Омельченко Л.С., Садовнікова О.Ф. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання - файл n1.doc

приобрести
Омельченко Л.С., Садовнікова О.Ф. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
скачать (738 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc738kb.26.08.2012 19:11скачать

n1.doc

  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Приазовський державний технічний університет

Інститут економіки і менеджменту

Кафедра «Фінанси і банківська справа»

Л.С. ОМЕЛЬЧЕНКО, О.Ф. САДОВНІКОВА
ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
для студентів спеціальності «Фінанси»


Маріуполь, 2006

Омельченко Л.С., Садовнікова О.Ф. «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання»: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Фінанси». – Маріуполь: ПДТУ, 2006. – 66 с.


Навчально-методичний посібник містить основні положення тем, що вивчаються, з дисципліни «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання», питання для самоконтролю, задачі, тести, а також список рекомендованої літератури.
Підготовлено проф. кафедри «Фінанси і банківська справа»,

канд. екон. наук Омельченко Людмилою Сергіївною,

доцентом кафедри «Фінанси і банківська справа»,

канд. екон. наук Садовніковою Оленою Федорівною.
Рецензент: докт. екон. наук, проф. Білопольскій М.Г.

Затверджено на засіданні кафедри «Фінанси і банківська справа»

Протокол № 10 від 29.12.06.


Зміст

Вступ 4

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання 5

Тема 2. Особливості фінансової діяльності суб'єктів господарювання

різних форм власності 10

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств 16

Тема 4. Внутрішні джерела самофінансування підприємств 23

Тема 5. Дивідендна політика підприємств 30

Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок позикового капіталу 34

Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств 40

Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств 45

Тема 9. Оцінка вартості підприємства 49

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних

відносин 53

Тема 11. Фінансовий контролінг 55

Тема 12. Бюджетування на підприємстві 58

Рекомендована література 66


ВСТУП
У широкому значенні під фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням ( збільшенням вартості) та поверненням. Інакше кажучи, фінансова діяльність включає весь комплекс функціональних завдань, здійснюваних фінансовими службами підприємства і пов’язаних з фінансуванням, інвестиційною діяльністю та фінансовим забезпеченням (обслуговуванням) операційної діяльності суб’єкта господарювання.

Успішна інвестиційна та операційна підприємницька діяльність можлива лише за наявності надійного фінансового фундаменту. Система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей називається фінансовою діяльністю.

Мета вивчення дисципліни - отримання студентами базових знань з практичних питань організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Предметом даної дисципліни є система фінансово-економічних відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і визначення найефективніших шляхів вкладення коштів.

Засвоєння дисципліни передбачає прослуховування лекцій, участь у практичних заняттях, а також самостійне опрацювання навчальної літератури та законодавчо-нормативних документів.

Навчальним планом підготовки фахівців економічного спрямування поряд з аудиторними заняттями передбачається самостійна робота студентів, яка є невіддільною складовою навчального процесу.
ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

1.1. Основні питання теми

1.1.1. Зміст і основні задачі фінансової діяльності суб'єктів господарювання

1.1.2. Організація фінансової діяльності підприємств

1.1.3. Форми фінансування підприємств

1.1.4. Критерії прийняття фінансових рішень

1.2. Питання для самоконтролю

1.3. Задачі

1.4. Тести
1.1.1. Зміст і основні задачі фінансової діяльності суб'єктів господарювання

Успішна підприємницька діяльність суб’єктів господарювання можлива лише за наявності достатнього обсягу капіталу. Мобілізація підприємством необхідних для виконання поставлених планових задач фінансових ресурсів називається фінансуванням.

Фінансова діяльність займає особливе місце в організаційній та управлінській роботі підприємств. Від неї залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Фінансова діяльність розглядається як система використання різних форм і методів для фінансового забезпечення функціонування підприємств та досягнення ними поставлених цілей, забезпечує життєдіяльність підприємства, поліпшення її результатів.

Фінансова діяльність підприємства спрямована на:

Відповідно до П(С)БО фінансова діяльність – діяльність, яка веде до зміни розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. Таким чином, основний зміст фінансової діяльності (у вузькому значенні) полягає у фінансуванні підприємства.
1.1.2. Організація фінансової діяльності підприємств

Фінансова діяльність підприємств здійснюється з допомогою цілеспрямованої їх організації. Під організацією фінансової діяльності підприємств розуміють форми, методи, способи формування та використання ресурсів, контроль за їхнім оборотом для досягнення економічних цілей підприємств як суб’єктів діяльності господарювання.

В основу організації фінансів підприємств покладено комерційний розрахунок. За ринкової економіки господарський механізм саморозвитку базується на таких основних принципах: саморегулювання, самоокупність, самофінансування. Комерційний розрахунок передбачає, що фінансові відносини підприємств регламентуються державою в основному економічними методами – з допомогою важелів відповідної податкової, амортизаційної, відсоткової, протекціоністської політики.

Суб’єкти фінансових відносин несуть реальну економічну відповідальність за результати діяльності та своєчасне виконання своїх зобов’язань перед постачальниками, споживачами, державою, банками. За своїми зобов’язаннями підприємство відповідає власним майном і доходами.

Фінансова робота підприємств здійснюється за такими основними напрямками:

Фінансове прогнозування та планування є однією з найважливіших ділянок фінансової роботи підприємства. На цій стадії фінансової роботи визначається загальна потреба в грошових коштах для забезпечення нормальної виробничо-господарської діяльності та можливість одержання таких коштів.

Аналіз та контроль фінансової діяльності підприємства – це діагноз його фінансового стану. Аналітичну роботу підприємства можна поділити на два блока: аналіз фінансових результатів та рентабельності, аналіз фінансового стану підприємства.

Поточна та оперативна фінансова робота на підприємстві спрямовується на практичне втілення фінансового забезпечення підприємницької діяльності, постійне підтримування платоспроможності на належному рівні.

Організаційна структура фінансових служб і їх місце значною мірою залежать від форми організації бізнесу, галузі і обсягів діяльності підприємства.

Основні функції фінансових служб полягають в наступному:


1.1.3. Форми фінансування підприємств

Формування фінансових ресурсів на підприємствах – це процес утворення грошових фондів для фінансового забезпечення операційної, інвестиційної діяльності, виконання фінансових зобов’язань перед державою та іншими суб’єктами господарювання.

Обов’язковими передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств є:

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємства є власні та залучені кошти. До власних належить статутний фонд та прибуток. До залучених – отримані кредити, поточна заборгованість та кошти, мобілізовані на фінансовому ринку.

У процесі формування фінансових ресурсів підприємств важливу роль відіграє визначення оптимальної структури їхніх джерел. Підвищення питомої ваги власних коштів позитивно впливає на фінансову діяльність підприємства та потребує додаткових витрат на сплату відсотків за банківські кредити, дивідендів за акціями, доходів за облігаціями, зменшує ліквідність балансу підприємства, підвищує фінансовий ризик.

Основні форми фінансування підприємств – це самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування.

Основні форми фінансування класифікують по таких критеріях:

Залежно від мети фінансування виділяють такі його форми:


1.1.4. Критерії прийняття фінансових рішень.

Для прийняття правильних фінансових рішень слід враховувати критерії, за допомогою яких можна оцінити переваги і недоліки залучення позикового і власного капіталу, зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування.

До типових критеріїв відносяться:


1.2. Питання для самоконтролю

1. В чому полягає сутність фінансової діяльності підприємств?

2. Назвіть форми фінансування підприємств.

3. Назвіть основні операції інвестиційної діяльності.

4. Назвіть основні операції операційної діяльності.

5. Назвіть основні операції фінансової діяльності.

6. Як організована фінансова діяльність на підприємствах малого бізнесу?

7. Як організована фінансова діяльність в акціонерних суспільствах відкритого типу?

8. Назвіть зовнішні і внутрішні джерела фінансування підприємства.

9. Назвіть основні критерії прийняття фінансових рішень.
1.3. Задачі

Задача 1.

Визначити обсяги вхідних грошових потоків на підприємстві в рамках фінансової та інвестиційної діяльності (окремо), якщо відомі такі дані:

1/. Підприємство отримало кредит у сумі 50 тис. грн.

2/. У результаті емісії звичайних акцій на підприємство надійшло 100 тис. грн., у т.ч. спрямовано на збільшення статутного капіталу - 80 тис. грн., на збільшення додаткового капіталу - 20 тис. грн.

3/. Обсяг виручки від реалізації продукції становив 350 тис. грн., в тому числі ПДВ.

4/. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами іншого підприємства - 20 тис. грн.

5/. Підприємство продало облігації внутрішньої державної позики - 40 тис. грн.
Задача 2.

Визначити чи достатньо у підприємства власних засобів для закупівлі необхідної сировини в сумі 2 млн. грн., якщо у валюті балансу власний капітал склав 5 млн. грн., необоротні активи - 7 млн. грн., оборотні активи 3 млн. грн.
Задача 3.

Підприємство отримало дохід від реалізації продукції - 7,2 млн. грн. Собівартість реалізованої продукції склала 5 млн. грн., адміністративні витрати - 0,8 млн. грн., витрати на збут - 0,2 млн. грн., оподаткований прибуток - 800 тис. грн. В якому об'ємі відбудеться поповнення власного капіталу підприємства?
Задача 4.

Розподілити отриманий підприємством дохід від реалізації продукції в сумі 40 млн. грн. і чистий прибуток в сумі 2,0 млн. грн.
1.4. Тести

Тест 1. Згідно з П(С)БО до фінансової діяльності підприємства належать такі операції:

1) одержання довгострокових позичок;

2) придбання акцій інших підприємств;

3) придбання облігацій інших підприємств;

4) сплата дивідендів власникам корпоративних прав;

5) отримання дивідендів за корпоративними правами інших емітентів.
Тест 2. Капітал підприємства характеризує...

1) джерела фінансування придбання активів;

2) майно підприємства, яку придбано за рахунок коштів власників;

3) напрямки використання залучених підприємством фінансових ресурсів;

4) зобов'язання підприємства перед кредиторами та власниками;

5) різницю між валютою балансу та сумою заборгованості підприємства.
Тест 3. Власний капітал це:

1) стійкі пасиви;

2) валюта балансу;

3) дебіторська заборгованість;

4) поточні зобов'язання;

5) резервний фонд.
Тест 4. Джерела фінансування підприємств:

1) оборотні активи;

2) грошові активи;

3) основні кошти;

4) поточні зобов’язання;

5) дебіторська заборгованість.
Тест 5. Позикові засоби підприємства:

1) пайовий капітал;

2) додатковий капітал;

3) зобов’язання перед постачальниками;

4) поточні фінансові інвестиції;

5) необоротні активи.
Тест 6. Джерела фінансування при утворенні підприємства:

1) прибуток;

2) нематеріальні активи;

3) грошові кошти;

4) матеріальні цінності;

5) трудові ресурси.
Тест 7. Джерела фінансування на розширення діяльності підприємства:

1) основні кошти;

2) видатки майбутніх періодів;

3) Довгострокові кредити банків;

4) короткострокові кредити банків;

5) довгострокова дебіторська заборгованість.
Тест 8. Джерела рефінансування:

1).уставний фонд;

2) стійкі пасиви;

3) прибуток від звичайної діяльності;

4) чистий прибуток;

5) оренда.
ТЕМА 2. ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ
2.1. Основні питання теми

2.1.1. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу

2.1.2. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання без створення юридичної особи

2.1.3. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств

2.1.4. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю

2.1.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств

2.1.6. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями

2.2. Питання для самоконтролю

2.3. Задачі

2.4. Тести
2.1.1. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми
організації бізнесу


Підприємство – це організаційно закріплена і економічно самостійна основна первинна ланка виробничої сфери народного господарства, яке виготовляє продукцію, виконує роботи, надає послуги.

Підприємство може функціонувати тільки в рамках господарського законодавства, яке визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створіння, ліквідації, механізм здійснення їх діяльності, забезпечує рівні права всім підприємствам і їх самостійність, регулює відносини з іншими господарськими суб'єктами і державою, передбачає відповідальність підприємств за свою діяльність.

В умовах ринкових відносин в економіці функціонують різні види підприємств.

По правовому статусу і формі господарювання підприємства можуть бути:

Приватне підприємство є власністю однієї особи, несучої відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном.

Кооперативні підприємства – це добровільне об'єднання майна громадян для сумісного ведення господарської або іншої діяльності.

Орендні підприємства засновані на тимчасовому володінні і використовуванні майна на умовах оренди для здійснення підприємницької діяльності.

Господарські товариства засновані на об'єднанні підприємців і класифікуються на товариства з повною відповідальністю і обмеженою відповідальністю, командитні і акціонерні. В даний час в Україні переважають приватні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю і акціонерні товариства.

По технологічній цілісності і ступеню підкорення підприємства можуть бути:

Головні (материнські) підприємства здійснюють контроль за іншими підприємствами, володіючи контрольним пакетом акцій.

Дочірні підприємства є юридично самостійними підприємствами, що здійснюють свою діяльність під контролем підприємства, що володіє його акціями.

Філіали не мають юридичної і господарської самостійності, власного статуту і балансу. Вони діють від імені головного підприємства. При цьому акціонерний капітал філіалу належить головному підприємству.

Залежно від чисельності працівників підприємства підрозділяються на:

Приймаючи рішення про вибір форми організації бізнесу, враховуються наступні показники:

1. Рівень відповідальності власників і їх кількість.

2. Можливості участі в управлінні справами суб'єкта господарювання і контролю за ним.

3. Можливості фінансування.

4. Умови передачі права власності (порядок і витрати при виході з числа власників або придбання права власності).

5. Умови оподаткування суб'єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

6. Накладні витрати, обумовлені окремими формами організації бізнесу.

7. Законодавчі вимоги по відповідності форм організації бізнесу видам діяльності.
2.1.2. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
без створення юридичної особи


Фінансування. Власний капітал приватного підприємця формується виключно за рахунок його приватного майна. Основним джерелом його збільшення є внутрішнє фінансування, зокрема невикористана для споживання прибуток. Кредитні рамки приватного підприємця обмежуються величиною його майна, яке він може надати як кредитне забезпечення.

Відповідальність і банкрутство. Приватний підприємець відповідає по боргах суб'єкта господарювання всім своїм майном. Одночасно з ухваленням рішення про банкрутство підприємця господарський суд накладає арешт на його майно, яке включається до складу ліквідаційної маси. Засоби, отримані від реалізації майна, відносяться на депозитний рахунок відповідної нотаріальної контори.

Оподаткування. Законодавством передбачено декілька альтернативних способів оподаткування доходів приватних підприємців:

  1. оподаткування сукупного чистого доходу і сплата інших податків, передбачених законодавством ( традиційне оподаткування);

  2. сплата фіксованого податку з придбанням торгового патенту;

3. сплата єдиного податку.
2.1.3. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств

Приватне підприємство – це юридична особа, заснована на власності окремого громадянина (у тому числі нерезидента) з правом найму робочої сили. Фізична особа - засновник приватного підприємства є власником 100% капіталу даного підприємства, включаючи право на управління і отримання відповідної частини прибутку у вигляді дивідендів.

Якщо власників буде більше, то підприємство вже вважатиметься колективною формою власності і регламентуватиметься законодавством про господарські товариства.

Фінансування приватного підприємства здійснюється на основі внесків його власника, тезаврації прибутку, отримання комерційних і банківських кредитів.

Оподаткування. Приватні підприємства сплачують всі податки, передбачені законодавством для суб'єктів господарювання - юридичних осіб. Разом з тим, ці підприємства в основному належать сфері малого бізнесу і можуть вибирати спрощену систему оподаткування і звітності, що зменшує їх невигідні витрати і податкові платежі.
2.1.4. Особливості фінансової діяльності товариств
з обмеженою відповідальністю (ТОВ)


Товариство з обмеженою відповідальністю є суб'єктом колективної власності, має статутний капітал, поділений на частини, розмір яких визначається статутними документами.

Відповідальність учасників ТОВ по боргах підприємства обмежується їх внесками в статутний капітал.

Участь в управлінні учасника ТОВ реалізується аналогічно як в акціонерному суспільстві. Учасники мають кількість голосів, пропорційно розміру їх частини в статутному капіталі..

Фінансування товариства може здійснюватися на основі додаткових внесків учасників, тезаврації прибутку, залучення банківських і комерційних кредитів, у тому числі шляхом емісії облігацій.

Оподаткування. Товариства с обмеженою відповідальністю сплачують всі податки, передбачені законодавством для суб'єктів господарювання - юридичних осіб.
2.1.5. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств (АТ)

Акціонерні товариства можуть бути відкритого і закритого типу. Акціонерне товариство відкритого типу передбачає розповсюдження своїх акцій шляхом відкритої купівлі-продажу. Акціонерне товариство закритого типу може поширювати свої акції тільки між своїми учасниками.

Специфіка фінансової діяльності АТ визначається особливостями формування статутного капіталу. Акціонерами визнаються фізичні і юридичні особи, що є власниками акцій.

Організація фінансової діяльності у формі АТ є найсприятливішою для залучення капіталу окрім власного.

Повнота участі акціонера в управлінні товариством і контролі за його діяльністю залежить від величини пакету акцій, що належить йому, та їх виду (прості або привілейовані).

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління АТ здійснює ревізійна комісія, призначена з числа акціонерів.

Фінансування АТ може здійснюватися за рахунок надходження засобів від емісії акцій (простих і привілейованих), випуску облігацій, цінних паперів, конвертованих в акції (конвертовані облігації), опціонів на придбання акцій. Окрім цього, джерелом поповнення капіталу може бути тезаврований прибуток, банківські і комерційні кредити.

Оподаткування. Акціонерні товариства сплачують всі податки, передбачені законодавством для суб'єктів господарювання - юридичних осіб.
2.1.6. Особливості фінансової діяльності підприємств
з іноземними інвестиціями


Підприємство з іноземними інвестиціями – це підприємство будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого складає не менше 10 %. Рівень відповідальності іноземних інвесторів по боргах підприємства з іноземними інвестиціями залежить від особливостей вибраної організаційно-правової форми.

Валютному регулюванню і оподаткуванню за правилами, встановленим законодавством України підлягають підприємства, створені за участю іноземних інвестицій, а також об'єкти( результати) спільної діяльності на території України за участю іноземної інвестиції без створення юридичної особи, у тому числі на основі договорів про виробничу кооперацію. сумісному виробництві, спільній діяльності.

Оподаткування має наступні особливості:


2.2. Питання для самоконтролю

1. Які форми власності підприємств є переважаючими в Україні?

2. Що означає правовий статус підприємства?

3. Які існують форми господарювання підприємств?

4. В чим відмінність дочірніх підприємств від філіалів?

5. Які види господарських товариств функціонують в економіці України?

6. В чим відмінність акціонерного товариства відкритого типу від акціонерного товариства закритого типу?

7. Порівняйте рівень відповідальності власності при різних правових формах організації бізнесу.

8. Порівняйте потужності фінансування при різних формах організації бізнесу.

9. Які межі участі акціонера в управлінні акціонерним товариством?

10. Назвіть особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

11. Порівняєте порядок оподаткування суб'єктів господарювання різних форм власності.
2.3. Задачі

Задача 1.

У результаті ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю обсяг виручки від реалізації ліквідаційної маси становив 800 тис. грн. Обсяг вимог кредиторів до підприємства-1 млн. грн. Статутний капітал підприємства дорівнює 100 тис. грн. і сформований за рахунок вкладів чотирьох учасників товариства. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 70%

А частки решті учасників є однаковими. Приватне майно найбільшого учасника –200 тис. грн., у т.ч. йому належать облігації товариства, учасником якого він є, номінальною вартістю 50 тис. грн.

Визначити джерела погашення вимог кредиторів підприємства, якою мірою вони будуть задоволені.
Задача 2.

Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства. Засновниками була організована відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними:

Чи буде засноване АТ; який вигляд матиме перший розділ пасиву балансу АТ за умови його реєстрації? Відповідь коротко обґрунтувати.
Задача 3.

Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства. Засновниками була організована відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними:

Відвідай всі позиції першого розділу пасиву балансу заново створеного АТ.
Задача 4.

Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про засну­вання товариства з обмеженою відповідальністю. Формування старто­вого капіталу ТОВ характеризується такими даними:

• зазначена в установчих документах відносна частка окремих учас­ників у статутному капіталі становить: А – 40 %; Б – 35 %; В – 25 %;

• на момент реєстрації ТОВ учасник В вніс 44 тис. грн., що стано­вить 110 % його частки в статутному капіталі; учасник А — 50 тис. грн., учасник Б — 60 тис. грн.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створе­ного ТОВ.
Задача 5.

Трьома фізичними особами (А, Б і В) прийнято рішення про засну­вання товариства з обмеженою відповідальністю. Формування старто­вого капіталу ТОВ характеризується такими даними:

• зазначена в установчих документах частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А — 50 %; Б — 30 %; В — 20 %;

• на момент реєстрації ТОВ учасник А вніс 20 тис. грн., що стано­вить 40 % його частки в статутному капіталі; учасник Б — 50 тис. грн., а учасник В — 15 тис. грн.

Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створе­ного ТОВ.
2.4. Тести

Тест 1. Які з наведених характеристик приватного підприємства є правильними?

1. ПП може не мати статутного капіталу у момент реєстрації.

2. У приватного підприємства може бути лише один власник.

3. Власник ПП відповідає за боргами підприємства всім своїм майном.

4. ПП має самостійний баланс.

5. Засновниками ПП можуть бути лише резиденти.
Тест 2. Які з наведених характеристик стосуються ТОВ?

1. Товариство може емітувати облігації.

2. Корпоративні має рацію співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством.

3. Засновниками підприємства можуть бути лише фізичні особини.

4. До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинний сплатити не менше 10% зазначеного в установчих документах внеску.

5. Учасник товариства може уступити свою частку третім персонам лише за згодою решти учасників.
Тест 3. Які з наведених характеристик стосуються АТ?

1. Товариство може емітувати облігації.

2. Корпоративні має рацію співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством.

3. Засновниками підприємства можуть бути лише юридичні особини.

4. Засновники зобов’язані бути утримувачами акцій на суму не менше 25% статутного капіталу протягом усього періоду діяльності підприємства.

5. Акціонер може продати свої акції третім персонам лише за згодою решти ак­ціонерів.
Тест 4. До основних, критеріїв прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу слід віднести такі:

1) мінімальний обсяг статутного капіталу;

2) мінімізація дивідендних виплат;

3) законодавчі вимоги щодо виду діяльності;

4) мінімізація оподаткування;

5) рівень відповідальності власників.
Тест 5. Акціонери ВАТ відповідають за зобов’язаними товариства...

1) лише в межах належних їм акцій;

2) своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

3) своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

4) своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підпри­ємства;

5) у межах їх вкладів до статутного капіталу та додатково придба­ними облігаціями підприємства.

  1   2   3   4


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации