся сабор Пятра і Паўла ў Віцебску, які быў пабудаваны ў другой палавіне XVIIIстагодзя.

32 Билет
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации