Федоренко Г.О. Теорія держави і права - файл n1.doc

приобрести
Федоренко Г.О. Теорія держави і права
скачать (1199.3 kb.)
Доступные файлы (14):
n1.doc1449kb.29.11.2005 13:30скачать
n2.doc1330kb.29.11.2005 13:30скачать
n3.doc2490kb.29.11.2005 13:29скачать
n4.doc2425kb.29.11.2005 13:41скачать
n5.doc398kb.15.09.2005 00:07скачать
n6.doc203kb.29.11.2005 17:10скачать
n7.doc35kb.06.06.2005 13:37скачать
n8.doc561kb.04.05.2005 10:13скачать
n9.doc249kb.05.05.2005 20:13скачать
n10.doc346kb.05.05.2005 20:15скачать
n11.doc20kb.06.06.2005 13:46скачать
n12.doc384kb.05.05.2005 20:14скачать
n13.doc446kb.06.06.2005 13:31скачать
n14.doc190kb.31.01.2006 13:21скачать

n1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
Вступ
У системі юридичних знань теорія держави і права є фундаментальною методологічною наукою.

Мета даної навчальної дисципліни — засвоєння ком­плексу загальних базових знань про державно-правові явища, державно-правову організацію суспільства; отри­мання уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і права; з’ясування закономірностей становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення загальнотеоретич­них знань для наступної практичної діяльності тощо.

Слід зазначити, що в процесі розробки програмних питань даного курсу постала нагальна необхідність надати більшу увагу закономірностям становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки, оскіль­ки це природно відповідає об’єктивним вимогам сучасного світу. Враховуючи інтегративні процеси нашої держави, входження її до спільноти міжнародних організацій, участь в програмах ООН, тенденції світової глобалізації, а також перспективи розвитку освіти в Україні в контексті Болонського процесу, — особливо важливим є вивчення української державно-правової думки в контексті становлення світової політико-пра­вової ідеології. У зв’язку з цим для поглибленого вивчення даного курсу в сучасних умовах існує нагальна необхідність вивчення історії становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки в процесі розвит­ку світової та вітчизняної політико-правової ідеології (розділ ІІ).

Структура даного курсу побудована з використанням загальнонаукових методів, одним із яких є метод «від загального до конкретного», що природно необ-

хідно в процесі вивчення закономірностей становлення і розвитку явищ державно-правової дійсності як невід’ємних складових єдиного всеохоплюючого соціального організму.

У зв’язку з цим, зокрема, розділ ІІІ «Особливості сучасного розуміння сутності держави» включає такі логічно взаємопов’язані блоки тем:

Блок 1. Державогенез (теми 5—7), де розкривається зміст поняття «державогенезу» у широкому його розумінні, тобто включаючи питання походження держави, державної влади, її взаємозв’язку з політичною владою та народовладдям; аналізуються питання типології держави, її сутності, значимості правової соціальної держави як гаранта прав і свобод людини тощо.

Блок 2. Організаційно-політичний механізм реалізації функцій держави (теми 8, 9), де розглядаються форми держави, її механізм та функції.

Розділ ІV «Особливості сучасного праворозуміння» включає такі логічно взаємопов’язані блоки тем:

Блок 1. Право, його сутність та форми прояву. Юридична карта світу (теми 10—12), де розглядаються питання щодо домінування різних концепцій праворозуміння та відповідного прояву певних форм права в тих чи інших правових системах, які, своєю чергою, об’єднуються у відповідні правові сім’ї.

Блок 2. Механізм правового регулювання (теми 13—24), де розкривається зміст механізму правового регулювання у широкому розумінні цього поняття, тобто включаючи не лише вироблення диспозиції, гіпотези тощо (в процесі нормотворчої діяль­ності), а й враховуючи, передусім, відповідний соціально-еко­номічний, політичний ґрунт, де відбувається їх формування, певний рівень правової культури, правосвідомості тощо.

Завдання дисципліни: усвідомлення її фундаментального характеру, врахування широкого діапазону зв’язків не тільки з філософськими, економічними та політологічними вченнями, а й з галузевими науками; глибоке засвоєння закономірностей формування, функціонування та розвитку держави і права, яке є підґрун­тям як у вивченні галузевих і прикладних навчальних юридичних дисциплін, так й у правильному розумінні приписів чинного законодавства та державно-правової практики.

Предметом вивчення дисципліни є загальні й специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства, держави і права, що розглядаються як цілісні соціальні інститути, а також система основних понять і категорій юриспруденції.

У результаті вивчення «Теорії держави і права» студенти повинні:

Знати:

Вміти:

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
«ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
ЗА ТЕМАМИ
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Тема 1. Теорія держави і права:
її предмет, методи пізнання та місце
в системі юридичних наук


Поняття теорії держави і права як науки та навчальної дисципліни. Система основних юридичних понять, таких як предмет і метод наукового пізнання. Поняття предмету теорії держави і права та методології, що використовується в загальнотеоретичній науці.

Співвідношення теорії держави і права з іншими суспільними науками, що вивчають державу і право: філософією, політологією, соціологією тощо.

Теорія держави і права в системі юридичних наук (галузевих, практично-прикладних та ін.).

Система головних функцій теорії держави і права як напрямів її впливу в системі суспільних та юридичних наук.

Структура теорії держави і права.

РОЗДІЛ ІІ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ
В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОЇ ІДЕОЛОГІЇ


Тема 2. Виникнення уявлень про державу
і право в країнах стародавнього світу


Етапи становлення державно-правових поглядів у краї­нах Стародавнього Сходу, давньої Індії та давньому Китаї.

Держава і право у теоріях мислителів давньої Греції.

Розвиток державно-правових концепцій у давньому Римі.

Державницькі погляди раннього християнства.

Тема 3. Становлення та розвиток
державно-правової ідеології
у країнах Західної Європи,
Північної Америки та в Росії


Особливості розвитку вчень про державу і право серед­ньовічного суспільства в епоху розквіту феодалізму.

Особливості еволюції вчень про державу і право у Західній Європі в ХV—ХVІІ ст. у період занепаду феодалізму та перших буржуазних революцій.

Особливості розвитку вчень про державу і право в епоху Великої французької революції, західноєвропейського Просвітництва ХVІІІ ст. та періоду боротьби за незалежність США.

Основні напрями розвитку державно-правової думки в епоху промислового капіталізму в Західній Європі в кінці ХVІІІ ст. — на початку ХІХ ст.

Державно-правова думка Західної Європи другої половини ХІХ ст. — початку ХХ ст.

Основні напрями світової державно-правової думки ХХ ст. Основні етапи розвитку дуржавно-правової думки в Росії.

Тема 4. Особливості розвитку вітчизняної
державно-правової ідеології


Становлення поглядів про державу і право в ранньофео­дальній Київській Русі.

Особливості державно-правової думки в Україні періоду входження її до складу Литви та Польщі.

Розвиток державно-правових поглядів у часи Гетьманської держави.

Політико-правові погляди представників Просвітництва. Державно-правові концепції громадських об’єднань і рухів у кінці XVIII — першій половині ХІХ ст.

Державно-правова ідеологія ліберального та радикального демократизму.

Вчення про державу і право в Україні кінця ХІХ—ХХ століть. Становлення плюралізму державно-правових теорій на зламі ХІХ—ХХ ст.

Розвиток державницьких поглядів в Україні політичними партіями в першій чверті ХХ ст.
  1   2   3   4   5   6   7


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации