Савченко В.Я., Зотов В.О., Кириленко С.А. та ін. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц - файл n1.doc

приобрести
Савченко В.Я., Зотов В.О., Кириленко С.А. та ін. Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
скачать (2081 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc2081kb.24.08.2012 08:34скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АУДИТ
Навчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України
ББК 65.053

А 93
Автори:

В. Я. САВЧЕНКО, В. О. ЗОТОВ, C. А. КИРИЛЕНКО,
О. А. ПЕТРИК, І. Ю. ЧУМАКОВА

Рецензенти:

Ю. І. Осадчий, д-р екон. наук, проф.
(Міжгулузевий інститут управління Міносвіти і науки України)

Г. Г. Осадча, канд. екон. наук, доц.
(Національний університет харчових технологій)
Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1861 від 10.10.02Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /

А 93 В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. — К.:

кнеу, 2003. — 268 с.

ISBN 966–574–498–4
Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Аудит», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Облік і аудит». Він вирішує проблему забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи. До кожної теми подано: методичні поради до вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу; навчальні завдання; програмні питання; рекомендована література. У кінці посібника подано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення дисцип­ліни та додатки. За допомогою посібника студенти отримають базову підготовку з теорії аудиту і зможуть навчитися виконувати практичні завдання
з аудиту фінансової звітності та надання інших аудиторських послуг.

Для студентів економічних вузів і факультетів, спеціалістів-практиків
та інших зацікавлених читачів.

ББК 65.053

Розповсюджувати та тиражувати
без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


 В. Я. Савченко, В. О. Зотов,
С. А. Кириленко та ін., 2003

ISBN 966–574–498–4  КНЕУ, 2003

ВСТУП


Д

исципліна «Аудит» є базовою для підготовки фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту. У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління — функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господар­ської діяльності суб’єктів підприємництва.

Мета вивчення дисципліни — оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших
видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт
з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності).

Основні завдання вивчення дисципліни:

Вивчення дисципліни «Аудит» базується на фун-
даментальних знаннях з таких дисциплін, як «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Економічна статистика», «Фінанси підприємств», «Економічний аналіз» та інших.

Результатом вивчення дисципліни «Аудит» повинно стати не тільки засвоєння знань з теоретичних основ функціонування інституту аудиту в ринкових економічних умовах та набуття практичних навичок самостійного творчого мислення при підготовці і проведенні аудиторських процедур, а й осмислення того факту, що аудитори в усьому світі виконують важливу суспільну функцію підтвердження достовірності фінансової інформації та допомагають користувачам приймати правильні управлінські рішення. Тому студенти повинні опанувати етичні норми поведінки аудиторів у суспільстві.

Успішне опанування теоретичних знань та практичних навичок потребує наполегливої самостійної творчої роботи студентів, чому допоможе запропонований навчальний посібник.

Інформаційною базою підготовки посібника є законодавчі акти, що діють в Україні, нормативно-інструктивні документи, насам-
перед Міжнародні стандарти та Національні нормативи аудиту,
Кодекс професійної етики аудиторів, спеціальна література вітчизняних та зарубіжних авторів, професійний досвід викладацької та практичної діяльності авторського колективу.

Навчальний посібник підготовлено колективом кафедри аудиту КНЕУ у складі: В. Я. Савченко (керівник авторського ко-
лективу, теми: 5 і 15 (у співавторстві із О. А. Петрик); 16, 17); В. О. Зотов (вступ, теми 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14); В. Я. Савченко, О. А. Петрик, І. Ю. Чумакова, В. О. Зотов,
С. А. Ки­риленко (навчальні завдання до всіх тем).

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ»МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ АУДИТУ

ТЕМА 1. Сутність та предмет аудиту

Поняття аудиту та його сутність у ринкових умовах господарювання. Коротка історія аудиту у світі і в Україні. Види ауди-
ту та його відмінність від адміністративного контролю, ревізії. Предмет, метод і об’єкти аудиту.

ТЕМА 2. Організація аудиту

Організація аудиту у світі і в Україні. Законодавче забезпечення аудиторської діяльності. Міжнародні професійні організації бухгалтерів і аудиторів. Аудиторська палата України. Спілка аудиторів України. Міжнародні стандарти та Національні нормативи аудиту.

Аудитор і аудиторська фірма. Підготовка і сертифікація аудиторів. Реєстрація аудиторської діяльності.

Внутрішньофірмові нормативи аудиту. Професійна етика аудиторів. Кодекс професійної етики аудиторів.

ТЕМА 3. Методи аудиту фінансової звітності

Мета аудиту фінансової звітності. Загальні принципи проведення аудиту. Методи та методичні прийоми аудиту. Критерії оцінки аудитором фінансової звітності.

ТЕМА 4. Аудиторський ризик

Поняття аудиторського ризику та його складових. Влас-
тивий (невід’ємний) ризик. Ризик контролю. Ризик невияв-
лення. Методика визначення аудиторського ризику. Суттєвість в аудиті.

ТЕМА 5. Вибіркове дослідження в аудиті

Поняття вибіркового дослідження та передумови його застосування. Методи вибіркового дослідження. Статистична та нестатистична вибірка. Оцінка результатів вибіркового дослі-
дження.

ТЕМА 6. Помилки та шахрайство

Поняття помилок і шахрайства. Виявлення помилок і шахрайства. Суттєвість помилок. Дії аудитора при виявленні помилок і шахрайства.

ТЕМА 7. Планування аудиту

Послідовність проведення аудиту. Етапи (стадії) проведення аудиту. Договір на проведення аудиту. Обов’язкові відомості, які повинні знайти відображення в договорі на проведення аудиту. Планування аудиту. Загальний план аудиту. Програма аудиту. Аудиторські процедури.

ТЕМА 8. Аудиторські докази

Поняття аудиторських доказів, їх види. Вимоги до аудиторських доказів. Джерела одержання аудиторських доказів. Процедури одержання аудиторських доказів. Рівень надійності аудиторських доказів.

ТЕМА 9. Робочі документи аудитора

Поняття робочих документів аудитора. Мета складання робочих документів. Форма та зміст робочих документів. Фактори, які впливають на форму та зміст робочих документів
аудитора. Вимоги до оформлення робочих документів ауди-
тора. Права на робочі документи аудитора та порядок їх збе-
рігання.

ТЕМА 10. Аудиторський висновок

Поняття підсумкових документів аудитора. Види підсумкових документів. Аудиторський висновок. Аудиторській звіт та інші підсумкові документи. Види аудиторських висновків та умови їх видачі. Права на підсумкові документи, порядок їх передачі замовнику та зберігання. Аудиторське досьє.

МОДУЛЬ 2. МЕТОДИКА АУДИТУ

ТЕМА 11. Аудит активів

Завдання аудиту активів. Джерела інформації аудиту активів та аудиторські докази. Процедури аудиту активів. Аудит необоротних активів (основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів). Аудит запасів. Аудит грошових коштів. Аудит дебіторської заборгованості. Аудит витрат виробництва і витрат діяльності.

ТЕМА 12. Аудит пасивів

Завдання аудиту пасивів. Джерела інформації в аудиті пасивів та аудиторські докази. Процедури аудиту пасивів. Аудит доходів. Аудит фінансових результатів. Аудит власного капіталу. Аудит забезпечення зобов’язань. Аудит довгострокових зобов’язань. Аудит поточних зобов’язань.

ТЕМА 13. Спеціальні види аудиту

Аудит фінансової звітності акціонерних товариств та його особливості. Аудит підприємств малого бізнесу. Аудит фінансової звітності підприємств з іноземними інвестиціями. Аудит консолідованої фінансової звітності. Інші види спеціального аудиту.

ТЕМА 14. Аудиторські послуги

Поняття аудиторських послуг. Види послуг. Умови надання аудиторських послуг. Організація надання аудиторських послуг. Послуги з організації обліково-економічної роботи, ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

Послуги інформаційно-консультативного характеру з економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності. Аудит господарської діяльності, внутрішній аудит. Зіставлення (компіляція) фінансової звітності. Процедури, робочі та підсумкові документи з аудиторських послуг.

ТЕМА 15. Внутрішній аудит

Поняття внутрішнього аудиту. Внутрішній контроль і внутрішній аудит. Організація внутрішнього аудиту та його об’­єкти.

Методика внутрішнього аудиту. Робочі документи внут-
рішнього аудиту. Підсумкові документи внутрішнього ауди-
тора та їх реалізація. Світова практика внутрішнього аудиту.

ТЕМА 16. Аудит у комп’ютерному середовищі

Відмінності аудиту при автоматизованому і неавтомати-
зованому веденні бухгалтерського обліку. Вимоги до аудиту
в комп’ютерному середовищі та його організація. Особливості планування і проведення аудиту за допомогою комп’ютера. Оцінка ризику ефективності контролю в комп’ютерному се-
редовищі. Зловживання в комп’ютерному середовищі.

ТЕМА 17. Інформаційне та технічне
забезпечення аудиторської діяльності


Сутність і зміст інформаційного забезпечення аудиторсь-
кої діяльності. Організація інформаційного забезпечення: формування вхідної та вихідної інформації. Особливості інфор-
маційного забезпечення аудиту фінансової звітності. Особливості інформаційного забезпечення аудиторських послуг. Особливості інформаційного забезпечення внутрішнього аудиту. Сутність і зміст технічного забезпечення. Організація технічного забезпечення аудиторської діяльності в умовах комп’юте­ризації.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п

Назва модулю, теми

Кількість годин

Л

П

І

СРС
Модуль 1. Теорія аудиту

1

Сутність та предмет аудиту

22

2

Організація аудиту

4

2

1

2

3

Методи аудиту фінансової звітності

22

4

Аудиторський ризик

2

2

1

4

5

Вибіркове дослідження в аудиті

2

2

1

4

6

Помилки та шахрайство

2
1

2

7

Планування аудиту

2

2

1

4

8

Аудиторські докази

2

2

1

4

9

Робочі документи аудитора

2

2

1

4

10

Аудиторський висновок

2

2

1

4
Модуль 2. Методика аудиту

11

Аудит активів

2

4

1

8

12

Аудит пасивів

2

4

1

8

13

Спеціальні види аудиту

2

2
3

14

Аудиторські послуги

2

2

1

2

15

Внутрішній аудит

2

2

1

2

16

Аудит у комп’ютерному середовищі

22

17

Інформаційне та технічне забезпечення аудиторської діяльності

22

Разом

36

28

12

59

Усього

135


Примітка: Л — лекції; П — практичні заняття; І — індивідуальна робота; СРС — самостійна робота студента.

ВЕЧІРНЯ ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п

Назва модулю, теми

Кількість годин

Л

П

І

СРС
Модуль 1. Теорія аудиту

1

Сутність та предмет аудиту

22

2

Організація аудиту

2

2

1

4

3

Методи аудиту фінансової звітності

22

4

Аудиторський ризик

2

1

1

5

5

Вибіркове дослідження в аудиті

2
1

4

6

Помилки та шахрайство

2
1

2

7

Планування аудиту

2

2

1

4

8

Аудиторські докази

1

1

1

6

9

Робочі документи аудитора

2

1

1

6

10

Аудиторський висновок

2

2

1

4
Модуль 2. Методика аудиту

11

Аудит активів

4

2

1

6

12

Аудит пасивів

4

2

1

8

13

Спеціальні види аудиту

2

2
4

14

Аудиторські послуги

2

1

1

4

15

Внутрішній аудит

2

2

1

2

16

Аудит у комп’ютерному середовищі

23

17

Інформаційне та технічне забезпечення аудиторської діяльності

13

Разом

36

18

12

69

Усього

135

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

№ з/п

Назва модулю, теми

Кількість годин

Л

П

І

СРС
Модуль 1. Теорія аудиту

1

Сутність та предмет аудиту

13

2

Організація аудиту

1
1

7

3

Методи аудиту фінансової звітності

13

4

Аудиторський ризик

1
1

7

5

Вибіркове дослідження в аудиті1

8

6

Помилки та шахрайство1

4

7

Планування аудиту

4
1

4

8

Аудиторські докази

1
1

7

9

Робочі документи аудитора

1
1

7

10

Аудиторський висновок

2
1

6
2. Методика аудиту

11

Аудит активів

2

2

1

10

12

Аудит пасивів

2

2

1

10

13

Спеціальні види аудиту


7

14

Аудиторські послуги1

6

15

Внутрішній аудит1

6

16

Аудит у комп’ютерному середовищі


4

17

Інформаційне та технічне забезпечення аудиторської діяльності


4

Разом

16

4

12

103

Усього

135
Сутність та предмет аудиту

1.1. Методичні поради до вивчення теми

Вивчення теми передбачає розгляд таких питань:

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на розкриття сутності основних понять, які використовуються в профе-
сійній та науковій лексиці, ознайомитись з короткою історією
аудиту.

Слово «аудит» латинського походження і означає «слухати».

Термін «аудит» у сучасному світі використовується в трьох значеннях, а саме:Рис. 1.1. Зміст терміна «аудит»

Термін «аудитор» використовується в таких значеннях:Рис. 1.2. Зміст терміна «аудитор»

Найбільш поширене у світовій практиці поняття аудиту як функції управління таке.

Аудит — системний процес одержання (збору) інформації про економічні дії та події з метою встановлення рівня її (інформації) відповідності визначеним (установленим) критеріям та подання результатів зацікавленим користувачам [5, с. 4].

Згідно з українським законодавством, «аудит — це перевірка оприлюдненої бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності діючому законодавству та встановленим нормативам» [1, ст. 4].

Аудит як економічна наукова дисципліна належить до прикладних (функціональних) економічних дисциплін, за допомогою якої реалізується на практиці одна з основних функцій управління — контрольна функція, яка виконується незалежними фахівцями (аудиторами).

Як відомо, господарський контроль здійснювався з давніх-давен, тому слово аудит має давнє походження. Історичні джерела свідчать, що аудиторами називали:

Поступово, з розвитком господарства, змінювались системи обліку і контролю. В обліку більше уваги почали приділяти праву власності, а аудитори перейшли до детального аналізу документів обліку і звітності. З розвитком колективної форми приватної власності аудитори стали незалежними як від держави, так і від власника.

Батьківщиною незалежного аудиту вважається Шотландія, де наприкінці ХVII ст. був прийнятий перший закон, яким заборонялось окремим посадовим особам служити міськими аудиторами, а в 1853 р. були організовані інститути бухгалтерів в Единбурзі і Глазго (тепер — інститут привілейованих бухгалтерів Шотландії) [5, с. 22—24].

Необхідність незалежного аудиту обумовлена розвитком машинного виробництва, появою акціонерних компаній (рис. 1.3). У середині ХІХ ст. був прийнятий закон про британські компанії, який передбачав обов’язковість перевірки рахунків і звітів не менше одного разу на рік. Наприкінці ХІХ ст. були органі-
зовані інститут привілейованих бухгалтерів Англії і Уельсу та американський інститут дипломованих присяжних бухгалтерів.Рис. 1.3. Причини необхідності аудиту

Особливого розвитку аудит, як інститут незалежного фінансового контролю набув у ХХ ст. Подібні інститути, які об’єднують професійних аудиторів, створені і в інших країнах — інститут аудиторів Німеччини, інститут експертів-бухгалтерів Франції
та ін.

У світовій професійній практиці аудитори здійснюють поряд з аудитом фінансової звітності інші види робіт і послуг, пов’язаних з аудиторською діяльністю, в тому числі аудит державного сектору економіки, внутрішній аудит, тому і аудиторів називають по-різному: присяжний бухгалтер, привілейований бухгалтер, дипломований при­сяжний бухгалтер, присяж­ний контролер бухгалтерських книг, офіційний уповноважений аудиторських фірм, експерт-бухгалтер, повірений бухгалтер, комісар по рахунках, аудитор, внутрішній аудитор.

Після підписання Римського договору (1957 р.), яким започатковано Європейське Економічне Співтовариство та передбачено визнання документів про освіту і право надавати професійні послуги за кордоном, аудит набув міжнародного ста-
тусу. У сучасному світі функціонує велика кількість аудиторських організацій як на національних, так і на світовому рівнях. Найбільш відомими транснаціональними аудиторськими компаніями, які мають філіали та представництва в багатьох країнах, є: «Ернст енд Янг Інтернейшнл Лтд», «Делойт-Росс-Томацу», «Прайс Уотерхаус Куперс», «КРМG».

Інститут аудиту в Україні почав розвиватися з набуттям незалежності. У 1993 р. було прийнято Закон України «Про аудиторську діяльність» і створено Аудиторську палату України, яка очолює інститут аудиту в Україні і є незалежним самостійним органом, що діє на засадах самоврядування.

Особливу увагу необхідно приділити предмету, методу і об’єктам аудиту. Як відомо, предметом будь-якої науки є
те, що вивчається, досліджується. Предмет аудиту необхідно розглядати в загальноекономічному і локальному розумінні
у зв’язку з тим, що аудиторська діяльність передбачає проведення аудиторських перевірок фінансової звітності та надан-
ня інших аудиторських послуг.

Предметом аудиту в загальноекономічному розумінні є фінансово-господарська діяльність суб’єктів підприємництва (стан суб’єкта як системи господарювання).

Предмет аудиту в локальному (конкретному) розумінні залежить від об’єкта, який визначає головну його (аудиту) мету. Так, предметом аудиту фінансової звітності є фінансова звітність суб’єкта господарювання, податкової звітності — по-
даткова звітність. Предметом аудиту господарської діяльнос-
ті (аудиту ефективності) є господарська діяльність суб’єкта або його окремих підрозділів, видів діяльності, функцій управ-
ління.

Незважаючи на різноманітність цілей аудиту в процесі його проведення, вивчається організаційно-правова структура підприємства, види його діяльності, організація обліково-еконо­мічної роботи, інформація про господарську діяльність, її результати та звітність по них. Таким чином, стає зрозумілим, що предмет аудиту є більш ширшим поняттям ніж предмети бухгалтерського обліку, економічного аналізу та інших обліково-економічних дисциплін, хоча в окремих випадках може збігатися з ними.

Метод аудиту являє собою сукупність прийомів і способів, за допомогою яких ведеться дослідження предмета та об’єктів
аудиторської діяльності. Передусім це загальні методичні прийоми, такі як індукція, дедукція, документація (документування), оцінка, групування і узагальнення інформації (підготовка звіт-
ності). У зв’язку з тим, що в процесі проведення аудиту вирішується велике коло питань, пов’язаних з різними функціями уп­равління (планування, організація оперативного і стратегічного управління, накопичення економічної інформації, економічний аналіз, прогнозування), в аудиті використовуються прийоми і способи різних галузей знань (економічно-математичні, статистичні методи, методи системного аналізу, експертних оцінок, прийоми і способи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контрольно-ревізійної роботи).

Безпосередньо в аудиті використовуються такі прийоми та способи, як огляд, підрахунок, зважування, вимірювання, спостереження, зіставлення, опитування. Специфічним прийомом аудиту є оцінка ризику, необхідність якої пов’язана з імовір-
нісним характером функціонування господарюючої системи
та неможливістю повного дублювання всіх процедур обліково-еконо­мічної роботи, що примушує аудитора використовува-
ти методи вибіркового дослідження. Оцінка аудиторського ризику починається на стадії планування аудиту і завершується
в процесі його проведення. Оцінка ризику, визначена аудитором, може стати причиною його відмови від проведення аудиту.
У процесі оцінки ризику, а також проведення окремих аудиторських процедур широко використовується методичний прийом тестування.Рис. 1.4. Відмінності незалежного аудиту
та адміністративного контролюРис. 1.5. Класифікація аудиту
за окремими ознаками

Об’єктом дослідження в аудиті, як і в інших економічних науках, є взаємопов’язані складові (сторони) функціонуючої господарської системи. Об’єкти аудиту конкретизують його предмет і можуть мати різні характеристики, тому їх вирізняють за окремими видами та критеріями. Так, до об’єктів системи управління, яка досліджується
аудитором, відносяться організаційні форми управління, функції уп­равління, методи управління. До об’єктів системи обліку — активи, капітал, зобов’язання, господарські процеси, економічні результати діяльності, фінансова та інші види бухгалтерської звітності. Іншими критеріями можуть бути, стан об’єктів у часі, складність об’єктів, характер оцінки, термін перебування під наглядом аудитора тощо.

Починаючи вивчення аудиту, необхідно звернути увагу на те,
що аудит як окремий інститут ринкової інфраструктури і специфічна форма незалежного фінансового контролю є складовою загальної си-
стеми економічного (господарського) контролю. У сучасних умовах
в Україні формується система економічного контролю, який можна поділити на адміністративний і незалежний, які мають істотну різницю (рис. 1.4).

Велика кількість користувачів фінансової звітності та іншої обліково-економічної інформації, які по-різному пов’язані з діяль­ністю суб’єктів господарювання і мають різні інтереси, потребує виконання аудиторами різних видів аудиту. Крім того, структура ринкового господарства, в якому левова частка належить підприємствам малого та середнього бізнесу, також сприяє розвитку різних видів аудиту (рис. 1.5).

Таким чином, хоча аудит і входить до загальної системи економічного контролю, його функції є ширшими ніж суто конт-
рольні. У сучасному суспільстві аудитори крім контрольної функ­ції виконують також інші завдання і допомагають підприємництву ефективно функціонувати.

1.2. Навчальні завдання *

На підставі вивчення основних теоретичних положень аудиту, Закону України «Про аудиторську діяльність», Національних нор­мативів аудиту та інших нормативних документів визначити сутність і завдання аудиту, його предмет та об’єкти, види аудиторських послуг та їх класифікацію.

Виходячи з даних, наведених у ситуаціях, потрібно:

1) проаналізувати ситуацію;

2) визначити, чи мають місце в ситуації невідповідності нормативним актам;

3) сформулювати сутність цих невідповідностей.

У тестових завданнях, сформульованих у формі тверджень чи заперечень, які залежно від відповідей перетворюються в істинне або помилкове логічне висловлення, серед трьох-чоти­рьох відповідей потрібно вибрати одну правильну (позитивну) відповідь.

На підставі даних практичних завдань необхідно визначити:

1) до якого виду аудиторської діяльності слід віднести вказані роботи, пояснити чому;

2) для яких підприємств аудит є обов’язковим;

3) об’єкти аудиторської діяльності.

 Ситуації

1. Фірма А у грудні 2002 р. звернулася до аудиторської фірми з пропозицією укласти договір про надання послуг з трансформації бухгалтерського обліку та поновлення аналітичного обліку за 2002 р. Договір було укладено, послуги надані і сплачені у грудні 2002 р. У лютому 2003 р. фірма А вона звернулася до
аудиторської фірми з пропозицією підтвердити достовірність бухгалтерської (фінансової) звітності за 2002 р.

2. З метою отримання позики в банку фірма K звернулася до аудиторської фірми з проханням виступити як доручитель.

3. У 2001 р. фірма Н перереєструвалася у відкрите акціонер-
не товариство. За результатами фінансово-господарської діяльності у 2000 р. фірма мала виручку від реалізації 4267 грн; валюта балансу на 01.01.2001 р. становить 1740 грн. У лютому 2002 р. вона звернулася до аудиторської фірми з пропозицією перевірити бухгалтерську (фінансову) звітність за 2001 р. на вимогу Територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

 Тести

1. Мета аудиту:

а) визначити і попередити помилку;

б) надати допомогу керівництву в підготовці фінансової звітності;

в) перевірити фінансову звітність і висловити про неї думку.

2. Що таке аудит:

а) державний контроль;

б) громадський контроль;

в) фінансовий контроль;

г) незалежний фінансовий контроль?

3. Необхідність проведення аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності зумовлена:

а) зростанням вимог до розкриття шахрайства;

б) захистом прав власника;

в) збільшенням масштабів бізнесу;

г) вимогами законодавства України.

4. Під публічною бухгалтерською (фінансовою) звітністю за законодавством України розуміють:

а) опублікування її в періодичній пресі;

б) подання її до державних органів;

в) надання інформації засновникам;

г) таке поняття не застосовується.

5. Ініціативний аудит — це перевірка, яка проводиться за ініціативою:

а) державних органів;

б) економічного суб’єкта;

в) аудитора.

6. Визначте, яке з цих положень правильно встановлює завдання, що стоять перед зовнішнім аудитором:

а) виявити помилки і запобігти їм при веденні бухгалтерського обліку;

б) надати допомогу керівництву в підготовці фінансової звітності;

в) перевірити фінансову звітність та висловити думку про неї.

7. Визначте, яке з наведених тверджень точніше відображає відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом:

а) зовнішній аудитор повинен бути повністю незалежним від організації, внутрішній аудитор працює в організації та складає звіт для керівництва;

б) служба внутрішнього аудиту створюється відповідно до рішення керівництва організації, а зовнішнього — згідно з порядком, установленим законодавством України;

в) зовнішній аудитор повинен бути обов’язково атестованим (мати сертифікат аудитора), а внутрішній аудитор — ні.

8. Які послуги, на ваш погляд, не має право надавати аудитор:

а) консультування клієнта з приводу розміщення власних активів у цінні папери інших підприємств;

б) поновлення бухгалтерського обліку під час проведення
аудиту;

в) оцінка об’єктів нерухомості;

г) представлення інтересів клієнта в судових органах?

9. Звітність яких з перелічених нижче організацій підлягає обов’язковому щорічному аудиту:

а) акціонерних товариств;

б) відкритих акціонерних товариств;

в) господарських товариств;

г) господарюючих суб’єктів з річним господарським оборотом менш як двісті п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів?

 Практичні завдання

Завдання 1. Укажіть, до якого виду аудиторської діяльності слід віднести зазначені нижче роботи, і поясніть чому:

1) консультації щодо створення нових підприємств;

2) перевірка та підтвердження бухгалтерської (фінансової) звітності;

3) аналіз діяльності підприємств;

4) консультації з питань ведення бухгалтерського обліку та його автоматизації;

5) консультації з питань оподаткування.

Завдання 2. Районна податкова інспекція обслуговує і перевіряє 75 підприємств різних типів. Які з перелічених господарських структур обов’язково повинні подати аудиторський висновок:

1) державні підприємства;

2) акціонерні товариства;

3) господарські товариства;

4) комерційні підприємства;

5) орендні підприємства;

6) державні банки;

7) комерційні банки;

8) приватні підприємства;

9) спільні підприємства;

10) іноземні фірми;

11) індивідуальні підприємства;

12) недержавні фонди?

Завдання 3. Використовуючи матеріали практики на базовому підприємстві, визначити об’єкти аудиторської перевірки фінансової звітності й подати їх у вигляді таблиці (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

ОБ’ЄКТИ АУДИТУ ________________________________

(назва підприємства)Об’єкти аудиту

Джерело одержання інформації

Контроль виконання

1

2

3

4

1.3. Програмні питання

 1. Поняття аудиту та його сутність.

 2. Аудит як функція управління.

 3. Аудит як вид підприємницької діяльності.

 4. Аудит як економічна наукова дисципліна.

 5. Незалежний аудит та коротка історія його виникнення.

 6. Інститут аудиту в ринковій економічній системі.

 7. Аудит у системі господарського контролю.

 8. Види аудиту та аудиторських послуг.

 9. Користувачі обліково-економічної інформації та результатів роботи аудитора.

 10. Предмет аудиту.

 11. Метод аудиту.

 12. Об’єкти аудиту.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


АУДИТ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации