Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків - файл Dodatok 2.doc

приобрести
Ромашко О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків
скачать (1693 kb.)
Доступные файлы (20):
Dodatok 2.doc63kb.26.06.2000 10:58скачать
Dodatok 3.doc23kb.26.06.2000 10:59скачать
Dodatok 4_5.doc188kb.26.06.2000 11:14скачать
Dodatok 6.doc265kb.26.06.2000 11:21скачать
Dodatok 7.doc95kb.26.06.2000 11:24скачать
n6.doc204kb.26.06.2000 10:56скачать
n7.doc54kb.26.06.2000 11:27скачать
Tekst k riss.doc407kb.24.03.2000 09:24скачать
Tema 1.doc497kb.26.06.2000 10:01скачать
Tema 2.doc239kb.26.06.2000 10:10скачать
Tema 3.doc207kb.26.06.2000 10:14скачать
Tema 4.doc187kb.26.06.2000 10:18скачать
Tema 5.doc292kb.26.06.2000 10:23скачать
Tema 6.doc309kb.26.06.2000 10:38скачать
Tema 7.doc343kb.26.06.2000 10:47скачать
Tema 8.doc920kb.26.06.2000 10:51скачать
n17.doc590kb.26.06.2000 14:36скачать
n18.doc36kb.26.06.2000 09:47скачать
n19.doc20kb.26.06.2000 11:28скачать
n20.doc756kb.29.03.2000 08:55скачать

Dodatok 2.doc

Додаток 2


ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА БІРЖ ЯПОНІЇ З SEC (КОМІСІЄЮ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА БІРЖ США),
SIB (УПРАВЛІННЯМ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)
ТА СОВ (КОМІСІЄЮ З ФОНДОВИХ БІРЖ ФРАНЦІЇ)

Показники

Комісія з цінних
паперів та бірж
Японії

SEC

SIB

СОВ

Організаційна структура

Організація, підвідомча Міністерству фінансів

Незалежне агентство

Особлива організація, наділена урядом рядом повноважень. За своїм характером є недержавною організацією, не фінансується з держбюджету, але співробітники є державними службовцями

Незалежне агентство

Склад

Комісія складається з голови та двох членів, призначених міністром фінансів за згодою двох палат парламенту

Комісія складається з 5 членів, призначених Пре­зидентом за згодою сенату

Комісія складається з 15 членів, призначених спільно міністром фінансів та президентом Банку Англії

Комісія складається з голови, призначеного Кабінетом Міністрів, та 8 членів. У члени обирається по одній особі від Державної ради (адміністративного суду), Касаційного суду (суду юстиції), Ревізійної палати, Банку Франції, Правління фондової біржі та Правління ф’ючерсної біржі, а та­кож 2 представники наукових кіл

Регулюючі повноваження

Немає

Законом про цінні папери (1933 р.) та Законом про фондові біржі (1934 р.) передбачені регулюючі повноваження

Законом про фінансові послуги (1986 р.) передбачені регулюючі повноваження

Президентський указ № 67-833 1967 р. передбачує регулюючі пов­новаження

Продовження додатка 2

Показники

Комісія з цінних
паперів та бірж
Японії

SEC

SIB

СОВ

Повноваження щодо розслі­дувань

Щодо таких порушень, як маніпулювання цінами та інсайдерські угоди, Комісія має право проведення примусового розслідуван­ня методом обшуку, арешту майна та ін. Якщо у ході розслідування порушення були от­римані переконливі докази, висувається вимога про порушення криміналь­ної справи. Щодо інвестиційних ком­паній та фондових бірж Комісія на-
ділена правом слухання адміністративних звітів та про­ведення інспекцій у цілях перевірки дотримання правил, що стосуються забезпечення справедливості угод

Комісія не має права примусового розслідування із застосуванням обшуку, арешту майна та ін. Однак Комісія має право викликати свідків та требувати матеріали. У випадку відмови свідків від з’явлення або передачі матеріалів Комісія має право звернутися до суду із запитом про винесення розпорядження щодо виконання вимог, зазначених у даних викликах. За недодержання розпорядження суду застосовується покарання, що є запорукою ефективності розслідувань, які проводяться SEC

Безпосередній нагляд за інвестиційними компаніями ведеться галузевими СРО. У сферу повноважень SIB входить право вима­гати появи об’єктів розслідування та пред’явлення ними матеріалів за запитом СРО чи у випадку недостатності інспекцій, проведених даними організаціями. У разі виявлення маніпулювання цінами та інсайдерських угод Управління може звертатися до мирового судді з вимогою про видачу ордера на виїзну перевірку, обшук та ін. (на практиці обшук проводиться поліцією у присутності співробітників SIB)

Комісія має повноваження по розслідуванню із застосуванням обшуку, конфіскації документів та ін. на підставі судового ордера

Закінчення додатка 2

Показники

Комісія з цінних
паперів та бірж
Японії

SEC

SIB

СОВ

Заходи адміністративного стяг­нення

Право вжиття заходів адміністративного стягнення належить міністру фінан­сів. Однак Комісія має право подавати міністру фінансів рекомендації щодо вжиття заходів адміністративного стягнення, виходячи з результатів інспекцій, проведених адміністративними організаціями. Міністр фінансів зобов’язаний брати до уваги дані рекомендації. Окрім того, Комісія може вимагати від міністра фінансів звіт про заходи, вжиті у відповідності з їх зауваженнями

У випадку порушень Комісія має право застосовувати такі санкції:

1) анулювання ліцензії ін­вестиційної компанії, при­зупинення її професійної діяльності, звільнення посадових осіб інвестиційної компанії;

2) звернення до суду з вимогою надання розпо­рядження про зупинення протиправних дій;

3) усунення осіб, що здійснювали порушення у минулому, від діяльності на фондовому ринку

Санкції щодо інвестиційних ком­паній, які скоїли порушення, прий­маються, як правило, саморегулів­ними організаціями. До обов’яз­ків SIB входять ліцензування, нагляд та вжиття заходів сто­совно самих СРО

Комісія вповноважена звертатися до Вищого суду з вимогою на­дання розпорядження про введен­ня зовнішнього управління майна чи призупинення професійної діяльності осіб, які здійснювали по­рушення у минулому. Комісія має право надавати розпорядження про зупинення таких дій, що суперечать правилам СОВ, які порушують сприятливе функціонування ринку

Штрафні санкції за ци­вільним зако­нодавством

Немає

Комісія має право звер­татися до суду з вимогою застосування штрафних санкцій щодо осіб, які здійснювали порушення у минулому. Однак в окре­мих випадках можливе застосування цивільних штрафних санкцій в адміністративному порядку

Немає

У випадку, коли дії, що супе­речать правилам СОВ, порушу­ють сприятливе функціонування ринку, СОВ має право стягнення штрафу у десятикратному розмірі від суми, що була отримана незаконним шляхом (але не більше 10 млн франків)


Додаток 2
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации