Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво - файл n1.doc

приобрести
Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво
скачать (1338.5 kb.)
Доступные файлы (53):
n1.doc194kb.29.09.2003 16:59скачать
n2.doc21kb.07.10.2003 13:31скачать
n3.doc26kb.29.09.2003 15:45скачать
n4.doc118kb.28.10.2003 11:51скачать
n5.doc37kb.04.09.2003 11:13скачать
n6.doc68kb.07.10.2003 13:51скачать
n7.doc1636kb.29.09.2003 16:05скачать
n8.doc3148kb.13.11.2003 11:23скачать
n9.doc3508kb.29.09.2003 16:29скачать
n10.doc186kb.16.04.2003 14:41скачать
n11.doc57kb.20.06.2003 14:48скачать
n12.doc148kb.07.04.2003 23:17скачать
n13.doc84kb.08.04.2003 18:23скачать
n14.doc56kb.09.04.2003 17:35скачать
n15.doc99kb.07.04.2003 23:16скачать
n16.doc122kb.07.04.2003 23:19скачать
n17.doc70kb.07.04.2003 23:20скачать
n18.doc83kb.16.04.2003 14:40скачать
n19.doc70kb.01.04.2003 09:43скачать
n20.doc90kb.09.04.2003 19:42скачать
n21.doc141kb.02.04.2003 11:45скачать
n22.doc24kb.25.01.2003 22:45скачать
n23.doc30kb.31.01.2003 17:07скачать
n24.doc29kb.10.02.2003 13:14скачать
n25.doc74kb.10.02.2003 13:20скачать
n26.doc40kb.08.04.2003 18:26скачать
n27.doc24kb.05.04.2003 20:19скачать
n28.doc23kb.31.01.2003 17:54скачать
n29.doc28kb.31.01.2003 18:45скачать
n30.doc24kb.08.04.2003 18:21скачать
n31.doc25kb.09.04.2003 19:06скачать
n32.doc24kb.09.04.2003 19:43скачать
n33.doc22kb.10.04.2003 11:33скачать
n34.doc27kb.10.04.2003 12:35скачать
n35.doc31kb.02.04.2003 11:33скачать
n36.doc19kb.10.04.2003 12:05скачать
n37.doc29kb.02.04.2003 11:51скачать
n38.doc21kb.29.03.2003 20:44скачать
n39.doc24kb.01.04.2003 09:58скачать
n40.doc45kb.08.04.2003 18:14скачать
n41.doc33kb.08.04.2003 18:13скачать
n42.doc32kb.10.04.2003 15:14скачать
n43.doc27kb.09.04.2003 17:35скачать
n44.doc25kb.29.03.2003 18:47скачать
n45.doc26kb.01.04.2003 09:25скачать
n46.doc23kb.10.04.2003 11:32скачать
n47.doc26kb.01.04.2003 09:24скачать
n48.doc21kb.14.04.2003 14:11скачать
n49.doc25kb.25.03.2003 11:21скачать
n50.doc59kb.25.03.2003 11:41скачать
n51.doc26kb.25.03.2003 11:14скачать
n52.doc36kb.12.04.2003 18:51скачать
n53.doc38kb.25.03.2003 11:30скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
ТЕРМІНОЛОГІЧНО-ТЛУМАЧНИЙ
СЛОВНИК СФЕРИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

А


Авуари (франц. avoir — мати, майно) — 1) активи, якими здійснюються платежі (готівка, чеки, векселі, перекази, акредитиви), або ліквідна частина банківських активів (поточні рахунки, депозити, цінні папери); 2) грошові кошти банку в іноземній валюті, що перебувають на так званих кореспондентських рахунках у закордонних банках (загальну сукупність таких коштів усіх банків країни становлять її іноземні авуари); 3) вклади приватних осіб та організацій у банках.

Агент (лат. agens — діючий) — посередник між покупцями і продавцями, який у комерційній діяльності виконує також функції брокера, дилера тощо; діє за дорученням і від імені іншої особи в рамках агентської угоди за певну винагороду.

Акредитив — платіжний документ, за яким кредитна установа дає розпорядження іншій кредитній установі негайно сплатити пред’яв­никові акредитива певну суму грошей за рахунок спеціально заброньованих коштів шляхом заповнення акредитивного листка.

Акціонерне товариство — форма організації і господарських об’єднань, що базується на залученні грошових коштів за рахунок емісії та продажу акцій; компанія, створена юридичними особами, яка має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і відповідає за своїми зобов’язаннями лише майном товариства. Акціонерне товариство може бути двох типів: відкритого (акції розповсюджуються відкритою передплатою або продажем на фон­дових біржах) та закритого (акції розповсюджуються лише серед своїх працівників).

Акціонерний капітал — основний капітал акціонерного товариства; створюється за рахунок випуску акцій. Розрізняють акціонерний капітал статутний — записаний (зафіксований) у статуті; передплатний — акумульований передплатою акцій; сплачений — фактично внесений під час передплати.

Акціонування — одна з форм приватизації державної власності перетворенням її на акціонерну і передачею господарських функцій від держави акціонерним товариствам як безпосереднім товаровиробникам.

Акція — один із видів цінних паперів, що засвідчує участь її власника у формуванні статутного фонду акціонерного товариства і дає право на отримання відповідної частки прибутку у формі дивіденду. Акції випускаються іменними і на пред’явника; можуть бути звичайними (простими) і привілейованими, засновницькими; акціями трудового колективу підприємств та акціонерних товариств.

Арбітраж — порядок розгляду і вирішення суперечок господарського характеру, що виникають між суб’єктами підприємницької діяльності. Усі суперечки такого характеру розглядає Вищий арбітражний суд України, ухвала якого є остаточною і обов’язковою для обох сторін.

Асоціація (союз, спілка) — найпростіша форма договірного об’єднання підприємств та інших підприємницьких структур із метою постійної координації господарської діяльності. Асоціації (союзи, спілки) не мають права втручатися у виробничу і комерційно-фінансову діяльність будь-яких їхніх учасників (членів). За кількістю членів асоціації бувають меншими, ніж союзи і спілки. Останні можуть створювати­ся і на загальнодержавному рівні (наприклад, Український союз промисловців і підприємців — УСПП).

Аудиторська служба (аудит) — спеціалізована фірма, яка перевіряє стан фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств, комерційних банків та інших суб’єктів ринкової економіки на основі укладених із ними угод. Така організація може виконувати не лише контрольні, а й консультативні функції, обслуговувати як вітчизняні підприємницькі структури, так і міжнародні компанії та спільні підприємства (за наявності філій або відділень аудиторської фірми за кордоном).

Аукціон — спосіб продажу товарів через прилюдний торг у заздалегідь визначений час у певному місці. До товарів, що виставляються на аукціонний продаж, належать конкретні товари, нерухомість, цінні папери, кредитні ресурси, валюта. Пропоновані на аукціон товари мають певну стартову ціну, а їх аукціонний продаж здійснюється партіями, або лотами. Крім добровільних можуть прово­дитися так звані примусові аукціони. Останні організовують судові органи або органи влади з метою продажу майна неплатоспроможних боржників (банкрутів), реалізації безгосподарного майна, що перейшло державі за правом успадкування або в результаті конфіскації.

Аукціонатор — власник товару, який виставлено на аукціонний продаж.

Аукціонер — потенціальний покупець того товару, що виставляється на прилюдний торг на аукціоні.

Аукціоніст — орган (особа), що організує і проводить аукціон із продажу (реалізації) певних товарів.

Б


Банкрутство — встановлена в судовому порядку фінансова (боргова) неспроможність підприємницьких структур (підприємств, компаній, банків тощо), припинення ними платежів за борговими зобов’язаннями, унаслідок чого вони втрачають право самостійно управляти та розпоряджатися своїм майном. Це право переходить до осіб, які призначені для управління майном боржника і примусової ліквідації підприємства або іншої підприємницької структури. Претензії кредиторів із моменту банкрутства тих чи інших організаційних утворень висуваються до осіб, що здійснюють лікві­дацію збанкрутілих структур, і задовольняються в конкурсному порядку на основі чинного законодавства.

Бартер — форма натурального товарообміну, за якої певна кількість одного або кількох товарів (видів продукції) обмінюється на еквівалентну за ціною кількість іншого товару, але на безгрошовій основі.

Бізнес (англ. business — справа, заняття) — будь-яка економічна діяльність в умовах ринкової системи господарювання, що приносить власникові певний зиск (прибуток).

Бізнес-план — розроблений у письмовій формі документ, що всебіч­но висвітлює сутність і перспективи будь-якого пропонованого комерційного заходу (зокрема інноваційного, інвестиційного або іншого проекту) і подається потенційному інвесторові з метою переконати його в ефективності інвестування.

Біржа праці — організаційне утворення для обліку потреб і пропонування робочої сили, сприяння працевлаштуванню з організацією необхідного перенавчання. В Україні функції таких opганізацій­них утворень виконують центри зайнятості населення.

Боніфікація — процес регулювання ринкової ціни встановленням певної надбавки до неї під час формування умов договору (контракту) між партнерами в бізнесі.

Брокер (англ. broker — комісіонер, маклер) — посередник під час укладання угод між продавцями й покупцями товарів (цінних паперів, валюти тощо). Зазвичай брокери працюють на товарних і фондових біржах, отримуючи за свою діяльність певну винагороду у вигляді обумовленого заздалегідь відсотка від вартості проданого товару або виплати фіксованої суми за продану одиницю товару (цінних паперів, валюти).

В


Валові інвестиції — загальний обсяг коштів, інвестованих (вкладених) у нове будівництво господарських об’єктів, придбання засобів виробництва або нарощування товарно-матеріальних запасів за певний період.

Валюта — 1) грошова одиниця певної країни та її тип; 2) грошові знаки іноземних держав, що використовуються в міжнародних розрахунках; 3) національна (міжнародна, регіональна) грошова розрахункова одиниця та платіжні кошти (наприклад, ЄВРО — міжнародна розрахункова одиниця країн — членів Європейського союзу). Залежно від країни — емітента грошових коштів розрізняють націо­нальну та іноземну валюту, а залежно від режиму використання — конвертовану (повністю чи частково) і неконвертовану.

Валютна біржа — організаційно оформлений регулярний ринок, на якому відбувається торгівля валютою на основі попиту і пропонування. Нині валютні операції, як правило, зосереджені у великих банках. В Ук­раїні функціонує Українська міжбанківська валютна біржа (УМВБ), що постійно здійснює торги іноземною валютою за її поточним ринковим курсом стосовно національної грошової одиниці. Операції з купівлі й продажу валюти безпосередньо на біржі мають право здійснювати тільки її члени, які діють від свого імені і за свій рахунок чи за рахунок своїх клієнтів. Членами валютної біржі можуть бути комерційні банки, що мають ліцензії на проведення валютних операцій. Для купівлі або продажу валюти фізичними особами в Україні існує широка мережа пунктів для обміну валют за їхнім ринковим курсом.

Вексель — письмове боргове зобов’язання встановленої форми, що дає його власникові (векселетримачеві) право вимагати від боржника (векселедавця) сплати зазначеної у векселі суми грошей. Простий вексель виписується та підписується боржником. Переказний вексель (тратта) оформляється кредитором (трасантом) і є наказом боржникові (трасатові) про сплату в зазначений строк визначеної суми грошей іншій особі (ремітентові).

Венчурні підприємства (англ. venture — ризик) — «ризиковані» фірми, що звичайно здійснюють комерційну апробацію науково-технічних новинок; до них належать, як правило, малі і середні фірми наукомістких галузей економіки.

Виробнича кооперація — форма співробітництва, за якої закінчений виробничий цикл здійснюють усі партнери, а кожний із них виконує лише свою частку робіт щодо виробництва певних конструктивних елементів (деталей, вузлів, складальних одиниць) і складання готових виробів.

Внутрішня норма дохідності — один із важливих показників оцінки ефективності інвестицій. Він характеризує рівень їх дохідності, що виражається дисконтною ставкою, за якою майбутня вартість грошового потоку має бути приведена до теперішньої вартості інвестованих коштів.
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации