Шпаргалка - История Беларуси - файл n13.doc

приобрести
Шпаргалка - История Беларуси
скачать (302.4 kb.)
Доступные файлы (60):
n1.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n2.doc33kb.13.01.2001 00:22скачать
n3.doc9kb.13.01.2001 00:22скачать
n4.doc38kb.13.01.2001 00:22скачать
n5.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n6.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n7.doc7kb.13.01.2001 00:22скачать
n8.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n9.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n11.doc40kb.13.01.2001 00:22скачать
n12.doc73kb.13.01.2001 00:22скачать
n13.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n14.doc17kb.13.01.2001 00:22скачать
n15.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n16.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n17.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n18.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n19.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n20.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n21.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n22.doc32kb.13.01.2001 00:22скачать
n23.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n24.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n25.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n26.doc37kb.13.01.2001 00:22скачать
n27.doc26kb.13.01.2001 00:22скачать
n28.doc97kb.13.01.2001 00:22скачать
n29.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n30.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n31.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n32.doc30kb.13.01.2001 00:22скачать
n33.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n34.doc31kb.13.01.2001 00:22скачать
n35.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n36.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n37.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n38.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n39.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n40.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n41.doc24kb.13.01.2001 00:22скачать
n42.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n43.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n44.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n45.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n46.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n47.doc29kb.13.01.2001 00:22скачать
n48.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n49.doc23kb.13.01.2001 00:22скачать
n50.doc28kb.13.01.2001 00:22скачать
n51.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n52.doc21kb.13.01.2001 00:22скачать
n53.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n54.doc35kb.13.01.2001 00:22скачать
n55.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n56.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n57.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n58.doc27kb.13.01.2001 00:22скачать
n59.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n60.doc22kb.13.01.2001 00:22скачать
n61.doc19kb.27.12.2000 20:25скачать

n13.doc

23вопр Сацяльна-эканамичны крызис у Бел. у другой палове 17-18 ст
Удругой палове 17 ст.шляхецкая Рэч Паспалитая,у тым лику Беларусь,якая уваходила у яе склад,знаходзилася у стане глыбокага эканамичнага заняпаду и палитычнага крызису. З сярэдзины XVII ст. гэта дзяржава ўступіла ў паласу разбуральных вой-наў і ўнутраных міжусобіц.

Цяжкія вынікі войнаў узмацняліся захаваннем і ўмацаваннем фальварка-паншчыннай сістэмы гаспадаркі (асобы тып феадаль-най гаспадаркі, комплекс пабудоў і сельскагаспадарчых угод-дзяўХІУ—ХУІ ст.)

У асабліва цяжкім становішчы знаходзілася сельская гаспа-дарка. Крызіс сельскай гаспадаркі адмоўна адбіўся на развіцці беларускіх гарадоў, унутранага і знешняга гандлю. 3-за недахо-пу заказчыкаў і пакупнікоў у гарадах частка гарадскога насель-ніцтва вымушана была перасяліцца ў вёскі або займацца сель-скай гаспадаркай у горадзе. У сярэдзіне XVII ст. многія бела-рускія рамеснікі перасяліліся ў Рускую дзяржаву і ў першую чаргу ў Маскву, што было выклікана як іх жаданнем жыць сярод перасяляўшыхся туды землякоў і родных, так і імкненнем Мас-коўскага ўрада прыцягнуць у сталіцу, перш за ўсё да царскага двара, высокакваліфікаваных майстроў.

Унутрыпалітычнае становішча Рэчы Паспалітай характэры-завалася палітычнай анархіяй, якая ўзмацнялася барацьбой за ўладу паміж магнацкімі групоўкамі. Магнаты і шляхта ВКЛ ураў-ноўваліся ў правах з палякамі, што садзейнічала іх апалячванню і акаталічванню. Гэта вяло да яшчэ большай дыферэнцыяцыі беларускага грамадства, да заняпаду культуры, дзяржаўнасці, сацыяльных асаблівасцей і прыкмет.

Аднак беларускі народ збярог сваю мову і культуру, а яго імкненне да ўз'яднання з Расіяй узрастала, што асабліва ярка праявілася ў гады Паўночнай вайны (1700—1721 гг.), якая вяла-ся Расіяй супраць Швецыі за выхад да Балтыйскага мора. Яе саюзнікам у гэтай вайне выступіла Рэч Паспалітая.

Нармалізацыя эканамічнага жыцця на Беларусі пачалася ў сярэдзіне XVIII ст. Пасля многіх гадоў разбурэння паступова ад-наўлялася сельская гаспадарка, хутка расло насельніцтва (калі ў 1717 г. на Беларусі жыло каля 1,5 млн. чалавек, то ў 1791 г. — звыш 3,6 млн.), развіваўся ўнутраны і знешні гандаль, а з ім і таварна-грашовыя адносіны. Знешні гандаль значна пашырыў-ся. Нароўні з традыцыйным вывазам скураных тавараў, воску, мёду беларускія купцы сталі ўсё шырэй экспартаваць лён, пянь-ку, канаплянае і ільняное семя, зерне, лясные матэрыялы, смалу і інш. Асноўнымі пунктамі, куды везлі тавары, былі Гданьск, Кенігсберг, Рыга. Развіваліся шляхі зносін, пачаліся работы па па-ляпшэнню сухапутных дарог і ачыстцы судаходных рэк. У дру-гой палове XVIII ст. былі збудаваны дзве дарогі — Пінска-Слом-інская і Пінска-Валынская. У 1767 г. віленскі ваявода М. Агінскі пачаў будаўніцтва канала, які злучыў Нёман праз Шчару, Ясель-ду і Прыпяць з Дняпром.

Асобныя феадалы з мэтай павялічэння прыбытковасці сваіх маёнткаў станавіліся на шлях перабудовы вядзення гаспадаркі — паншчыну (абавязковая праца на зямлі феадала), рэнту (пла-та за карыстанне зямлёй) замянілі чыншам (грошавая рэнта). Другая група феадалаў, захоўваючы ў палявой гаспадарцы пан-шчыну, стала заахвочваць прыгонных сялян удзельнічаць у пры-бытковых галінах грашовым узнагароджаннем (у Гродзенскай эканоміі 30 сялян, а таксама 350 рамеснікаў атрымалі грошы).

Сяляне плацілі як асноўныя, так і дадатковыя павінасці (гвал-ты, згоны, падводныя павінасці). Асноўнымі формамі барацьбы сялян былі скаргі, адмова выконваць павінасці, уцёкі, забойствы сваіх уладальнікаў.

Вышэйшай формай барацьбы з'яўляліся ўзброеныя выступ-лені 1740 — 1744 гг. Адбылося паўстанне сялян у Крычаўскім старастве пад кіраўніцтвам Васіля Вашыла. У 1754— 1756 гг. адбылося паўстанне сялян на паншчыне Мазырскага павета, аднак гэтыя выступленні мелі абмежаваны, стыхійны, разрозне-ны характар. У выніку ўсе яны былі падаўлены.

Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации