Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства - файл n1.doc

приобрести
Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства
скачать (4260.1 kb.)
Доступные файлы (25):
n1.doc27kb.20.03.2000 12:40скачать
met_porad.doc75kb.16.03.2000 17:52скачать
n3.doc298kb.06.01.2000 13:27скачать
tema_10.doc154kb.16.03.2000 14:00скачать
tema_11.doc271kb.16.03.2000 14:23скачать
tema_12.doc80kb.16.03.2000 15:43скачать
tema_13.doc257kb.16.03.2000 15:52скачать
tema_14.doc138kb.16.03.2000 15:58скачать
tema_15.doc269kb.16.03.2000 16:15скачать
tema_16.doc150kb.16.03.2000 16:20скачать
tema_17.doc107kb.16.03.2000 16:24скачать
tema_18.doc147kb.16.03.2000 16:29скачать
tema_19.doc173kb.17.03.2000 17:03скачать
tema_1_2.doc224kb.17.03.2000 16:44скачать
tema_20.doc260kb.16.03.2000 17:08скачать
tema_21.doc86kb.16.03.2000 17:10скачать
tema_22.doc88kb.16.03.2000 17:14скачать
tema_3.doc144kb.16.03.2000 12:15скачать
tema_4.doc103kb.16.03.2000 12:20скачать
tema_5.doc211kb.16.03.2000 12:46скачать
tema_6.doc173kb.16.03.2000 12:53скачать
tema_7.doc204kb.17.03.2000 16:45скачать
tema_8.doc297kb.16.03.2000 13:28скачать
tema_9.doc172kb.17.03.2000 17:01скачать
n25.doc156kb.17.03.2000 17:08скачать

n1.doc

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В. Г. АНДРІЙЧУК


ЕКОНОМІКА
АГРАРНОГО
ПІДПРИЄМСТВАНавчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ 2000


ББК 65.32 Розповсюджувати та тиражувати

А 65 без офіційного дозволу КНЕУ заборонено


Рецензенти:

О. В. Крисальний, д-р екон. наук, проф.,
засл. діяч науки і техніки України (Ін-т аграр. економіки УААН)

В. В. Юрчишин, д-р екон. наук, проф.,
акад. УААН, засл. діяч науки і техніки України
(Укр. акад. аграр. наук)

Андрійчук В. Г.

А65 Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 356 с.

ISBN 966–574–193–4

Навчально-методичний посібник призначений для самостійного поглибленого вивчення дисципліни «Економіка аграрних підприємств».

В посібнику даються методичні поради до вивчення кожної теми, плани семінарсько-практичних занять, сформульовані економічні терміни і поняття, що притаманні даній науці, дається перелік запитань для здійснення студентами самоконтролю за ступенем засвоєння ними теоретичного і методичного матеріалу, наводяться спеціально розроблені з врахуванням сучасних вимог практичні навчальні завдання. Окремий розділ посібника присвячений методичним порадам до написання курсових робіт.

Для студентів вищих навчальних закладів (факультетів) аграрного економічного профілю, спеціалістів і керівників аграрних підприємств різних організаційних форм господарювання.

ББК 65.32


 В. Г. Андрійчук, 2000

ІSBN 966–574–193–4  КНЕУ, 2000Навчальне видання

АНДРІЙЧУК Василь Гаврилович

ЕКОНОМІКА
АГРАРНОГО
ПІДПРИЄМСТВАНавчально-методичний посібник
для самостійного вивчення дисципліни


Редактор Л. Атрощенко

Художник обкладинки О. Стеценко

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор І. Савлук

Комп’ютерна верстка Т. Мальчевської

Підписано до друку 17.03.2000. Формат 60×84/16. Папір офсет.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 20,69.

Умовн. фарбовідб. 20,80. Обл.-вид. арк. 23,18. Наклад 1000 прим. Зам. 9-1863.

Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, пр-т Перемоги, 54/1

Тел. (044) 458-00-66, тел./факс (044) 446-64-58

E-mail: publish@kneu.kiev.ua


Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации