Програма кандидатського іспиту зі спеціальності українська мова - файл n1.doc

приобрести
Програма кандидатського іспиту зі спеціальності українська мова
скачать (49 kb.)
Доступные файлы (1):
n1.doc49kb.24.08.2012 04:38скачать

n1.doc

ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

10.02.01 – УКРАЇНСЬКА МОВА

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА

 1. Звук і фонема. Фонологічна система української літературної мови. Сегментні й суперсегментні одиниці. Вокалізм. Консонантизм.

 2. Асиміляція, дисиміляція та інші звукові процеси в українській мові. Типи чергувань ( з історичними коментарями). Морфонологія.

 3. Український алфавіт і графіка (з історичними коментарями). Український правопис, його історія.

 4. Слово як основна одиниця мови. Типи лексичних значень слів. Лексико-семантичні відношення між словами.

 5. Характеристика основних типів словників сучасної української мови.

 6. Лексика української мови з погляду її походження. Запозичені й іншомовні слова. Міжмовні контакти української мови.

 7. Фразеологія української мови (типи класифікацій, джерела формування, словники).

 8. Морфеміка. Морфема і морф. Морфемна будова слова.

 9. Способи словотворення в українській мові. Синхронне й історичне словотворення. Історичні процеси заміни структури слова.

 10. Класифікація частин мови (принципи, характеристика відомих класифікацій).

 11. Прийменник, сполучник і частка. Проблема їх лінгвістичного статусу.

 12. Граматичні категорії іменних частин мови в українській мові.

 13. Відмінкова система української мови.

 14. Словосполучення, їх типи. Види синтаксичного зв’язку. Синтаксичні відношення і способи їх вираження.

 15. Речення як основна синтаксична одиниця-конструкція. Типи двоскладних і односкладних речень.

 16. Вчення про члени речення.

 17. Складне речення. Принципи класифікації складних речень.

 18. Проблема семантичної структури речення. Актуальне членування.

 19. Текст як об’єкт лінгвістичного вивчення. Синтаксис тексту.

 20. Функціональні стилі сучасної української літературної мови. Лексичні, фразеологічні, фонетичні, граматичні, словотвірні засоби стилістики. Евфонія.

 21. Поняття ідіостиль та ідіолекту. Мовна особистість письменника.

 22. Норма і кодифікація. Типи літературних норм. Специфіка норми української літературної мови.

 23. Текст як лінгвістична категорія.

 24. Проблеми і методи сучасної лінгвостилістики.

 25. Лексичні і семантичні поля. Поняття про сполучуваність слів і дистрибуцію.

 26. Поняття культури мови у вузькому та широкому розумінні.

 27. Поняття “літературна мова”.

 28. Соціолінгвістика як галузь мовознавства. Її предмет і завдання.

 29. Соціальні діалекти української мови: класифікація, коротка характеристика.ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ


 1. Українська мова серед інших слов’янських мов. Походження української мови (характеристика різних концепцій). Типологічна характеристика української мови.

 2. Виникнення і розвиток літературної мови в східних слов’ян. Походження східнослов’янської писемності. Старослов’янська і церковнослов’янська мови.

 3. Історія української літературної мови, проблеми її періодизації. Розвиток стилів староукраїнської та нової української літературної мови.

 4. Джерела вивчення історії української мови. Характеристика пам’яток української писемності.

 5. Історія вивчення української мови.

 6. Мовна ситуація в Україні в XVI - XVIII ст.

 7. Українська літературна мова першої половини ХІХ ст.

 8. Історія української мови як державної мови України. Українська мова в ХХ ст.

 9. Історія української літературної мови на західних землях України.

 10. Українська мова за межами України.

 11. Мовна політика і мовна ситуація в Україні (1991-2000 рр.).


ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 1. Формування фонетичної системи української мови.

 2. Наслідки занепаду редукованих звуків.

 3. Історичні зміни форм і категорій іменника в українській мові.

 4. Співвідношення між типами відмін давньоруської мови та української.

 5. Історичні зміни форм і категорій прикметника в українській мові.

 6. Історія форм займенника в українській мові.

 7. Історія форм числівника в українській мові.

 8. Розвиток граматичних категорій дієслова в історії української мови.

 9. Історія форм дієслів минулого часу в українській мові.

 10. Формування засобів вираження майбутнього часу в українській мові.

 11. Шляхи розвитку прислівникової системи української мови.


УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 1. Наголошений і ненаголошений вокалізм у говорах української мови.

 2. Фонологія українських говорів.

 3. Рефлекси z, е*, о*, *і в говорах української мови.

 4. Українські діалектологічні атласи та словники.

 5. Діалектна основа української літературної мови.

 6. Особливості карпатської групи говорів української мови.

 7. говори української мови, їх класифікація (з історичними коментарями).

 8. особливості північних говорів української мови.

 9. Особливості південно-східних говорів української мови.

 10. Особливості південно-західних говорів української мови.

 11. Граматика українських говорів.

 12. Лексика українських говорів.

 13. Методи досліджень говорів української мови. Українська лінгвогеографія.

 14. Діалектне членування української мовної території (з історією питання).


ПРОГРАМА КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации