Шпаргалка - История Беларуси - файл n18.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n18.doc

28 Билет

Падзелы рэры Паспалiтай i далучэнне Беларусi да Расiйскай

iмперыi.

У жнiунi 1772г. Рэч Паспалштая стала ахвярай змовы сваiх аг-

рэсiуных суседзяу - Расii, Пруссi i Аустрыi, якая дамовiлася аб

частковым падзеле яе тырыторыi. Прусiя захапiла пауночна-заходнюю

частку польскiх зямель, Аустрыя пауднёвую полшчу i частку за-

ходняй Украiны, Расiя-Латгалiю, частку полацкага ваяводства,

Вiцебскага, Магiлёускай губернii было утворана Беларускае гене-

рал-губернацтва. Насельнiцтв прыводзiлася да прысягi Кацярыне II,

яно падзялялася на 6 разрадау: iмянiтых грамадзян, купцоу, iнша-

гароднiх, цэхавых, абывацеляу, пасадскiх. Стваралiся гарацкiя ду-

мы.Убеларускiх губерiях была уведзяна расiйская падатковая сiстэ-

ма. Кацярына II пачала раздачу беларускiх зямель Рускiм дваранам.

Незадаволеныя польскiя магнаты пыталiся арганiзавать барацьбу.

Тады Расiя. Прусiя увялi у полшчу войскi. У пачатку 1793г. -

другi падзел Польшчы. Расiя заняла рэшткi Полацкага, Навагруцкага

i Брэстскага ваяводству. Тут была утворана Мiнская губернiя. У

адказ 1794г. пачалося паустанне на чале з Касцюшкам. Паустанне

было падаулена. У 1795г. тут адбыуся 3 падзел польшчы. Дзяржава

перастала iснаваць. Расiя захапiла ерасцейшчыну, Гродненшчыну i

Вiлейшчыну. У 1795г. тут былi утвораны Слонiмская i Вiленская

губернii . У 1796-1801гг. уся тэрыторыя Буларусi уваходзiла у

склад 3 губернiяу Беларуска-Мiнскай i лiтоускай. У 1801г. цар

аляксандар I падзялiу iх на 5: Магiлёускаю, Гродненскаю,

Вiцебскаю, Мiнскую i Вiленскую, першыя 2 уключалiся у Беларускае,

а 3 апошнiя-уЛiтоускае генерал-губернацтва. На гэтях тэрыторыях-

будавалi паштовыя дарогi iстанцыi, Бярэзiнскi i Агiнсi каналы.

Пашыралiся пасяуныя лашчы. У сацыяльнай палiтыцы царызма на Бела-

русi выяуляуся яе феадальна-прыгоннiцкi характар.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации